Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

טופס רישום לכנס

טופס משוב

טפסים

חוקרים ויוצרים במרחב מייקרים

ביה"ס גבע

פיצוח עבודות חקר

תיכון א.א.פחם

הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית

עקרונות מנחים לבניית תכניות לימודים

הוראה מגוונת מבוססת נתונים במתמטיקה

הטמעת מיומנויות כשפה בית ספרית

חוסן רגשי

פיתוח לומד עצמאי

פיתוח ויצירת משמעות בהוראת השואה

קשר אישי מיטביתלמיד-מורה

ביה"ס שיפמן חט"ב ותיכון

ביה"ס אלאשראק

ביה"ס כנפי רוח בנות

ביה"ס עמל אומנויות וספורט, חנ"מ

ביה"ס עיורני ה

בית חיה

ביה"ס מגינים קרית חיים

ביה"ס אחדות

חוזקות כמקפצה להעצמת מורים ותלמידים

ביה"ס אבן חלדון (יסודי)

בניית מחוון פעולה במקצועות רבי מלל

ביה"ס טכנולוגי פורדיס (תיכון)

הקול (הכל) מאחורי הקהילה

מסלול השפעה של קהילות לומדות

טיפוח שיח ומנהיגות פדגוגים

ייצוג הולם

קהילה מקצועית לומדת בביה"ס

מי מפחד מחקר הפרקטיקה

המלצות מחקריות לבנית פיתוח מקצועי של מורים בבית

השקפה מחקרית

העשרה

הנחיה בראי המיומנויות

האבנים הגדולות לפיתוח מקצועי מבוסס קהילה לומדת

השביל הבא

קפה דילמה

פרקטיקה להעברה לכיתה

סימני דרך להעברה לכיתה

מודל חקר הפרקטיקה

מודל השקפה תשפ"ג

מתווה דיון

חקר עקרונות הוראה

ארגז כלים

פסג"ה עוספיה

במחוז חיפה

189

קהילות השקפה

נתוני מחוז חיפה

פסג"ה חדרה

פסג"ה באקה

פסג"ה קרית ביאליק

פסג"ה חיפה

קהילה הוליסטית

מרחב צוות

מרחב כיתה

מרחב הנהלה

מרחב קהילה

מרחבי השפעה

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים

חזרה למרחבים