Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rekrutacja 2024/2025

Wniosek

22 kwietnia- 21 maja 2024 r.

Złożenie wniosku do szkół ponadpodstawowych za pośrednictwem systemu do rekrutacji elektronicznejlodzkie.edu.com.pl/kandydat

22 kwiecień-16 lipiec

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.

Maj 2024

10 maj

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych.

29 maj

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów.

Czerwiec 2024

3-14 czerwiec

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych.

17 czerwiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych.

Lipiec 2024

3-8 lipiec

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków.

3-9 lipiec

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu.

11 lipiec

Do 11 lipca- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń.

15 lipiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15-18 lipiec

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

19 lipiec

Podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady przeliczania punktów

200pkt. - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania, w tym: • 100pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty, • 100pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia SP z czterech przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w zaświadczeniu o wynikach egzaminu będą podane w skali procentowej przelicza się wg zasady, że za zadania z zakresu: 1) języka polskiego i matematyki - wynik procentowy mnoży się przez 0,35 2) języka obcego wynik - procentowy mnoży się przez 0,3.

Przeliczanie na punkty ocen z czterech wybranych zajęć edukacyjnych

1) stopień celujący - 18 punktów 2) stopień bardzo dobry - 17 punktów 3) stopień dobry - 14 punktów 4) stopień dostateczny - 8 punktów 5) stopień dopuszczający - 2 punkty Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem – 7 punktów

Przeliczanie na punkty osiągnięć

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez KO: a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Przeliczanie na punkty osiągnięć

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez KO lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: a) międzynarodowym – 4 punkty, b) krajowym – 3 punkty, c) wojewódzkim – 2 punkty, d) powiatowym – 1 punkt

Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

Informator

System naboru elektronicznego