Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Montse Busquets

la variabilitat

Presentació

Començar

genial!

4- Activitat

índex

1- Legislació

2- Context

3- La variabilitat

Legislació

Decret 150/2017 de 17 d'octubre. Atenció educativa de l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

+ info

Context

Integració vs inclusió

+ info

Accessibilitat

+ info

DUA

+ info

Procés iteratiu i aprenent expert

+ info

La variabilitat

Si entenem que totes les persones som diferents i acceptem que tenim diferents capacitats i habilitats, i diferents maneres d'aprendre, podem entendre que es faci necessari oferir materials i dissenyar activitats que ho tinguin en compte, tant pel que fa a l'accés dels continguts com en l'avaluació, i oferir així oportunitats per tothom. Així doncs podem flexibilitzar i fomentar la lliure elecció de l'alumnat en el seu aprenentatge.

Activitat

Coneix la prehistòria.Activitat prevista per 1r d'ESO àrea de ciències socialsObjectiu: Conèixer les característique se les etapes de la prehistòriaMaterials: llibre de text, vídeo i imatges (alumnat pot escollir què utilitzar). Bastida de suport amb els elements a comentar (habitatge, de què vivien -activitat econòmica-, organització social, art)Activitats (a escollir-ne una per part de l'alumnat):

  • Escriure un text explicant les diferències de cadascuna de les etapes.
  • Omplir una graella en què s'hi distingeixin les etapes i els elements d'estudi
  • Ordenar les imatges en funció de cadascun dels aspectes i fer una presentació o infografia.
  • Grabar un vídeo explicant-ho
Avaluació:
  • De contingut per part del professorat
  • Autoavaluació (a escollir una opció per part de l'alumnat): Joc de relacions amb Educaplay, Class-mon (extenció de full de càlcul Google) amb uns ítems predeterminats, qüestionari sobre el tema, fitxa de Liveworksheets.

L'accessibilitat sorgeix de la necessitat de reduir o minimitzar l'impacte de les limitacions personals en la vida quotidiana de les persones, de tal manera que la pròpia societat sigui qui presti els serveis apropiats per tothom i que garanteixi que es tinguin en compte les necessitats de tothom en l'organització social.Això mateix es traspassa en l'àmbit educatiu, i es busca reduir els obstacles que els estudiants es poden trobar i que dificulten el seu aprenentatge.

Es basa en el disseny d'entrons d`'aprenentatge flexibles i personalitzats, en facilitar la transició entre etapes i en la participació activa de les famílies

Explicita quines són les actuacions proactives i predictives de l'alumnat i classifica les mesures i suports que pot rebre l'alumnat al centre en tres nivells:

  • Mesures i suports universals
  • Mesures i suports addiconals
  • Mesures i suports intensius

Segons Coral Eliozondo la diferència entre integració i inclusió rau en no només acceptar la diferencia sinó acollir-les totes, eliminant les barreres perquè tot l'alumnat pugui desenvolupar-se a l'aula.Mentre que la integració se centra en el dèficit de les persones, la inclusió se centra en les capacitat de cadascú i com desenvolupar-les.

El DUA és el marc per minimitzar les barreres d'accés al currículum. Es basa en la neurociència per dissenyar experiències d'aprenentatge que funcionin per tothom, eliminant les barreres d'accés al currículum que hi pugui haver.Es busca no oferir una única solució, sinó enfocaments flexibles per ajustar-se a les necessitats individuals, de tal manera que tot l'alumnat es converteixi en aprenent expert.

Per buscar la millora del procés d'ensenyament aprenentatge i tenir en compte els principis del DUA per a la integració i la supressió de barreres es fa necessari portar a terme un procés iteratiu de millora i adaptació de les propostes didàctiques per oferir oportuntiats a tothom d'accés als sabers curriculars i que tothom pugui esdevenir un aprenent expert.Així com també orferir l'oportunitat a l'alumnat d'aprendre de l'error per superar els seus reptes.L'aprenent expert és aquell qui desenvolupa la curiositat i se sent motivat, que es compromet i persisteix amb el seu aprenentatge, que té els recursos i coneixements suficients i desenvolupa les estratègies necessàries per al seu aprenentatge al llarg de la vida.