Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Instal·lació sistema d'alarmes

PROJECTE INTEGRAT

Presentació

Empezar

Mòduls a treballar

Matemàtiques

Entorn Social

Castellà

Català

Formació i Orientació Laboral

MATEMÀTIQUES

Quines activitats farem?1. Càlcul del material i pressupost: Cost dels diferents components necessaris per a la instal·lació del sistema d'alarmes (sensors, cables, dispositius de control, etc.) i realitzar càlculs per a determinar el pressupost total de la instal·lació. Fer en full de càlcul aplicant formules, insertan imàtges dels materials. 2. Disseny pla del centre i del sistema: Dissenyar un pla del centre educatiu (IES Marina) on s'indiquin les ubicacions dels diferents components del sistema d'alarmes, els departaments, edificis, etc. Per a realitzar-ho, farem un volt per tot el centre dibuixant en un esborrany tot allò que considerem important per a situar-ho posteriorment en el nostre pla definitiu. Utilitzarem un full quadriculat amb valors d'escala.3. Anàlisis de dades: Quan tinguem el projecte finalitzat, la ultima tasca serà aquesta! S'haurà de passar les dades registrades en les entrevistes i enquestes a un full de càlcul i fer gràfiques.

+ info

CASTELLÀ

Quines activitats farem?1. Redacció d'informes: Redactar amb els ordinadors informes detallats sobre la descripció del procés d'instal·lació (passos a seguir) i les mesures de seguretat implementades per realitzar les tasques. 2. Presentació oral: Presentació oral per parelles sobre el projecte. Cada parella prepararà una presentació utilitzant imàtges seves, vídeos, etc. on expliquin quines instal·lacions, reparacions, etc han fet durant tot el projecte a les hores de MFP.

+info

CATALÀ

Quines activitats farem?1. Elaboració de material audiovisual (vídeo tutorial): Farem material audiovisual en català, com mini vídeos explicatius o reportatges, que mostrin el procés d'instal·lació del sistema d'alarmes en el centre educatiu, destacant el seu funcionament i beneficis. Un vegada fet el vídeo, utilitzarem un editor per a donar-li format.

ENTORN SOCIAL

Quines activitats farem?1. Enquestes i anàlisi de la comunitat educativa: Dissenyarem amb Google Forms una enquesta destinada a la comunitat educativa de l'Institut. Realitzarem les enquestes als membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat, etc.) per a conèixer les seves percepcions sobre la seguretat en el centre educatiu, la seva opinió sobre la instal·lació del sistema d'alarmes, protocol d'actució en cas d'incendi, etc. (Si es possible, pasarem per les classes a fer les enquestes utilitzant un QR). Un cop realitzades les enquestes, farem les taules amb les dades a un full de càcul.

+ inf

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Quines activitats farem?1. Anàlisi dels riscos laborals: Cada alumne farà una fotografia per identificar un risc laboral associat a la instal·lació del sistema d'alarma. Un cop feta la fotografia, es farà un tríptic informatiu amb:- Risc laboral existent: explicació del risc laboral, tipus, etc. - Mesures de prevenció del risc.- Proteccions necessàries davant del risc.- Explicació de la normativa (si existeix) del risc.

+info

AVALUACIÓ i COAVALUACIÓ

70%

Avaluació del projecte per part del professor. Items; treball en equip, realització de les tasques, actitud, etc.

30%

Al finalitzar el projecte, cada alumne avalua amb una rúbrica el treball dels seus companys mentre que els companys avaluen el seu treball.

¡recta final!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!

¿Tienes una idea?

Con las plantillas de Genially podrás incluir recursos visuales para dejar a tu audiencia con la boca abierta. También destacar alguna frase o dato concreto que se quede grabado a fuego en la memoria de tu público e incluso embeber contenido externo que sorprenda: vídeos, fotos, audios... ¡Lo que tú quieras!