Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ENERGIARIIPPUVUUS

Maat ovat hyvin riippuvaisia energiavaroista, jotta niiden talous voi toimia ja niiden kehitys voi jatkua nykyisessä globalisoituneessa maailmassa. Tästä syystä energiavarojen jatkuvan ja kohtuuhintaisen saatavuuden varmistaminen on noussut nykyisten valtioiden ulkopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi. Maailmanlaajuiset konfliktit voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi maan riippuvuuteen energiasta, ja niillä voi olla monenlaisia vaikutuksia. Tässä moduulissa tarkastellaan tällaisten kiistojen mahdollista vaikutusta energiavarmuuteen.

VASTUULLINEN KUMPPANIOlemisen Balanssia ry

Index

1. SKENAARIO

2. YKSIKKÖ 1 - Argumentointi

3. YKSIKKÖ 2 - Epistemologinen

4. YKSIKKÖ 3 - Moraalinen arvoperustelu

SKENAARIO

EnergiariippuvuusKansainvälisten konfliktien vaikutus energiariippuvuuteenEnergian saanti on ratkaisevan tärkeää yhteiskuntien kehitykselle ja selviytymiselle, joten sen jatkuvan saatavuuden varmistaminen on nykyään EU:n jäsenvaltioiden talouksien ensisijainen tavoite. (1). Lisäksi useat esimerkit osoittavat, miten maailmanlaajuiset kiistat voivat vaarantaa energiatoimitukset, mikä johtaa hintavaihteluihin, toimitusvaikeuksiin ja haitallisiin taloudellisiin vaikutuksiin energiaa tuoville maille.Seuraavassa on muutamia esimerkkejä todellisesta elämästä, jotka havainnollistavat kansainvälisten konfliktien vaikutusta energiavarmuuteen: Persianlahden sota (1990-1991): Alueen öljyntuotanto ja -vienti keskeytyivät. Monet maat joutuivat kärsimään toimitusvaikeuksista ja hinnannoususta, erityisesti ne, jotka olivat merkittävästi riippuvaisia öljyn tuonnista Persianlahden alueelta.

Venäjän ja Ukrainan kaasukiistat: Nämä kriisit ovat vaikuttaneet Ukrainan lisäksi myös Itä- ja Keski-Euroopan maihin, jotka ovat riippuvaisia Ukrainan putkien kautta lähetettävästä venäläisestä kaasusta. Konfliktit korostivat öljyriippuvuuden geopoliittisia vaaroja ja tarvetta monipuolistaa energialähteitä ja toimituslinjoja. Venezuelan poliittinen ja taloudellinen kriisi: Venezuelassa on ollut vakava poliittinen ja taloudellinen kriisi. Venezuela on merkittävä öljyntuottaja ja -viejä. Venezuelan öljyn viennin jyrkkä väheneminen on vaikuttanut kielteisesti Venezuelan talouteen ja muihin Venezuelan öljystä riippuvaisiin valtioihin. Näin ollen energian vähimmäismäärän luotettavan toimituksen varmistaminen missä tahansa maassa on valtion ja sen asukkaiden turvallisuuden edellytys (2). Hallitukset, kansalaiset ja päätöksentekijät voivat ymmärtää paremmin, miten kansainväliset konfliktit vaikuttavat energiatoimituksiin, ja toteuttaa suunnitelmia tällaisten riskien vähentämiseksi, mikä takaa joustavamman ja kestävämmän energiatulevaisuuden.

SKENAARIO

Miltä energiaomavaraisuus näyttää? Onko se kannatettava tavoite?Uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen nopeuttaminen, energiasalkun monipuolistaminen ja energiansäästön lisääminen ovat merkittäviä askeleita kohti energiaomavaraisuutta. Harjanne & Korhosen vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan "uusiutuvuus energiassa tarkoittaa sitä, että tuotannossa kerätään jonkinlaista energiaa tai materiaalivirtaa, joka uusiutuu planetaaristen tai tähtimäisten prosessien kautta nopeammin kuin se kuluu loppuun sen käytön myötä". (3)

SKENAARIO

Kuten tämän tutkimuksen taulukosta käy ilmi, uusiutuvat energialähteet vaihtelevat suuresti, mutta niiden kaikkien tehotiheys pinta-alaa kohti on alhainen. Kukin lähde edellyttää erityisiä menettelyjä energian muuntamiseksi sähköksi tai lämmöksi, ja näissä prosesseissa ei useinkaan saavuteta teollisuudessa tarvittavia korkeita lämpötiloja(Naegler et al., 2015). Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto on riippuvainen uusiutumattomista materiaaleista valmistetuista koneista, mikä korostaa resurssien keskinäistä riippuvuutta. (3) Toisen vaiheen eli energiansaannin monipuolistamisen kannalta ydinvoimalat ovat luotettava ja johdonmukainen sähkönlähde, sillä reaktoreiden kapasiteettikertoimet ovat korkeat. Näiden voimaloiden käyttöikä on pitkä, vähintään 60 vuotta. Niiden luotettava sähköntuotanto voi suoraan korvata fossiilisia polttoaineita maan energialähteiden valikoimassa, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden tuonnin tarvetta ja edistää energian monipuolistamista. (4)

SKENAARIO

Toisaalta, vaikka monet asiantuntijat pitävät ydinenergiaa puhtaana muihin energialähteisiin verrattuna, se on myös yksi kalleimmista ja aikaa vievimmistä energiamuodoista. Ydinvoima tuottaa radioaktiivista jätettä, joka sisältää haitallisia aineita, kuten plutoniumia ja uraania, jotka pysyvät myrkyllisinä kymmeniä tuhansia vuosia ja jotka on hävitettävä huolellisesti ja pysyvästi. Maailmassa on 1950-luvulta lähtien kertynyt 250 000 tonnia erittäin radioaktiivista ydinjätettä, joista 90 000 tonnia on varastoitu pelkästään Yhdysvaltoihin. (5) Kolmannen vaiheen, energiansäästön parantamisen, osalta energiatehokkuussuunnitelmat ja kolmenlaiset esteet haittaavat vakavasti toimenpiteitä. Bagainin ym. tutkimuksen mukaan esteitä on kolmea tyyppiä: taloudellisia, institutionaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä. Huolimatta rakennus- ja liikennealan huomattavasta energiankulutuksen vähentämispotentiaalista ja EU:n poliittisten puitteiden tavoitteista energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen jää odotuksista. Euroopan maiden energiankulutus kasvaa edelleen, ja vuonna 2018 se oli 5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 tehostamistavoite ja 22 prosenttia suurempi kuin vuoden 2030 tavoite (Eurostat, 2019).

SKENAARIO