Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Publicitat del projecte

DEPARTAMENT D'ECONOMIABATXILLERAT

"Chequeamos la salud de la economía y de la sociedad"

PROJECTE D'INVESTIGACIÓ

ÍNDEX

4. Recursos didàctics

3. Temporalització

2. Presentació del projecte

1. Que és un projecte d'investigació?

+ info

DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat.

Per a ajudar-nos a definir que és un projecte d'investigació extraem del DECRET 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat. la següent informació:- La matèria optativa Projecte d’Investigació té un eminent caràcter pràctic orientat a formar l’alumnat en capacitats pròpies del coneixement científic.- Mitjançant el procés d'investigació, l'alumnat desenvolupa habilitats per a formular una pregunta d'investigació apropiada, dur a terme una exploració personal del tema, comunicar idees i desenvolupar un argument.- Pretén desenvolupar la capacitat de l’alumnat per a aprendre per si mateix i per a treballar en equip.

1. Que és un projecte d'investigació?

LLISTAT DE TEMES D'ACTUALITAT (obert a noves propostes)

+ info

2. Presentació del projecte d'investigació

Utilizaran les Tecnologies de la Informació i la Comunicaió per a recopilar les dades necessàries, tractant-les i analitzant-les a través de gràfiques amb la finalitat de realizar els projectes, exposar-los en públic utilizant presentacions digitals i, avaluar a la resta de companys i companyes a través de diverses ferramentes com "Kahoots".

El nostre objectiu és aprofundir en els temes d'actualitat relacionats amb l'economia i la societat per tal d'aconseguir que l'alumnat tinga una visió realista i crítica del seu propi entorn. L'alumnat, organitzats per equips de treball, desenvoluparan un projecte d'investigació per trimestre al voltant de diversos temes econòmics i/o socials.

TRIMESTRAL

* Projectes per al curs 23/24. Subjectes a modificacions per al curs 24/25

3. TEMPORALITZACIÓ DELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ*

Tema de lliure elecció

Temes d'actualitat econòmica i social

03

PIB+Indicadors alternatius

Indicadors del creixement econòmic

02

Objetius de Desenvolupament Sostenible

ODS

01

* Recursos per al curs 23/24. Subjectes a modificacions per al curs 24/25

Avaluació dels companys i companyes

Quadern d'equip

ÍNDEX

Presentació digital

4. RECURSOS DIDÀCTICS

Per a desenvolupar cada projecte d'investigació cada equip ha d'elaborar tres recursos didàctics. Aquests formaràn part, entre d'altres, dels instruments a avaluar.

Publicitat del projecte

DEPARTAMENT D'ECONOMIABATXILLERAT

"Chequeamos la salud de la economía y de la sociedad"

GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ

Presentació digital

Servirà de base per a realitzar la exposició pública del projecte d'investigació. Cada equip decidirà quina plataforma digital utilitzarà.A l'hora de l'exposició, l'equip de llibertat per a aportar tots aquells materials que considere interessants per a al seu projecte (recursos físics, vídeos, folletos, tríptics, etc.).

Quadern d'equip

Aquest document digital servirà per a desenvolupar el projecte d'investigació.En ell, es deixarà constància del treball realitzat a la fase d'execució i, de qualsevol altra informació que l'equip considere oportuna.Cada equip elaborarà aquest document amb total llibertat, però cal tindre en compte que s'entregarà a la professora, a travès d'aules, com un arxiu pdf.

LLISTAT DE TEMES D'ACTUALITAT (obert a noves propostes)

  • ODS (Objectius de Desevolupament Sostenible)
  • PIB + Indicadors econòmics alternatius (IDH, "Felicidad Nacional Bruta", "Huella ecológica, "Índice para una vida mejor", etc.)
  • Desocupació (tendències d'ocupació, "techo de cristal", "brecha salarial", etc.)
  • IPC (Índex de preus al consum)+Inflació
  • Tipus d'interès
  • Distribució de l'activitat econòmica entre sectors (dependència de la nostra economia del turisme, món rural i ciutats, etc.)
  • Turisme
  • Vivenda
  • PGE (Pressupost General de l'Estat)+Dèficit públic+Deute púbic
  • Transició energètica
Avaluació dels companys i companyes

Cada equip ha de decidir com avaluar a la resta de la classe per detectar si han prestat la atenció que es mereix al seu projecte d'investigació. Es poden utilitzar les eines que consideren. Un bon exemple és la plataforma "Kahoot".