Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

LIZZO

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

RUGBY WORLD CUP 2019

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

Transcript

FUNCIONS3ESO+4ESO+1BATX

Què cal analitzar

Estadística

DOMINI

Tipus

@GemmaAlbaladejo

Estadística

RECORREGUT

Estadística

PUNTS DE TALLAMB ELS EIXOS

Estadística

CREIXEMENT I DECREIXEMENT

Estadística

CONTINUITAT O DISCONTINUITAT

Estadística

SIMETRIA

Estadística

POLINÒMIQUES

1R GRAU: LINEAL

2N GRAU: QUADRÀTICA

Estadística

Estadística

EXPONENCIALS

Estadística

TRIGONOMÈTRIQUES

GRAU > 2

Estadística

RACIONALS

Estadística

IRRACIONALS

Estadística

FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS

LOGARÍTMIQUES

PERIODICITAT

Estadística

OPERACIONS AMB FUNCIONS

Funcions de grau superior a 2

Funció de grau 3f(x)=2x3-3x2-3x+2f(x)=(x+1)(x-0.5)(x-2)Arrels o punts de tall eix abcisses:x1=-1x2=0.5x3=2Màxim (-0.5 , 2.5)Mínim (1.5 , -2.5)

Punts de tall amb els eixos: quan x=0 i quan y=0

(0 , -3)

(-3 , 0) i (3 , 0)

Funcions exponencials

Una funció exponencial de base a és la que es defineix a partir de les potències dels nombres, amb a>0 i a diferent d'1.

Funció irracional

Són aquelles expressions polinomiques en les que la x es troba sota el signe del radical.

És una relació entre dues variables, de manera que a cada valor d'una de les variables x (variable independent, antiimatge) li correspon un únic valor de l'altra variable y (variable dependent, imatge, depen del valor de la x). S'expressa amb la lletra f i s'escriu:f(x)=y

Què és una funció?

OPERACIONS AMB FUNCIONS: Suma odiferènciaProducteQuocientComposició de funcions

Funció InversaLa funció inversa de f(x) = 5x es troba:sempre:

f(x)=mx+n funció afí

f(x)=mx funció de proporcionalitat directa

f(x)=n funció constant

f(x)= -3x+3

Funció lineal: Recta

ordenada a l'origen n= 3

funció decreixentpendent negativa

Funció quadràtica: Paràbola

Creixement i decreixement

Simetria: parella imparella

PeriodicitatLa seva gràfica es repeteix quan ens desplacem en una longitud determinadaal llarg de l'eix d'abcisses.

Funcions racionals

Són aquelles que tenen com a expressió algebraica el quocient de dos polinomis.

Continuïtat i discontinuïtat

Funcions logarítmiques

Té la forma f(x)=logax, on a és un nombre real positiu diferent d'1.

El domini d'una funció el formen els valors de la variable independent x.

Domini

Funcions definides a trossos: té diferents expressions algebraiques per a diferents intervals de la variable independent.

Funcions trigonomètriques

El recorregut d'una funció el formen els valors de la variable dependent y.

Recorregut