Want to make creations as awesome as this one?

TREBALL PER EXPOSICIÓ ORAL DE CATALÀ

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

Transcript

Presentació de 10 termes lingüístics a l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

modisme

apòstrof

col·locació

oració finita i no finita

homòfon

pronom indefinit

camp lèxic

veu passiva

quantificadors

verb estatiu

Presentació de 10 termes lingüísticsa l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

contextualització la situació d'aprenentatge es refereix a la creació d'un text en anglès, de temàtica i forma lliure (DIÀLEG, NARRACIÓ....), que compleixi amb la següent norma fonamental: ha de tenir en compte la inclusió d'una serie de 10 elements duració màxima: 2 sessions de 55 minuts cadascuna eines accessibles: diccionaris en format físic

Presentació de 10 termes lingüísticsa l'assignatura d'anglès de 4t d'ESO.

comentaris les fonts de recerca han estat les següents:diec2 - definicionsdcvb - etimologia /Definicions/cat. gramaticalstermcat - equivalènciesdiccionari de sinònims d'albert janédiccionari.cat (català-anglès)

Fitxa terminològica núm. 1

Terme: modisme Cat. gramatical: nom Definició: Locució o frase peculiar d'una llengua, de tal manera que resulta impossible de traduir literalment a un altre idioma. Ex: pull someone's leg - prendre el pel d'algúFont: DCVB Equivalències: modismo (es.) / idiom (ang.) / idiotisme (fr.) Sinònims: idiotisme Etimologia: derivat de modo, amb el sufix -isme pres per analogia de mots com barbarisme, idiotisme, etc...

Fitxa terminològica núm. 2

Terme: apòstrof Cat. gramatical: nom Definició: Signe gràfic consistent en una coma volada ('), que serveix per a assenyalarl'elisió d'algunes lletres.Ex: o'clock (of the clock) - en punt. // I'm (I am) // we'd (we had or we would)Font: DIEC2 Equivalències: apóstrofo (es.) / apostrophe (ang.) / apostrophe (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del llatí apostrōphus (<gr. ἀπόστροφος)

Fitxa terminològica núm. 3

Terme: col·locació Cat. gramatical: nom Definició: Associació de dos mots en què un té tendència a combinar-se amb l'altre per a expressar un significat determinat, d'una manera no totalment lliure ni predictible a partir de la gramàtica i de la semàntica.Ex: fast train and quick shower - un tren ràpid i una dutxa ràpidaFont: DIEC2 Equivalències: colocación (es.) / collocation (ang.) / collocation (fr.) Sinònims: coaparició Etimologia: del llatí collōcātiōne (<gr. ἀπόστροφος)

Fitxa terminològica núm. 4

Terme: oració finita i no finita Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Oració que conté un verb en forma finita, temporal o personal i que pot funcionar com a oració simple o com a oració subordinada. Oració subordinada que conté el verb en forma no finita, això és, en infinitiu, gerundi o participi.Ex: After finishing their homework, I gave my kids permission to go out with their friends.Font: TERMCAT Equivalències: oración finita (es.) / finite sentence (ang.) / phrase finie (fr.) Sinònims: cap Etimologia: només he trobat la paraula finitat, derivada de finit

Fitxa terminològica núm. 5

Terme: homòfon -a Cat. gramatical: adjectiu Definició: Que es pronuncia de la mateixa manera que un altre, però que té un significat diferent. Meet i meat són dos mots homòfons. Font: DIEC2, Cercaterm Equivalències: homófono (es.) / homophone (ang.) / homophone (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del gr. homo ("lo mateix") phoné (so)

ὁμóφωνος

Fitxa terminològica núm. 6

Terme: pronom indefinit Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Que designa d'una manera vaga o general. Ex: Nobody knows anything anymore - Ja ningú sap resFont: DIEC2, Cercaterm Equivalències: pronombre indefinido (es.) / indefinite pronoun (ang.) / pronom indéfini (fr.) Sinònims: cap Etimologia: pres del llatí indefinītum

Fitxa terminològica núm. 7

Terme: camp lèxic Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Conjunt de mots de la mateixa categoria gramatical que es troben relacionats semànticament i de manera que el significat de cada mot queda limitat i determinat pels significats dels altres mots. Ex: kitchen furniture, kitchen utensils - mobiliari i estris de cuinaFont: Cercaterm Equivalències: campo léxico (es.) / lexical field (ang.) / champ lexical (fr.) Sinònims: cap Etimologia: del llatí campu, i del grec

λεξικóν, (sobreentès βιβλίον), ‘diccionari’

Fitxa terminològica núm. 8

Terme: veu passiva Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Veu en què el subjecte gramatical designa l'entitat sobre la qual recau l'acció expressada pel verb. Ex: Fleming invented penicillin. Penicillin was invented by Fleming - Fleming va inventar la penicil·lina. La penicil·lina va ser inventada per Fleming.Font: DIEC2 Equivalències: voz pasiva (es.) / passive voice (ang.) / voix passive (fr.) Sinònims: cap Etimologia: del llatí vōce, i del llatí passivus

Fitxa terminològica núm. 9

Terme: quantificador Cat. gramatical: nom Definició: Element lingüístic que expressa quantitat o assenyala algun tipus d'especificació de caràcter numèric - Determinant que expressa quantitat en relació amb l'objecte designat per l'element que acompanya. Ex: força - many / plenty of)Font: DIEC2 - TermcatEquivalències: cuantificador (es.) / quantifier (ang.) / quantificateur (fr.) Sinònims: cap Etimologia: components lèxics, del llatí quantum y facere

Fitxa terminològica núm. 10

Terme: verb estatiu Cat. gramatical: nom + adjectiu Definició: Verb que expressa un estat o una qualitat del subjecte, i no una acció realitzada per ell. Ex: estimar, creure, opinar - love, think, believe)Font: TermcatEquivalències: verbo estativo o de estado (es.) / stative verb (ang.) / verbe statif (fr.) Sinònims: verb d'estat Etimologia: del llatí stātus