Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

TŪM

KULTŪRINIS UGDYMAS

MOKYMAI

06

05

KULTŪRINIS UGDYMAS:

KE

PROJEKTAS

VIETOKŪROS PROGRAMA

04

DIRBTUVĖS

03

02

MOKYMAI

01

2024 m. balandis - 2024 m. gruodis

01

Mokymai „Mokymasis už mokyklos ribų ir tarpdalykinė integracija" pedagogams

60 val.

Kaip veikla skatins mokyklos veiklos tobulinimą?Mokymuose analizuojami pavyzdžiai, vyks praktinės treniruotės bei planuojamas pritaikomumas. Mokymai, praktinės treniruotės padės pedagogams, panaudojant tarpdalykinę integraciją, šiuolaikiškai, patraukliai įgalinti turimas menines erdves, muziejus.Koks yra numatomas veiklos rezultatas?Sukurs pamokų planus, praves integruotas pamokas.

grupė: 20 dalyvių

2024 m. birželis - 2024 m. gruodis

02

Mokymai pedagogams „Kultūriniai patyrimai ir tarpdalykinė integracija“: kultūrinio ugdymo integravimas į įvairius mokomuosius dalykus

Suplanuojama ir pravedama ne mažiau nei 10 integruotų kolegialių pamokų.

60 val.

Kaip veikla skatins mokyklos veiklos tobulinimą? Mokymuose bus analizuojami kultūrinio ugdymo integravimo pavyzdžiai į skirtingus mokomuosius dalykus, gerosios tarpdalykinės integracijos patirtys, bus sukurti ir išbandomi integruotų veiklų planai.Koks yra numatomas veiklos rezultatas? Pedagogai taikytų kultūrinę ir tarpdalykinę integraciją pamokose.

grupė: 20 dalyvių

2024 m. gegužė - 2025 m. gruodis

03

Regeneruojančios vietokūros edukacinė programa

60 val.

Kaip veikla skatins mokyklos veiklos tobulinimą? Mokiniai ir mokytojai tyrinės mokyklos teritorijoje esančią aplinką ir šios vietos istoriją kartu su menininkais, kultūros atstovais ir darnaus vystymosi ekspertais. Koks yra numatomas veiklos rezultatas?Bus sukurti ir įgyvendinti trys vietokūros projektai gimnazijos teritorijoje, kuriantys gyvybingą aplinką, kurių veiklos bus sėkmingai tęsiamos integruojant jas į formalųjį ugdymą: sukurtas integruotų pamokų ciklas.

Dalyvaus 20 mokinių ir 3 (lietuvių, anglų k., biologijos) mokytojai

2024 m. rugsėjis - 2025 m. gruodis

04

Kūrybinės dirbtuvės: audiovizualinių medijų kūrimas

60 val.

Kaip veikla skatins mokyklos veiklos tobulinimą? I etapas: bus organizuojami medijų raštingumo mokymai mokytojams, kuriuose jie kurs ir išbandys inovatyvius ugdymo metodus, integruotas, kūrybiškais metodais grįstas pamokas ir 2 kūrybinės dirbtuvės mokiniams, kurių metu bus sukurtas audiovizualinis produktas.II etapas: vyks susitikimai su audiovizualinio meno kūrėjais. Mokiniai ir mokytojai kurs ir įgyvendins kūrybinius projektus kartu su audiovizualinio meno kūrėjais. III etapas: bus suorganizuota gerųjų praktikų, metodų mainų metodinė diena gimnazijoje. Koks yra numatomas veiklos rezultatas? Kartu su medijų industrijų profesionalais bus sukurtas vaizdo ir garso medijų produktas

Dalyvaus 20 5-8 klasių mokinių ir 2 mokytojai (muzikos ir užsienio k.)

2024 m. rugsėjis - 2026 m. sausis

05

Ilgalaikis integruotas projektas „Pažink Švenčionėlius“: išvykos į rajono muziejus, susitikimai su kultūros įstaigomis, gimnazijos alumnais, kviestiniais svečiais, miestelio gyventojais

70 val.

Kaip veikla skatins mokyklos veiklos tobulinimą?Sudaromos galimybės skirtingų gebėjimų mokiniams susipažinti su savo krašto istorija, kultūriniais objektais ir surinkti medžiagą apie Švenčionėlius patyriminiu būdu bei susitinkant su kultūros įstaigų, muziejų atstovais, miestelio gyventojais. Koks yra numatomas veiklos rezultatas?Pasitelkdami IT ir turimas kompetencijas mokiniai sukurs orientacinį žaidimą, kuris vėliau bus sėkmingai integruojamas į gimnazijos formalias ir neformalias veiklas.

Dalyvaus 3 (lietuvių k.,anglų k. ir dailės) mokytojai ir 50 5-8 klasių mokinių

06

Kultūros edukacijos koordinatoriaus pareigybės steigimas

KE

KE koordinatorius:

  • parengs veiklos planus,
  • komunikuos su rajono gimnazijų KE koordinatoriais, dalyvaus KE koordinatorių susitikimuose, mokymuose. planuos, vykdys veiklų stebėseną, koordinuos menų ir tarpdisciplinines metodines grupes,
  • inicijuos ir koordinuos gimnazijų bendradarbiavimą su kultūros lauko partneriais,
  • dalyvaus rengiant gimnazijos (savivaldybės) KU planus.

AČIŪ!