Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

02

Revisió i anàlisi crític

'Una bona revisió del coneixement existent determina la diferència entre un bon projecte i un altre que fracassarà'- AMOR A LA VERITAT com a base del coneixement científic-

Introducció

La finalitat és construïr un edifici sòlid amb un àtic de luxe.

Per aquest motiu necessitem uns fonaments sòlids: el marc teòric.

Si no ho fem, posem en perill l'estabilitat del projecte

o fins i tot...

Introducció

Explora el món del coneixement: Fes una revisió de literatura!

 • Què és?
Una aventura de descobriment: Comprendre el panorama actual sobre un tema concretConverteix-te en un expert: Reuneix i analitza críticament tot el que s'ha publicat sobre el tema i proporciona la major evidència disponible. És com la cerca de la veritat en l'amor.Comparteix el teu coneixement: Crea un informe que resumeixi les investigacions més importants. Crea una base sòlida per a futures investigacions.

Introducció

Explora el món del coneixement: Fes una revisió de literatura!

 • Per què és important?
Estàs preparat per al futur: La revisió de literatura és una habilitat essencial per a la teva carrera. Aquesta evidència en servirà per prendre decisicons informades, com en l'amor.Coneixement és poder: Obté una comprensió profunda del teu tema d'estudi. Marca la diferència: Els teus descobriments poden contribuir a la investigació i la pràctica.
 • Com funciona?
Defineix el teu objectiu: Què vols saber sobre el tema? Cerca informació: Llibres, articles, revistes científiques... tot el que puguis trobar!

Introducció

Explora el món del coneixement: Fes una revisió de literatura!

 • Definició
Cerca d'informació escrita sobre un tema acotat prèviament i sobre el qual es reuneix i es discuteix críticament tota la informació publicada.És el COR de la investigació científicaTé com a resultat un producte (article/informe) que resumeix la investigació prèvia més important sobre aquest temaÉs una investigació en si mateixa

TIPUS DE REVISIONS

 • Revisió Sistemàtica​
  • Meta-anàlisi​
 • Revisió d'abast​
 • Revisió narrativa​
 • Revisió d´estudis qualitatius​
 • ...

En funció de l'objectiu de la revisió, hi ha diferents metodologies:

La revisió sistemàtica

Una revisió sistemàtica és una recopilació de totes les proves disponibles sobre un tema específic​ S'utilitzen mètodes sistemàtics i explícits per identificar, seleccionar i avaluar críticament l'evidència​ Les revisions sistemàtiques són fonamentals per a la presa de decisions clíniques i de polítiques​ Són més rigoroses que altres formes de revisió i minimitzen el risc de biaix

La construcció del conexement és com la construcció d'una relació sòlida i duradera...

Pensament crític

Estalviar temps i esforç

Ajudar al lector

Metodologies

Variables clau

Objectius

Obté una visió completa del teu tema d'estudi:

Resum - Síntesi

Coneixement en profunditat

Marc teòric

Per què és important?

 • Justifica el teu projecte: Demostra que el teu tema és rellevant, original i aporta una contribució nova.
 • Contextualitza el teu treball
 • Evita duplicar esforços: Aprèn dels treballs anteriors i identifica buits en la investigació.
 • Entén millor el teu tema: Obté una visió completa i aprofundida del teu camp d'estudi.

Quan fer-la?

 • Sempre que comencis un nou projecte: Sigui quina sigui la teva àrea d'estudi, la revisió de literatura és un pas essencial.
 • Abans de posar-te a treballar: Planifica el teu projecte amb coneixement de causa.
 • Per a respondre preguntes: Troba la informació que necessites per a avançar en el teu treball.

Funcions

Font d'inspiració

Coneixement del teu camp

Desenvolupar marc conceptual

Guia metodològica

Funcions

 • Explora noves idees: La revisió de literatura t'exposa a una gran varietat de perspectives i t'ajuda a identificar problemes d'investigació no resolts.
 • Afina el teu enfocament: A partir d'aquesta informació, podràs precisar el teu problema d'investigació i formular preguntes de recerca més concretes.

Font d'inspiració

 • Coneix el que ja se sap: La revisió de literatura t'aporta una comprensió profunda del teu tema d'estudi i t'ajuda a evitar la duplicació d'esforços.
 • Concentra't en el que importa: identifica els aspectes menys explorats del problema i aporta noves perspectives.
 • Millora la pràctica: La revisió de literatura pot ajudar-te a identificar solucions a problemes reals

Funcions

Coneixement del teu camp

 • Construeix una base sòlida: La revisió de literatura t'aporta els coneixements necessaris per a desenvolupar un marc conceptual sòlid per a la teva investigació.
 • Com un trencaclosques: Cada peça de coneixement que obtens contribueix a la comprensió global del teu tema d'estudi.

Funcions

Desenvolupar marc conceptual

Estratègies de recerca:

 • Estudi experimental: comparar la recuperació de pacients que escolten música amb la de pacients que no ho fan.
 • Estudi observacional: observar la relació entre escoltar música i la recuperació dels pacients.
Instruments de mesura:
 • Escala de dolor
 • Escala d'ansietat
 • Qüestionari sobre la satisfacció amb la recuperació
Variables que poden afectar l'estudi:
 • Tipus de cirurgia
 • Edat del pacient
 • Estat de salut preoperatori
 • Gènere del pacient
 • Tipus de música
Com controlar les variables:
 • Seleccionar una mostra homogènia de pacients
 • Utilitzar un disseny experimental aleatoritzat

Funcions

 • Troba inspiració per a la teva metodologia: La revisió de literatura t'exposa a diferents estratègies de recerca, instruments de mesura i anàlisis estadístiques.
 • Controla els factors externs: identifica les variables que poden afectar el teu estudi i aprèn com controlar-les.

Guia metodològica

Usos

Assistencial : estar al corrent dels últims avenços​ Gestió : presa de decisions basades no només en l'àmbit sanitari, també econòmic, sociològic o polític​ Docència : tasca quotidiana per respondre al compromís d'ensenyar avui professionals del futur​ Estudiants : habilitat útil per al futur professional, estratègia adequada d'aprenentatge

Etapes de la revisió

Definir objectius

Cerca bibliogràfica

Criteris de selecció

Organització de la informació

Redacció de l'anàlisi

Exploratori/Descriptiu

 • Què se sap sobre un tema o problema?
 • Quines característiques presenten els subjectes afectats?
Explicatiu/Analític
 • Quina relació existeix entre dos o més variables?
 • Per què ocorre un determinat fenomen?
Predictiu/Experimental
 • Quin canvi es produeix en una variable si es modifica el valor d'una altra variable?

Etapes

Definir objectius

Us heu d'ENAMORAR de la informació. Heu de seleccionar els articles com si fos l'elecció d'una parella compatible...

 • Documents actuals: intentar que siguin de menys de 10 anys, però no estrictament necessari
 • Triar articles de revistes científiques, evitar llibres de text, monografies, descartar treballs que no hagin passat un comitè de revisió..
 • Flexibilitat: pex anorexia = anorexia, transtorn de l'alimentació, pèrdua de pes..
 • Rastreig de variables independents i dependents
 • Revisar les referències dels articles que s'ajusten a la nostra cerca
 • Profunditat i amplitut (no hi ha una fòrmula, ens hem de preocupar més per la pertinença i qualitat que per la quantitat
 • Fonts primàries i secundàries (descripció conjunt d'estudis)

Cerca bibliogràfica

Característiques

Recopilació de la informació PUBLICADA d'un tema- Articles rellevants- Mai no s'aturarà - Estratègies de cerca avançades

Suggerències

Etapes

Recomanacions

Etapes

Evitar els biaixos de selecció:

 • Tendència a recollir documents de fàcil accessibilitat
 • De menor dificultat idiomàtica
 • Amb afinitat ideològica
 • De major prestigi
Evitar la subjectivitat:
 • Tenir sempre present la pregunta i els objectius
 • Els criteris seguits han d'especificar-se en la revisió

Criteris de selecció

Organitzar de forma sistemàtica la informació:

 • Carpetes o fulls de càlcul desenvolupats per l'investigador
 • Programes especials: Mendeley, Reference Manager, EndNote, etc.
 • Mapes d'idees, diagrames jeràrquics, etc.
Organitzar per rellevància:
 • Principals
 • Secundaris
Fer una taula d'anàlisi amb la informació essencial

Etapes

Organització de la informació

La revisió científica és com un BALL d'idees entre diferents autors i perspectives. És com crear una nova melodia a partir de diferents notes musicals

Elaboració de conclusions coherents basades en les dades i els articles analitzats

Elaboració d'un mapa mental combinant els diferents resultats. Argumentar de manera crítica els resultats (dissney, biaxos, limitacions, conclusions extretes)....

Etapes

Seguir un procés lògic (antecedents - conseqüents)Organització estructuració de les dades

Redacció de l'anàlisi

IMPORTANT:- NO repetir informació- Anàlisi i reflexió de la informació trobada- Afegir aspectes que han quedat sense resoldre- Fer una taula resum

 • pas 1: posada en comú de les fonts primàries consultades
 • pas 2: identificar quins han estat els punts d'acord i en desacord entre les diverses teories de les fonts usades
 • pas 3: basant-nos en tot el coneixement que heu trobat amb la vostra cerca, heu de posar certs enunciats i confrontar-los. Aquesta és la part més analítica

Etapes

Posar de manifest els resultats obtinguts de la cerca

Redacció de l'anàlisi - Objectiu principal

Etapes

 • Recalcar els punts congruents i les contradiccions de les FI consultades
 • Establir de manera detallada els estudis que han estat importants per la teva revisió
 • Els estudis que presentin resultats similars es poden agrupar o resumir breument.
 • Es recomana acabar la revisió bibliogràfica amb un resum de l'estat general de la situació del problema estudiat:
  • Indicar sobre quina part del problema hem centrat la nostra cerca
  • L'adequació de les nostres conclusions front a aquest problema
  • Les àrees d'investigació sobre les quals no hem indagat
 • No afegir opinions personals
 • La redacció ja de ser objectiva i exacta, no ha de donar marge a interpretacions

Redacció de l'anàlisi - TIPS!

Etapes

Un anàlisi crític ha de respondre a les següents preguntes: 1. Quins estudis s'han publicat? 📚2. Amb quines poblacions?👨‍👨‍👦‍👦3. Quins instruments s'han utilitzat? ⚖️4. Quines mesures s'han construït? ⚙️5. Quins anàlisis s'han desenvolupat? 📊6. Quins problemes han trobat els autors? ⚠️7. Quins resultats han obtingut?: convergències i divergències 📈📉8. A què són imputables aquestes convergències i divergències? ⁉️9. Quins són els debats actuals sobre el tema? 🎓

Redacció de l'anàlisi

1. S'ha especificat el propòsit de la revisió? 2. S'han identificat les fonts i mètodes utilitzats en la cerca bibliogràfica? 3. Les referències són actuals? 4. S'han definit els criteris de selecció dels articles? 5. S'ha valorat la validesa dels documents? 6. És fiable i vàlida la pròpia avaluació dels estudis analitzats? 7. S'ha analitzat la variabilitat dels resultats dels estudis inclosos? 8. S'han combinat correctament els resultats dels estudis analitzats? 9. Les conclusions dels autors es fonamenten en les dades analitzades? 10. Existeixen propostes de noves investigacions?

Avaluació de la revisió

50%

 • PROPÒSIT: L'objectiu d'aquesta revisió de literatura és sintetitzar la investigació existent sobre l'efecte de les intervencions educatives en la motivació dels estudiants.
 • IDENTIFICACIÓ FONTS: La cerca bibliogràfica es va realitzar en les bases de dades Scopus, Web of Science i Google Scholar. Es van utilitzar les paraules clau "intervencions educatives", "motivació" i "estudiants".
 • ACTUALITAT REFERÈNCIES: Totes les referències incloses en la revisió de literatura s'han publicat en els últims 10 anys.
 • CRITERIS SELECCIÓ ARTICLES: Es van seleccionar articles que:
  • Estudiaven l'efecte d'intervencions educatives en la motivació dels estudiants.
  • Eren estudis empírics publicats en revistes revisades per experts.
  • Estaven escrits en anglès o espanyol.
 • VALIDESA DOCUMENTS: Es va valorar la validesa dels documents mitjançant l'aplicació d'una llista de control de qualitat.
 • FIABILITAT I VALIDESA: La revisió de literatura va ser realitzada per dos investigadors independents amb experiència en el tema.
 • PROPOSTES NOVES CERQUES: Els autors proposen noves investigacions per a explorar els factors que moderan l'efecte de les intervencions educatives en la motivació dels estudiants.

Enamora't de la revisió científica!

Marc teòric

 • Identificar les aproximacions teòriques elaborades sobre aquest tema.

Tema: L'impacte de les xarxes socials en la salut mental dels adolescents. Subtemes:

 • Efectes positius de les xarxes socials.
 • Efectes negatius de les xarxes socials.
 • Addicció a les xarxes socials.
 • Estratègies per a un ús saludable de les xarxes socials.
Organització:
 • Crear una carpeta per a cada subtema.
 • Utilitzar un full de càlcul per a organitzar la informació sobre els articles consultats.
 • Crear un mapa mental per a visualitzar les relacions entre els conceptes.

Revisió narrativa

 • Aquesta revisió resumeix i sintetitza la informació disponible sobre un tema, però de manera més informal i sense seguir un mètode tan rigorós com la revisió sistemàtica. Pot ser útil per a obtenir una primera aproximació a un tema o per a complementar una revisió sistemàtica.
Exemple: Revisió narrativa sobre el rol de la infermeria en la cura del pacient amb càncer de mama.

Incorrecte: "L'estudi A va trobar que la intervenció X era efectiva per a la millora del símptoma Y. L'estudi B va confirmar els resultats de l'estudi A, mostrant que la intervenció X era efectiva per a la millora del símptoma Y." Correcte: "L'estudi A va trobar que la intervenció X era efectiva per a la millora del símptoma Y. L'estudi B va replicar aquests resultats en una població diferent, confirmant l'eficàcia de la intervenció X."

NO repetir info

Incorrecte: "Els resultats d'aquest estudi suggereixen que la intervenció X és un fracàs." Correcte: "Els resultats d'aquest estudi mostren que la intervenció X no té un efecte significatiu en el resultat Y."Incorrecte: "La majoria dels participants van experimentar una millora significativa." Correcte: "El 75% dels participants van experimentar una millora d'almenys el 10% en el símptoma X."

Objectiva i exacta

Resum: La recerca actual sobre la intervenció X indica que és una opció efectiva per a la millora del símptoma Y en la població Z. No obstant això, es necessiten més estudis per a confirmar aquests resultats en poblacions diferents i per a determinar els efectes a llarg termini de la intervenció.Part del problema: Aquest estudi s'ha centrat en l'eficàcia de la intervenció X per a la millora del símptoma Y en la població Z.Adequació: Les conclusions confirmen que la intervenció X és una opció efectiva per a la millora del símptoma Y en la població Z.Àrees d'investigació: No s'ha indagat sobre els efectes a llarg termini de la intervenció X ni sobre la seva eficàcia en poblacions diferents a la Z

Resum

Taula resum

Estudi 1: Aquest estudi va ser el primer a demostrar l'eficàcia de la intervenció X en la població Z. Estudi 2: Aquest estudi va replicar els resultats de l'estudi 1 en una població diferent. Estudi 3: Aquest estudi va realitzar una metaanàlisi de diversos estudis sobre la intervenció X, confirmant la seva eficàcia.

Estudis importants

Si bé els estudis revisats aporten informació valuosa sobre l'eficàcia de la intervenció X, encara hi ha moltes qüestions que no s'han resolt. Per exemple, no se sap quina és la dosi òptima de la intervenció X ni quins són els seus efectes a llarg termini.

Aspectes NO resolts

Punts d'acord: Totes les fonts coincideixen que la intervenció X té un efecte positiu en la població Y. Les fonts 1 i 2 afirmen que el sistema Z funciona de manera similar. Punts en desacord: La font 3 presenta una teoria alternativa sobre el funcionament del sistema Z. La font 1 no està d'acord amb la font 2 sobre la dosi òptima de la intervenció X.

Acord/desacord

Incorrecte: "Aquesta teoria és la més convincent perquè s'alinea amb la meva pròpia experiència." Correcte: "Aquesta teoria té un fort suport empíric i ha estat replicada per diversos estudis."

NO opinió personal

Meta-Anàlisi

 • Combina els resultats de diversos estudis similars per obtenir una resposta més precisa. Un meta-anàlisi pot combinar els resultats de diversos estudis
Exemple: Meta-anàlisi sobre l'efecte de la vitamina D en la prevenció de fractures en persones grans.

Congruència: Diversos estudis coincideixen que la intervenció X és efectiva per a la millora del símptoma Y. Contradicció: Un estudi troba que la intervenció X no té efectes significatius sobre el símptoma Y, mentre que la resta d'estudis sí que n'observen.

Punts congruents contradiccions

Revisió d'abast

 • Visió general completa d'un tema. Aquesta revisió busca i resumeix tota la informació disponible, tant estudis científics com articles de opinió o llibres.
Exemple: Revisió d'abast sobre les intervencions infermeres per a la promoció de la salut mental en adolescents.

Enunciat 1: La intervenció X és una opció efectiva per a la millora del símptoma Y en la població Z.Totes les fonts coincideixen que la intervenció X té un efecte positiu en la població Y.La font 3 no està d'acord amb la dosi òptima de la intervenció X. Enunciat 2: La teoria proposada per la font 2 sobre el funcionament del sistema Z és la més precisa.La teoria de la font 2 és coherent amb els resultats de la font 1.La font 3 presenta una teoria alternativa que té en compte factors addicionals.

Tema: La relació entre l'ús de les xarxes socials i la salut mental dels adolescents.Trobar una correlació positiva entre l'ús excessiu de les xarxes socials i els símptomes de depressió i ansietat en els adolescents.

Explicatiu/Analític

Resum - síntesi

 • Resumir informació sobre un tema o un problema.

L'efecte d'un programa d'intervenció sobre l'ús de les xarxes socials en la salut mental dels adolescents.Comparar els resultats dels estudis per a determinar si el programa d'intervenció té un efecte positiu en la salut mental dels adolescents.

Predictiu/Experimental

Diversos estudis han analitzat l'efecte de la intervenció X en la població Z. La majoria d'aquests estudis troben que la intervenció X és efectiva per a la millora del símptoma Y.

Resultats similars

Revisió qualitativa

 • Si vols saber com viuen les persones una experiència o un problema de salut, una revisió d'estudis qualitatius t'ajudarà. Aquesta revisió busca i resumeix estudis que exploren les opinions, sentiments i experiències dels individus.
Exemple: Revisió d'estudis qualitatius sobre les experiències dels pacients amb diabetis tipus 2 en relació a la seva alimentació.

Tema: La percepció dels adolescents sobre els riscos i beneficis de les xarxes socials.dentificar els principals temes i preocupacions dels adolescents sobre les xarxes socials.

Exploratori/Descriptiu

Coneixement en profunditat

 • Identificar els aspectes rellevants coneguts, els desconeguts i els controvertits sobre el tema revisat.
 • Proporcionar informació àmplia sobre un tema.

Revisió sistemàtica

 • Imagina que vols saber si un tractament funciona per a una malaltia. Una revisió sistemàtica busca i resumeix tots els estudis científics sobre el tema, ordenant-los i analitzant-los de manera rigorosa. Això et permet obtenir una resposta fiable i completa.
Exemple: Revisió sistemàtica sobre l'efectivitat de rentar-se les mans per prevenir infeccions

Exemple: Els resultats dels estudis revisats suggereixen que la intervenció X és efectiva per a la millora del símptoma Y en la població Z. No obstant això, cal tenir en compte que la majoria d'aquests estudis van ser realitzats en contextos controlats i no se sap si els resultats serien generalitzables a la pràctica clínica.

Reflexió