Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Eksperyment pedagogiczny

01. RESUME

W nauce eksperyment (łac. Experimentum - doświadczenie, badanie), to metoda badań typowa dla nauk indukcyjnych, której podstawową częścią jest wywoływanie jakiegoś procesu lub regulowanie warunków nań wpływających, aby umożliwić dokładniejsze jego zbadanie.Termin eksperyment jest w dydaktyce często utożsamiany z doświadczeniem szkolnym. Nie każde jednak doświadczenie jest eksperymentem. Eksperyment jest trudniejszy, ale bardziej wartościowy od obserwacji i doświadczenia.Eksperyment rozpoczyna się zawsze od sformułowania problemu, a jego rozwiązaniem wymagającym sprawdzenia i weryfikacji jest hipoteza.

polega (…) na wywołaniu lub zmianie przebiegu zjawisk i procesów dydaktycznych przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu powstałych pod jego wpływem skutków. Ten nowy czynnik stanowi w badaniu zmienną niezależną, a spowodowane przezeń zmiany są zmiennymi zależnymi. Można zatem powiedzieć ogólnie, że istotą eksperymentu jest możliwość manipulowania zmienną (lub zmiennymi) niezależną (niezależnymi), kontrolowania zmian powstałych wskutek tego manipulowania, a także dobru osób do grup objętych badaniami.

W nawiazaniu do nauczania języka polskiego w szkole najlepiej opisuje tę metodę badawczą definicja Czesława Kupisiewicza, według którego eksperyment:

Często metoda ta jest mylona lub porównywana do metody obserwacji uczestniczącej, jednakże w odróżnieniu od niej nie jest metodą bierną, a czynną. Podstawowa różnica polaga na aktywnej postawie badacza w przypadku eksperymentu. Jego postawa ma z reguły charakter interweniujący w badanie zjawiska, podczas gdy postawa obserwatora jest zazwyczaj bierna w stosunku do badanej przez niego rzeczywistości Całość metody opiera się na sprawdzeniu wcześniej postawionej hipotezy, która w efekcie badań zostaje potwierdzona bądź obalona .

Eksperyment pedagogiczny ma charakter eksperymentu naturalnego. Oznacza to, że podczas eksperymentu pedagogicznego wywołujemy interesujące nas zjawiska w naturalnych warunkach życia uczniów.

06. METhODOLOGy

Klasa

1 Etap formułowania problemu.

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

2Etap formułowania hipotezy roboczej.

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

3Etap przewidywań skutków (etap rozumowania)

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

4Etap przygotowania weryfikacji zewnętrznej hipotezy roboczej - określenie badanej populacji -oznaczenie treści, na których mają być - realizowane badania -ustalenie czasu badań - zdefiniowanie i scharakteryzowanie tych zjawisk, które mają być przedmiotem naszej szczegółowej badawczej uwagi -wybór i opisanie metody badania

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

5Etap empirycznego weryfikowania hipotezy

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

6Sprawdzenie słuszności rozwiązań (prawdziwości wyników)

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

7Wnioski końcowe

etapy eksperymentu według Władysława zaczyńskiego:

1. Opracowanie czynnika eksperymentalnego i wyznaczenie przypuszczalnego kierunku zmian, które on powoduje, a więc wytyczenie hipotezy roboczej. Następnym etapem procesu badawczego jest dobór wskaźników do zmiennych, w więc ustalenia na podstawie jakich danych będziemy orzekali o występowaniu zmiennych i ich nasileniu (zmienne niezależne i zalężne).

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

07. State of play

zMIENNE NIEZALEŻNE

wzrost zasobów słownictwa,czas przeprowadzonych eksperymentów

ZMIENNE ZALEŻNE

wypracowania uczniów,wypowiedźi

‘Including quotes always strengthens our presentation. Break the monotony.’

1. Opracowanie czynnika eksperymentalnego i wyznaczenie przypuszczalnego kierunku zmian, które on powoduje, a więc wytyczenie hipotezy roboczej. Następnym etapem procesu badawczego jest dobór wskaźników do zmiennych, w więc ustalenia na podstawie jakich danych będziemy orzekali o występowaniu zmiennych i ich nasileniu (zmienne niezależne i zalężne).

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

2. Ustalenie, czy grupy badawcze są jednorodne w zakresie czynników przewidzianych hipotezą.

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

2. Ustalenie, czy grupy badawcze są jednorodne w zakresie czynników przewidzianych hipotezą.

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

3. Dokonanie pomiaru wstępnego zmiennych zależnych, które mają być przedmiotem badań.

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

4. Wprowadzenie czynnika eksperymentalnego (zmiennej niezależnej) w celu sprawdzenia hipotezy roboczej.

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

5. Dokonanie pomiaru zmiennych zależnych

Przeprowadzeniu eksperymentu naukowego towarzyszą pewne stałe czynności:

Techniki badania eksperymentalnego

Technika jednej grupyPolega ona na wprowadzeniu do znanej sytuacji zastanej czynnika eksperymentalnego i mierzeniu zmian powstałych pod jego wpływem w ten sposób, aby możliwe było porównanie stanu początkowego ze stanem końcowym.Badający, przystępując do eksperymentu, dokonuje badania sytuacji zastanej. Następnie prowadzi zajęcia w danej grupie metodą tradycyjną i w badaniu końcowym w dokonuje pomiaru zmiany. Następnie powtórnie bada sytuację wyjściową i wprowadza zmienną niezależną, czyli czynnik eksperymentalny. Po przeprowadzeniu szeregu zajęć metodą eksperymentalną znowu bada wyniki pracy dydaktycznej.

Technika grup równoległychTa technika wymaga doboru dwóch grup porównawczych, jednej eksperymentalnej i drugiej kontrolnej. W praktyce eksperymentalnej podstawą do ustalenia grup są wyniki nauczania, obserwacje, wywiady i opinie nauczycieli. Następnie dokonuje się szeregu zabiegów statystyczno-logicznych, których celem jest ustalenie równoważności wyłonionych grup. Chcąc stwierdzić, która metoda da lepsze rezultaty, trzeba doprowadzić do tego, aby metoda pracy w obu grupach była możliwie jedyną różnicą. Od eksperymentu wymaga się daleko posuniętej ścisłości nie tylko wyników końcowych, ale i początkowych wraz z określeniem sytuacji obu grup równoległych.

Technika rotacjiPrzy zastosowaniu tej techniki również wyłania się dwie grupy porównawcze. Najpierw grupą eksperymentalną jest ta, która w badaniach początkowych wykazała się słabszymi wynikami pod pewnym względem, zaś kontrolną - grupa lepsza. Po zrealizowaniu programu przeprowadza się w grupach porównawczych badania etapowe, po których następuje zmiana ról. Dotychczasowa grupa eksperymentalna zostaje kontrolną, a dawna kontrolna - eksperymentalną. Po wykonaniu takiego samego programu w grupie eksperymentalnej przeprowadza się badania końcowe.