Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cangas do Morrazo

IES RODEIRA

Todos temos dereito á educación. O importante é por á disposición das persoas os recursos dispoñibles.
Explora a oferta educativa do IES de Rodeira

TODA A OFERTA

EXTERNOS

LINGUA ESTRANXEIROS

AULA MENTOR

OBRADOIROS

EOI

EBI/ESA

CICLOS

BACHARELATO

ESO

4º eso

3º eso

2º eso

Info

1º eso

ESO

CICLOS

CAMBIO DE MODALIDADE

ABAU

TITULACIÓN

MATERIAS COMÚNS

ITINERARIOS

MATERIAS OPTATIVAS

MODALIDADES

PROMOCIÓN A 2º

2º BACHARELATO

MATERIAS COMÚNS

ITINERARIOS

MATERIAS OPTATIVAS

MODALIDADES

1º BACHARELATO

CICLO ON-LINE

FP BÁSICA

CICLO SUPERIOR

CICLO MEDIO

Info

CICLOS

MATERIAIS

TITULACIÓN

PROMOCIÓN

eBI

MATRÍCULA

ORGANIZACIÓN

DESTINATARIOS

DURACIÓN

EBI II

Info

EBI I

esa

CADERNO DE BITÁCORA

Digital beings. We avoid being part of the content overload in the digital world.

Digital beings. We avoid being part of the content overload in the digital world.

Digital beings. We avoid being part of the content overload in the digital world.

PANDEIRETA

ximnasia

We are visual beings. We can understand images from millions of years ago, even from other cultures.

INformática

We are visual beings. We can understand images from millions of years ago, even from other cultures.

INGLÉS

Narrative beings. We tell thousands and thousands of stories. ⅔ of our conversations are stories.

XARDÍN

Social beings. We need to interact with one another. We learn in a collaborative way.

HISTORIA

Digital beings. We avoid being part of the content overload in the digital world.

XEOGRAFÍA

Todas as opcións de actividades para o curso 2023-24

Info

OBRADOIROS

Info

Formación para adultos.

LINGUA PARA ESTRANXEIROS

Contacto

Matrícula

Cursos

Info

Que é a mentor

AULA MENTOR

(Escola oficial de idiomas)

HORARIO DE TITORÍAS

HORARIO DE ATENCIÓN

OFERTA

Info

CONTACTO

EOI

COSTURA

Plan

CONCELLO DE CANGAS

Impress

TEATRO

Communicate

GALERÍA DE IMAXES

Don’t forget to publish!

DURACIÓN

Estas ensinanzas da ESA poden realizarse, con carácter xeral, en dous cursos académicos. As persoas adultas poden permanecer cursando estas ensinanzas o tempo que o seu ritmo de aprendizaxe precise para a adquisición dos coñecementos establecidos.

Preme no nome do ciclo para obter información

CM Xestión administrativa

CM Instalacións de telecomunicacións

(*) "Bioloxía", "Debuxo Técnico II", "Economía e Deseño de Modelos de Negocio", "Física", "Grego II", "Historia da Arte", "Química", "Tecnoloxía e Enxeñería II", "Xeografía" ou "Xeoloxía e Ciencias ambientais"

 • Calquera materia optativa de modalidade non elixida ao escoller "Itinerario" (*)
 • Xeografía, Historia, Arte e Patrimonio de Galicia
 • Tecnoloxía da Información e da Comunicación II
 • Psicoloxía
 • Métodos Estatísticos e Numéricos (**)
 • Francés II (2ª lingua estranxeira)
 • Debuxo Artístico II

(**) Só se pode elixir en caso de cursar o Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía

Elixir unha entre:

MATERIAS OPTATIVAS
 • Coro e Técnica Vogal II
  • Outra Relixión (indicar cal)
  • Relixión Musulmana
  • Relixión Evanxélica
  • Relixión Católica
  • Inglés I
  • Francés I
  • Atención educativa (non avaliable)
 • Relixión ou alternativa (elixir unha)
 • Primeira lingua estranxeira (elexir uhna):
 • Educación FÍsica
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Filosofía
MATERIAS COMÚNS A TODAS AS MODALIDADES DE BACHARELATO

Preme no nome do ciclo para obter información

CS Desenvolvemento de aplicacións web

CS Administración e finanzas

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

"Física e Química"

"Bioloxía e Xeoloxía"

"Física e Química"

"Tecnoloxía"

□ 1. □ 2.

Ciencias e Tecnoloxía (Escoller entre opción 1 ou 2):

Opción bilingüe de matemáticas B (Inglés)*

"Economía e emprendemento"

"Latín"

-"Dixitalización"

"Formación e Orientación persoal e profesional"

"Música"

"Expresión artística"

Formación e orientación persoal e profesional

MATERIAS OBRIGATORIAS:-Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, Educación Física, Xeografía e Historia, L. E. (Inglés)a. Matemáticas

Arte:

Humanidades e ciencias sociais:

**(se non foi cursada en 3º)

Oratoria **

Intelixencia artificial

Filosofía

Cultura clásica **

Portugués

Francés

2ª Lingua estranxeira

Música

Latín

Tecnoloxía

Física e Química

Expresión artística

Economía e emprendemento

Dixitalización

Bioloxía e Xeoloxía

Outra:

Islámica

Evanxélica

Católica

OPTATIVA

MATERIAS DE OPCIÓN:Escoller 2 materias de opción ou 1 de opción e 1 optativa (que non se cursen no itinerario escollido)

FORMACIÓN PROFESIONAL

ITINERARIO:BACHARELATO

-Proxecto competencial

-Relixión

b.Elixir entre Proxecto competencial/Relixión

Matemáticas B (Ciencias e Tecnoloxía, Ciencias Sociais, ou se non o tes claro)

Matemáticas A (Humanidades, Artes e FP)

CAMBIO DE MODALIDADE

O alumnado que cursase primeiro do bacharelato e que promocione ao segundo curso poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade antes do comezo das actividades lectivas. Para os efectos do cambio de modalidade, terase en conta:a) As materias específicas de modalidade, obrigatoria (as que aparecen no apartado "Modalidades" desta presentación) ou de opción (as que se elixen ao excoller "Itinerario"), de primeiro curso xa superadas que sexan coincidentes coas materias específicas da nova modalidade pasarán a formar parte das materias requiridas da nova modalidade (agás que a alumna ou o alumno solicite cursar outras materias diferentes). b) Unha das materias específicas de modalidade, obrigatoria ou de opción, do primeiro curso xa superada que non sexa propia da nova modalidade poderá ser considerada como a materia optativa requirida do primeiro curso. Neste caso, a alumna ou o alumno deberá indicalo no momento da solicitude do cambio de modalidade. c) As materias específicas da modalidade , obrigatoria ou de opción, que abandona e que non forman parte das materias requiridas para efectos de titulación non se terán en conta para o cómputo da media de bacharelato. d) Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo curso non poida asistir ás clases das materias de primeiro que deba cursar como consecuencia do cambio de modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás materias pendentes. e) En todo caso, ao finalizar o segundo curso de bacharelato, o alumnado deberá ter cursadas e superadas todas as materias comúns, seis materias específicas da nova modalidade ou vía elixida, das cales unha obrigatoria e dúas de opción serán de primeiro e unha obrigatoria e dúas de opción serán de segundo, e dúas materias optativas, unha de primeiro e outra de segundo.

- Ámbito da comunicación (6 sesións)- Ámbito da competencia matemática (5 sesións)- Ámbito da ciencia, sociedade, tecnoloxía (2 sesións)- Ambito de desenvolvemento e iniciativa persoal e laboral (2 sesións)

OrganizaciónEstas ensinanzas impártense en grupos reducidos cunha metodoloxía individualizada e con materiais específicos adaptados ás necesidades e á realidade das persoas adultas. As ensinanzas do nivel II cursaranse a razón de 16 períodos lectivos semanais e constan dunha titoría e catro materias:

Nivel 2 das ensinanzas básicas iniciais

Destinatarios Persoas sen ningunha titulación que desexen acceder á educación secundaria para persoas adultas, seguir con garantía de éxito cursos de cualificación profesional ou potenciar a súa participación activa na vida social, cultural, política e económica.

TITULACIÓN

Para obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria cumprirá ter superado o Módulo 4 de todos os ámbitos da educación secundaria para persoas adultas. Excepcionalmente, o equipo avaliador poderá propor para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria ao alumno ou á alumna que, ao finalizar o nivel II da educación secundaria para persoas adultas, sexa avaliado negativamente nun dos ámbitos de coñecemento, sempre que teña adquiridas as competencias correspondentes e acadados os obxectivos establecidos para o ensino básico para as persoas adultas. A superación de calquera dos módulos que integran o currículo da educación secundaria para persoas adultas terá validez en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Ámbito da comunicación (5 sesións semanais)- Ámbito da competencia matemática (4 sesións semanais)- Ámbito da ciencia, sociedade, tecnoloxía e de desenvolvemento e iniciativa persoal (2 sesións semanais)

OrganizaciónEstas ensinanzas impártense en grupos reducidos cunha metodoloxía individualizada e con materiais específicos adaptados ás necesidades e á realidade das persoas adultas As ensinanzas do nivel I cursaranse a razón de 12 períodos lectivos semanais e constan dunha titoría e tres materias:

Nivel 1 das ensinanzas básicas iniciais

Destinatarios Todas as persoas adultas que necesiten adquirir técnicas básicas de lecto-escritura, razonamento matemático e cálculo.

ELIXIR ENTRE RELIXIÓN OU PROXECTO COMPETENCIAL:

MATERIAS TRONCAIS:

-Xeografía e Historia

-Tecnoloxía e Dixitalización

-2ª lingua estranxeira

-Matemáticas

-Lingua galega e literatura

-1ª lingua estranxeira (Inglés)

-Lingua castelá e literatura

-Música

-Educación física

Francés

Portugués

-Proxecto competencial na biblioteca

-Física e Química

-Relixión

Católica

Evanxélica

Islámica

Outra (indica cal):

(*) "Bioloxía", "Xeoloxía e Ciencias Ambientais", "Debuxo Técnico I", "Economía", "Física e Química", "Grego I", "Historia do Mundo Contemporáneo", "Literatura Universal" ou "Tecnoloxía e Enxeñería I"

 • Anatomía aplicada (**)
 • Tecnoloxías Intelixentes
 • Tecnoloxía da Información e da Comunicación I
 • Literatura Galega do Século XX e da Actualidade
 • 2ª lingua estranxeira: Francés I ou Inglés I
 • Debuxo Artístico I
 • Coro e Técnica Vogal I
 • Cultura Científica
 • Antropoloxía

(**) Só se pode elixir en caso de cursar o Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía

Elixir unha entre:

MATERIAS OPTATIVAS
 • Calquera materia optativa de modalidade non elixida ao escoller "Itinerario" (*)

determinado curso pero si todas as materias que compoñen algún dos ámbitos

en caso de non ter superado por completo un

ou a

este outro

acollerse ás equivalencias recollidas

neste enlace

Cando a persoa adulta que accede a esta oferta educativa teña acreditados estudos realizados, poderá

DESTINATARIOS

Todas as persoas adultas maiores de 18 anos ou que cumpran os 18 anos no ano natural en que comeza o curso escolar e que desexen obter o título de graduado en educación secundaria.Excepcionalmente, poderán cursar estas ensinanzas persoas maiores de 16 anos que teñan un contrato de traballo ou estean en circunstancias excepcionais que lles impidan realizar estes estudos polo réxime ordinario.

eoi.vigo.cangas@edu.xunta.gal

 • Correo electrónico:
 • Xefatura de estudos: María Fachal
 • Atención ao público (curso 2023-2024): Luns de 5 a 7, martes de 7:15 a 8:15 e Mércores de 4 a 5 (despacho de EOI ou Aula 7)
ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Sección de CangasHORARIO DE ATENCIÓN
  • Outra Relixión (indicar cal)
  • Relixión Musulmana
  • Relixión Evanxélica
  • Relixión Católica
  • Atención educativa (non avaliable)
 • Relixión ou alternativa (elixir unha)
 • Inglés II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Historia da Filosofía
 • Historia de España
MATERIAS COMÚNS A TODAS AS MODALIDADES DE BACHARELATO

- Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

- Matemáticas II

- Xeoloxía e Ciencias ambientais

- Física

- Debuxo Técnico II

- Bioloxía

- Química

- Xeoloxía e Ciencias ambientais

- Química

- Debuxo Técnico II

- Bioloxía

- Tecnoloxía e Enxeñería II

- Escoller unha materia entre:

- Tecnoloxía e Enxeñería II

- Matemáticas II

- Escoller unha materia entre:

- Física

- Matemáticas II

- Escoller unha materia entre

- Bioloxía

- Química

- Tecnoloxía

- Enxeñería e Arquitectura

- Ciencias e Ciencias da Saúde

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

- Ademais, escoller dúas materias entre:

- (**) Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

- (**) Latín II

- Xeografía

- Grego II

- Economía e Deseño de Modelos de Negocio

- Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

- Latín II

- Historia da Arte

(*) Se ben no bacharelato de "Humanidades e Ciencias socias" hai un único itinerario, ao escoller a materia de modalidade estase a elixir entre:- Humanidades (se a materia escollida é Latín II)- Ciencias Sociais (se a materia escollida é Matemáticas Aplicadas ás CCSS II )

(**) Se non se escolleu como materia de modalidade

- Escoller unha entre: (*)

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

- Ademais, escoller dúas materias entre:

- (**) Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

- (**) Latín I

- Literatura Universal

- Grego I

- Economía

- Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I

- Latín I

- Historia do Mundo Contemporáneo

- Escoller unha materia entre:

- Física e Química

- Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais

- Tecnoloxía e Enxeñería

- Debuxo Técnico I

- Escoller unha materia entre:

- Tecnoloxía e Enxeñería I

- Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais

- Física e Química

- Debuxo Técnico I

- Física e Química

- Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais

(*) Se ben no bacharelato de "Humanidades e Ciencias socias" hai un único itinerario, ao escoller a materia de modalidade estase a elixir entre:- Humanidades (se a materia escollida é Latín I)- Ciencias Sociais (se a materia escollida é Matemáticas Aplicadas ás CCSS I )

(**) Se non se escolleu como materia de modalidade

- Escoller unha entre: (*)

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Elixir un dos seguintes itinerarios:

- Tecnoloxía

- Enxeñería e Arquitectura

- Ciencias e Ciencias da Saúde

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Preme no nome do ciclo para obter información

CS Administración de sistemas informáticos en rede

neste enlace

O número de horas semanais de cada módulo pódese consultar

ORGANIZACIÓN

As ensinanzas da ESA consta de dous niveis (Nivel I e Nivel II) compostos por catro módulos equivalentes aos catro cursos da ESO (Os módulos 1 e 2 forman o Nivel I e os módulos 3 e 4 o Nivel II) .Os Módulos 1 e 3 se imparten durante o primeiro cuatrimestre (de setembro a xaneiro) e os Módulos 2 e 4 durante o segundo (de febreiro a maio). En cada un dos módulos o alumnado cursará tres ámbitos que se organizan da seguinte forma: a) Ámbito científico-tecnolóxico: integrara elementos do currículo de ESO relacionados coas materias de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Matemáticas, Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas, Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Tecnoloxía, Tecnoloxías da Información e da Comunicación e os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural da materia de Educación Física. b) Ámbito de comunicación: integrara elementos do currículo de ESO relacionados coas materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Primeira Lingua Estranxeira. c) Ámbito social: integrara elementos do currículo de ESO relacionados coas materias de Xeografía e Historia, Economía, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial e os aspectos preceptivos correspondentes ás materias de Educación Plástica, Visual e Audiovisual e Música.

eoi.vigo.cangas@edu.xunta.gal

 • https://instagram.com/cangaseoidevigo?igshid=NGVhN2U2NjQoYg==
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=61552051163930
 • Correo electrónico:
 • Teléfono: 986 303 933
 • Fax: 986 303 954
ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE VIGO Sección de CangasCONTACTO

Matriculación en cursos Cisco

neste enlace

Podes consultar a convocatoria 2023 premendo

ou consultar o catálogo

Podes consultar o catálogo de todos os cursos premendo

Catálogo de cursos

Cursos deseñados para aprender sobre Redes, Ciberseguridade e Automatización de procesos. CCNA v.7 CyberOps Associate Dev Net v1

Cursos de Cisco

As Aulas ofertan cursos gratuítos, con prazas limitadas.

Cursos en aberto

por competencias profesionais

aquí

O amplo abano de cursos ofertados, caracterizase por adaptarse as necesidades e ritmos de aprendizaxe das persoas adultas

CURSOS OFERTADOS

mentor premendo no vídeo

deste enlace

Podes ver como matricularse na aula

COMO FACER A MATRÍCULA NA AULA MENTOR?

PROMOCIÓN AO SEGUINTE MÓDULO

Na ESA a promoción ao módulo seguinte realízase por ámbitos de forma independente. Dentro de cada ámbito, o alumnado non poderá ser avaliado dun módulo sen ter superado previamente o precedente ou ter sido promovido a el. Por exemplo, se un alumno non supera o "Ámbito científico-tecnolóxico" do "Módulo 1" pero aproba algún outro módulo poderá pasar a cursas o "módulo 2", pero para probar o "Ámbito científico-tecnolóxico" correspondente a este segundo módulo deberá aprobar previamente o "Ámbito científico-tecnolóxico" correspondente ao "Módulo 1" O alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos de cada ámbito cursados no primeiro cuadrimestre poderá realizar antes de finalizar o mes de maio unha avaliación extraordinaria deses módulos. Igualmente, o alumnado que non superase a avaliación ordinaria dos módulos cursados no segundo cuadrimestre poderá realizar no mes de xuño, nas datas que cada ano se determinen, unha avaliación extraordinaria.

MATRÍCULA

O período de matrícula está aberto durante todo o curso.

TÍTULO DE BACHARELATO

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias clave e os obxectivos vinculados á etapa.b) Que non se producise unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do alumno na materia. c) Que a alumna ou o alumno se presentase ás probas e realizase as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias cursadas en bacharelato que se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Para o cálculo deste media considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

Para obter o título de bacharelato hai que cumprir unhas das dúas condicións seguintes:

1) Ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 2) Ter avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato agás unha e cumprir todas as seguintes condicións:

Cultura clásica

Cultura financieira

Oratoria

Educación dixital

Francés

Portugúes

Católica

Evanxélica

Islámica

-Educación en valores cívicos e éticos

-Educación física

-Educación plástica, visual e audiovisual

-Física e Química

-Lingua castelá e literatura

-1ª lingua estranxeira (Inglés)

-Lingua galega e literatura

-Matemáticas

-Música

-Xeografía e Historia

Bioloxía e Xeoloxía

-2ª Lingua estranxeira

-Relixión

-Proxecto competencial na biblioteca

Outra (indica cal):

ELIXIR ENTRE RELIXIÓN OU PROXECTO COMPETENCIAL:

ELIXIR POR ORDE DE PREFERENCIA ENTRE AS SEIS MATERIAS (PARA CURSAR UNHA):

MATERIAS TRONCAIS:

Portugués

Inglés

Francés

* Os alumnos que elixan Portugués como 2ª lingua extranxeira farán o proxecto competencial nese idioma dentro da sección bilingüe.

ELIXIR ENTRE RELIXIÓN OU PROXECTO COMPETENCIAL:

MATERIAS TRONCAIS:

-Tecnoloxía e Dixitalización

-2ª lingua estranxeira

-Matemáticas

-Lingua galega e literatura

-1ª lingua estranxeira

-Lingua castelá e literatura

-Educación plástica, visual e audiovisual

-Educación física

Inglés

Francés

-Proxecto competencial na biblioteca

-Bioloxía e Xeoloxía

-Relixión

Católica

Evanxélica

Islámica

Outra (indica cal):

Pódense consultar esas materias premendo

neste enlace

- A superación de certas materias de segundo curso estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo, por implicar continuidade.

- O alumnado poderá matricularse de calquera das materias de 2º curso comentadas no apartado anterior sen ter cursado previamente a materia correspondente de primeiro. Para facelo, a alumna ou alumno deberá superar unha proba durante o mes de setembro na que demostre cumprir as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberá cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que acadou a promoción a segundo.

PROMOCIÓN A 2º BACHARELATO

- O alumnado que acade a promoción ao segundo curso con materias pendentes deberá matricularse delas e cursalas ao longo do curso.- As alumnas e os alumnos do primeiro curso de bacharelato que non cumpran as condicións de promoción establecidas deberán matricularse de todas as materias e repetir o curso na súa totalidade.

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo.

ou

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Matemáticas II

- Para Humanidades: Latín II

- Para CCSS: Matemáticas Aplicadas ás CCSS II

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA:Nas dúas modalidades haberá que cursar a materia de modalidade, as materias comúns, as materias correspondentes ao itinerario elixido e unha materia optativa

Materia de modalidade:

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Materia de modalidade:

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Ver horarios

Ver horarios

 • Francés
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2.1
  • B2.2
OFERTA EDUCATIVA
 • Inglés
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2.1
  • B2.2
  • C1.1
  • C2.2

Aula Mentor é un programa de formación aberta e flexible, para a aprendizaxe permanente e formación ao longo da vida a través de internetOs cursos están orientado a mellora das competencias personales e profesionais das persoas maiores de 18 anos

QUÉ É A MENTOR?

Vídeo explicativo

cangas@aulamentor.es

Facebook

Síguenos en:

Correo:

Teléfono: 986 30 39 33

CONTACTA COA AULA MENTOR

- Para Humanidades: Latín I

- Para CCSS: Matemáticas Aplicadas ás CCSS I

Matemáticas I

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTA:Nas dúas modalidades haberá que cursar a materia de modalidade, as materias comúns, as materias correspondentes ao itinerario elixido e unha materia optativa

Materia de modalidade:

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Materia de modalidade:

CIENCIAS E TECNOLOXÍA