Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Klasa 4

Święta żydowskie

2

Święta chrześcijańskie

3

Święta Żydowskie i prawo

Judaizm jest religią narodu żydowskiego, która liczy sobie około 4000 lat,jest religią prawa, co znaczy, że prawie wszystkie aspekty życia są regulowane przez religię: począwszy od tego, kto jest uważany za Żyda oraz jak i ile razy dziennie powinien się modlić, a także jak powinno wyglądać życie małżeńskie i rodzinne, po zasady dotyczące stroju i przestrzegania właściwej diety.Dzieli się na dwa okresy biblijny - Biblia (Stary Testament) stanowi główne źródło Wiadomości o dziejach tej religii w tym okresie rabiniczny, który ukształtował się w czasie działalności rabinów po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej w 70 roku

TORA=Pięcioksiąg Mojżesza. Jednocześnie terminu Tora używa się do określenia całej Biblii hebrajskiej, tj. Starego Testamentu.TANACH-Źydzi wzięli pierwsze hebrajskie litery nazw trzech podziałów hebrajskiej Biblii: "Torah" (hebr. "Prawo"), "Nebiim" (hebr. "Prorocy") "Kethubim" (hebr. "Pisma"), i stworzyli słowo nie posiadające znaczenia jako nazwę dla żydowskiej Biblii (Starego Testamentu) Talmud (III w.)-Tora spisana +Tora ustna-Podstawą Talmudu są wersety Miszny, składającej się z sześćdziesięciu trzech traktatów zgrupowanych w sześciu działach. Regulują one wszystkie dziedziny życia społeczności żydowskiej.

Drugą warstwą Talmudu jest Gemara, która stanowi komentarze i dalsze wyjaśnienia do Miszny.HALAHA -prawo żydowskie,reguluje życie wyznawcy judaizmu tak szczegółowo, że trudno oddzielić wyznawanie religii od zajęć doczesnychTalmud dzieli halachę na 613 przykazań (micwot): 248 nakazów i 365 zakazów.Oprócz tego wyznawców judaizmu obowiązuje obrzezanie, przestrzeganie szabatu, przepisów pokarmowych (tzn. powstrzymywanie się od spożywania mięsa pewnych zwierząt, np. wieprzowiny i innych zakazanych w Starym Testamencie) oraz obchodzenie świąt i postów. Podstawową zasadą judaizmu jest wiara w jednego i jedynego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego Stwórcą świata, ojcem całej ludzkości, opiekunem narodu wybranego, surowym, sprawiedliwym i miłosiernym

Obchodzili je Izraeli i do dzisiejszego dnia obchodzą je ich potomkowie Żydzi.

Judaizm nie ma określonych dogmatów ani jednolicie rozwiniętej koncepcji religii, lecz ma zasady oparte na Biblii i Talmudzie, które wyznawcy muszą przyjmować pod groźbą ekskomuniki.Jedynym "wyznaniem wiary" współczesnego judaizmu jest 14 artykułów sformułowanych w średniowieczu przez Mojżesza Majmonidesa 1) istnieje Bóg Stwórca,2) Bóg jest jeden, 3) Bóg jest bezcielesny, 4) Bóg jest wieczny, 5) tylko Bóg sam ma prawo do oddawania mu czci i kultu, 6) prorocy byli wysłannikami Boga i dlatego należy wierzyć ich słowom, 7) Mojżesz jest największym z wszystkich proroków, 8) Bóg objawił Prawo Mojżeszowi na Synaju,

Obchodzili je Izraeli i do dzisiejszego dnia obchodzą je ich potomkowie Żydzi.

9) Prawo objawione przez Boga nigdy się nie zmieni, 10) Bóg jest wszechwiedzący, 11) człowiek otrzyma zapłatę za swe uczynki na tym i na drugim świecie, 12) należy wierzyć w nadejście Mesjasza, 13) należy wierzyć w zmartwychwstanie zmarłych. Przyjęcie tych prawd wiary uczynił Majmonides warunkiem osiągnięcia wiecznego szczęścia.

Ważną rolę w życiu religijnym Żydów odgrywa KALENDARZ wyznaczający cykl świąt. Przyjmują rok 3761 p.n.e. jako rok stworzenia świata.Kalendarz żydowski oparty jest na miesiącu księżycowym i roku słonecznym. Doba zaczyna się wraz z nadejściem nocy i kończy się wieczorem dnia następnego. Natomiast rok rozpoczyna się w czasie jesiennego zrównania dnia z nocą. Obecnie jest rok 5784

Obchodzili je Izraeli i do dzisiejszego dnia obchodzą je ich potomkowie Żydzi.

Co tydzień

SZABAT

Żydowskie Święta

siódmy dzień tygodnia upamiętniający:

  • odpoczynek po dziele stworzenia,
  • wyjście ludu izraelskiego w Egiptu.

SZABAT-rozpoczyna się w piątek po zachodzie słońca i trwa do soboty do zachodu słońca.

PIĄTEK

SOBOTA

Rosz Haszana-Nowy Rok

1.

To dwudniowe święto wypadające we wrześniu lub październiku. Jest uważana za jeden z ważniejszych okresów w roku. Rosz Haszana rozpoczyna cykl Wielkich Świąt, trwający prawie miesiąc, będący okresem pokuty za grzechy oraz rozpoczęciem nowego cyklu.

JOM KIPPUR-Święto pokuty

2.

To najbardziej uroczysty dzień w kalendarzu żydowskim, podczas którego w modlitwach prosi się Boga o przebaczenie za grzechy popełnione w minionym roku i pokutuje. Każdy dorosły Żyd, poza osobami chorymi, pości w tym dniu, nie jedząc i nie pijąc przez 25 godzin, od zachodu słońca do zmroku dnia następnego

Wysyła się kartki do znajomych.

Sukkot-święto namiotów

4.

Święto rozpoczyna się pięć dni po Jom Kipur i upamiętnia tymczasowe chaty, jakie Izraelici budowali na pustyni po wyjściu z Egiptu. W czasie tego ośmiodniowego święta tradycyjnie mieszka się i jada w podobnych szałasach zwanych Sukka. Tylko dwa pierwsze i dwa ostatnie dni święta są wolne – pozostałe są dniami roboczymi.

Simchat Tora-radość Tory

5.

Zaraz po Sukkot zaczyna święto Simchat Tora, które jest jednym z radośniejszych świąt żydowskich. Po modlitwach wieczornych organizowana jest impreza. Simchat Tora jest świętem z okazji rozpoczęcia nowego cyklu czytania Tory (Starego Testamentu), w synagogach tańczy się ze zwojami Tory. Tańce te przenoszą się także na zewnątrz synagogi, którą obchodzi się kilka razy, śpiewając

Purim-święto losów

6.

To jednodniowe święto odwołuje się do historii z Księgi Estery, w której żydowska królowa Estera udaremniła w Persji spisek królewskiego doradcy, planującego zamordować wszystkich Żydów. Księgę odczytuje się w synagodze ze specjalnego zwoju zwanego Megila. Purim zwany jest także żydowskim karnawałem, bo podczas tego święta Żydzi przebierają się i organizują bale. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy tradycja wręcz zachęca do spożywania alkoholu.

Szawuot-Zielone Świątki-Święto żniw

7.

Święto rozpoczyna się siedem tygodni po zakończeniu Paschy (przeważnie pod koniec maja/na początku czerwca), upamiętniając nadanie Tory na Synaju. Szawuot trwa dwa dni, podczas których tradycyjnie spożywa się potrawy mleczne.

Chanuka-święto świateł

8.

W to radosne święto tradycyjnie zapala się świecznik, zwany chanukiją, przez osiem nocy, każdej nocy dodając dodatkową świeczkę. Je się także potrawy przyrządzane na oleju- najpopularniejsze są pączki i placki ziemniaczane. Wręcza się także prezenty i organizuje spotkania towarzyskie i imprezy, a czasem nawet bale.

PASCHA

9.

Uroczysta kolacja

פֶּסַח

Pieczenie barana

Najważniejsze i najstarsze święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Nazwa święta najprawdopodobniej związana jest z biblijnymi opisami „przejścia” Boga nad domami Izraelitów w Egipcie i Izraelitów przez morze.

PASCHA a WIELKANOC

3.

Tradycyjnie Pascha obchodzona jest przez Żydów przez 8 dni, jej daty pokrywają się z naszą chrześcijańską Wielkanocą. Zgodnie z Ewangelią, okres ten pokrywa się bowiem z dniem śmierci Pana Jezusa na krzyżu.W Biblii jest napisane, że "w naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus." (1 Kor 5,7)

PASCHA WIELKANOC

KREW BARANKA

BARANEK BEZ SKAZY

NIEWOLA

WYJŚCIE Z NIEWOLI

JEZUS CHRYSTUS

KREW ZBAWICIELA

ZMARTWYCH-WSTANIE

GRZECH

ROK W KOŚCIELE Katolickim

Rok kościelny to święta związane z życie Jezusa na ziemii życiem Kościoła.

Adwent

Boże Narodzenie

6 styczniaEpifania

Wielki Post

WielkaSobota

Kalendarz świąt Katolickich

Niedziela Palmowa

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Wniebowstą- pienie

1 STYCZNIANadanie imienia Jezusowi

Wielkanoc

Adwent - adventus – przyjście. Adwent rozpoczyna rok kościelny. Adwent trwa 4 niedziele.

Boże Narodzenie - dlaczego 25 grudnia? Nie znamy faktycznej daty narodzin Chrystusa, dlatego wybrano datę symboliczną. Jest to dzień bliski dniowi przesilenia zimowego. W II – IV wieku 25 grudnia obchodzono dzień narodziny boga Słońca. Świętowanie narodzin Boga - Człowieka, Chrystusa, jest chrześcijańską odpowiedzią na ten pogański zwyczaj.

Epifania - επιφάνεια (epifaneia) - objawienie Obchodzone jest od IV wieku, 6 stycznia i przypomina objawienie się Chrystusa poganom.

Uroczystość Wszystkich Śwoętych

Wspomnienie wiernych zmarłych

Kalendarz Kościoła

Zesłanie Ducha Św.

Święto Trójcy Św.

Pamiątka poświęcenia kościoła

Niedziela Chrystusa Króla

Kiedy twój kościół obchodzi swoje urodziny?

Bądźmy wierni