Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

WEBINAR 2024

~ Celyn Williams

iechyd meddwl

7. Linc/Fideo

6. Sut gallwn ni gyfrannu?

5. Heriau/bylchiau

4. Rôl y Llywodraeth

3. Effaith y pandemig Covid-19

2. Ffactorau sy'n effeithio iechyd meddwl

1. Diffiniad o iechyd meddwl

Cynllun

Beth yw Iechyd Meddwl?

World Health Organisation

Mental health is more than the absence of mental disorders. It exists on a complex continuum, which is experienced differently from one person to the next.

sgiliau emosiynol, cam-drin sylweddau, geneteg, trais, anghydraddoldeb, amddifadedd amgylcheddol, magu llym, addysg a gwaith gwael, diffyg cymuned, dirywiadau economaidd, tlodi, cyfryngau cymdeithasol

Ffactorau Iechyd meddwl gwael

pobl efo problemau iechyd meddwl, pobl efo incwm isel, gweithwyr gofal a’r GIG, lleiafrifoedd ethnig, oedolion hyn, plant a phobl ifanc

COVID-19

Cynnydd o 77% yn nifer y plant sydd angen triniaeth ar gyfer problemau iechyd meddwl difrifol.Hydref 2021, 349,449 o bobl dan 18 oed mewn cysylltiad efo thimau seiciatrig plant y GIG (fwyaf erioed).

nid yw pawb yn dweud sut maen nhw wir yn teimlo

cWESTIWN?!

Drafft Mental Health Bill

£79 miliwn

400 o dimau

Hunanladdiad

Anhwylderau Bwyta

£1.1 biliwn

£2.3 biliwn

Y Llywodraeth

Teithio

Rhaid i nifer deithio'n bell gyda dros 1000 yn teithio mwy na 100Km am driniaeth yn 2023

Gwelyau Llawn

Nid oes gan y GIG digon o welyau ysbyty iechyd meddwl efo 91% ohonynt yn cael eu defnyddio bob nos rhwng Ebrill a Mehefin 2023

Swyddi Gwag

Mai'r gyfradd swyddi gwag ar gyfer staff iechyd meddwl yn uchel, gan gyrraedd 22% yng Ngogledd Orllewin Lloegr

Heriau

World Health Organisation

“Reshaping the determinants of mental health often requires action beyond the health sector and so promotion and prevention programmes should involve the education, labour, justice, transport, environment, housing, and welfare sectors.”

Diolchgarwch a phositifrwyddMyfyrioYmarfer CorffGwirfoddoli

Beth Allwch chi Wneud?

FIDEO

SAMARITANS

MIND

MEIC

NHS

Mae yna o hyd gymorth ar gael

diolch am wrando