Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Idirghníomhú cainte

a chur chun cinn sa rang

Idirghníomhú cainte

Obair ghrúpa (10n) Féachaigí ar Na Gnéithe Cáilíochta do Mheasúnú Rangbhunaithe 2: Ag Idirghníomhú trí Ghaeilge (leathanaigh 31-32). Samhlaígí ócáidí eile measúnaithe ina bhfuil idirghníomhú cainte mar sprioc. Déanaigí plé ar na trí ghné a luaitear ar leathanach 31 agus na féidearthachtaí a bhaineann leo agus critéir ratha á gcumadh.Breacaigí nótaí don mhórghrúpa.

1

2

Straitéisí Drámaíochta

chun idirghníomhú cainte a chothú sa rang

Straitéisí Drámaíochta

Obair ghrúpa (10n)Déanaigí machnamh agus plé ar na straitéisí drámaíochta atá leabaithe ar an gcéad sleamhnán eile.Déanaigí plé ar na féidearthachtaí a bhaineann leo agus roinnigí aon straitéisí eile a úsáideann sibh chun scil na hidirghníomhaithe cainte a chur chun cinn.

Idirghníomhú Cainte

Taitneamh

Rannpháirtíocht

Straitéisí Drámaíochta

2

sTRAITÉISÍ DRÁMAÍOCHTA don IDIRGHNÍOMHÚ CAINTE

spotsolas

Rólimirt

díospóireacht/ FÓRAM AR RADHARC

FRÁMA REOITE

carachtar ag lorg comhairle

radharc samhlaithe

Tuairisceoirí agus finnéithe

RIANÚ SMAOINTE

Glacann scoláire ról mar charachtar éigin agus seasann sé isteach "sa spotsolas" os comhair an ranga. Cuireann scoláirí eile ceisteanna air. Is féidir na ceisteanna a mhúnlú bunaithe ar chúlra, ar shuimeanna, ar iompar, ar inspreagadh agus ar phleananna an charachtair.

Spotsolas

Is í an rólimirt bunús gach gníomhaíocht drámatúil. An cumas atá ann chun creideamh a chur ar fionraí chun glacadh le ról duine éigin eile. Is féidir le scoláirí scil an idirghníomhaithe cainte sin a fhorbairt agus comhbhá a bheith acu le dearcthaí éagsúla

RólImirt

Bealach áisiúil maidir le fráma reoite a mhíniú ná nuair a bhrúitear an cnaipe stop ar chianrialtán, fad is a bhíonn scoláirí ag déanamh taibhithe ar radharc éigin. Cruthaítear íomhá, a bhfuil an fhéidearthacht ann anailís a dhéanamh uirthi.

fráma reoite

Is straitéis é an rianú smaointe gur féidir leas a bhaint as agus scoláirí ag rólimirt nó ag léiriú radhairc ó phíosa as téacs. Mínítear do na scoláirí go bhfuil sé mar chuspóir go labhróidís faoi ghníomhaíochtaí/smaointe/mothúcháin a rogha carachtair sa sliocht sa chéad phearsa uatha. Ansin, iarrtar ar na scoláirí stopadh ag pointe áirithe sa téacs agus bíonn orthu ceisteanna a fhreagairt faoin gcarachtar. Is féidir le scoláirí eile ceisteanna sainaitheanta a chur ar an gcarachtar le mionsonraí a fháil,

rianú smaointe

Cumann scoláirí radharc samhlaithe atá bunaithe ar an am atá imithe nó ar an am atá le teacht. Tugann sé seo deis dóibh iniúchadh a dhéanamh ar chúlra an charachtair, na nithe a spreag iad, agus an toradh a bhí ar a n-iompar. Is féidir machnamh a dhéanamh chomh maith ar an mbealach a shamhlóidís go n-iompródh na carachtair iad féin i suíomh ar leith.

RADHARC Samhlaithe

Cumann an múinteoir rún díospóireachta bunaithe ar théama nó ar eachtraí i radharc áirithe sa téacs. Chomh fada agus is féidir bíodh nasc láidir idir an díospóireacht agus saol an scoláire. Réitíonn grúpaí argóintí ar son agus i gcoinne an rúin. Tabharfaidh an fóram deis do scoláirí a dtuairimíocht a léiriú, tuairimíocht atá pléite acu i ngrúpaí roimhe ré, agus iad anois ábalta pointí a chéile a bhréagnú nó a láimhseáil.

Díospóireacht/Fóram ar radharc

Bunaithe ar phríomheachtraí agus ar théamaí i dtéacsanna, glacann scoláirí róil mar charachtair agus comhairle á lorg acu óna gcomhscoláirí i leith a gcás. Glacfaidh gach scoláire le ról an charachtair nó le ról an chomhairleora, an duine a bheidh ag tabhairt na comhairle dó.

carachtar ag lorg comhairle

Bunaithe ar phríomheachtraí agus ar théamaí i dtéacsanna, glacann scoláirí róil mar thuairisceoirí agus cuireann siad agallamh ar charachtair agus ar fhinnéithe faoin eachtra.

Tuairisceoirí agus finnéithe