Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

אגף תכנים, תוכניות, הכשרה והשתלמויות

המערך בקובץ - PDF

לפעילות

למורה/מנחה

להחזיר אותם הביתה

מערך פעילות בנושא הילדים החטופים בעזה

צפו בקליפ ולאחר מכן נהלו שיח בעזרת כפתור שאלות 'לדיון'

לדיון

ימים אחרים

צפו בקליפ: מפעוטות ועד בני נוער – הילדים שמוחזקים בשבי החמאס

פעילות בקבוצות

הפנים והשמות

הקבוצות ישתפו בעבודתם, לאחר מכן נסכם בעזרת כפתור 'לדיון'.אם הזמן מאפשר - צפו בקליפ לפניכם

לדיון

דיון וסיכום

  • איך לדעתכם השיר תורם להעלאת המודעות בנושא החטופים?
  • מה אתם כבני נוער יכולים לעשות ולהוביל כדי לקדם את המודעות וההסברה להחזרת החטופים הביתה?

  • ב-20.11 חל יום זכויות הילד הבינלאומי, במה אירוע החטיפה שולל את אמנת זכויות הילד?
  • אילו יוזמות אתם יכולים לקדם בנושא?
  • מדוע חשוב שהחברה תפעל להחזרת החטופים? אילו ערכים עומדים בבסיס פעולות אלו?

התחלקו לקבוצות וכל קבוצה תבחר להתמקד בסיפור של אחד הילדים החטופים. חברי הקבוצה יקראו על הילד וילמדו להכירו.סרקו וקראו את אמנת זכויות הילד:

שאלות לקבוצות:• מה מאפיין את הילד או הילדה שבחרתם? • אילו זכויות יסוד נמנעות מהילדים בחטיפתם ובהיותם בשבי החמאס? • לפי המתואר בכתבה, מה נעשה (על ידי משפחה, חברים, אזרחי ישראל או אחרים) כדי לזרז את החזרת החטופים הביתה?

מערך פעילות בנושא הילדים החטופים בעזהמותאם לגיל: חט"ב וחט"עמטרות

  • להעלות לסדר היום את נושא החטופים הישראלים בעזה.
  • לדון בזכויות ילדים שנשללו מהילדים החטופים בהקשר ליום זכויות הילד הבינלאומי.
  • לדון בערכים העולים מנושא החזרת החטופים ובאחריות החברתית והלאומית שבהחזרתם הביתה.
  • לעורר את בני הנוער למעורבות חברתית ולפעולה בנושא החטופים.
חוזר נהלים והמלצות "שיח בנושאים מורכבים עם תלמידים" שפ"י