Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

November

Scholarship calendar

11

หมายเลขคือวันที่ทุนเปิดรับสมัคร

1

Thai government scholarship

NOV

3

Bank of Thailand

NOV

6

University of warwick

NOV

7

Eiffel scholarship

NOV

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 💖 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จำนวน 15 ทุน 🍀 ทุนสนับสนุนให้เข้าเรียนในสาขาต่อไปนี้

 1. Cybersecurity 👉 https://bit.ly/3a5qyLW
 2. ESG/Sustainability 👉 https://bit.ly/40pRvSB
 3. Technology Law 👉 https://bit.ly/3QMHRGL
 4. Financial Technology 👉 https://bit.ly/49hK5oN
 5. Data Science/ Data Analytics / Artificial Intelligence /Machine Learning 👉 https://bit.ly/2NxAeSy
โดยให้เข้าเรียนในประเทศที่กำหนดเท่านั้น คือ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, สเปน, สวีเดน, จีน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์ และออสเตรเลีย 🍊 เกณฑ์การรับสมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันผิดรับสมัคร
 • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ป.โท ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ป.ตรี ทุกภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ส่วนสมัครสอบ ป.เอก ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ป.โท ทุกภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 • ผู้ที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษายังต่างประเทศหรือทุนอื่นที่มีสัญญาผูกพัน ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการต้องแสดงหนังสืออนุญาตสมัครสอย ส่วนหรือพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยต้องแสดงหนังสือรับทราบจากหัวหน้าส่วนงาน
 • เพศชายต้องผ่านพ้นการณ์เกณฑ์ทหารแล้ว
❌ ปิดรับสมัคร
 • ต้องสมัครเรียนภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2566
สามารถรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3u9GXuL

Warwick Chancellors' International Scholarships 📍https://bit.ly/3QJJhlg 💖 Warwick University มอบทุน Chancellors' International Scholarships ให้แก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรที่เปิดสอน ในเทอม Autumn 2024 💸 มูลค่าทุน

 • ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าที่พัก และค่าทำวิจัย โดยทุนมีระยะเวลาสูงสุด 3 ปี
🍊 เกณฑ์การรับสมัคร
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท
 • ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกในหลักสูตร PhD หรือ MPhil/PhD ที่ Warwick
❌ ปิดรับสมัคร
 • หลักสูตรปิดรับสมัครวันที่ 12 ธันวาคม 2023
 • ทุนปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2023
 • หมดเขตส่งเอกสารเพิ่มเติมวันที่ 9 มกราคม 2024
สามารถรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3MxgQV8

Eiffel Scholarship 🇫🇷 💖 รัฐบาลฝรั่งเศส มอบทุนการศึกษาในระบับปริญญาโทและเอก ให้แก่นักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาในมหาลัยในฝรั่งเศส 🍀 ทุนระดับปริญญาโทและเอก ใน 2 สาขาใหญ่ๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Biology and Health
 • Ecological Transition
 • Mathematics and Digital
 • Engineering Sciences
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและอารายธรรม
 • กฎหมาย รัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
💸 มูลค่าทุน
 • ระดับปริญญาโท ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน €1,181 เป็นระยะเวลาสูงสุด 12-36 เดือน
 • ระดับปริญญาเอก ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่าย €1,700
 • ทุนทั้งสองระดับจะครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถไฟและค่าเดินทางในประเทศ ประกันสุขภาพ และค่า cultural activites ด้วย
*ทุนไม่ครอบคลุมค่าเทอม 🍊 เกณฑ์การรับสมัคร
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ ไม่ใช้สัญชาติฝรั่งเศส
 • ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนต่อในมหาลัยที่ฝรั่งเศสก่อน เพราะทุนนี้ต้องให้มหาลัยในฝรั่งเศสสมัครเท่านั้น ❗️
❌ ปิดรับสมัคร
 • การสมัครมหาลัยในฝรั่งเศสมักมีเดดไลน์อยู่ในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2023 ต้องหาข้อมูลของมหาลัยให้ดีก่อน
 • ส่วนทุน Eiffel นี้ ปิดรับสมัครวันที่ 10 มกราคม 2024
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3oJBwfT

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบแข่งขันและคัดเลือก ‘บุคคลทั่วไป’ เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (หรือทุน ก.พ.) ประจำปี 2566 จำนวน 5 ประเภททุน รวมแล้ว 80 ทุน! 📚 ทุนมี 5 ประเภท

 • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (44 ทุน)
 • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (30 ทุน)
 • ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (1 ทุน)
 • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (5 ทุน)
📚 ทุนปริญญาโท หรือ โท-เอก 📍 ค้นหามหาลัย คณะ สาขาที่ทุนครอบคลุม จากมหาลัยทั่วโลก วิศวกรรมศาสตร์ 👉 https://bit.ly/312wU8s วิทยาศาสตร์ (ให้ทุนหลายสาขา เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) 👉 https://bit.ly/34NjP6i Computer Science and Technology 👉 https://bit.ly/2NxAeSy Artificial Intelligence (AI) 👉 https://bit.ly/2Gh0fpy นิเทศศาสตร์ 👉 https://bit.ly/2RUGTZ6 Property Management 👉 https://bit.ly/3Qsn61n รัฐศาสตร์ (Public Policy) 👉 https://bit.ly/32hBEWQ จิตวิทยา 👉 https://bit.ly/2JMvGGN Forensic Psychology 👉 https://bit.ly/3MuU0NW Disaster Management 👉 https://bit.ly/3MuDXzw Social Work 👉 https://bit.ly/3sdYYI3 กฎหมาย 👉 https://bit.ly/2PHn2x3 Data Science 👉 https://bit.ly/2C5ClaU Cybersecurity 👉 https://bit.ly/3a5qyLW Actuarial Science 👉 https://bit.ly/460yuaH [ ดูวิธีใช้สุดยอด Search Engine ของ Hotcourses Thailand ได้ที่นี่ https://youtu.be/gSSveFSXOIU ] ❗️เกณฑ์การรับสมัคร
 • สำหรับป.โท / โท-เอก ศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตรป.ตรี หรือจบป.ตรี (หรือเทียบเท่า) มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00
 • สำหรับป.เอก ป.โท (หรือเทียบเท่า) ต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.5
❗️ ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน ❗️ทุนมีข้อผูกมัด (ต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ไปเรียน) 🔥 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 ธ.ค. 2566 🔥 สมัครและอ่านรายละเอียดทุนฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3MqLvn6