Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REUNIÓ INICI DE CURS 23-24

Informació particular sobre el grup.

Més Informació de caracter general que afecta al grup.

Funcionament dels centres concertats

Novetats i projectes per al curs 23-24

Benvinguda i presentació

Índex

Projecte "Per tu per ells"
 • El tema del mes: a l'agenda i s'informarà per Edvoice.

Lema del curs

 • Millora de l'atenció i concentració
 • Gestió emocions
 • Ed. afectiu-sexual

Ed. emocional

Una educació que contemple només aspectes acadèmics, no és suficient.Parlem del paper vital que juguen els valors i les habilitats socials.
 • Sang Valentí
 • Els nostres majors
 • Amb Asmisaf

Projectes APS

 • Acompanyament individualitzat
 • Escolta activa

Acompanyament

Projectes per al curs 23-24

 • Metodologies actives (Ludiletras, Entusiasmat, Innovamat, cooperatiu ...)
 • Projecte PIIE (pensament computacional)

Innovació

 • Intercanvis Erasmus +
 • Projectes en Etwining
 • Portafoli de les llengües

Internacionalització

 • Tècniques d'oralitat
 • Lliga de debat
 • Pensament crític

Prg. d'oralitat

L'escola ha de ser font de vida, d'on isquen persones amb ganes de menjar-se el món, desenvolupant les competències i talents individuals per abordar amb èxit la seua vida.

Projectes per al curs 23-24

 • Seguiment de les faltes d'assistència i justificacions.
 • Informe trimestral.

web --> serveis

Web Família

On pots trobar tot el que necessites saber del nostre centre.

Pàgina web

 • Evolució en el procés d'aprenentatge dels alumnes.
 • Circular i comunicacions.

Platoforma Edvoice

Podeu trobar tots els correus de contacte en la Pàgina web --> contactes.

Correu electrònic

Mantin-te informa't

Tota la informació anirà per estes vies Si algú té alguna dificultat que ho comunique al tutor per a solucionar-ho i/o rebre la informació en paper.Podeu sol·licitar cita presencial amb professors, tutors, direcció, cap d’estudis, secretaria o administració enviant un correu electrònic o cridant per telèfon.

Comunicació amb les famílies

BLOCS:

 • Bloc 1 : Benvinguts! (Cohesió de grup).
 • Bloc 2: Tu, jo nosaltres. Aprenem a conviure.
 • Bloc 2: Tu, jo nosaltres. Aprenem a conviure.
 • Bloc 3 : I feel good. Hàbits de vida saludable.
 • Bloc 4: On vaig? Orientació escolar.
 • Bloc 5: Lliures per amor. Programa afectiu-sexual.
 • Bloc 6: Punt i seguit. Sentit de la vida i la mort.
 • Bloc 7: I fell God ( Pastoral).
 • Bloc 8: El millor de mi! (Les virtuts).

Pla d'acció tutorial

què són les cOMPETÈNCIES?

POSEM EL FOCUS EN L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES CLAUS
En tots els cursos

Les competències claus es veuen reflectides en els contiguts, principis pedagògics i criteris d'avaluació propis de cada etapa, contribuint a la seua adquisició de diferents maneres:

 1. Comunicació lingüística.
 2. Competència plurilingüe.
 3. Competència matemàtica i competència bàsica en ciència, tecnologia i enginyeria.
 4. Competència digital.
 5. Competència personal, social i d'aprendre a aprendre.
 6. Competència ciutadana.
 7. Competència emprenedora.
 8. Competència en consciència i expressió culturals.

IMPLANTACIÓ DE LA LOMLOE

 • Salaris i càrregues socials
 • Despeses de funcionament (PARTIDA D'ALTRES DESPESES)
  • Són quantitats fixes amb independència de les necessitats.
  • Partida congelada des del 2008 (insuficient).
  • Subministres per al funcionament diari, manteniment i reparacions.
  • Personal de neteja i conserge.
  • Es presenten al Consell Escolar i es justifiquen anualment a Conselleria

OBLIGACIONS DE L'ADMINISTRACIÓ

FUNCIONAMENT DELS CENTRES CONCERTATS

Podran contribuir a la millora i manteniment de les instal·lacions del centre :

 • Aportacions voluntàries de les famílies
 • Aportació de l’AMPA

FINANCIACIÓ COMPLEMENTÀRIA

FUNCIONAMENT DELS CENTRES CONCERTATS

15 003 €

Gràcies a elles hem pogut invertir en:

Si tots col·laboren podrÍem recollir: 34.920€

11.798 €

 • RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES: 10.424,15 €
 • JOCS INFANTILS: 353,65 €
 • RESTAURACIÓ TAULES I ARMARIS DE L'AULA TALLER: 1853,72 €
 • TAULES NOVES: 1756,32 €
 • MOBILIARI AMBIENTS: 615.90

Aportacions de les famílies al centre

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES FAMÍLIES - CURS 2022-23

Gràcies a elles hem pogut invertir en:

2.924 €

Aportacions de l'Ampa al centre

 • IMPRESSORA COLOR: 3388 € ( l'Ajuntament subvenciona 3000 €)
 • PORTES DELS BANYS: 2536 €

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE LES FAMÍLIES - CURS 2022-23

Agraïm la vostra generositat i la de les famílies que han passat pel centre!

El pressupost de la remodelació d’un espai digne i multifuncional de pati, comentat els curs passat, està al voltant de: 300 000 €INVIABLE AMB ELS INGRESSOS ACTUALS DELS CENTRE

Necessitats previstes per al curs 23-24:

Algunes fases també resulten inviables:

 • La remodelació del paviment de 1/2 pati : 84 000 € (sense pintar)

Somiem amb un pati multifuncional i inclusiu on tots troben el seu lloc.

Necessitats previstes (23-24)

Altres fases amb possibilitats i altres necessitats:

 • Restauració de l'espai d'entrada del col·legi: 29 200 €
 • Pèrgola d'entrada al col·legi: 28 500 €
 • Recursos digitals per a primària: 6 360 €

Somiem amb un pati multifuncional i inclusiu on tots troben el seu lloc.

Necessitats previstes (23-24)

Si tots col·laboren podriem recollir: 34.920€

 • El col·legi cobrarà de la següent manera :
  • Tres quotes de 40 € cadascuna (una per trimestre), que es domiciliaran pel banc.
 • Cal informar a administració de les dades bancàries --> document.
 • Si algú té dificultats per a pagar així, ha de parlar amb l’administradora o fer la donació en qualsevol moment en administració o en el següent compte del col·legi, posant com a concepte “Aportació voluntària_ nom de l’alumne".
  • ES15 0081 5261 1300 0104 8011.

FORMA DE COL·LABORAR EN L'APORTACIÓ VOLUNTÀRIA

 • S’utilitza en la majoria dels centres concertats.
 • Voluntàries i solidàries (el que tenim és gràcies a altres famílies que han passat pel centre).
 • Desgravable fiscalment (una deducció del 75 % en la declaració de la renda).
 • La quantitat aportada ja ve incorporada en l'esborrany de la declaració.
 • S’informa a les famílies.

Característiques de les aportacions voluntàries

INFORMACIÓ PARTICULAR DE CADA GRUP

tallers-->

uniformes -->

botiga -->

calendari-->

circulars -->

Pel bon funcionament dels tallers, es prega respectar l'horari d'obertura de la porta principal.
 • Jornada escolar: jornada continua. Informació a l’agenda i en la circular d’inici de curs.
 • Organització de les vesprades (infantil/primària) --> Es va informar en juny i està disponible al web-->
 • Calendari escolar: disponible al web --> curs 23/24
 • Venda d’uniformes: online i també amb reserva de cita al web --> serveis.
 • Botiga en línia --> enllaç al web. Anirà ampliant-se al llarg del curs

INFORMACIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Cal enviar un correu al centre a la següent direcció administracio@cdstana.com , amb les següents dades:ASSUMPTE: « ALTA SERVEI MENJADOR »

 • Nom de l’alumne i curs
 • Nº de compte bancari (IBAN).
 • NIF i nom complet del titular
 • Telèfon del titular
 • Adreça del titular del compte.

  • HORARI --> De 14:00 a 15:30
  • EMPRESA --> Caterguai
  • PREU --> 6’50 € dia (pagament mensual), 7’00 € els dies solts
  • PAGAMENT--> càrrec en el compte bancari (més comoditat i seguretat)

   SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

   Per a mantenir un bon clima de treball i convivència al Centre és important que tots, professors, personal no docent, famílies i alumnes, col·laborem en l’acompliment de les normes de convivència. Aquestes estan reflectides en el nostre Reglament de Règim Intern i el Pla de convivència, amb l’objectiu de facilitar el seu coneixement i reflexió. Cal conèixer la normativa respecte a l’ús dels dispositius electrònics i signar la declaració de responsabilitat responent un formulari per Edvoice.Disposem de protocols contra l'assetjament escolar. Demanem col·laboració.

   A l’agenda i al web estan les principals normes. És important la seua lectura

   + INFO

   NORMES DE CONVIVÈNCIA

   L'alumnat fins 2n de primària seran lliurats en ma als seus tutors legals en acabar la jornada escolar. L'alumnat de 3r, 4t, 5é i 6é de Primària necessiten autorització per tornar a casa sense un adult, podran autoritzar utilitzant l'agenda.

   Per tornar a casa (primària)

   L'alumnat sols podrà eixir del centre, en horari escolar, acompanyat d’un adult que es responsabilitza del mateix signant l’autorització en consergeria.L’adult esperarà a l’entrada que el conserge vaja a buscar a l’alumne.

   Autoritzacions d'eixida del centre

   ALTRES AVISOS

   • MALALTIES CRÒNIQUES: actualitzar les dades i portar al centre l’informe mèdic del pediatra.
   • MEDICAMENTS: els docents no podem subministrar medicaments als alumnes. En cas de necessitat cal portar:
     • Prescripció mèdica amb instruccions (sol·licitar al pediatra).
     • Sol·licitud d’administració i consentiment de la família per administrar el medicament i l’exempció de tota responsabilitat, per part del centre, respecte possibles conseqüències (sol·licitar al centre).
     • La medicació prescrita: retolada amb el nom, posologia i freqüència
   • En el cas de necessitat de que la medicació es quede al centre: la família es responsabilitza de la seua renovació i control de la caducitat.
   • Qualsevol dubte: preguntar pel coordinador de sanitat --> José Pérez
   • POLLS: avisar als mestres en cas de trobar-ne als fills. Per poder iniciar el protocol i avisar a la resta de famílies que utilitzen productes de prevenció.

   PROTOCOL DE SANITAT

   • Assignatures i professors. Professors nous.
   • Optatives.
   • Projectes en els que participarem.
   • Informació sobre el grup (característiques, avaluació inicial...).
   • Horari de tutories.
   • Formes de col·laborar. Importància d'anar tots a una.
   • Importància dels hàbits.

   INFORMACIÓ SOBRE EL CURS QUE COMENÇA

   Lliurament d'informes:

   • 25/ 06 /24

   • Les famílies disposen de les programacions i els criteris de qualificació al classroom dels seus fills/filles.
   • A més recomanem seguir el procés d'aprenentatge en Edvoice.
   • Davant de qualsevol dubte, demanar cita amb el professor.
   Centrada en les competències clau, formes de calificar, rebran informe amb els progressos, dificultats superades, esforç, talents, fortaleses i aspectes a seguir treballant.

   3r TRIM

   Lliurament d'informes:

   • 25 / 03 / 24

   2n TRIM

   Lliurament d'informes:

   • 18 / 12 /23

   1r TRIM

   SOBRE L'AVALUACIÓ

   Les famílies han de firmar l'autorització general per a les eixides per el nostre entorn, responent un formulari que s'enviarà per Ed_voice.
   Complementen el currículum i són avaluables
   • ...
   • ...
   • ...

   3r TRIM

   • ...
   • ...
   • ...

   2n TRIM

   • ...
   • ...

   1r TRIM

   ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

   Moltes gràcies per haver vingut!!!