Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pronunciation

Learning ipa

start

next

?

?

?

?

A flea and a fly flew up in a flue. / ə ˈfli: ənd ə flaɪ ˈfluː ˈʌp ɪn ə ˈfluː / A happy hippo hopped and hiccupped. / ə ˌhæpi ˈhɪpoʊ hɒpt ənd ˈhɪkʌpt / A noisy noise annoys an oyster. / ə ˈnɔɪzi nɔɪz əˌnɔɪz ən ˌɔɪstər /

vowels

next

  • 7 short vowels: /ɪ/ /ʊ/ /ə/ /e/ /ɒ/ /ʌ/ /æ/
  • 5 long vowels: /iː/ /uː/ /ɑː/ /ɔː/ /ɜː/
  • 8 diphthongs: /eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /əʊ/ /aʊ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/

?

?

?

?

next

?

?

?

?

next

?

?

?

?

next

?

?

?

?

next

?

?

?

?

let´s play

SUSPENS

players

Ohhh, wonderfull but you have the last challenge

¡come on! / ˈred ˈlɔːri ˈjeloʊ ˈlɔːri /

click the diceand start

restart game

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

/ ə ˈsɪnəˌnɪm fər ˈsɪnəmən z ə ˈsɪnəmən ˈsɪnəˌnɪm /

/ billybob ˈblæbəd ˈboʊldli /

/ ˈblu: ˈɡluː ˈɡən ˈɡriːn ˈɡluː ˈɡən /

/ seventy-seven bəˈnevələnt ˈeləfənts /

/ juːˈniːk ˈnju: ˈjɔ:k juːˈniːk ˈnju: ˈjɔ:k /

/ blæk bug's ˈbləd /

/ ˌdʌbl ˈbʌbl̩ ˈɡəm ˈbʌbl̩z ˈdʌbl̩ /

/ ˈred blʌd ˈɡriːn ˈbləd /

/ ˌtɔɪ ˈboʊt ˌtɔɪ ˈboʊt ˌtɔɪ boʊt /

/ ən ˈeɪp ˈheɪts ˈgreɪp ˈkeɪks /

/ gʊ blʌd ˌbæd blʌd /

/ ə ˈnɔɪzi nɔɪz əˌnɔɪz ən ˌɔɪstər /

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

/ ə bɪg blæk bʌg ˈbɪt ə bɪg blæk ˈber /

/ ə ˌhæpi ˈhɪpoʊ hɒpt ənd ˈhɪkʌpt /

/ ə ˈprɑːpər ˌkɒpə ˈkɒfi ˈpɑːt /

/ ˈedi ˈedətɪd ˈɪt /

/ ˈɡriːk ˈɡreɪps /

/ ə ˈfli: ənd ə flaɪ ˈfluː ˈʌp ɪn ə ˈfluː /

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!

Lorem ipsum dolor sit amet!