Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

IKASTURTE HASIERAKO FAMILIA BILERA 2023-2024

AURKIBIDEA / índice

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

KOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES

HARREMANAK / CONTACTOS

BABESGABETASUNA / DESPROTECCIÓN

10

PROIEKTUAK / PROYECTOS

11

BAIMEN EZBERDINAK / DIFERENTES PERMISOS

IGE ELKAR / AMPA ELKAR

JANTOKIA / COMEDOR

INTZIDENTZIAK / INCIDENCIAS

EBALUAZIOAK / EVALUACIONES

BAT TALDEA

BEGOÑAMENOYO

ZUZENDARIADIRECTORA

AITORATXA

ITZIARAGIRRE

CARMENMARCOS

IDAZKARIASECRETARIA

IKASKETA BURUAJEFE DE ESTUDIOS

ZUZENDARI ALBOKOADIRECTORA ADJUNTA

ZUZENDARITZA TALDEA / EQUIPO DIRECTIVO

Ante cualquier duda que podáis tener, el primer contacto será el tutor o la tutara.Si no lo puede solucionar porque no es competencia suya, poneros en contacto con dirección. Para contactar con el Equipo Directivo hay dos vías posibles: ➔ Telefónica: 944 287 913➔ Correo electrónico: kukullaga@kukullagaikas.com En ambos casos hay que indicar el motivo de la consulta.

Lehen kontaktua, izan dezakezuen edozein zalantza argitzeko, tutorearekin izango da.Konpondu ezin badu, bere eskumena ez delako, jar zaitezte harremanetan zuzendaritzarekin.Zuzendaritza Taldearekin harremanetan jartzeko bi bide daude:➔ Telefonoa: 944 287 913➔ Posta elektronikoa: kukullaga@kukullagaikas.com Bi kasuetan, kontsultaren arrazoia adierazi behar da..

HARREMANAK / CONTACTOS

➔ Página web: www.kukullagaikas.com ➔ Gmail:g.1apellido.2apellido@kukullagaikas.com➔ TokApp: Aplicación similar al whatsapp.Recomendamos que todas las familias lo tengan instalado, especialmente los que están separados. Así nos aseguramos de que recibís toda la información (Hay tutoriales en la página web).➔ Agenda escolar (Educación Primaria): Muy útil para comunicarse con los/as tutores/as.

➔ Web orrialdea: www.kukullagaikas.com ➔ Gmail:g.1abizena.2abizena@kukullagaikas.com➔ TokApp: Whatsapparen antzeko aplikazioa. Familia guztiek instalatuta izatea gomendatzen dugu, bereziki banandurik dauden familietan. Horrela informazioa jasotzen duzuela ziurtatzen dugu (Web orrialdean tutorialak daude).➔ Eskola agenda (Lehen Hezkuntza): Tutoreekin komunikatzeko oso erabilgarria.

KOMUNIKAZIOAK / COMUNICACIONES

Jakin beharreko edozein gai garrantzitsu: banaketa epaiak, babesgabetasun-kasuak… zuzendaritzan baita zuen seme-alaben tutoreari ere jakinarazi behar diozue. Cualquier cuestión importante que debamos conocer: sentencias en el caso separaciones, casos de desprotección… debéis comunicarlo en dirección y también al tutor/tutora de vuestro/as hijo/as.

INTZIDENTZIAK INCIDENCIAS

Babesgabetasun-zantzuak jakinarazteko betebeharra. Ebazpeneneko 21. orrialdean dago. «Ikastetxe honek honako hau jakinarazten die gurasoei: Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren arabera (indarkeriaren aurrean haur eta nerabeei babes integrala emateko legea), ikastetxean uste bada ikasleren bat babesgabetasun egoeran dagoela susmatzeko zantzuak daudela; hau da, uste bada ikasle horren zaintzaileek beren eginkizunak betetzen ez dituztela, ikastetxeak egoera hori jakinarazi beharko die gizarte zerbitzuei, legeak hala aginduta. Jakinarazpena eginez gero, horren berri emango zaio ikaslearen familiari».

Obligación de notificar situaciones en las que haya indicios de desprotección. Página 22 de la resolución. "Este centro escolar informa a padres y madres que en virtud de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los centros escolares tienen la obligación legal de notificar a los Servicios Sociales cualquier situación en la que entiendan pudieran existir indicios de desprotección infantil de cualquiera de sus alumnos o alumnas, es decir, dejación de sus funciones por parte de sus cuidadores o cuidadoras. Si se realizara tal notificación la familia del alumno/a concernido/a será informada de la existencia de la misma".

BABESGABETASUNA / DESPROTECCIÓN

BAT TALDEA

¿QUIÉNES SON? Directora (Bego Menoyo), Jefe de Estudios (Aitor Atxa), Responsable de Coeducación (Idoia García) y Consultora (Iraitz Abaunza). ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? Por un lado, coordinar el proceso de resolución de los casos de acoso, y por otra proponer las diferentes actividades que se llevarán a cabo en el centro educativo para la construcción de la convivencia positiva con ayuda de la Comisión de Convivencia.

NORTZUK DIRA? Zuzendaria (Bego Menoyo), Ikasketa Burua (Aitor Atxa), Hezkidetza arduraduna (Idoia García) eta Aholkularia (Iraitz Abaunza). ZEIN DA BERE FUNTZIOA? Alde batetik, jazarpen-kasuak ebazteko prozesua koordinatzea, eta, bestetik, bizikidetza positiboa eraikitzeko ikastetxean egingo diren jarduerak proposatzea, Bizikidetza Batzordearen laguntzarekin.

5 MINUTU ARINAGO SARTZEKO BAIMENA (5. eta 6. MAILA)

PERMISO PARA ENTRAR 5 MINUTOS ANTES (5º y 6º CURSO)

05

PERMISO PARA SALIR A EXCURSIONES U OTRAS ACTIVIDADES

TXANGOETARA EDO BESTE EKINTZETARA IRTETEKO BAIMENA

04

PERMISO PARA IRSE CON OTRA PERSONA

BESTE PERTSONA BATEKIN JOATEKO BAIMENA

PERMISO PARA APARECER EN FOTOS Y VÍDEOS

ARGAZKIETAN ETA BIDEOETAN AGERTZEKO BAIMENA

PERMISO PARA IR SOLO A CASA (4º, 5º y 6º CURSO)

ETXERA BAKARRIK JOATEKO BAIMENA (4., 5., eta 6. MAILA)

03

02

01

BAIMENAK / PERMISOS

Txostenak posta elektronikoz jasoko dituzue.

Aurtengo ebaluazio datak honako hauek dira:

21

JUNIO

22

MARTXOAK

MARZO

EKAINAK

DICIEMBRE

22

ABENDUAK

Las fechas de evaluación serán las siguientes:

EBALUAZIOAK / EVALUACIONES

Recibiréis los boletines por correo electrónico.

IKAS KOMUNITATEAK COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

ANTZERKIGINTZA TALLER DE TEATRO

BIDELAGUNA

PIKTOIDAZKETA PICTOESCRITURA

BERTSOLARITZA

PROIEKTUAK / PROYECTOS

DIGIPLANA PLAN DIGITAL

HEZKIDETZA-ELKARBIZITZA COEDUCACIÓN-CONVIVENCIA (AUSARTEN KLUBA, BAT TALDEA)

ORTUA HUERTO

IRAKURKETA - IDAZKETA DIGITALA LECTO-ESCRITURA DIGITAL

Info

Lehen Hezkuntzako arduraduna Tomas Campo da, eta Haur Hezkuntzakoa Ainhoa Bilbao. Haiekin kontaktatzeko: - Jantokiko telefonora deitu: 647 940 837 - Whatsapp - Email: jantoki@kukullagaikas.com

JANTOKIA / COMEDOR

El responsable en Primaria es Tomás Campo, y en Infantil Ainhoa Bilbao. Para contactar con ellos: - Llamar al teléfono del comedor: 647 940 837 - Whatsapp - Email: jantoki@kukullagaikas.com

Web orrialde: http://ampaelkarige.org Posta kontua: info@ampaelkarige.org TokAppez edo Gmailez jaso duzue bazkide egiteko informazioa.

Página Web: http://ampaelkarige.org Correo electrónico: info@ampaelkarige.org Habéis recibido información para hacerse socios a través de TokApp o Gmail.

IGE ELKAR AMPA

Eskerrik asko !!

GRUPOS INTERACTIVOSTERTULIA DIALÓGICAPROGRAMA AITA-AMABITXIREUNIONES DE ALUMNAS Y ALUMNOS DELEGADOSREUNIONES DE MADRES Y PADRES DELEGADOS

IKAS KOMUNITATEAK / COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

TALDE ELKARRERAGILEAKTERTULIA DIALOGIKOAKAITA-AMABITXI PROGRAMAIKASLE DELEGATUEN BILERAKGURASO DELEGATUEN BILERAK