Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ESO 3

Educació Física

Normativa:

 1. És necessari i indispensable portar xandall de l’escola per a la pràctica de l’E.F i les sabatilles hauran de ser d’esport i de color blanc.
 2. El professor arribarà a classe i acompanyarà els alumnes al vestuari. En acabar la classe es deixaran 15 minuts perv dutxar-se i canviar-se.
 3. La sessió d’E.F serà de 2 hores seguides un cop a la setmana, en aquesta sessió es treballarà dues unitats didàctiques diferents.
 4. Si algú està lesionat o amb alguna indisposició, ha de portar un justificant del metge especificant què té.
 5. El material serà utilitzat correctament per part dels alumnes. Qualsevol alumne que no respecti el material haurà de pagar el que ha malmès.
 6. Els alumnes són els responsables del seu muntatge i recollida.

CURS 2023-24

UNITATS DIDÀCTIQUES

Trimestres

2

Els esports col·lectius d’ implement: Hoquei (8s).

Els esports de raqueta oposició: Tennis (8s)

1

Les qualitats físiques relacionades amb la salut: la resistència (II) (6s) i la força (II) (6s).

Els esports de raqueta: Bàdminton (8s).

Els esports col·lectius d’ implement: Beisbol (8s).

Les activitats esportives com a mitjà per millorar l’estat de salut i qualitat de vida i millora de la postura corporal (4s).

3

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Les dimensions avaluades són les següents:

03

Esport: 40%

02

Activitat física saludable: 40%

01

04

Aquestes dimensions amb la ponderació indicada en els % corresponents suposaran el 80% de la nota d’Educació Física. El 20% restant correspon a l’actitud.

Expressió i comunicació corporal: 10%

Activitat física i temps de lleure: 10%

Què és valorarà de l'actitud?

 • L’ interès i esforç de l’alumne/a en totes les activitats proposades encara que em costin, no m'agradin o no em surtin be.
 • L’assistència i la realització de les sessions pràctiques.
 • La participació activa en totes les activitats proposades.
 • La puntualitat.
 • El comportament.
 • Hàbits d'higiene: dutxar-se.
 • El compliment de les normes establertes.
 • Portar l’equipament de l’escola.

 • He de respectar el material i les instal·lacions procurant mantenir-los en les millors condicions per tal que en puguem gaudir tots.
 • Lliurament dels exercicis demanats.

En cas que un alumne/a superi dues faltes d’assistència injustificades per trimestre, es considerarà un no assoliment d’aquell trimestre.

Si no s’assoleix aquesta qualificació en el primer o segon trimestre es podrà realitzar una avaluació reparadora de cada un dels trimestres que no s’hagi assolit.

El curs es supera obtenint la qualificació mitjana mínima de Assoliment satisfactori entre els tres trimestres del curs.

L’alumne que promocioni en l’àrea d’Educació Física amb un No assoliment, la podrà recuperar si assoleix el primer trimestre del nou curs.

Si no s’aconsegueix superar el curs al juny, caldrà presentar-se a una prova extraordinària a finals de juny.

TEÒRICA

 • Utilització de la plataforma Moodle: material d'educació física, proposta d'activitats, presentació de feines, recursos...

 • Realització dels exercicis dels temes treballats a classe (fotocòpies i formulari google forms).

 • Realizació d'un examen teòric cada trimestre.

Gràcies!