Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Benvidos/as a un novo curso

Curso 2023-2024
5º Primaria

CEIP PLURILINGÜE SESTELO-BAIÓN

1- Mestras

2- Horario

3- Normas

4- Tarefas diarias

5- Comunicaión coas familias

6- Avaliación.

7- EVA-Edixgal

8- Recomendacións

9- Información adicional.

índice

 • Lingua galega e literatura
 • Lengua castellana y literatura
 • Matemáticas
 • Ciencias da natureza
 • Proxecto Competencial

MESTRAS

Tutoría 5º

Lara Otero

Relixión

PT e AL

Educación física

Beatriz
Alicia
María José
esperanza

Música

Inglés

Educación plástica e visual

Ciencias sociais

Horario

Horario do alumnado: pode verse en Agueiro. Número de sesións.

Non podemos dar ao alumnado medicación en horario lectivo.

O alumando pode traer ao centro obxectos persoais (xoguetes, cartas...) pero deben responsabilizarse deles.

Coidar o material escolar. Devolver o material que se presta dende o centro. Normas da biblioteca.

Normas

Ser puntual.Xustificar as faltas de puntualidade e de asistencia ao centro.

Ser tolerantes e respetuosos coas normas de convivencia da aula e do centro.

Polas tardes non se permite ao alumnado subir ás aulas a buscar nada que se lle olvidase.

Facer os deberes..

Autonomía, comprobar a diario a mochila para asegurase de traero necesario.

TareFas diarias

Ler todos os días.

Empregar a axenda para anotar as tarefas. Revisala na casa.

Xogar, socializar, divertirse...

COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS

 • Axenda do alumnado.
 • Plataforma Abalar.
 • Titorías en horario de 16:00 a 17:00 todos os martes.

Para a comunicación coas familias empregaranse os seguintes medios:

O alumnado que promocione con algunha área con cualificación negativa recibirá os apoios necesarios para recuperar as aprendizaxes que non se alcanzaron no curso anterior

AVALIACIÓN

A avaliación:

 • Probas obxectivas (orais e escritas) e observación diaria.
 • Traballo de aula, caderno, tarefas que van para a casa.
 • Actitudes amosadas na aula, implicación, interese traballo en equipo e participación nas tarefas propostas.
 • Na avaliación ordinaria farase a media das tres avaliacións.

Criterios de promoción

 • En 5º de educación primaria promociona todo o alumnado.
 • Entorno Virtual de Aprendizaxe.
 • Inicio o curso pasado. Levase a cabo en 5º e 6º de educación primaria.
 • Ordenador para cada alumno/a. Son responsables do seu coidado. Son unha das súas ferramentas de traballo pero non son deles/as.
 • É unha ferramenta de traballo máis, non é a única nin a máis importante.
 • Reunión para as familias o martes 26 de setembro.

Eva EDIXGAL

 • É recomendable ter un lugar e horario de estudo fixo.
 • Estudar, ler ou traballar sen ruído e cunha postura axeitada mellora a concentración.
 • É positivo que a familia colabore na consolidación de hábitos de traballo.
 • Procurar durmir entre 9 e 10 horas.
 • Practicar exercicio físico, evitar o sedentarismo.
 • Procurar unha utilización moderada da televisión, pantallas e internet.
 • Supervisar o uso de internet en menores.

recomendacións.

información adicional

O Proxecto Anual do centro é o cine.

Actividades complementarias e extraescolares.

O colexio segue a ter unha recomendación de merendas para o alumnado. Tentarase seguila ou polo menos, que sexan variadas e saudables.

Os documentos de centro poden consultase na páxina web do centro.

CEIP PLURILINGÜE SESTELO-BAIÓN

gracias pola vosa atención!

curso 23/24
5º Primaria