Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sanitat Forestal, 6 d'octubre de 2023

Dades actuals de les actuacions de control integral contra la processionària del pi a Eivissa

EPPO GLOBAL DATABASE: https://gd.eppo.int/

Eivissa 1975

Espècie d'origen mediterràneo però alòctona a les Illes Balears, va ser introduïda en totes les illes.

02

Processionària del pi ( Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.): introducció

- La Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.- La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de montes; modificada per la Llei 21/2015 de 20 de juliol.- Directiva 92/76/CE (DOUE núm. 305, de 21/10/1992); reglamento 690/2008 de la comisión europea. - L’any 2009 es declara oficialment l’ existència de l’agent nociu processionària en les illes d’Eivissa i Formentera, i es qualifiquen d’utilitat pública els tractaments fitosanitaris. (BOIB núm. 20, del 07 de febrer de 2009).- L’any 2021 es declara oficialment l’ existència d’un focus incipient de processionària en la zona nord-est de l’illa d’’Eivissa, i es proposa l’aplicació de mesures de control. (BOIB núm. 137, del 07 d’octubre de 2021). ( PUNTO 7. hay que establecer la calificación de utilidad pública para la lucha contra las poblaciones de procesionaria del pino en Ibiza).- Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

03

Processionària del pi ( Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.): normativa

2001, 15 rutes: Serra Balasant, Amunts 1,Amunts 2, Amunts 3, Amunts 4, Cala Mastella, San Antony Nord, Atzaró-Mossona, Ses Salines. Serra Grossa, Jondal-Porroig, Centre Nord, Centre Sud, Cala D’hort i Cales Sant Antoni.

04

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic rutes ordinàries 2002-2022.

El total de captures de l’any 2022 en l’illa d’Eivissa en les trampes situades a les rutes ordinàries és de 10.092 papallones mascle; aquestes captures són inferiors a les obtingudes l'any 2021 que varen ser de 12.714, màxim històric de captures des de l'inici de l'actuació.

05

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic rutes ordinàries 2002-2022

Les rutes de Centre Sud (8), Salines (30) i Cala Mastella (141), són les que més capturas per trampa acumulen en 2022. En practicament totes les rutes varen decrèixer les captures respecte l'any anterior.5 rutes (Cala Mastella, Amunts 2,3,4 i Serra de Balasant) obtenen el 84,7% de les captures.

06

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic rutes ordinàries 2022

TOTAL: El total de captures en les 3.553 trampes i de 12.514 mascles de papallona; és a dir 3,5 aptures/trampa.

TECMENA: s'han instal·lat 1.506 trampes en les 15 rutes ordinàries, capturant 10.092 papallones.

TRAGSA: El total de captures en les 788 trampes es de 1.970 mascles de papallona; !! solo se han revisat 250-360 trampes.

EIVINATURA: El total de captures en les 1.259 trampes ( tipo G) es de 452 mascles de papallona.

07

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotecnològic rutes ordinàries/extraordinaries 2022

lo genia

L'eliminació de bosses: tallada o tirs d'escopeta.Durant el període 2022-2023, es varen eliminar un total de 16.309 bosses per part d'IBANAT, COFIB, TECMENA, TRAGSA i EIVINATURA. L'increment de bosses eliminades respecte al màxim de la campanya 2021-2022 ha estat d'un 51%.

08

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: detecció i eliminació de bosses 2015-2023.

10.342 bosses eliminades (3.110 s’han tallat i 7.232 eliminades mitjançant tirs d’escopeta). Aquesta darrera actuació ha comptat amb la col·laboració del COFIB, que ha emprat unt total de 10.525 cartutxos. S'han emprat un total de 365 jornals.

09

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, IBANAT-COFIB.

En total, s’han retirat un total de 1.552 (incloent bosses amb erugues vives, mortes i buides); per executat aquestes feines, s’han emprat 45 jornals ( 2 persones).

10

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, TECMENA.

Pueds escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

En total, s'han detectat i retirat un total de 684 (incloent bosses amb erugues vives, mortes i buides); per executat aquestes feines, s’han emprat 41 jornals ( 2 persones).

11

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, TRAGSA.

Pueds escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

En total, s'han detectat i retirat 3.731 bosses (incloent bosses amb erugues vives, mortes i buides); per executat aquestes feines, s’han emprat 100 jornals.

12

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, EIVINATURA

Pueds escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

13

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, EIVINATURA

Pueds escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

14

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: bosses eliminades 2022-2023, IBANAT

Del total de bosses eliminades, el 37% és mitjançant tala i 63% amb escopeta

De 5.967 bosses eliminades, el 85% es tracta de bosses amb erugues vives

15

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: detecció i eliminació de bosses 2023.

Pueds escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

Puedes escribir una descripción aquí

Título aquí

16

Actuacions de lucha integrada contra la processionària del pi a Eivissa: comparativa bosses 2023, trampeig 2022.

17

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic, trampeig intensiu 2023

2023: s'han instal·lat 1.506 trampes per TECMENA, en les 15 rutes ordinàries, trampeig intensiu. Enguany s'han col·locat mitat trampes de tassó i trampes tipus G.

18

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic antigues rutes ordinàries 2023

EIVINATURA: Instal·la un total de 6.450 trampes(tipus G). Les dades de captures en aquest moment són: 9.975 mascles de papallona, 1,55 captures per trampa.

19

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic intensiu 2023

20

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic intensiu 2023

21

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic intensiu 2023

* PTE AFEGIR DADES IBANAT

21-a

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: TOTAL control biotècnologic intensiu 2023

* DADES PROVISIONALS
* DADES PROVISIONALS

22

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: control biotècnologic rutes ordinàries i intensiu 2002-2023.

Pla d'aplicació: RD 1311/2012Direcció d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
Cartografia : polígons de tractament
Plec tècnic del control de la processionària del pi
Projecte d'actuació, espais inclosos en XN2000, Espais Naturals, etc.

23

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: documentació necessaria

2022: Planificades 12.000ha, doble passada 11.398,71ha reals tractades; mitjans aeris utilitzats: avió AT- 502 i helicòpter Bell Jet, 73 vols. El producte, és BELTHIRUL-F, 42.000 litres Efectivitat del tractament de més del 90%.

Es produeix un increment important en el número de bosses en la campanya 2019-2020 que motiva la planificació dels tractaments aeris del periode 2021-2022, amb avió i helicòpter.

24

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: tractament aeri pla 2021-2025

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-productos/

25

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: producte biològic

  • no podrà tenir cap d'aquestes frases de seguretat per al mediambient: SPe7 “no aplicar durante el periodo de reproducción de las aves”,
  • Spe8 si és en referència a riscos i peligrositat per les abelles; en cap cas pot comportar un risc per les persones, i
  • serà compatible amb l'agricultura ecològica (article 16 del Reglament UE 834/2007).
  • deurà tenir funció insecticida, activitat per ingestió i estar permes per ús en zones forestals damunt la plaga de processionària del pi.
  • serà necesari que estigui autoritzat expresament per ús mitjançant mitjans aeris i amb la tècnica d'ultra baix volum.
  • deurà també tenir la mínima clasificació ecotoxicològica possible (A) per a peixos, aus i mamífers i ser compatible amb les abelles o no suposar un risc per les mateixes.

El producte fitosanitari deurà estar formulat en base a la matèria activa Bacillus thuringiensis variedad kurstaki:

26

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: producte biològic

màximes captures: - 14/09

màximes captures entre el 31/08/2022 i el 07/09/2022

+ 40 dies després eclosió(17 d'octubre i 31 d'octubre), màx número d'ous eclosionats

Revisió de l'eclosió dels ous ( postes i trampes de seguiment intensiu)

27

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: controls pre - tractament aeri (corva de vol).

Senyalització i control de les condicions atmosfèriques

28

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: controls pre - tractament aeri.

Flowmeter i Auto call

Sistema de navegació i mesuramentent DGPS

Micronairs i motobombes

29

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: tècnica ultra baix volum ( UBV)/ l'equip

30

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: sistema de navegació i mesuramentent DGPS

Revisió de la mortalitat: empreses ESMA i TECMENA; es compara la mortalitat en zones fora el tractament aeri i dins els poligons de tractament, als 10,30 i 45 dies després de cadascuna de les passades aeries.

31

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: controls post - tractament aeri

RD 1311/2012 d'us sostenible dels productes fitosanitaris:Buffers de 50m als voltants dels nuclis urbans i zones urbanes, i de 0m caseres d'apicultura, parcel.les d'agricultura ecològica i zones humides.

32

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: incidències.

Zones no forestals/ agrícoles,............ SSF no tenim competència.

33

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: incidències.

Superficie total teòrica: 1a passada, 7.200 ha (Avió: 4.440 ha + Helicòpter: 2.760 ha)Total 2 passades: 14.400ha

34

Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Den & Schiff.) a l'illa d'Eivissa, evolució i situació actual: polígons de tractament aeri 2023.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ