Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształcą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa trzy lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o jeden rok.Dla każdego ucznia zostaje opracowywany Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny.

Celem nauczania w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, zgodnie z indywidualnymi możliwościami. Ważne jest również utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności, doskonalenie posiadanych kompetencji społecznych, funkcji adaptacyjnych oraz poszerzanie ich o nowe z zakresu środowiska społeczno - kulturowego, które są istotne dla lepszego funkcjonowania w codziennym życiu.

Przedmioty nauczania:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Przysposobienie do pracy

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Wychowanie fizyczne

Religia

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

W ramach tych zajęć uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych oraz poszerzaniu je o nowe z zakresu społeczno - kulturowego. Treści kształcenia obejmują czytanie, pisanie, liczenie, posługiwanie się pieniędzmi, wiadomości przyrodnicze, wiedzę o człowieku, dbanie o zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się

Celem tych zajęć jest rozwijanie zdolności rozumienia i przekazywania informacji, wyrażania potrzeb, porozumiewania się w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji.

Zajęcia kształtujące kreatywność

Stwarzają uczniom możliwość twórczego działania. Rozwijają kreatywność, wrażliwość polisensoryczną, sprawność manualną podczas wykorzystywania różnych technik plastycznych oraz poczucie estetyki i rytmu.

Przysposobienie do pracy

Dzięki tym zajęciom uczniowie nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania różnych czynności w poszczególnych obszarach:- gospodarstwo domowe- zajęcia kulinarne,- rękodzieło,- stolarstwo,- ogrodnictwo,- technologia informacyjna,- zajęcia biurowe.

Wychowanie fizyczne

Na zajęciach uczniowie rozwijają sprawność i kondycję fizyczną, kształtują sylwetkę. Doskonalą współpracę w zespole oraz uczą się sportowej rywalizacji.

Religia

Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych postaw u młodego człowieka, dobroci oraz wprowadzenie do świata wartości, którymi należy się w życiu kierować.

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych, które mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.
Młodzież bierze udział w różnych imprezach i uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych, konkursach, warsztatach i wycieczkach. Dzięki takiej różnorodności proces edukacyjny staje się bardziej atrakcyjny i stwarza możliwości pogłębiania umiejętności społecznych.