Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im Biskupa Św Mikołaja z Miry w Żukowie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to placówka kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ośrodku funkcjonują takie oddziały jak wczesne wspomaganie rozwoju, zespoły rewalidacyjno- wychowawcze, przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy. Edukacja dzieci i młodzieży polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesną pedagogikę.

SOSW w Żukowie

Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem. W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych – dwie grupy dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz pięć grup dla dzieci z autyzmem, w których prowadzi się terapię behawioralną. Przedszkole obejmuje opieką 20 wychowanków.

Przedszkole

W przedszkolu
Przestrzeń szkolna
Kadra
Współpraca z rodzicami
Dokumentacja
Rodzaje zajęć terapeutycznych
Cele i zadania przedszkola
Celem działalności przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju. Cele szczegółowe:
 • Zapewnienie opieki, wychowania, nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku.
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

Cele przedszkola

Do zadań przedszkola w szczególności należy:
 • Zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju.
 • Zapewnienie wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową kształcenia przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka.
 • Zapewnienie dziecku możliwości korzystania z bazy Ośrodka, w tym z internatu.
 • Zapewnienie dziecku integracji z rówieśnikami.
 • Udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, logopedę i specjalistów z zakresu rewalidacji.

Zadania przedszkola

 • Wczesne wspomaganie rozwoju,
 • logopedia,
 • rehabilitacja,
 • fizjoterapia,
 • integracja sensoryczna,
 • muzykoterapia,
 • trening umiejętności społecznych.

Rodzaje zajęć terapeutycznych

Procedury nauczania zdalnego
Procedury- gorszy stan dziecka
Procedury kryzysowe
Kodeks etyki pracowników
Regulamin zgłaszania naruszeń
Regulamin wycieczek
Statut przedszkola

Dokumentacja

Kontrakt współpracy z rodzicami

Współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami odbywa się wciągu całego roku szkolnego. Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami/ opiekunami omawiając bieżące sprawy, postępy oraz ewentualne trudności dziecka. W ciągu roku szkolnego odbywają się przynajmniej dwa zebrania zespołu specjalistów na które zapraszani są również rodzice/ opiekunowie wychowanka, podczas spotkania sporządzana jest Wielospecjalistyczna Ocenu Poziomu Funkcjonowania dziecka. Wraz z początkiem roku szkolnego sporządzany jest kontraktr pomiędzy rodzicem a nauczycielem który reguluje zasady współpracy. Każdego roku w przedszkolu organizowane są również warsztaty oraz Dzień rodziny podczas którego rodzice biorą udział wspólnych zabawach oraz wyzwaniach.

Współpraca z rodzicem

mgr Piotr Bujamgr Dorota Jabłońskamgr Olga Leszczyńskamgr Wiktoria Neubauermgr Maria Stenzelmgr Halina Tuskmgr Paulina Wrońska

Nauczyciele przedszkola

Przedszkolne sale

Plac zabaw

Sala Doświadczenia świata

W przedszkolu stale organizowane są różnorodne spotkania, przedszkolne imprezy, dni tematyczne, spotkania z interesującymi osobami oraz wyjścia. Dzieci z chęcią poznają otaczający je świat w aktywny sposób. Z rodością poszerzają jak i utrwalają wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności.

W przedszkolu