Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ОБУЧЕНИЕ : КАК ИНТЕГРИРАНЕТО НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПРОМЕНЯ НАЧИНА, ПО КОЙТО УЧИМ И ПРЕПОДАВАМЕ?

Въвеждане и прилагане на дигитални инструменти в преподаването на математика и природонаучни дисциплини

ЗАПОЧНИ

Този обучителен модул се основава на обучението, предоставено в рамките на проекта KHAN4STEM. Той е разделен на 4 части:

 • Поставете си въпроси преди да създадете учебна дейност, която включва дигитални инструменти.
 • Разгледайте, анализирайте и използвайте примерните листове с дейности като ръководство
 • Приспособете, адаптирайте и създайте свои собствени дейности
 • Споделете ресурси и станете посланик, за да подкрепите колегите си в интегрирането на дигиталните инструменти в техните обучителни методи
За да се запознаете по-добре с този модул, изтеглете наръчника с добри практики, включващ директно приложими дигитални ресурси.

ДОБРЕ ДОШЛИ

Обучение

НАРЪчник с добри практики

Задайте въпроси, преди да започнете

Споделете ресурси и станете дигитален посланик

Изследвайте примери за добре работещи дигитални активности

Приспособете, адаптирайте и създайте собствена дигитална активност

Ресурси и контакти

3

1

2

4

Откъде да започна?

Искате да интегрирате дигитални инструменти в учебната си практика, но още не знаете как или откъде да започнете? За да започнете, ви каним да си зададете някои въпроси. Вземете един лист хартия или цветни лепящи листчета. Напишете всички въпроси, които имате или бихте имали, преди да създадете обучителна последователност, която включва дигитална технология.

Нужда от вдъхновение?

Ето непълен списък с въпроси, предложени от учители, преди да започнат създаването на собствена дигитална дейност.

Можете да използвате онлайн дъска за писане (като например Jamboard), за да поставите вашите “лепящи” листчета. Вижте урока за използване на Jamboard на английски тук.

Изпълнете тази дейност дигитално:

1

Въпроси преди да започнем

За да допълните списъка с идентифицираните въпроси по-горе, сега ви каним да оцените осъществимостта и да идентифицирате възможностите, предлагани от интегрирането на дигиталните инструменти в обучението. Има няколко стъпки, които можете да предприемете, за да създадете своята дейност. След като сте идентифицирали аудиторията си и началните условия, дефинирали сте съдържанието, което искате да обхванете, и сте поставили учебните си цели, можете да разгледате от различни ъгли как да интегрирате дигитални инструменти:

Намерете всички стъпки и въпросника за самооценка на страница 10 от Наръчника с добри практики.

Инструмент за самооценка

 • Необходимо ли е оборудване? Налично ли е? Достъпно ли е?
 • Вече имате ли план-конспект на уроците по темата/дисциплината, която искате да обхванете?
 • Как се използва дигиталната технология в учебната деност? Какви задачи се изпълняват? Какви са очакваните резултати?
 • Как дигиталната технология допринася към учебния процес? Използването на дигитални инструменти позволява ли ви да постигнете поставените от вас учебни цели?

1

TPACK : теоретичен модел в помощ на учителя

Моделът TPACK (Technological Pedagogical And Content Knowledge) предложен от KOEHLER and MISHRA (2006), се основава на принципа, че за да може интеграцията на дигиталните технологии в процеса на учене да бъде успешна, учителят трябва да притежава три различни типа знания. Той се основава на идеята, че те са взаимно допълващи се и припокриващи се в процеса на развитие на педагогическата работа по интегриране на дигиталните технологии. Трите типа знание са следните:

 • Познаване на съдържанието (ПС)Какъв е преподаваният предмет? Кои са основните елементи и понятия, които включва?
 • Технологични познания (ТП).Коя е най-подходящата технология за постигане на избраната цел?
 • Педагогически познания (ПП).Как учителят ще представи съдържанието (цели, инструменти, стратегии и т.н.)?

Научете повече за този модел от това видео.

Повече за модела TPACK

1

Процес "Стъпка по стъпка"

Този диаграма ще ви позволи да проверите стъпка по стъпка дали сте си задали въпросите, които трябва да си зададете, когато подготвяте обучителна дейност, включваща дигитални инструменти.

Схема - виж схемата на стр. 11 от Наръчника с добри практики.

1

Схема

Обобщение

Въвеждането на дигитални инструменти в учебната практика не може да бъде импровизирано. Тук не става въпрос за замяна на учителя или използване на дигитални технологии за абсолютно всички учебни дейности. По-скоро става въпрос за създаване на учебни планове, в които са интегрирани дигитални инструменти с цел да помогнат на учениците да учат по начин, който е адаптирам към конкретните им цели, нужди и текущата реалност.

Научете как дигиталната технология променя начина, по който преподаваме, на страници 8-9 от наръчника за добри практики.

Внедряване на дигитална технология: промяна в позицията

Интегрирането на дигитална технология: промяна на подхода Защо искам да интегрирам цифрова технология?

 • Как това може да помогне на моята практика и на учениците ми?
 • Как мога да се уверя, че избраният от мен дигитален инструмент ми позволява да постигна образователните си цели?
 • Използвам ли подходящи теоретични модели, за да направя план-конспектите ми ефективни, като вземам предвид съдържанието, методиките и практиките на обучение, технологиите и техния принос, както и моят собствен контекст.
 • Подхождам ли стъпка по стъпка, като започвам с дигитални инструменти, които познавам или мога лесно да науча как да използвам?
 • Тествам ли ефекта на дигиталната технология върху процеса на обучение?

1

Примери за дигитални дейности

Открийте шест дейности от Наръчника с добри практики, създадени от белгийски и български учители, в част II (страници 13-19) на Наръчника с добри практики.

Дейности за вдъхновение

2

Белгийски и български учители по математика и природонаучни дисциплини ви предоставят примери за дейности, които те самите прилагат в клас с учениците си. В тези примери са включени основните елементи за настройване на предлаганата дейност, заедно с подробните стъпки, времетраенето, както и описание за използването на дигиталния инструмент в образователен контекст. Тези примери могат да бъдат преформулирани, адаптирани и доразвити според вашите нужди.

Анализ на добрите практики

2

За да ви помогнем да започнете създаването на собствена дейност, предлагаме ви първо да анализирате примерите, използвайки редица полезни въпроси.

 • Кога се използва инструментът в план-конспекта и с каква цел?
 • Как дигиталният инструмент подобрява план-конспекта?
 • Знам ли какъв инструмент се използва?
Завършете този начален анализ, като отговорите на следните въпроси:
 • В какви други контексти могат да се използват представените инструменти?
 • Знаете ли за други инструменти, които правят същото или го допълват?
 • Мога ли да преизползвам тази дейност и да я адаптирам към собствената си ситуация?

Въпросникът за самооценка и диаграмата на страница 10 и 11 от Наръчника с добри практики ще ви помогнат да разберете как се изпълняват предложените дейности.

Анализирайте, за да бъдете по-добре подготвени.

Няма нужда да ги анализирате всички. Изберете 1 или 2 дейности, които са свързани с вашия предмет, с нивата, на които преподавате, или с дигитален инструмент, който бихте искали да откриете.

Създайте собствена дигитална дейност

3

На базата на различните източници, споменати по-горе, и на вашите собствени въпроси, предлагаме да изготвите рамка за вашата дигитална дейност.Ако все още не се чувствате уверени в създаването на пълноценна дейност, разгледайте примерните дейности и ги адаптирайте според вашите нужди. Изпробвайте предоставените инструменти и ги използвайте като насока, докато постепенно разработвате план-конспект, базиран на един от примерите. Накрая, за да създадете вашата рамка, използвайте предоставения празен лист с основни елементи към дейността на страница 27 от Наръчника с добри практики.

За да си помогнете с дизайна, използвайте следните ресурси от Наръчника с добри практики:

 • списъка с основните етапи на дизайна и списъка с въпроси, които трябва да си зададете на страница 10.
 • стъпковия процес на страница 11
 • празния лист за дейности на страница 27

Сега е ваш ред!

Да споделим ресурсите

Искате ли да споделите това, което току-що научихте? Можете да организирате Обучителен модул с колегите си. За целта разгледайте готовата програма за обучение в раздел "Станете дигитални посланици и обучете своите колеги", която можете да използвате. Можете да организирате това обучение стъпка по стъпка, дейност по дейност, използвайки ресурсите и съдържанието на набора от добри практики и този модул.

Обучителен модул, който да организирате с колегите си

4

Започвате ли да осъзнавате възможностите и въздействието, предоставено от дигиталното образование? Искате ли да изпробвате и приложите това, което току-що сте открили? И защо не включите и колегите си в процеса?Ето няколко въпроса, които може да разгледате:

 • Какви ресурси можете да споделите с колегите си и как?
 • Как можете да обясните своя подход, така че училищното ръководство да ви подкрепи?
 • Какво още може да опитате да направите в клас?
 • Какво ще направите с това, което току що открихте?
 • С какво ще започнете?

Станете дигитален посланик

4

Внедряването на дигиталната технология в обучението се осъществява още по-добре като част от екип. Споделянето на ресурси от обучен човек към своите колеги прави дигитализацията още по-успешна. Как и вие можете да станете дигитален посланик, за да превърнете това в колективен екипен подход, обогатен от споделените опити в образователната ви общност?

Цялата информация, най-добрите практики и полезни връзки се намират в част III (страници 21 до 24) на Наръчника с добри практики.

Посланици: Какво представлява? Как можете да станете такъв?

3 ключови аспекта могат да ви помогнат да станете дигитален посланик или човек, споделящ ресурси:

 • Ако искате да насърчавате използването на дигитални инструменти сред колегите си, първо трябва да обърнете внимание на начина, по който се държите по време на процеса на въвеждане на тези нови инструменти. Необходими са търпение и подкрепа, за да помогнете, успокоите и напътствате колегите си през различните етапи.
 • Развийте четирите основни умения, необходими за ролята на посланик: идентифициране на силните и слабите страни и познаване на околната среда, използване на дигитални инструменти, изграждане на климат на доверие и, накрая, действие с визия и цел, които са полезни за образователната общност на училището.
 • Вдъхновете се и се вдъхновявайте от добри практики, базирани на опита на други учители; споделяйте своя опит с дигитални инструменти, организирайте срещи, покажете примери на приложения с учениците и резултатите, предложете демонстрации, създайте мрежа и общност, използвайте ресурси и ги споделяйте.

Ресурси

Всички документи, обучителни модули, съдържание на курсове и ресурси могат да бъдат изтеглени на френски, английски и български език. Не се колебайте да ги разпространявате и споделяте!

Ресурси за споделяне

 • Този обучителен модул е базиран на присъствено обучение, предоставено в рамките на проекта KHAN4STEM.
 • В допълнение на този обучителен модул се предоставя също и готова обучителна програма, така че да можете да организирате обучението с колегите си.
 • Това обучение и този модул бяха създадени на база Наръчника с добри практики, разработен по време на обменни срещи между групи български и белгийски учители.
Други ресурси:
 • Уебинар "Силата на умната дигитализация в училище" - достъпен за повторно гледане;
 • Междунарден уебинар на английски език « Силата на умната дигитализация в училищата » на разположение онлайн.
 • Други полезни връзки, документи и статии са достъпни на страницата с ресурси.

Всички ресурси

4

Контакти

4

Вече опитали ли сте дигитална дейност в класната стая? Споделете с нас вашите преживявания. Ако сте споделяли ресурси с колегите си, разкажете ни за това.Споделете с нас! Изпратете ни имейл или се свържете с нас чрез социалните мрежи!

Искате ли да споделите своя опит с другите?

Библиотеки без граници, Белгия

www.bibliosansfrontieres.be

khanacademy@bibliosansfrontieres.org

Образование без раници, България

hi@obr.education

https://obr.education/en/homepage/

Този обучителен модул се предоставя на разположение заедно с редица други ресурси: наръчник с добри практики и обзор на обучителния модул. Тези различни ресурси са създадени в рамките на проекта KHAN4STEM: По-ефективно и инклузивно обучение по математика и науки - с подкрепата на международната дейност на Европейските езикови представители на Khan Academy. Проектът е финансиран от програмата Erasmus+ на Европейската комисия, Ключова дейност 2, и се изпълнява от организацията “Библиотеки без граници” Белгия и асоциацията “Образование без раници”, България.

Библиотеки без граници, Белгия khanacademy@bibliosansfrontieres.orgОбразование без ранициhi@obr.education