Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

不对

Неверно

Верно

还是

ИЛИ

开始吧!

这是老师吗?zhè shì lǎo shī ma

对 duì

不对bú duì

Question 1/5

对 duì

不对bú duì

Упс...

Question 1/5

这是书吗? zhè shì shū ma

对 duì

Упс..

不对bú duì

Question 1/5

这是汉语书吗?zhè shì hàn yǔ shū ma

对 duì

不对bú duì

Упс...

Question 1/5

这是中国茶吗?zhè shì zhōng guó chá ma

对 duì

Упс...

不对bú duì

Question 1/5

这是汉语吗?zhè shì hàn yǔ ma

对 duì

不对bú duì

Упс...

Question 1/5

这是中国吗?zhè shì zhōng guó ma

对 duì

对bú duì

Упс...

Question 1/5

谢谢

Спасибо