Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Do we know the Black Sea?" STEAM project in the IV age group of the kindergarten

Zhechka Stoycheva Stoyanova DG 44 "Valentina Tereshkova" Bulgaria, Varna

„Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствен интелект- посоки и предизвикателства“

Жечка Стойчева Стоянова ДГ 44 "Валентина Терешкова" България, Варна

„Познаваме ли Черно море?“STEAM проект в IV възрастова група на детската градина

“Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са замърсяването, свръхуловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието. ”

The Black Sea is a great place for swimming, its coast is ideal for recreation, including a vacation with the whole family, it is so charming that one cannot take one's eyes off it. You can only understand how unusual, diverse and attractive the Black Sea is when you happen to explore its underwater world. The Black Sea's ability to recover is close to its critical limit, and if it is crossed, changes in both the biosphere and people's lives will become irreversible. Many people, and especially those living along the coast, believe that it is time for a change of perspective in the protection and restoration of this unique natural system — our common Black Sea.

Brief rationale

Кратка обосновка

Черно море е чудесно място за плуване, неговото крайбрежие е идеално за отдих, включително почивка с цялото семейство, то е толкова очарователно, че човек не може да откъсне очи от него. Можете само да разберете колко необичайно , разнообразно и привлекателно е Черно море, когато се случи да разгледате подводния му свят. Способността на Черно море да се възстановява е близо до критичната си граница и ако тя бъде премината, промените и в биосферата, и в живота на хората, ще станат необратими. Много хора, и най-вече живеещите по крайбрежието, смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

The theme of the underwater world in the sea is very colorful, but not directly accessible to children. Modern means and teaching methods allow this to be done by "Immersing" the children, making them active participants. Our project theme provides children with the opportunity to get to know the underwater inhabitants through informational, scientific, creative and play activities.

Темата за подводния свят в морето е много колоритна, но не е пряко достъпна за деца. Съвременните средства и методите на преподаване позволяват това да се направи чрез, "Потапяне" на децата, като ги направим активни участници.Нашата тема за проект предоставя на децата възможност да се запознаят с жителите под вода чрез информационни, научни, творчески и игрови дейности.

Click on the picture, the text to follow the hyperlinks

Кликнете върху снимката, текста, за да проследите хипервръзката

 • A selection of age and subject appropriate videos, illustrations, photos
 • preparing presentations procurement of materials for trials and experiments
 • shaping a corner of the project

Survey by teachers

Preparatory stage

 • Подбор на видео филми, илюстрации, снимки, подходящи за възрастта и по темата
 • изготвяне на презентации
 • набавяне на материали за опити и експерименти
 • оформяне на кът на проекта

Проучване от учителите

Подготвителен етап

Gaining knowledge about some of the inhabitants of the Black Sea. Creation of conditions for education of ecological culture, development of children's cognitive and creative abilities. Development of logical thinking, the ability to draw conclusions and conclusions based on comparing facts, results, observations. Development of aesthetic perception of the surrounding world, ability to see the beautiful. To cultivate a positive attitude and interest in the inhabitants of the Black Sea.

Educational objectives of the project Expected results

 • Придобиване на знания за някои от обитателите на Черно море. Създаване на условия за възпитание на екологична култура, развитие на познавателните и творчески способности на децата.
 • Развитие на логическото мислене, способността да се правят изводи и заключения въз основа на сравняване на факти, резултати, наблюдения.
 • Развиване на естетическо възприятие за заобикалящия свят, способност да се виждат красивото.
 • Да се култивира позитивно отношение и интерес към обитателите на Черно море.

Образователни цели на проекта Очаквани резултати

Forms and methods of pedagogical interaction Observations, conversations, experiments, viewing and showing illustrations, photographs, encyclopedias, presentations, reading fiction, creating riddles, explaining, "deliberate error method", didactic games, role-playing, musical games, gamification. Integration of educational areas: Cognitive development, social and communicative development, speech development, artistic and aesthetic development, physical development.

Форми и методи на педагогическо взаимодействие Наблюдения, разговори, експерименти, гледане и показване на илюстрации, снимки, енциклопедии, презентации, четене на художествена литература, създаване на загадки, обяснение, "метод на умишлена грешка", дидактични игри, ролеви игри, музикални игри, геймификация.Интеграция на образователните области: Когнитивно развитие, социално и комуникативно развитие, развитие на речта, художествено и естетическо развитие, физическо развитие.

click on photos 1 and 4 to follow the hyperlinks

activities with children

Experiments with water: salty, sweet warm, cold transparent or not examination of "gifts" from the sea - pebbles, shells: sinks - does not sink Objects that pollute are they water soluble or not Activities with children

Опити с вода:

 • солена , сладка
 • топла, студена
 • прозрачна, или не
Обследване на "дарове" от морето - камъчета, мидички:
 • потъва-не потъва
Предмети, които замърсяват:
 • Разтварят ли се във водата, или не?

Дейности с деца

Кликнете върху всяка снимка, за да последвате хипервръзка

Click on each photo to follow the hyperlink

Activities with children

attempts, experiments

attempts, experiments

attempts, experiments

attempts, experiments

опити, експерименти

опити, експерименти

опитиексперименти

Дейности с деца

опити, експерименти

Кликнете върху сяка снимка, за да последвате хипервръзка

Click on each photo and each text to follow the hyperlink

Activities with children

 • digital microscope
 • ecological culture
 • digital games with products of children's creativity

дигитални игри

Дейности с деца

 • дигитален микроскоп
/ обследване на обекти/
 • екологична култура
/"замърсяваме ли морето?"/
 • дигитални игри с продукти от детското изобразително творчество

"Разкажи какво знаеш за обитателите на Черно море?"
"Намери еднаквите и назови по име"
Влезте в приложението и играйте

Click on each photo to follow the hyperlink

Digital resources in applications

Дигитални ресурси в приложения

Click on the text to follow the hyperlink

Mathematics Bulgarian language and literature Art Construction and technology

Interdisciplinary connections

МатематикаБългарски език и литератураИзобразително изкуствоКонструиране и технологии

Междупредметни връзки

If you click on the drawing, it will take you to an application that the children used to turn the drawing into music. The program works on the principle of augmented virtual reality.

Ако клкнете върху рисунката, ще ви отведе в приложение, което децата използваха, за да превърнат рисунката в музика.Програмата действа на принципа на добавена виртуална реалност.

Interdisciplinary connections

Междупредметни връзки

Click on the icon to take you to an app where the kids drew on a nautical theme, then the drawing sounds with different musical instruments. The program works on the principle of augmented virtual reality.

Кликнете върху иконата, за да ви отведе в приложение, в което децата рисуваха на морска тематика, след което рисунката прозвучава в различни музикални инструменти.Програмата действа на принципа на добавена виртуална реалност.

Thank you for your attention!

Благодаря за вниманието!