Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CRE

Cursos de català per a joves residents a l'estranger

GUIA BÀSICA

Índex

Funcionament

Què és?

Família

Coneixements previs

Matrícula

Calendari

Estructura

Què és el CRE?

És una proposta de l’Institut Obert de Catalunya adreçada a joves de 12 a 17 anys de tot el món per tal que puguin millorar la competència comunicativa oral i escrita en llengua catalana.

Català per a joves residents a l'estranger

És un programa de cursos virtuals que pretén donar servei a alumnat d'arreu del món. S’hi aprèn a parlar i a escriure en català amb més fluïdesa de la que es té. Es fa amb activitats enfocades a joves adolescents i en un context d’immersió en la cultura dels països de llengua catalana, des d’una visió global i oberta. L'enfocament de les activitats busca treballar els vincles de l'alumne amb el seu entorn més immediat i també amb tot allò que el vincula a la llengua catalana. És un curs amb una presència activa del professorat. Es vol potenciar l'autonomia de l'alumne a l'hora de decidir el seu ritme de treball, però tota l'activitat de l'alumne està supervisada per professors, els quals mantenen un contacte regular amb tots els alumnes. El programa està adreçat a qualsevol parlant de qualsevol varietat del català. Les activitats han estat realitzades per parlants de totes les varietats del català.

Estructura del programa

El programa CRE s'estructura en 4 nivells consecutius, segons la dificultat. Cada nivell es compon d'entre 6 i 10 mòduls d'aprenentatge. Quan es completen tots aquests mòduls d'aprenentatge, es pot passar al nivell superior. Cada nivell està programat perquè l'alumne el pugui completar amb unes 40 hores de feina.

CAMPUSVIRTUAL

ACCÈS AL CURS

MÒDULS D'APRENENTATGE

ACTIVITAT DE CLOENDA

PROFESSOR

Funcionament del curs

El CRE es fa a través del campus IOC. És un campus virtual per a l'aprenentatge en línia que actualment dona servei a més de 25.000 estudiants dels diferents estudis que ofereix l'IOC. L'alumne tindrà un usuari i una contrasenya per accedir al CRE.

Cada nivell està compost d'entre 6 i 10 mòduls d'aprenentatge. L'alumne els ha d'anar superant per a completar tot el nivell. En cada mòdul hi ha una seqüència d'activitats que condueixen a una activitat final de tipus comunicatiu. El temps estimat per a la realització de cada mòdul és d'entre 3 i 5 hores. Amb aquesta perspectiva d'assolir objectius a curt termini s'incentiva l'alumne a continuar actiu al curs.

Al final de cada nivell hi ha una activitat de cloenda. L'objectiu és que l'alumne sigui capaç de realitzar una activitat complexa on posar en pràctica totes les millores en competència oral i escrita adquirides durant els diferents mòduls d'aquell nivell. Un cop realitzada l'activitat de cloenda, l'alumne pot començar el següent nivell.

Cada alumne té el seguiment i el suport personalitzat d'un professor. Al llarg del curs aquest professor anirà supervisant l'activitat de l'alumne, li donarà pautes de millora i resoldrà tots els dubtes que li plantegi.

Quan l'alumne entri al campus IOC, accedirà directament a la Comunitat CRE, un espai comú de trobada on hi ha tots els alumnes del programa. Des d'aquest espai l'alumne accedirà als mòduls del seu itinerari, i podrà accedir també als diversos nivells del curs. Així mateix, des d'aquest espai l'alumne podrà contactar amb el professor, fer activitats cooperatives amb altres alumnes i actualitzar el seu blog del curs on hi anirà penjant els treballs més significatius.

Calendari i dedicació horària

CALENDARI

Octubre- Maig

Abans de començar el curs, es programarà un taller d'iniciació al campus.

Setembre

Matrícula

Campus obert

Esto es un párrafo de texto listo para escribir un contenido genial

Quins horaris cal seguir per a fer el curs? Quin calendari intern té el curs? Quan es trigaria a fer tots els nivells del CRE?

Els cursos del CRE estan actius al campus d'octubre a maig, incloent caps de setmana i festius.L'alumne pot avançar segons el seu ritme de treball. Els cursos estan sempre oberts i quan comença un nou període lectiu, l'alumne reprèn l'activitat des del punt exacte on la va finalitzar el curs anterior.

Quins horaris cal seguir per a fer el curs? Els cursos CRE no tenen activitats sincròniques, que requereixin que l'alumne estigui connectat al curs un determinat dia a una determinada hora. Totes les activitats i la connexió amb el professorat és asincrònica. Quin calendari intern té? Cada alumne pot anar avançant autònomament pel seu itinerari de mòduls. Les activitats dels mòduls no tenen terminis definits, i això permet que cada alumne les pugui anar completant al seu ritme, segons les hores de dedicació setmanal que vulgui destinar al CRE. El professorat definirà terminis de realització de les activitats finals de cada nivell. Aquests terminis són suficientment amplis per donar cabuda als diferents ritmes d'aprenentatge. Quan es trigaria a fer tots els nivells del CRE? La compleció dels quatre nivells del CRE està determinada pel nombre d'hores de dedicació setmanal de l'alumne. Hem programat les activitats del CRE per tal que cada nivell suposi 40 hores de dedicació per a l'alumne. Per tant, de forma orientativa, un nivell es pot completar en un curs amb una dedicació de 2 hores a la setmana. La dedicació al CRE d'un alumne pot anar variant al llarg del curs, ja sigui per circumstàncies personals o de calendari escolar. La dedicació setmanal és una informació útil per al professorat per tal de supervisar l'activitat de l'alumne. El professorat mantindrà un contacte regular amb l'alumne per tal d'ajudar-lo a regular el seu seguiment del curs.

Família

El CRE és una qüestió de família. Pares i mares s'han de comprometre en el seguiment de l'aprenentatge del seu fill.

L'identificador permet posar-se en contacte amb el professor del CRE.L'identificador va associat a un correu electrònic del pare o mare. L'IOC enviarà a aquell correu informació rellevant sobre el curs.

Cada estudiant rebrà un identificador per accedir al campus IOC. Aquest identificador permet accedir a la secretaria i al curs que estigui cursant l'alumne, on es publicaran diverses informacions al llarg del curs.

Parla en català de manera habitual amb altres catalanoparlants.

Parla en català de manera esporàdica amb altres catalanoparlants.

Participa de manera habitual en converses on el seu interlocutor li parla en català i ell respon en una altra llengua.

Tot i residir a l'estranger en una família no catalanoparlant, ha estat escolaritzat part de la seva infantesa a Catalunya, País Valencià o les Illes Balears.

El curs està pensat per atendre diversos nivells previs d’ús del català. Allò clau és que l’alumne tingui ja una familiaritat amb el català.

Coneixements previs

Informació sobre la matrícula

La matrícula al CRE es fa a través del portal IOC.

CALENDARI

DOCUMENTS

REQUISITS

PROCEDIMENT

Document d'identitat de l'alumneDocument d'identitat del pare, mare o tutor legal.En cas que en cap dels documents d'identitat hi consti la residència a l'estranger, cal aportar un document que ho acrediti: certificat d'empadronament, certificat d'escolarització, inscripció al CERA o qualsevol altre resguard que demostri la residència a l'estranger.

La matrícula és anual i dona dret a fer el seguiment del CRE, amb la dedicació horària que es vulgui, durant un curs. El període de matrícula s'anuncia a la pàgina web de l'IOC.Els alumnes que ja estiguin cursant el CRE han de renovar la matrícula i, en aquest cas, sempre tindran garantida la continuïtat al CRE.És possible sol·licitar una matrícula fora de termini per a incorporar-se al CRE un cop iniciat un semestre, sempre que hi hagi places disponibles.

Per matricular-se al CRE hi ha tres requisits:

  • Tenir entre 12 i 17 anys.
  • Residir fora de l'estat espanyol, d'Andorra i del departament dels Pirineus Orientals. També s'hi poden matricular els joves de famílies catalanes residents fora del territori de Catalunya.
  • Tenir un coneixement previ de català, tal com hem descrit a l'apartat corresponent.

Les informacions concretes sobre el calendari de matrícula de cada semestre, el número de places disponibles per als cursos CRE, el preu de matrícula i el procediment per a formalitzar-la es troben al portal IOC.