Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Convalidacións

22-23

Que quero estudar?

Ensinanzas especiais

Proba accso CM

Proba accso CS

ABAU

Que aspectos se deben traballar en todas as materias

Elementos transversais

Pedra angular de todo o currículo da ESO, a meta que se busca.

Perfil de saída da ESO

Clasifícanse en ordinarias e extraordinarias

Medidas de atención á diversidade na ESO

Obrigatoria ata os 16 anos

Principios pedagóxicos

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Avaliación, promoción e titulación

Son 7 as competencias clave que desenvolverás nesta etapa

Competencias clave a desenvolver

Contribuír ó desenvolvemento competencial do alumnado.

Obxectivos da ESO

Mozas embarazadas

Grupos de adquisición do NCC

Grupos de adquisición de linguas

Alumnado procedente do estranxeiro

extraordinarias

ordinarias

Alumnado pertencente a familias itinerantes

Flexibilización da duración da escolarización

Plans de reforzo para alumnado repetidor

Alumnado afectado por violencia de xénero ou acoso escolar

Alumnado sometido a medidas de responsabilidade penal / protección

Atención ó alumnado con dificultades de asistencia

Programas de diversificación curricular (PDC)

Apoio profesorado especialista PT/AL

Agrupamentos flexibles

Adaptacións curriculares

Programas de habilidades e competencias sociais

Plans de reforzo para alumnado con pendentes

Programas de enriquecemento curricular

Reforzo educativo con profesorado con disp. horaria

Aulas de atención educativa e convivencia

Traballo colaborativo, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos

Adaptación dos tempos, instrumentos e procedementos de avaliación

Adecuación das programacións didáctivas

Adecuación estrutura organizativa do centro

Medidas de atención á diversidade

2 sesión/semana

3 sesión/semana

Bioloxía e Xeoloxía

 • Reforzo

Optativas

Disposición de centro

2 sesión/semana

Segunda Lingua estranxeira

3 sesión/semana

Lingua estranxeira

1 sesión/semana

Titoría

3 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

3 sesión/semana

4 sesión/semana

3 sesión/semana

1 sesión/semana

Escoller unha entre as seguintes:

 • Proxecto competencial
 • Relixión

Tecnoloxía e dixitalización

Educación Plástica, Visual e audiovisual

Educación Física

Xeografía e historia

Materias en 1º ESO

Matemáticas

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Obrigatorias

Sección bilingüe en Tecnoloxía:

 • Si
 • Non

Escoller unha entre as seguintes:

 • 2ª Lingua Estranxeira: Francés
 • 2ª Lingua Estranxeira: Portugués

1 sesión/semana

Escoller unha entre as seguintes:

 • Valores éticos
 • Relixión católica

2 sesión/semana

A escoller:

1 sesión/semana

3 sesión/semana

Lingua estranxeira: Inglés

1 sesión/semana

Titoría

3 sesión/semana

1 sesión/semana

3 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

5 sesión/semana

3 sesión/semana

1 sesión/semana

Tecnoloxía

Igualdade de Xénero

Música

Educación Física

Física e Química

Xeografía e historia

Materias en 2º ESO

Matemáticas

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Comúns

Sección bilingüe en BioXeo, EPVA e Mat:

 • Si
 • Non

3 sesións/semana

Escoller unha entre as seguintes:

 • Cultura Clásica
 • Educación Dixital
 • Oratoria
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Segunda Lingua Estranxeira: Portugués
 • Cultura Financiera (Novidade, pte. currículo)

A escoller:

2 sesión/semana

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

3 sesión/semana

Lingua estranxeira: Inglés

1 sesión/semana

Titoría

3 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

2 sesión/semana

1 sesión/semana

3 sesión/semana

4 sesión/semana

3 sesión/semana

1 sesión/semana

Escoller unha entre as seguintes:

 • Proxecto competencial
 • Relixión

Música

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Educación Física

Educación en Valores Cívicos e Éticos

Xeografía e historia

Materias en 3º ESO

Matemáticas

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Comúns

Ordear por orde de preferencia (cursarás unha)

Cada materia conta con 3 sesións / semana

 • Cultura clásica
 • Filosofía
 • Oratoria
 • Unha non escollida das optativas estatais

Materias optativas autonómicas

Ordear por orde de preferencia (cursarás unha)

Cada materia conta con 3 sesións / semana

 • Tecnoloxía
 • Formación e Orientación Persoal e Profesional
 • Economía e Emprendemento
 • Latín

Cada materia conta con 3 sesións / semana

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química

4 sesións/semana

Matemáticas A ou Matemáticas B

Sección bilingüe en Mat:

 • Si
 • Non

1 sesión/semana

Escoller unha entre as seguintes:

 • Proxecto competencial
 • Relixión católica
 • Dixitalización
 • Música
 • Tecnoloxía (só se non a escolliches antes)
 • Expresión artística
 • 2ª Lingua estranxeira: Francés
 • 2ª Lingua estranxeira: Portugués

Materias optativas estatais

Escoller 1 dos seguintes itinerarios:

Itinerarios

que facer despois da eso?

3 sesión / semana

1 sesión / semana

Titoría

Xeografía e historia

3 sesión / semana

3 sesión / semana

3 sesión / semana

2 sesión/semana

Lingua galega e literatura

Materias en 4º ESO

Lingua estranxeira: Inglés

Lingua castelá e literatura

Educación Física

Comúns

Modalidades

Cal escoller?

04

BacharelatoXeral

05

BacharelatoOutras formas

03

Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía

03

Ademais do título da ESO, deberás pasar unha proba específica

02

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

01

Son as grandes descoñecidas

02

Éntrase por nota media en 4º ESO

01

O 70% das prazas son para a ESO

Cal escoller?

Cal escoller?

02

Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

01

Bacharelato de Artes

Ciclo medio de EE

Ciclo Medio de FP

Bacharelato

Bacharelato | Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Que estudar despois da ESO?

Programas de Diversificación Curricular

En que consisten os PDC

 • Ter cursado 2º ESO e non estar en condicións de pasar a 3º ESO.
 • Ter cursado 3º ESO e non estar en condicións de pasar a 4º ESO.
 • Ter cursado 4º ESO e non estar en condicións de titular.

Situacións para a incorporación

Medida de atención á diversidade extraordinaria

Duración e tratamento das pendentes

 • Ser alumnado con necesidade específica de apoio educativo con dificultades de aprendizaxe.
 • Ter sido obxecto doutras medidas de atención á diversidade sen que resultasen efectivas para a recuperación das dificultades.
 • Atoparse en risco evidente de non alcanzar os obxectivos e competencias da etapa.
 • Contar con expectativas razoables de obter o título de ESO coa incorporación ao programa

Condicións para o acceso ó programa

As competencias clave para desenvolver son as mesmas

Competencias clave a desenvolver

Oferta de FPB en Vigo

Facilitar a adquisición das competencias da ESO e de iniciación no campo profesional escollido.

Obxectivos da FP Básica

Qué fago despois?

Hai 3 quendas para acceder: alumnado con necesidades educativas especiais (10% das prazas), ordinario (90% das prazas) e persoas sen escolarizar (de quedaren prazas libres).

 • Nas dúas primeiras quendas ordéanse por idade. Primeiro entran as persoas de 15 anos, despois as de 16 e despois as de 17.
 • De quedaren prazas libres, entrarían por orde de chegada as persoas sen escolarizar.

Orde de entrada na FPB

 • Título de Técnico Básico, que te permitirá acceder a un Ciclo Medio de FP.
 • Título da ESO, que te permitirá entrar nun Bacharelato, aínda que esta opción, dado o carácter aplicado da FP Básica, non sexa a opción máis recomendable salvo para casos excepcionais.

Que titulacións obtés coa FP Básica?

Debes cumprir todos os seguintes requisitos:

 • Ter cumpridos 15 anos ou cumprilos o ano no que fas a solicitude.
 • Ter cursado 3º ESO e, excepcionalmente, 2º ESO.
 • Ter sido proposto polo equipo docente á túa familia (no caso de ser menor de idade).

Requisitos para o acceso ó programa

Cada curso da FPB estrutúrase nos seguintes ámbitos:

 • Ámbito da comunicación e das Ciencias Sociais (Lingua Castelá, Lingua Galega, Lingua estranxeira, Ciencias Sociais).
 • Ámbito de Ciencias Aplicadas (Matemáticas Aplicadas e Ciencias Aplicadas).
 • Ámbito Profesional (Módulos que permitan obter o nivel 1 do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais). Específico para cada ciclo.

Estrutura dos cursos de FP Básica

02

Se eres admitida/o en FP Dual directamente quedas fóra dos demais procesos selectivos.

01

Debes ter ou cumprir ese ano os 18.

03

Entra primeiro o alumnado con título na familia profesional preferente

03

Ademais do título da ESO, deberás pasar unha proba específica

Oferta Dual

Folleto Dual

02

Son de 3 tipos: Artísticas, Deportivas e de Idiomas

Guía básica Dual

01

Admisión

Son as grandes descoñecidas

02

Éntrase por nota media en FPB

01

O 20% das prazas son para a FPB

Ciclo medio de EE

Cal escoller?

Oferta FP

CB Preferentes

Ciclos Medios de Formación Profesional | Ciclos Medios Dual | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Ciclo Medio Dual de FP

Ciclo Medio de FP

Que estudar despois da FPB?

Como se avalía? Como se pasa de curso? Como se titula?

Avaliación, promoción e titulación

Cumprindo certas circunstancias persoais, permanentes ou transitorias que o aconsellen. Poden simultanearse materias dos 2 cursos

Bacharelato en 3 anos

De acceso e de permanencia da etapa

Principios do Bacharelato

Elementos a tratar en todas as materias

A finalidade do bacharelato é proporcionar formación, madureza intelectual e humana, coñecementos, habilidades e actitudes que permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e aptitude, así como capacitar para o acceso á educación superior.

Obxectivos do Bacharelato

Elementos transversais

De forma aínda moi provisional, falta moita lexislación

Estrutura do Bacharelato

Son 7 as competencias clave que seguirás desenvolvendo nesta etapa

Competencias clave a desenvolver

Materias optativas

Materias específicas de modalidade optativas

Materia específica obrigatoria

Vías

Modalidade

Modalidades BacharelatoLOMLOE

Xeral

Humanidades e Ciencias sociais

Ciencias e Tecnoloxía

Artes

1º BAC: Matemáticas xerais2º BAC: Ciencias Xerais

Latín ou Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais (I e II)

Matemáticas (I e II)

Análise Musical (I e II)ouArtes Escénicas (I e II)

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 1º

Materias de Modalidade 1º

Materias de Modalidade 1º

Materias de Modalidade 1º

Materias de Modalidade 1º

Materias comúns 2º curso

 • Historia de España
 • Historia da Filosofía
 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Lingua estranxeira II

Materias comúns 1º curso

Música e Artes Escénicas

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño

Debuxo Artísitico (I e II)

 • Educación Física
 • Filosofía
 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Lingua estranxeira I

D. 157/2022

Saber máis das materias de 1º BAC

1 sesión/semana

Escolle unha: Relixión ou Titoría e Orientación

Materias Optativas

 • Análise Musical
 • Anatomía aplicada
 • Antropoloxía
 • Cultura Científica
 • 2ª lingua estranxeira I: Francés
 • 2ª Lingua estranxeira I: Portugués
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Literatura galega do século XX e da actualidade
 • TIC I
 • Tecnoloxías Intelixentes (Novidade)
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Materia específica de modalidade

4 sesión/semana

Debuxo artístico |Cultura AudiovisualProxectos Artísticos

Escoller unha das seguintes:Debuxo técnico aplicado ás artes plásticas e ao deseño I | Volume | Unha materia optativa

4 sesión/semana

Matemáticas I

Xeral

Escolle dúas (4 sesións/materia)Economía, Emprendemento e Actividade Empresarial | Materia específica de modalidade optativa

Matemáticas xerais

4 sesión/semana

Escolle unha Latín I ou Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Escolle dúas (4 sesións/materia)Economía | Grego I | Historia do Mundo Contemporáneo | latín I | Literatura Universal | Matemáticas aplicadas ás CCSS I

Escolle dúas (4 sesións/materia)Bioloxía, Xeoloxía e Ciencias Ambientais | Debuxo Técnico I | Física e Química | Tecnoloxía e Enxeñaría | Unha materia optativa

4 sesión/semana

4 sesión/semana

Escolle dúas (4 sesións)Análise Musical I | Artes Escénicas I | Coro e Técnica Vocal I | Cultura Audiovisual | Linguaxe e Práctica Musical

Escolle unha Análise Musical I ou Artes Escénicas I

Música e Artes escénicas

Modalidade de Artes

Materias Específicas de Modalidade

3 sesión/semana

Educación Fïsica

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño

Modalidade: Humanidades e Ciencias Sociais

Modalidade: Ciencia e Tecnoloxía

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 1º

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

Filosofía

Materias en 1º BACH

Lingua Estranxeira I : Inglés

Lingua castelá e literatura I

Lingua galega e literatura I

Materias Comúns

Modalidade HHeCCSS

Matemáticas aplicadas ás CCSS ILatín IGrego IEconomíaHistoria do mundo contemporáneoLiteratura universal

Materias Específicas de Modalidade

Modalidade C-T

Matemáticas IBioloxía, Xeoloxía e CC ambientaisTecnoloxía e Enxeñería IDebuxo Técnico IFísica e Química

Materias Específicas de Modalidade

Materias Optativas

 • Análise Musical
 • Anatomía aplicada
 • Antropoloxía
 • Cultura Científica
 • 2ª lingua estranxeira I: Francés
 • 2ª Lingua estranxeira I: Portugués
 • Linguaxe e Práctica Musical
 • Literatura galega do século XX e da actualidade
 • TIC I
 • Historia do mundo contemporáneo
 • Materia específica de modalidade

Modalidade de Artes

Debuxo artístico |Cultura AudiovisualProxectos ArtísticosDebuxo técnico aplicado ás Artes plásticas e ao deseñoVolumeAnálise Musical IArtes Escénicas ICoro e técnica vogal I | Linguaxe e práctica musical

Materias Específicas de Modalidade

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 1º

Materias en 1º BACH

Escolle unha: Relixión ou Titoría e Orientación

Materias Optativas

Escolle unha (4 sesións)

 • Métodos Estatísticos e Numéricos.
 • Psicoloxía
 • Técnicas de expresión gráfico-plásticas
 • 2ª Lingua Estranxeira II
 • TIC II
 • Patrimonio e Sociedade de Galicia
 • Materia específica de modalidade

Música e Artes escénicas

Modalidade de Artes

Artes Plásticas, Imaxe e Deseño

Escolle unha Análise Musical II ou Artes Escénicas II

4 sesións/materia

Debuxo artístico IIDeseñoFundamentos Artísticos

Escolle dúas (4 sesións)Análise Musical II | Artes Escénicas II | Coro e Técnica Vocal II |Hist. da Música e da Danza | Literatura Dramática.

Saber máis das materias de 2º BAC

Escolle dúas (4 sesións/materia)Empresa e Deseño de Modelos de Negocio | Grego II | Historia da Arte | latín II | Xeografía | Matemáticas aplicadas ás CCSS II

Escolle dúas (4 sesións/materia)Movementos culturais e artísticos | Materia específica de modalidade

Escolle unha Matemáticas II ou Mat. ap. ás CCSS II

Modalidade: Ciencia e Tecnoloxía

Ciencias xerais

4 sesión/semana

Xeral

4 sesión/semana

4 sesión/semana

Escolle dúas (4 sesións/materia)Bioloxía | Xeoloxía e Ciencias Ambientais | Debuxo Técnico II | Física | Química | Tecnoloxía e Enxeñaría II

Escolle unha Latín II ou Matemáticas aplicadas ás CCSS II

4 sesión/semana

Modalidade: Humanidades e Ciencias Sociais

Materias Específicas de Modalidade

3 sesión/semana

Historia de España

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

3 sesión/semana

Historia da Filosofía

Materias LOMLOE en 2º BACH

Lingua Estranxeira II: Inglés

Lingua castelá e literatura II

Lingua galega e literatura II

Materias Comúns

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 1º

ABAU

Modalidade HHeCCSS

Latín II | Matemáticas aplicadas ás CCSS IIEmpresa e deseño de modelos de negocioGrego II Historia da ArteXeografía

Materias Específicas de Modalidade

Modalidade C-T

Matemáticas II | Matemáticas aplicadas ás CCSS IIBioloxíaXeoloxía e Ciencias AmbientaisTecnoloxía e Enxeñería II | Debuxo Técnico II Física | Quimica

Materias Específicas de Modalidade

Materias Optativas

 • Técnicas de exp. gráfico plásticas
 • Métodos estatísticos e numéricos
 • Psicoloxía
 • 2ª Lingua estranxeira II
 • TIC II
 • Patrimonio e sociedade de Galicia
 • Materia específica de modalidade

Modalidade de Artes

Debuxo artístico IIFundamentos artísticosDeseñoDebuxo técnico aplicado ás Artes plásticas e ao deseño IITécnicas de expresión gráfico-plásticasAnálise Musical II | Artes escénicas II | Historia da Música e da danza | Literatura dramáticaCoro e técnica vogal II

Materias Específicas de Modalidade

Materias de Modalidade 2º

Materias de Modalidade 1º

Materias en 2º BACH

Esta información hai que collela un pouco con "pinzas", xa que cambian as modalidades e deixa de haber itinerarios no Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais e temos unha nova modalidade, o Bacharelato Xeral. Vale para ter unha orientación, pero estas regras de xogo poden mudar.

Bacharelato Xeral

STEM-BACH

BACHARELATO DUAL

PLURIBACH

BACHIBAC

Bacharelato Internacional

Ciclos superiores preferentes Humanidades e Ciencias Sociais

Graos preferentes HH

Graos preferentes CCSS

Organización das materias

Ensinanzas especiais

Ensinanzas especiais

Ensinanzas especiais preferentes

Ciclos superiores preferentes

Ciclos superiores preferentes

Graos preferentes

Graos preferentes

Bacharelato de HH e CCSS

Outras formas de BACH

Bacharelato de CC e Tecno

Bacharelato de Artes

Graos , Ciclos Superiores e Ensinanzas especias preferentes segundo a modalidade

Toma de decisións. Que Bacharelato fago?

Tradución e interpretación:Español-InglésEspañol-FrancésGalego-InglésGalego-Francés

Publicidade e Relacións Públicas

Ciencia Política e da Administración

Xestión Dixital da Información e Documentación

Linguas e Literaturas Modernas

Linguas Estranxeiras

Filoloxía Clásica

Xornalismo

Educación Infantil

Xeografía e Historia

Educación Primaria

Lingua e Literatura Inglesas

Xestión Industrial de Moda

Comunicación Audiovisual

Historia da Arte

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Galegas

Historia

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Lingua e Literatura Españolas

Filosofía

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Información e Documentación Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios

Belas Artes

Graos de ccss e xurídicas

Graos de Artes e Humanidades

Bacharelato de Artes: Graos preferentes

Xestión de Pequenas e Medianas Empresas

Xornalismo

Xestión Industrial de Moda

Xeografía e Ordenación do Territorio

Turismo

Traballo Social

Publicidade e Relacións Públicas

Socioloxía

Relacións Laborais e Recursos Humanos

Pedagoxía

Educación Social

Educación Primaria

Dirección e Xestión Pública

Educación Infantil

Economía

Dereito

Criminoloxía

Comunicación Audiovisual

Ciencias da Actividade Física e do Deporte

Comercio

Ciencias Empresariais

Ciencia Política e da Administración

Administración e dirección de empresas

Xestión Dixital da Información e Documentación

Información e documentación

Xeografía e Historia

Historia da Arte

Historia

Filosofía

Graos de artes e humanidades

Graos de ciencias sociais e xurídicas

Bacharelato de CCSS: Graos preferentes

Todos menos:

Administración de empresas, Economía, Empresariais

Tradución e Interpretación

Xestión Dixital da Información e Documentación

Xeografía e Historia

Humanidades

Historia da Arte

Linguas Estranxeiras

Linguas e Literaturas Modernas

Lingua e Literatura Españolas

Información e Documentación Inglés

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Graos de ccss e xurídicas

Lingua e Literatura Inglesas

Lingua e Literatura Galegas

Historia

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Filosofía

Filoloxía Clásica

Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Graos de artes e humanidades

Bacharelato de HH: Graos preferentes

Graos de ciencias sociais e xurídicas

Graos de ciencias

Graos de ciencias da saúde

Graos de enxeñarías e arquitectura

Bacharelato de Ciencias: Graos preferentes

ies rosalía de castro (Santiago)

ies do castro (vigo)

Requisitos e Prazos de solicitude

Por que interesa facer un BI?

En que consiste?

Bacharelato Internacional

ies neira vilas (oleiros)

Requisitos e Prazos de solicitude

Por que interesa facer un bachi-bac?

En que consiste?

BACHIBAC (Bach francés)

ies blanco amor (ourense)

ies san alberto (noia)

ies fernando wirtz (a coruña)

noutros centros privados

Requisitos e Prazos de solicitude

Por que interesa facer un pluribach?

En que consiste?

PLURIBACH

Requisitos e Prazos de solicitude

centros nos que se pode cursar

Por que interesa facer un stem-bach?

En que consiste?

STEM-BACH

Enxeñaría Civil

Enxeñaría de Procesos químicos industriais

Enxeñaría de Obras Públicas

Enxeñaría da Enerxía

Enxeñaría Biomédica

Arquitectura técnica

Enxeñaría Informática

Enxeñaría en Organización industrial

Enxeñaría de Tecnoloxías de telecomunicación

Enxeñaría electrónica industrial e automática

Enxeñaría en deseño industrial e deseño do produto

Tecnoloxías mariñas

Tecnoloxía da enxeñaría civil

Enxeñaría forestal

Estudos de arquitectura

Enxeñaría química

Enxeñaría forestal e do medio natural

Enxeñaría Agrícola e agroalimaentaria

Enxeñaría Agraria

Enxeñaría dos recursos mineiros e exerxéticos

Enxeñaría eléctrica

Náutica e transporte marítimo

Robótica

Paisaxe

Enxeñaría en química industrial

Enxeñaría naval e oceánica

Enxeñaría mecánica

Enxeñaría en tecnoloxías industriais

Enxeñaría Aeoroespacial

Ciencia e enxeñaría de datos

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Enxeñarías e Arquitectura

Podoloxía

Psicoloxía

Veterinaria

Nutrición Humana e Dietética

Óptica e Optometría

Odontoloxía

Medicina

Enfermaría

Logopedia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Farmacia

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias da Saúde

Administración e Dirección de Empresas

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias sociais e xurídicas

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

Ciencias Empresariais

Economía

Educación Primaria

Física

Química

Matemáticas

Bioloxía

Ciencias do Mar

Educación Infantil

Ciencias Ambientais

Biotecnoloxía

Bacharelato de Ciencias >> Graos preferentes >> de Ciencias

Consulta de Graos preferentes segundo a modalidade de Bacharelato

Establece un Plan A, Plan B, Plan C...

Consulta as Ensinanzas especiais

Consulta os Ciclos Superiores da FP e as Convalidacións

Fai un prognóstico da túa cualificación de acceso

Consulta das notas de corte e das táboas de ponderación

Consulta a oferta de graos para o curso 23-24

Pasos que debes dar

Procedemento para a toma de decisións despois do BACH

 • Título de Técnico, que te permitirá cursar un Ciclo Superior de FP, un Curso de Especialización da FP, o Bacharelato cunhas condicións especiais e Ensinanzas Especiais.

Que titulación obtés cun Ciclo Medio de FP?

O 10% do total das prazas resérvanse para alumnado con necesidades educativas especiais.

 • Quenda ESO: Por cualificación media de 4º curso da ESO.
 • Quenda FPB: Primeiro entran as persoas que cursaron unha FP Básica preferente para ese ciclo medio, ordeadas por nota media de FPB. Despois as persoas que cursaron unha FPB non preferente.
 • Quenda Proba de acceso: Por nota da proba de acceso.

Quendas e orde de entrada nos Ciclos Medios de FP

Organización modular e fase de prácticas.Son 4 as formas de cursar unha FP de Ciclo Medio:

 • Ciclo Medio Ordinario
 • Ciclo Medio Persoas adultas presencial (para maiores de 18 anos ou menores con contrato)
 • Ciclo Medio Persoas adultas a distancia (para maiores de 18 anos ou menores con contrato)
 • Ciclo Medio Dual

Estrutura dos cursos de FP de Ciclo Medio

Que fago despois?

Debes cumprir un dos seguintes requisitos:

 • Título da ESO (70% das prazas)
 • Título da FPB (20% das prazas)
 • Proba de acceso (10% das prazas)

Requisitos para o acceso

Cualificar para o desempeño das diversas profesións, o acceso ó emprego e a participación activa na vida social, cultural e económica.

Obxectivos dos Ciclos Medios da Formación Profesional

EASD Ramón Falcón (Lugo)

EASD Pablo Picasso(A Coruña)

EASD Antonio Faílde (Ourense)

EASD Mestre Mateo(Santiago)

Probas acceso

Oferta educativa

03

Despois de cursar un CM podes facer o Bacharelato na modalidade xeral e acadar o título cursando só as materias comúns.

03

Se solicitas praza en Dual e eres admitida/o quedarías fóra dos demais procesos selectivos.

02

Recibes unha remuneración económica.

01

Debes ter ou cumprir o ano de acceso 18 anos.Non ter cursado estudos eses estudos nin ter realizado antes outro contrato de formación.

03

Se solicitas praza nun curso de especialización e eres admitido/a directamente quedarías excluída/o nos demais procesos de solicitude que teñas abertos.

02

Podes optar a dous cursos de especialización como máximo.

01

Ter algunha das titulacións que dan acceso a cada curso de especialización.

03

Entra primeiro o alumnado con título na mesma familia profesional.

Ademais do título de Técnico, deberás pasar unha proba específica

02

Aínda que as hai de 3 tipos, o acceso co título de Técnico só permitiría que entrases na familia de Artes Plásticas e Deseño de Grao Medio ou Superior (ollo, non ós estudos superiores de Deseño, que son outra cousa).

01

Son as grandes descoñecidas

02

Oferta C. Especial.

Oferta Dual

Folleto Dual

Oferta FP

Admisión

Admisión

Guía básica Dual

Admisión

Éntrase por nota media no Ciclo Medio

01

O 20% das prazas son para a Técnicos/as

Grao Superior das EE

Curso de Especialización

Ciclo Superior Dual

Bacharelato

Ciclo Superior de FP

Ciclos Superiores de Formación Profesional | Curso de Especialización | Bacharelato | Ciclos medios das Ensinanzas Especiais

Que estudar despois dun CM-FP?

 • Título de Técnico Superior, que te permitirá cursar un Curso de Especialización, estudos Universitarios (sen ter que facer a ABAU) e Ensinanzas Especiais.

Que titulación obtés cun Ciclo Superior de FP?

O 10% do total das prazas resérvanse para alumnado con necesidades educativas especiais.

 • Quenda BAC e Técnico: Primeiro entran as persoas que cursaron un CM da mesma familia profesional ou un Bacharelato preferente para ese ciclo superior, ordeadas por nota media dos estudos polos que acceden.
 • Quenda Proba de acceso: Por nota da proba de acceso (ollo, porque cada ciclo superior ten un tipo de proba de acceso que permite a entrada).

Organización modular e fase de prácticas.Son 4 as formas de cursar unha FP de Ciclo Superior:

 • Ciclo Superior Ordinario
 • Ciclo Superior Persoas adultas presencial
 • Ciclo Superior Persoas adultas a distancia
 • Ciclo Superior Dual

Quendas e orde de entrada nos Ciclos Medios de FP

Estrutura dos cursos de FP de Ciclo Superior

Que fago despois?

Debes cumprir un dos seguintes requisitos:

 • Título de Bacharelato (70% das prazas)
 • Título de Técnico (20% das prazas)
 • Proba de acceso (10% das prazas)

Requisitos para o acceso

Cualificar para o desempeño das diversas profesións, o acceso ó emprego e a participación activa na vida social, cultural e económica.

Obxectivos dos Ciclos Superiores da Formación Profesional

04

É moi importante antes de escoller un Grao que consultes os Plans de Estudo de cada Universidade, xa que un mesmo título ten diferentes Plans de Estudo dependendo da Universidade.

EASD Ramón Falcón (Lugo)

03

Poderás subir ata 4 puntos a túa nota de acceso presentándote a dúas materias optativas na ABAU que ponderen 0,2 no Grao ó que queres acceder.

02

Non hai prazas reservadas para Ciclos Superiores no acceso á Universidade. Competirás coa túa nota media no CS. As notas de corte son as mesmas que para o Bacharelato.

01

Se tes un título de Técnico/a Superior, podes acceder a un Grao Universitario sen ter a obriga de presentarte á ABAU.

03

Se solicitas praza nun curso de especialización e eres admitido/a directamente quedarías excluída/o nos demais procesos de solicitude que teñas abertos.

02

Podes optar a dous cursos de especialización como máximo.

01

Ter algunha das titulacións que dan acceso a cada curso de especialización.

Oferta UVI

Oferta C. Especial.

Información ABAU

Admisión

Oferta UDC

Oferta USC

Curso de Especialización

Graos Universitarios

Curso de Especialización Curso de Especialización | Graos Universitarios

Que estudar despois dun CS-FP?

Artes Gráficas

Téxtil, confección e pel

Transporte e mantemento de vehículos

Seguridade e medio ambiente

De ciencias

De HH e CCSS

Administración e xestión

Comercio e márketing

Hostalaría e turismo

Servizos socioculturais e á comunicdade

Sanidade

Imaxe persoal

Calquera

Sanidade

Marítimo-pesqueira

Madeira, moble e cortiza

Química

Hostalaría e turismo

Imaxe e Son

Imaxe persoal

Informática e comunicacións

Instalación e mantemento

Industrias alimentarias

Agraria

Artes Gráficas

Edificación e obra civil

Enerxía e auga

Fabricación mecánica

Electricidade e electrónica

Actividades físicas e deportivas

Edificación e obra civil

Madeira, moble e cortiza

De Artes

segundo a modalidade de Bacharelato

Ciclos superiores preferentes

de Artes

Toma decisións BACH

De idiomas

Deportivas

Artísticas

Ensinanzas Especiais

Guía Explicativa EASD

EASD Ramón Falcón (Lugo)

EASD Pablo Picasso(A Coruña)

EASD Antonio Faílde (Ourense)

EASD Mestre Mateo(Santiago)

Probas acceso

Oferta educativa

Conservatorio A Coruña

Conservatorio Lugo

Conservatorio A Coruña

Conservatorio Vigo

Escola Superior de Conservación e restauración de bens culturais de Galicia (Pontevedra)

EASD Ramón Falcón (Lugo)

EASD Pablo Picasso(A Coruña)

EASD Antonio Faílde (Ourense)

EASD Mestre Mateo(Santiago)

ESAD: +Info sobre admisión

ESAD: Preguntas e respostas

Probas acceso

Oferta educativa

Probas acceso

Oferta educativa

Escola Sup. Arte Dramática (Vigo)

Probas acceso

Oferta educativa

Probas acceso

Conservatorios

Oferta educativa

Ensinanzas superiores de Música

Ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas de Arte Dramática

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Música

Ensinanzas Artísticas

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas

Requisitos para o acceso

Preguntas Frecuentes sobre Ensinanzas Deportivas

Oferta educativa Ensinanzas Deportivas

Ensinanzas Deportivas

Normativa das EOI

Probas Escolas Oficiais de Idiomas (EOI)

Ensinanzas de Idiomas

CM Serigrafía artística

CM Ebanistería artística

CM Dourado e policromía artísticos

Proba específica + Título ESO*

* Se non tes o título da ESO, podes presentarte a unhhas probas de madureza substitutivas.

Precisas facer probas físicas, ademáis do título da ESO* para poderes entrar.

TD Montaña e escalada

TD Esquí

TD Hípica

TD Vela

TD Baloncesto

TD Balonmán

TD Fútbol Sala

Artísticas

Deportivas

TD Atletismo

TD Fútbol

Ensinanzas especiais

Graos Medios

coeficientes de ponderación

notas de corte

ABAU2023

Nota Media de Bacharelato (NMB)NMB=Media aritmética en tódalas materias de 1º e 2º de Bach

TOTAL

CP: Coeficiente de ponderación | CM: Cualificación Materia

Cualificación de acceso á Universidade (CAU)CAU= CFB + CP1 · CM1 + CP2 · CM2

Cualificación da Avaliación Final de Bacharelato (CAFB)CAFB=Media aritmética das materias da fase xeral da ABAU

Cualificación Final de Bacharelato (CFB)CFB = 0'6 · NMB + 0'4 · CAFB

Troncais Xerais

Específicase de libreconfiguración

Troncais xerais de opción

Troncais de opción

Instrucións para a matrícula ordinaria 2023

A información que aparece máis clariña corresponde ao curso pasado, xa que a deste aínda non foi publicada.

 • Ordinaria: 6-7-8 xuño
 • Extraordinaria: 11-12-13 xullo
 • Ordinario: Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus Lagoas-Marcosende.

Lugar de realización:

Notas de corte 2022-2023

Ponderacións 2022-2023

Exames de outros anos

Protocolo ABAU 2023

Instrucións para a matrícula extraordinaria 2023

Convocatoria ABAU 2023

Horario convocatoria ordinaria ABAU 2023

Vídeo explicativo sobre a ABAU

Modelos de exame curso actual

Información sobre a ABAU 2023

Horario da proba:

09:00: Presentación (asistencia obrigada)09:30-13:30: Matemáticas + Lingua Castelá + Lingua Galega + Ciencias Sociais16:00-18:00: Ciencias da natureza + Tecnoloxía

Acceso á páxina web na que van publicando lugares, acceso á aplicación informática, listaxes....

Exames doutros anos

Información xeral da proba

Probas de acceso a Ciclos Medios

Data da proba: 25 de maioData de matriculación: 27 Feb - 3Mar

Datas Proba 2023

Información xeral e exames doutros anos

A cualificación final da proba é a media entre as 3 partes, pero debes ter un mínimo de 4 puntos en cada parte para facer esta media.

Avaliación

 • Cada parte que aprobes, queda aprobada, gárdanche esa nota durante 2 anos.
 • Se pasas a proba ó completo, podes usala para acceder a un Ciclo Medio en calquera lugar do territorio español e en calquera momento

Conservación das notas das partes

Parte 1: Sociolingüística (LC+LG+CS) | Parte 2: Matemática | Parte 3: Científico-Técnica (CN+Tecno)

Contidos

Acceso á páxina web na que van publicando lugares, acceso á aplicación informática, listaxes....

Exames doutros anos

Información xeral da proba

Probas de acceso a Ciclos Superiores

Data da proba: 20 de abrilData de matriculación: 23 xaneiro-3 febreiro

Datas Proba 2023

Información xeral e exames doutros anos

A cualificación final da proba é a media entre as 2 partes, pero debes ter un mínimo de 4 puntos en cada parte para facer esta media.

Avaliación

 • Cada parte que aprobes, queda aprobada, gárdanche esa nota durante 2 anos.
 • Se pasas a proba ó completo, podes usala para acceder a un Ciclo Superior vinculado á parte específica á que te presentaches na proba, en todo o territorio español.

Conservación das notas

Parte 1: Parte común| Parte 2: Parte específica (A | B | C)

Contidos

Centros Residenciaisdocentes

Convalidacións FP GS-Universidade

Oferta Adultas Presencial por Provincia-Concello

Oferta Dual

Oferta Adultas Distancia por Provincia-Concello

Oferta Adultas Distancia por familia profesional

Oferta Adultas Presencial por familia profesional

Oferta Cursos de especialización

Oferta Ordinario por Provincia-Concello

Oferta Ordinario por familia profesional

Transporte e mantemento de vehículos

Servizos socioculturais e á comunidade

Química

Imaxe e son

Administración e Xestión

Artes gráficas

Agraria

Edificación e obra civil

Imaxe persoal

Hostalaría e Turismo

Marítimo-pesqueira

Seguridade e Medio ambiente

Madeira, moble e cortiza

instalación e mantemento

Sanidade

Actividades físicas e deportivas

Comercio e márketing

Fabricación mecánica

Electricidade e electrónica

Enerxía e auga

Industrias alimentarias

Téxtil, confección e pel

Informática e comunicacións

Familias Profesionais

Este esquema explicativo corresponde ó curso 21-22.Adoita saír en maio a convocatoria para o curso seguinte.

CRD de Culleredo (A Coruña)

CRD de Ourense

CRD de Vigo

Que son?

Centros Residenciais docentes

Oferta UDC

Cupos UVigo

Cupos USC

Cupos UDC

Oferta UVigo

Para competir no cupo xeral, debes cumprir calquera dos seguintes requisitos:

 • Título de Bacharelato + ABAU
 • Título de Técnico Superior, Ténico Superior de Artes Plásticas e Deseño ou Técnico Deportivo Superior.

Requisitos para o acceso

Cada Universidade ten os seus cupos para entrar. Aquí podes consultar os cupos en Galicia:

Cupos nas distintas Universidades

Oferta USC

 • Título de Graduada/o Universitario
 • Para algunha profesión deberás cursar ademais estudos de postgrado habilitantes

Que titulación obtés cun Grao Universitario?

Os Graos Universitarios teñen unha duración de 4 cursosOs Plans de Estudo estrutúranse en créditos. Ollo, porque unha mesma titulación ten diferentes Plans de Estudo dependendo da Universidade que elixas. É fundamental consultalos.Son 3 as grandes Universidades Galegas: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago e Universidade de Vigo.Cada universidade ten os seus Campus.

 • Universidade da Coruña (UDC): Campus da Coruña e de Ferrol.
 • Universidade de Santiago de Compostela (USC): Campus de Santiago e de Lugo.
 • Universidade de Vigo (UVigo): Campus de Vigo, de Pontevedra e de Ourense.

Estrutura dos cursos dos Graos Universitarios

cursopasado

https://sede.educacion.gob.es no apartado "Mis expedientes"

Para acadalas debes cumprir requisitos académicos e económicos

A partires do 15 de xullo recibirás información sobre os resultados da comprobación económica e abrirá un prazo para modificar os datos académicos.

3. Información prazo datos académicos

Ata o 15 de xullo

30 marzo-12 maio

2. Comprobacións económicas

1. Solicitude

a)Bacharelato | b)FP-CM | c)FP-CS | d)Ens. artísticas prof.| e)Ens. deportivas | f)Ens. artísticas sup. | g)Ens. Idiomas | h)Cursos prep. probas de acceso FP | i)Ciclos FPB | j)Uni (Grao, Máster) | k)Curso prep. probas de acceso UNI >25 anos | l) Créditos que faltan para Grao/Máster

Becas xerais para o ensino postobrigatorio

CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

SUPERIORES DE MÚSICA

ARTE DRAMÁTICA

DEPORTIVAS

SUPERIORES DE DESEÑO

ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

Instrucións acceso Ensinanzas Especiais