Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Proposta per a la formació Despertant talentsCFIRDE

Juny 2023

Projecte de Direcció

Lorena Valenzuela Porras

Análisi

Continguts

Avaluació

Motivació

Pla estratègic

Equip

Fonamentació

Motivació

Mes, 202X

Les meves motivacions personals per presentar el projecte són molt diverses. Per una banda, crec que la formació contínua i la reflexió sobre la nostra pràctica educativa són esencials per a millorar com a docents i per aquest fet el PdD va dirigit a un CEP. D'altra banda, he descobert que gaudeixo molt liderant equips i acompanyant els claustres en els seus processos de millora, així com gaudeixo molt també analitzant i debatent processos pedagògics.

21

Equip

Lorena Valenzuela

Rocío Peralta

Borja Rodríguez

Cristina Duque

Tomeu Carrió

Tomàs Oliver

Teresa Bonache

Fonamentació

Col·laborar amb els processos de detecció de necessitats formatives del professorat. Elaborar la programació anual d’activitats de formació permanent d’acord amb les directrius del Pla de formació permanent del professorat i de la Direcció General d’Ordenació i Innovació. Assumir les tasques de coordinació, gestió i organització de la programació anual d’activitats i també realitzar l’execució, el seguiment i l’avaluació de les activitats programades. Promoure l’intercanvi, el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del seu àmbit.Assessorar els centres escolars, preferentment, i el professorat en general per a la millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació permanent. Facilitar un servei de documentació com a suport per a la formació permanent.

Misió

L’equip del CEP Calvià vol arribar a convertir-se en un equip d’assessors docents de gran competència a l’hora de facilitar i acompanyar els processos de millora que desenvolupen els centres educatius adscrits, desenvolupant un assessorament més proper als centres i establint mecanismes per tal d’avaluar si els canvis que implementen els centres arran de les formacions suposen millores reals en l’aprenentatge dels infants i joves, potenciant així el rol investigador i la reflexió sobre la pròpia pràctica amb els docents participants en les formacions. Volem convertir-nos en un Centre de Professorat de referència.

Visió

 • Obertura de mirada
 • Flexibilitat
 • Paciència
 • Assertivitat
 • Escolta activa
 • Reflexivitat
 • Facilitació
 • Sensibilitat
 • Integritat
 • Motivació
 • Esperit crític
 • Autoconeixement
 • Cooperació
 • Respecte
 • Col·laboració
 • Honestedat
 • Compromís
 • Esperit constructiu
 • Empatia
 • Transparència
 • Lideratge (tothom)
 • Adaptabilitat
 • Companyonia
 • Qualitat

Valors

41

Anàlisi

Context

Creació 18-1963 centres adscrits d'Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa.Demarcació territorial diversa amb centres de característiques molt diferents.

Amenaces

Elaborat per l'equip docent i no docent, amb els suggeriments dels representants dels claustres dels centres adscrits.

Debilitats

Oportunitats

Fortaleses

PLA ESTRATÈGIC
 • Càrrega de feina molt intensa de setembre a abril pel que fa a assessories.
 • Molta documentació a generar
 • Infrautilització de l’auxiliar administratiu i bidell.
 • Som un equip novell, ens cal més formació per millorar les nostres competències d’assessoria.
 • Manca de coherència amb la consciència lingüística.
 • Percepció de línia pedagògica poc definida pel que fa a la xarxa de Centres de Professorat.
 • Sentiment d’aïllament: els centres educatius només contacten amb nosaltres per fer formacions; desconeixement de la feina dels altres CEP, el SNLF queda enfora.
 • Necessitat de reunions d’assessors interceps per línia estratègica.
 • Manca d’informació de centres de referència amb pràctiques excel·lents.
 • Dispersió en les reunions d’equip.
AMENACES
 • Claustres difícils i cremats
 • Docents sense ganes de canvi perquè creuen que no tenen marge de millora
 • Assessors percebuts com a persona de l’administració, externa, als centres que acompanya.
 • Rebuig a la LOMLOE
 • Càrrega formativa dels docents: acreditació en competència digital.
 • Abandonament de les formacions.
 • Poca demanda de formacions relacionades amb el perfil de llengua catalana.
 • Dispersió formativa dels claustres: PMT, Programes, PROA, FeC, FiCs…
 • Desconeixement del nostre CEP per part dels docents dels centres adscrits.
 • Docents no satisfets amb el paradigma formatiu (Pràctica Reflexiva).
 • Claustres poc empoderats que demanden moltes hores de formadors externs o receptes màgiques.
 • Manca d’evidències de què els canvis implementats als centres arran de les formacions suposin millores reals en l’aprenentatge de l’alumnat.
TRETS D'IDENTITAT
 • Cohesió de grup
 • Motivació
 • Gran col·laboració i companyonia i implicació
 • Els membres de l’equip ens formam constantment, també, assistint a diverses formacions organitzades per altres entitats.
 • Lloc de feina acollidor.
 • Revisió permanent de la nostra feina i de les nostres habilitats d’assessoria.
 • Centre obert a col·laborar amb altres entitats
 • Bona relació amb l’ajuntament
 • Bagatge professional i personal de cada membre de l’equip.
 • Recursos econòmics del CEP
 • Gran implicació
 • Lideratge
 • Un percentatge altíssim de docents valoren la nostra feina de manera positiva.
 • Gran feina en equip: compartim experiències, necessitats, materials, inquietuds…
 • La majoria de centres que acompanyam ens acullen bé i tenim bona relació amb ells.
 • Centres amb poc itinerari formatiu.
 • Col·laboració amb més entitats externes (museus, IMEDEA, altres ajuntaments…) per desenvolupar activitats.
 • Propiciar la coordinació entre docents d’EP i IES.
 • Gran motivació i predisposició de l’equip per aprendre i millorar
 • Oferir un nou model d’assessorament més proper.
 • Comptar amb el nou espai del CEP per desenvolupar formacions.
 • Revisar el llistat de funcions del personal no docent.
 • Dissenyar-nos un itinerari formatiu a mida per millorar les nostres habilitats assessores.
 • Elaborar i acordar el PLC.
 • Intentar establir reunions d’assessors amb el mateix perfil dels diferents CEP per aprendre entre iguals, sempre que el SNLF ho autoritzi.
 • Establir acords d’equip per tal que les reunions siguin més productives continuant donant espai als debats pedagògics.
 • Difusió de la nostra tasca per donar-nos a conèixer.
 • Adquirir estratègies per facilitar l’empoderament dels claustres.
OPORTUNITATS

VALORACIONS

4,24

RESULTATS

CERTIFICATS

852

ADMESOS

79%

Pla estratègic

ÀMBIT: Formació/RRHH

ÀMBIT: Formació/RRHH

ÀMBIT: Formació/RRHH

ÀMBIT: Formació/RRHH

ÀMBIT: Formació/RRHH

ÀMBIT: Formació/RRHH

Avaluació

Gener/febrer i juny

Sistemàtica

Memòria

Pla anual CEP

¡moltes gràcies!

lvalenzuela@cepcalvia.es