Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Treball

Emma Gostanzo

Geometría al plà.

8. Gracies

5. Trapezi

4. Romb

3. Triangle

7. Cercle

2. Rectangle

6. Polígons regulars

1. Quadrat

Índex

Àrea Formula:Base · Altura= 4·7=28cm

Perímetre Formula:Sumar tots els costats del quadrat 7 + 4 + 7 + 4= 22cm

7cm

4cm

Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest quadrat

quadrat

Dades: 49km al quadrat

Operació:

Solució: la longitud total de les tanques és de 28km al quadrat

La longitud total de les tanques coincideix amb el perímetre del quadrat. Calculem el perímetre: 7·4=28km al quadrat

7km

Calculem el costat L del quadrat a partir de l'àrea:

Problema quadrat

Si l' àrea d'un camp de futbol gegant amb forma de quadrat és 49km al quadrat, quina és la longitud total de les tanques que envolten el camp?

Àrea:30 · 20=600cmPerímetre: 20+20+30+30= 100cm
Base·Altura Sumar tots els costats
Àrea: Perímetre:

El rectangle

La formula per calcular l'àrea i el perimetre del rectangle es la mateixa que la del quadrat

Solució: L'àrea és de 24 polzades

Operació

6·4=24 polzades

Dades: 6 i 4

Àrea= Base · Altura

Si una tele té un llarg de 6 polzades i una amplada de4 polzades, quina es l'àrea?

Per calcular l'àrea del triangle es fa: Base·Altura:2, el perímetre es el mateix, es suma tots els costats

El triangle

Dades:5m3m

Operació

Si la Hipotenusa d'un triangle rectangle fa 5 i un catet 3 m, quant mesura l'altre catet?

Romb

El perímetre d'un rombe és igual a la suma dels costatsL'àrea d'un rombe és igual a la meitat del producte de les diagonals:

Un rombe és un paral·lelogram amb quatre costats iguals i els angles dels quals no són rectes.

L'àrea del rombe es de 240 cm al quadrat i el perimetre es de 68 cm

Solució:

Àrea:

Perimetre:

Operació:

Dades:7cm6cm30cm

La mestra de la Laia ha posat un examen sorpresa de mates, en un problema posa que té que trobar el perìmetre i l'àrea del rombe de costat 17 cm i diagonals 16cm i 30 cm i esta molt confusa, pots ajudar-li?

Trapezi

L'àrea d'un trapezi es calcula a partir de la seva alçada i els dos costats paral·lels (a i b) o bases del trapezi. És el resultat de multiplicar-ne l'alçada (h) i la mitjana del trapezi, que s'obté com la mitjana de les dues bases a i b: M=(a+b)/2.

Dades:7cm2 costats de 8cm15cm

Marcos li ha dit a la Martina que si calcula l'area d'un trapezi en menys de 1 minut li dona 570 euros,calcula i ajuda-la:

3. L'alçada del trapezi és 6.93 cm. Ara calculem l'àrea amb aquests valors:

2. Ara, podem fer servir el teorema de pitàgores per calcular l'alçada.

1. Com que els costats no paral·lels del trapezi són iguals, l'alçada pot ser calculada de la manera següent: obtenim les bases dels dos triangles en restar 7 de 15 i dividir per 2

Operacions

AMb la teva ajuda la martina ha conseguit 570 euros!

La solució de quant es l'àrea del trapezi es 76.23cm i ho ha calculat en 1 minut, així que ha guanyat els 570 euros! gracies per la teva ajuda

·El radi, r, és la distància des del centre del cercle, O, a la vora del cercle.·El diàmetre, d, és la distància que hi ha entre dos punts oposats de la vora. És dues vegades el radi: d = 2·r.·La longitud de la vora del cercle és el perímetre, P.·La vora del cercle és una circumferència:

Elements d'un cercle

Cercle

π és el número pi. Com que aquest nombre té infinits decimals, escriurem una aproximació: π = 3,14.El perímetre d'un cercle amb radi r > 0 és

L'àrea d'un cercle amb radi r > 0 és

Àrea del pentàgon=(10×5)x8/2 = 50×8/2=400/2=200cm2

Area i PerímetreL’àrea d’un polígon regular és igual al producte del seu perímetre per la seva apotema dividit entre 2.

Poligon regular

Que es?Un polígon regular és una figura plana formada per un nombre concret de segments i angles iguals. Cadascun d’aquests segments és un costat, i cada un dels punts on s’uneixen dos costats és un vèrtex.

A l'escola de la Carlota estan decorants el pasadis del seu curs amb figures geometriques i tenen que dibuixar una lluna i per dibuixar-la també te que saber l'àrea de la lluna sabent que els costats del quadrat exterior mesuren 4 mil·límetres.Dades:4mm4mm4mm4mm

Calculem l'àrea de la lluna:

L'àrea del cercle menor és:

Procediment i calculs

La lluna és el cercle de centre A a què se li ha eliminat un cercle més petit (el de centre B).Com que el diàmetre de la lluna és de 4 mil·límetres, el seu radi és 2 mil·límetres. El radi del cercle petit és 1 mil·límetre.L'àrea del cercle més gran és

Per tant, làrea de la lluna és aproximadament 9,42mm2.

Emma Gostanzo

Graciès per la vostra atenció