Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

centre sant pere 1892

Accions estratègiques 2022-2026

Pla estratègic

COMUNICACIÓ

INDEX

ENTORN

PERSONES

VALORS

ACTIVITATs

REPTES

VISIÓ

ESPAI

DAFO

MISSIÓ

MISSIÓ

Esdevenir un espai de referència d’activitats socioculturals del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona, realitzades i adreçades als socis i sòcies de l’entitat, als veïns i veïnes i a totes aquelles persones interessades en la cultura per la seva funció social i com a eina de salut i benestar.

VISIÓ

 • Oferir activitats culturals per a tots els públics, assequibles i accessibles, que promoguin la cohesió social, generin pensament crític i permetin acomplir les motivacions personals i col·lectives.
 • Esdevenir un espai de trobada per a socis i sòcies, veïns i veïnes de la ciutat que fomenti la participació activa, la integració, la inclusió social i la llengua i cultura popular catalanes.
 • Treballar en xarxa amb altres entitats i agents socioculturals del barri i de la ciutat que fomentin la cultura i el progrés social de tota la comunitat.

VALORS

 • El Centre promou l’associacionisme a través de valors com el treball en equip, el civisme, el compromís, l’honestedat, el respecte i la convivència.
 • També defensa el dret a l’educació i l’accés lliure a la cultura de qualsevol persona, a través de valors com la igualtat, la tolerància, la solidaritat, l’esperit crític i la justícia social.
 • Creiem en el poder de la cultura com a element clau pel desenvolupament d’una persona i el manteniment de la pau. En aquest sentit, fem nostres les paraules del Manifest de la Unesco per a una biblioteca pública (1994) on s’afirma que “la participació constructiva i la consolidació de la democràcia depenen d’una bona educació i d’un accés lliure i il·limitat al coneixement, el pensament, la cultura i la informació”.
 • Formem part de la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Federació de Teatre Amateur de Catalunya i la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

Debilitats internes i Amenaces externes

Anàlisi dafo

 • Socis d’edat molt avançada (i poc reconeixement d’aquests) Entitats també
 • Pèrdua de connectivitat bar amb teatre
 • Pèrdua de pati o espai de joc per joves
 • Deteriorament edifici vell i pèrdua d’espai
 • Bar ni entrada (consergeria) connectats al carrer

Debilitats

 • Xarxes socials, netflix, cultura d’oci actual
 • Molta oferta al barri (competència)
 • Barri sobresaturat d’entitats socials i culturals i amb problemàtiques més “urgents” que la nostra entitat
 • Tram mandat ajuntament. Les eleccions poden frenar inversions i tràmits

Amenaces

VS

Debilitats internes i Amenaces externes

Anàlisi dafo

 • Poca participació dels socis en activitats del Centre o altres entitats. Falta de sentiment de pertinença
 • Por a fer activitats per si no funcionen
 • Comunicació molt dèbil (xarxes socials amb gent gran)
 • Comunicació interna dèbil (entre entitats)
 • Poca escolta al Soci
 • Molta dependència econòmica del teatre
 • Imatge del centre: estancament, antiquat

Debilitats

 • Fuga d’entitats del Centre a altres espais del barri amb millors equipaments i que s’estan consolidant (Palau Alòs, Pou, Convent, Casa entremesos.)
 • Fuga de socis per manca d’activitats interessants al Centre o perquè tenen espais més equipats i pròxims amb ofertes atractives o per tema econòmic.

Amenaces

VS

Fortaleses internes i Oportunitats externes

Anàlisi dafo

 • Diversitat d’entitats i activitats, diversitat de socis
 • Vinculació emocional de bona part dels socis
 • Socis actius que participen a més d’una secció o entitat
 • Programació cultural atractiva: teatre Centre, BDC
 • Teatre i auditori remodelats (lloguer espais)

Fortaleses

 • Ubicació del Centre
 • Equipament del barri. Pot crear sinèrgies amb altres entitats culturals i socials
 • Col·laboració i vinculació amb altres entitats: Federació Ateneus, Teatre Amateur.. pot generar més accions, intercanvi d’idees,
 • Remodelació part vella pot generar més socis i més ingressos (lloguers)

Oportunitats

VS

Fortaleses internes i Oportunitats externes

Anàlisi dafo

 • Participació en festa major barri
 • Bona consideració per part del districte (reconeixement institucional, premis rebuts..)
 • La història del Centre

Fortaleses

 • Remodelació amb obertura al carrer directa pot generar més trànsit de gent
 • Comunicació online i xarxes socials, noves formes participatives i de connexió
 • Nova entitat, no vinculada al bisbat, pot generar més subvencions i col·laboracions
 • Postpandèmia: la gent té ganes de fer coses i sortir de casa.

Oportunitats

VS

REPTES

• L’envelliment del Centre • El deteriorament de l’edifici • La manca de participació dels socis • El paper del Centre al barri

PLA ESTRATÈGIC

persones

Objectius generals

 • Mantenir i augmentar la base social i les entitats
 • Millorar la comunicació i els canals de participació dels socis i sòcies i entitats que permetin una millor implicació de la base social amb el Centre
 • Crear activitats encaminades a buscar la participació dels socis i a mostrar tota l’activitat del Centre
Els objectius específics són accions que ens permetran aconseguir l’objectiu general. En aquest document es comenten les accions previstes per l’any 2022 i 2023 i els indicadors de cada un, que ens permetran avaluar si s’aconsegueix o no l’objectiu marcat

OBJECTIUS ESPECÍFICS

PERSONES

Acció 2

Crear comissions o grups de treball on la massa social pugui participar en la gestió del Centre Indicador: número de grups creats, número de reunions fetes

Acció 1

Incrementar el número de socisIndicador: número d’altes respecte al número de baixes

Els objectius específics són accions que ens permetran aconseguir l’objectiu general. En aquest document es comenten les accions previstes per l’any 2022 i 2023 i els indicadors de cada un, que ens permetran avaluar si s’aconsegueix o no l’objectiu marcat

OBJECTIUS ESPECÍFICS

PERSONES

Acció 4

Pensar campanyes per captar nous socis, en especial infants i jovesIndicador: número de campanyes realitzades i número de nous socis incorporats

Acció 3

Fer una enquesta als socis per veure què poden aportar al Centre (capacitats, habilitats) i què esperen del CentreIndicador: resultats de l’enquesta

espai

Objectius generals

 • Aconseguir iniciar les obres del tercer i quart pis i la segona fase d’obres de l’edifici
 • Oferir una solució provisional per comunicar la part vella amb la nova, complint amb la normativa d’accessibilitat dels espais públics, mentre no es realitzin les obres de la 2a fase
 • Fer del bar un servei de qualitat i un espai de trobada dels socis amb activitats culturals i lúdiques
 • Adequar els espais vells actuals per obtenir una major rendibilitat d’activitats
 • Intensificar el lloguer d’espais, prioritzant les activitats culturals, del barri i d’entitats sense lucre (ONG’s)

OBJECTIUS ESPECÍFICS

espai

 • Realitzar reunions amb el districte per avançar en el projecte de remodelació de l’edifici
Indicadors: número de reunions amb ajuntament i de visites al Centre, estat de les obres
 • Realitzar un canvi de persona al bar que s’adeqüi a les necessitats del Centre
Indicador: canvi de gestió del bar
 • Promocionar les sales del Centre per lloguers
Indicador: número de lloguers respecte a l’any anterior
 • Acondicionar la sala cafè per fer activitats
Indicador: número d’activitats realitzades, remodelació de l’espai
 • Acondicionar auditori amb miralls i canvi de cadires per fer-ne una sala polivalent
Indicador: miralls, cadires noves, número d’activitats realitzades
 • Recuperar el pati per fer activitats o per esbarjo d’infants i joves
Indicador: obertura del pati a infants i joves
 • Remodelar la biblioteca com espai polivalent per acollir altres activitats
Indicador: remodelació de la sala i número d’activitats realitzades

ACTIVITATS

Objectius generals

 • Augmentar les activitats socials que permetin a la base social participar i interaccionar amb la resta de persones i entitats que conformen el Centre
 • Oferir als infants i als joves espais i activitats per augmentar la seva implicació i participació al Centre
 • Crear i oferir activitats culturals de qualitat i promoure les activitats culturals de les entitats del Centre, creant una marca Centre.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITAts

 • Crear una comissió d’activitats amb persones de diverses edats i entitats que promoguin activitats
Indicadors: creació de la comissió, número de membres i reunions realitzades
 • Prioritzar activitats per aglutinar gent de totes les entitats al Centre
Indicador: número d’activitats de l’àrea social realitzades
 • Aprofitar l’expertesa de socis perquè facin conferències sobre un tema o tallers
Indicador: número de conferències o activitats fetes per socis
 • Crear una comissió de Joves que promoguin activitats que els interessi fer al Centre
Indicador: creació de la comissió, número de membres i activitats fetes

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITAts

 • Impulsar activitats lúdiques per fer en família o dissabtes per a infants
Indicador: número d’activitats familiars realitzades
 • Recuperar activitats al pati
Indicador: número d’activitats organitzades al patis
 • Establir noves actuacions musicals a teatre, bar i auditori
Indicador: número de concerts de música no organitzats per l’Associació de Mestres directors
 • Incorporar la figura d’un dinamitzador cultural al Centre que pugui pensar noves activitats i coordinar-les
Indicador: contractació d’una persona

ENTORN

Objectius generals

 • Aconseguir que el districte es comprometi a realitzar les obres que resten fer al Centre
 • Mantenir i intensificar la relació amb la Federació d’Ateneus de Catalunya i les entitats federades de Barcelona
 • Mantenir i augmentar la relació amb activitats culturals i socials del districte
 • Participar a la festa major del barri i recuperar activitats del Centre per la festivitat de Sant Pere
 • Mantenir les subvencions i analitzar la possibilitat de sol·licitar altres ajudes

OBJECTIUS ESPECÍFICS

entorn

 • Mantenir reunions amb el regidor i ajuntament per les obres de remodelació de l’edifici
Indicadors: número de reunions amb ajuntament i de visites al Centre, estat de les obres
 • Crear una comissió o grup de treball per captar recursos i buscar sinèrgies amb entitats del barri i culturals
Indicadors: creació de la comissió, número de membres, accions realitzades
 • Explorar subvencions amb Federació Ateneus que pugui demanar el Centre
Indicadors: número de noves subvencions demanades
 • Realitzar reunions amb altres entitats del barri per conèixer-les i mirar d’establir col·laboracions
Indicadors: número de reunions fetes

OBJECTIUS ESPECÍFICS

entorn

 • Realitzar reunions amb altres ateneus de Barcelona per compartir experiències i captar fórmules d’èxit i fer col·laboracions
Indicadors: número de reunions fetes amb entitats, participació a reunions i actes de la Federació d’Ateneus
 • Impulsar activitats durant Sant Pere, patró de l’entitat, i vincular-les amb la festa major
Indicadors: activitats realitzades durant la setmana del 29 de juny
 • Incorporar la figura d’un responsable de les subvencions al Centre que pugui cercar subvencions, proposar nous projectes i s’encarregui de presentar-les i justificar-les
Indicador: contractació d’una persona

comunicació

Objectius generals

 • Crear un equip de comunicació del Centre
 • Generar un nou logo i una nova imatge per la nova entitat
 • Difondre al socis tot allò que passa o passarà al Centre
 • Donar a conèixer el Centre i les seves activitats al barri, generant la “marca Centre”

OBJECTIUS ESPECÍFICS

COMUNICACIÓ

 • Crear una comissió de comunicació amb diverses persones
Indicador: creació de la comissió, membres del grup
 • Recuperar l’enviament del butlletí electrònic periòdicament als socis
Indicador: número d’enviaments a l’any, número de subscriptors
 • Crear un canal de telegram per oferir informació directa a través del telèfon mòbil als socis
Indicador: creació del canal i número de subscriptors
 • Publicar a xarxes socials periòdicament seguint una estratègia de planificació de continguts
Indicador: número de seguidors a les xarxes i publicacions amb més èxit
 • Creació del nou logo i nova imatge del Centre
Indicador: logo creat i materials adaptats al nou logo

OBJECTIUS ESPECÍFICS

COMUNICACIÓ

 • Millorar la creativitat dels cartells
Indicador; nou disseny de cartells
 • Crear un formulari online on els socis puguin fer arribar queixes o suggeriments de coses a fer al Centre
Indicador: creació del formulari, número de queixes i suggeriments rebuts
 • Incorporar una pantalla al hall que mostri les activitats del Centre (cartellera digital)
Indicador: incorporació de la pantalla i la informació
 • Fer un vídeo promocional del Centre
Indicador: creació del vídeo i número de visites
 • Distribuir les nostres informacions a canals informatius del barri
Indicador: aparicions en mitjans de comunicació i xarxes socials del barri, cartells penjats al barri

"Individualment, som una gota. Junts, som tot un oceà."Ryunosuke Satoro

“L’èxit requereix reptes, obstacles i derrotes ocasionals perquè quan aconsegueixis l’objectiu, puguis sentir la satisfacció i la recompensa d’haver-lo aconseguit”. Mary Kay Ash

Per la paciència...

gràcies!