Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

catalunya@fisc-ongd.org www.fisc-catalunya.org c/c:2100 0816 12 0200598447

c/Aragó 284 trip 08009 BARCELONA t. 932159912

FISC és una ONGd promoguda per la Companyia de Maria, compromesa amb l'educació i la cooperació per al desenvolupament, que prioritza els drets humans, l'equitat de gènere i l'enfortiment de les capacitats de les persones i col·lectius per col·laborar en la construcció d'una societat més justa, participativa i promotora de pau i llibertat.

MISSIÓ

QUÈ ÉS FISC?

QUÈ ÉS FISC?

Una entitat que col·labora, des de l'educació i la cooperació per al desenvolupament, en la construcció d'un món on homes i dones disposaran dels recursos i de les oportunitats per formar-se com a persones i enfortir el teixit social necessari en la superació de la pobresa i la injustícia. Una organització de referència pel nostre compromís en la promoció de l'equitat entre homes i dones i en l'empoderament d'aquestes com a via per a l'exercici dels seus drets i com a factor determinant per al canvi social. Una entitat que treballa en xarxa amb altres institucions per incidir políticament en la defensa dels drets humans i en la construcció d'un model econòmic i social que faci real una vida digna per a dones i homes, i respongui a valors de solidaritat, justícia, llibertat, equitat de gènere i sostenibilitat mediambiental.

VISIÓ

QUÈ ÉS FISC?

Una entitat que busca l'excel·lència de la nostra feina, assegurant una bona gestió, una estructura consolidada que garanteixi l'equitat de gènere al seu si i la seva tasca i un sistema participatiu que fomenti la creativitat, la innovació i el compromís de l'equip de treball i de les persones sòcies. Una entitat que manté un sistema d’informació comptable amb controls efectius que permetin la transparència en la rendició de comptes, així com un sistema d’indicadors que contribueixi a l’avaluació de processos i resultats dels projectes realitzats, que manifestin la responsabilitat social, el nostre compromís amb l'equitat de gènere i l'ús adequat dels recursos. Una entitat que consolida la internacionalitat de l'ONGd obrint noves Delegacions a diferents països on és present la Companyia de Maria i enfortint la col·laboració i interrelació mútua

VISIÓ

QUÈ ÉS FISC?

Solidaritat. Coneixement de la realitat social i implicació en la seva transformació des de l'anàlisi, l'acció i el compromís. Equitat social, de gènere i aposta pels drets humans. Lluita contra tota mena de desigualtats des de la perspectiva de la justícia social. Implicació. Voluntat d'intervenir activament a les necessitats educatives i socials amb població en situació d'exclusió social. Interculturalitat. Coneixement, respecte i valoració de la pluralitat cultural; així com la incorporació als processos socioeducatius de persones de cultures i característiques diferents. Participació. Intervenció en els processos de reflexió i cerca conjunta de les persones involucrades en cadascun dels processos. Reciprocitat. Capacitat d'aprendre els uns dels altres i aprendre junts. Educació integral. Desenvolupament de totes les dimensions de la persona. Codi de Conducta: La Fundació FISC s'adhereix al codi de conducta de les ONGD de la Coordinadora d'Espanya.

VALORS

Línies transversals

 • Identitat cosmopolita global
 • Equitat de gènere
 • Comunicació
 • Objectius del desenvolupament sostenible

Àrees de treball

 • Enfortiment institucional: gestió, finançament, delegacions, base social, formació.
 • Transformació social i ciutadania global: ICG, sensibilització, centres escolars, ...
 • Projectes: cooperació i inclusió social
 • Base social i voluntariat: delegacions, campanyes, seu central i internacional (SALONGO)
 • Treball en xarxa: caràcter internacional de la FISC i la interrelació amb d’altres ONGD.

PLA ESTRATÈGIC

Aquest és el Pla Estratègic per al període 2021–2024. En aquest pla definim les nostres línies estratègiques, les nostres prioritats sectorials i accions a realitzar per construir un món on homes i dones disposin de recursos i oportunitats per formar-se com a persones i enfortir el teixit social necessari per a la superació de la pobresa i la injustícia.

DELEGACIONS Tenen els objectius següents:

 • Fer real la tasca de l'ONGD a cadascun dels territoris
 • Sensibilitzar la població d'aquest territori sobre tot allò que és educació i cooperació al desenvolupament
 • Buscar vies de finançament per als diferents projectes
 • Formació del Voluntariat
 • Treballar en coordinació amb altres grups i col·lectius de cada territori

FISC CENTRAL Constitueix el conjunt de persones que sota la direcció de la FISC s'encarrega de dur a terme totes les competències que s'assignen en els Estatuts.

ORGANITZACIÓ

EL PATRONAT El Patronat haurà de ser el “motor” de la Fundació. Com a òrgan “pensant” i “animador” concretarà els objectius a llarg i curt termini i les línies d'actuació, l'execució de les quals serà responsable la Direcció juntament amb el Fisc Central.

Tanzània Construcció d'un complex escolar a la comunitat d'Ilala, Dar es-Salaam, TANZÀNIA

PROJECTES ACTUALS (febrer 2023)

QUÈ FEM?

COOPERACIÓ El nostre treball es realitza a 24 països, a través de projectes de cooperació al desenvolupament, educació per al desenvolupament, campanyes de sensibilització i lluita pels Drets Humans.

Kayna Creant un entorn educatiu i infraestructures saludables a Kayna, Rep. Dem. Congo

Nicaragua Promoció i enfortiment de capacitats i oportunitats de les famílies al barri de Nova Vida.

QUÈ FEM?

Haití Ajuda d'emergència per pal·liar la crisi alimentària a Bedou

Bolívia Enfortiment socioeducatiu, prevenció de la violència i promoció de la pau amb nens, nenes i adolescents en situació de risc, Cochabamba

QUÈ FEM?

Kasando Millorant la salut alimentària de la població de Kasando (Kirumba, Kivu Nord, RDC)

Lubero Creant un entorn educatiu saludable en matèria d'aigua i sanejament per a l'alumnat de Tuadibishe-Mulo (Lubero, Kivu Nord, RDC)

QUÈ FEM?

Argentina Per una inserció laboral i una vida sana, formació professional a joves que els permeti integrar-se al mercat laboral. (Centro de Formación Profesional N°4 de San Martin 2.)

Colòmbia Enfortiment del dret a una vida lliure de violència sexual en nens, nenes i adolescents -NNA-, Barri El Bosque, Barranquilla

QUÈ FEM?

QUÈ FEM?

EMERGÈNCIA

PRODUCTIUS

SANITARIS

EDUCATIUS

PROJECTES

EDUCATIUS

PRODUCTIUS

SANITARIS

EMERGÈNCIA

PROJECTES

SENSIBILITZACIÓ

Programa de voluntariat internacional per a facilitar experiències de solidaritat i cooperació en països del sud

VOLUNTARIAT SALONGO

- Col·laboracions en fires, jornades solidàries, ….

COL·LABORADORS

- Bosses salut-estudi

- Donatius

- Quotes periòdiques

DONANTS FINANCERS

Per a realitzar projectes en el 3r i 4t món i campanyes per a l’obtenció de recursos

- ACCIÓ VOLUNTÀRIA

Per analitzar críticament la realitat

- FORMACIÓ

No ser indiferent davant els problemes

- SENSIBILITZACIÓ

DONES I HOMES COMPROMESOS DIRECTAMENT AMB LA CULTURA DE LA SOLIDARITAT I LA PAU

CONSTITUÏT PER:

VOLUNTARIAT

QUÈ FEM?

VOLUNTARIAT

QUÈ ÉS EL VOLUNTARIAT? S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats d'interès general desenvolupades per persones físiques, sempre que es facin en les condicions següents:

 • De manera desinteressada i amb caràcter solidari.
 • Voluntàriament i lliurement, sense que hi hagi una relació laboral, funcionarial o mercantil, o d'una obligació personal o deure jurídic.
 • A través d'organitzacions sense ànim de lucre, i d'acord amb programes concrets, que marquen el temps del compromís.
 • Sense retribució econòmica.
 • Procurant no substituir serveis professionals remunerats.

VOLUNTARIAT

QUI POT FER VOLUNTARIAT? Una persona voluntària de la FISC és la que assumeix el compromís de col·laborar en les activitats que afavoreixin la realització dels objectius de la Fundació. És voluntari/ària de la FISC la persona que busca:

 • Ser solidària i tenir una coresponsabilitat social.
 • Formar-se per contribuir al seu desenvolupament integral com a persona.
 • Prendre consciència crítica dels drets i deures de cada persona envers els altres.
 • La denúncia i erradicació de la injustícia.
 • Ser coherent a la seva vida diària, en la seva manera de “ser i estar” amb la desigualtat existent.

VOLUNTARIAT

PER QUÈ FER VOLUNTARIAT A FISC? Una persona voluntària de la FISC vol que les seves accions en els diferents àmbits de la vida es regeixin pels principis de solidaritat, participació gratuïtat, autonomia davant dels poders públics, no discriminació, pluralisme, sensibilització social i en general es compromet i treballa per una societat de profunds valors morals, democràtica, moderna, participativa, justa i igualitària. És sensible i realitza activitats d'interès general, compartint un compromís a favor de la societat i de la persona, de manera desinteressada, sense que hi intervingui una relació laboral, funcionarial o mercantil. Sense retribució econòmica i procurant no substituir serveis professionals remunerats.

VOLUNTARIAT

FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT La FISC té un pla de formació que va destinat a dos col·lectius: voluntaris/es de la FISC a la seu i voluntaris/es del programa SALONGO que realitzaran una experiència de llarg termini en un projecte de la FISC. Com a voluntaris i voluntàries tenim dret a rebre formació. Per FISC és clau la formació abans de viatjar a terreny i requisit imprescindible. El pla de formació cerca ser un canal de participació i formació del voluntariat de la FISC, que permeti conèixer la realitat que ens envolta i que tingui la capacitat per analitzar-la; que permeti avançar en un procés de desenvolupament personal i que eduqui a la vida i per a la vida. Com a persones voluntàries de la FISC la llei del voluntariat empara totes les persones que decideixen compartir el seu temps i experiència de forma voluntària amb nosaltres. En aquesta presentació trobareu les claus d'aquesta llei.

VOLUNTARIAT - SALONGO

SALONGO és un programa de voluntariat internacional per facilitar experiències de solidaritat i cooperació a països del sud, als membres de les Delegacions de FISC ia altres persones properes a FISC i a la Companyia de Maria que té com a objectius:

 • Realitzar les tasques assignades per la copart en coordinació amb FISC, d'acord amb el seu perfil professional i interessos, sempre atenent les necessitats de la coparteix i dels projectes.
 • Posar cares (identitats concretes) a les coparts i als projectes amb què FISC col·labora en els contextos de pobresa i que els/les voluntaris/es de FISC treballen prèviament a les delegacions i a la formació específica.
 • Intensificar les relacions de cooperació i dintercanvi entre FISC i les seves copartes.

VOLUNTARIAT - SALONGO

El programa està adreçat a:

 • Persones adultes que després d'un procés de reflexió personal i/o comunitari, decideixen tenir una experiència de mínim 1 mes, a un país empobrit, col·laborant en projectes de Cooperació.
 • Persones amb un caràcter obert, disposades a adaptar-se a realitats socials i culturals diferents, crítiques amb les causes que provoquen injustícies, i amb habilitats per treballar en equip, realitzar planificacions, avaluar actuacions i conviure amb altres voluntaris.
Les persones són acompanyades pels responsables del programa SALONGO tant al país de destinació com al d'origen. Les persones voluntàries del programa SALONGO són ​​enviades per FISC, passant a ser part de la nostra família. Els països de destinació poden variar, durant anys hem viatjat a: RD de Congo, Argentina, Colòmbia, Perú, Nicaragua, Filipines, Mèxic i Paraguai i en aquells altres on la FISC acompanya projectes de cooperació o allà on la Companyia de Maria demani presència de voluntariat.

3. Difonent FISC

 • Donatius
 • Socis amb quotes periòdiques
 • Bosses Salut - estudi

2. Fent-nos col·laboradors econòmics amb:

 • Campanyes de Sensibilització
 • Projectes en el Nord i el Sud

1. Comprometent-nos com a VOLUNTARIS

COM PODEM COL·LABORAR AMB FISC?

PROMOURE UNA EDUCACIÓ PER A QUE HOMES I DONES SIGUIN CONSTRUCTORS D’UNA SOCIETAT MÉS HUMANA I MÉS JUSTA

DENUNCIAR CASOS INJUSTOS DE LA POBRESA

Formar part de FISC significa