Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nuria Regina Fortes Pintos

PIALECANADÁ 2022

English

Castellano

Galego

Elección de Idioma

Referencias

Conclusións

Centros Educativos visitados

Claves do sistema educativo canadense

Introdución

Índice

PIALE (Programa Integral Aprendizaxe Linguas Extranxeiras)

Actividade 6 (modalidade 1 con 3 fases) : Destinada a profesorado CLIL en inglés e outro profesorado dos corpos de profesores ou catedráticos de ensino secundario, profesores técnicos de FP ou ensinos de réxime especial que imparte docencia directa na aula, en secundaria, FP ou ensinos de réxime especial, excepto en EEOOII e que acreditase un nivel B2 ou superior en lingua inglesa do MCERL. FASE A: consiste nun curso de formación de 1 semana de duración (para quen non teñan un nivel C2) en inglés na CA de Galicia ; FASE B: consiste nunha inmersión total en inglés de 4 semanas en Canadá durante o 1º trimestre do curso 2022 a través da integración na vida escolar, sen obrigacións lectivas, en centros escolares de Canadá; FASE C: implica a difusión da experiencia adquirida e realización dunha memoria e unidade didáctica.Esta presentación centrarase na descrición do desenvolvemento da fase B.

+ INFO

Introdución

Relevancia da educación emocional

En Canadá, dáse flexibilidade aos alumnos para subir de nivel nas materias onde obteñan cualificacións elevadas e demostren un dominio avanzado. Isto permite aos alumnos facer a mesma materia dun curso superior.

En todos os colexios dedícase un tempo importante a ensinar aos estudantes habilidades emocionais relacionadas co trato aos demais, a resolución de conflitos e a empatía. Esta educación emocional contribúe na prevención do acoso escolar e desenvolve condutas sociais positivas, así como persoas solidarias e socialmente comprometidas.

Flexibilidade para subir de nivel

Cada estudante, segundo as materias que escolla, pode ter un horario diferente. É posible que nalgunhas clases coincidan os mesmos compañeiros, pero o máis común é que en cada clase teñan diferentes compañeiros. Ademais non son os profesores os que cambian de aulas senón os alumnos. Isto permite que cada profesor/para organice o seu espazo de traballo e a aula ao seu ensino.

Sistema de bloques para os horarios

Non existe un sistema nacional de educación en Canadá. Cada provincia ou zona funciona de forma autónoma e ten todas as competencias en educación e o 100% do orzamento dispoñible. Con este sistema, a estratexia para seguir depende da provincia, que atende ás características de cada poboación. Este sistema permite adaptar mellor a educación ás necesidades de cada comunidade.

Sistema provincial

EEn Canadá dáselle moita moita importancia ás actividades extracurriculares: teatro, deportes, cinema, fotografía....

Importancia das actividades extracurriculares

O sistema canadiense céntrase máis na práctica e na participación activa do alumnado nas aulas. O desempeño dos estudantes é seguido e avaliado constantemente polos seus mestres durante todo o curso escolar. Non se centra tanto nos exames finais senón nun control constante dos coñecementos que o alumno ten que adquirir.

Combinación da práctica e a participación activa, cun enfoque ao mercado laboral

En Canadá non existen oposicións e a selección do persoal docente réxese por uns estándares moi altos de esixencia, o acceso á carreira de mestre é un proceso verdadeiramente selectivo.É necesario dar unha clase ante un comité de expertos e pasar unha entrevista persoal para ser contratados. Durante os dous primeiros anos, o director do colexio revisará o seu progreso e evolución, para ver se se axusta aos estándares. Ademais, cada cinco anos realizarase un control para ver se o profesor cumpre cos obxectivos marcados polo centro.

Profesores altamente cualificados e elixidos segundo as necesidades do Centro Educativo

Claves do Sistema Educativo Canadense

Táboa de equivalencia do sistema canadense co sistema educativo español. Fonte Propia
A educación obrigatoria canadense comeza coa primaria, desde os 6 anos ata chegar á secundaria con 16 ó 18 anos, dependendo da provincia. Estes son o últimos catro ou seis anos de formación. Do mesmo xeito que os cursos, en Canadá, segundo os anos que teña o estudante, asignaráselle nun grao, desde o 1 ata o 12, e terá que ir a unha Elementary School, a unha Middle School ou a unha High School.

Sistema Educativo Canadense

Comprende materias como matemáticas ou ciencias , pero tamén outras específicas como deseño, robótica, márketing, audiovisuais, enfermería, dereito mecánica, ou Co-op (traballo en empresas).

Tipo de Materias

Cada estudante terá que cursar en total 8 materias, 4 en cada semestre ata completar os 10 meses do seu Ano Escolar.

Número de Materias

Un Ano Escolar en Canadá está dividido en 2 semestres académicos, (5 meses cada semestre). O primeiro comprende desde setembro ata finais de xaneiro e o segundo, desde febreiro ata finais de xuño.

Curso Escolar

Ano Escolar en Canadá

Fotografías Fonte Propia

En Canadá dáse moita máis importancia á práctica e á participación activa, o que fai que o alumno interactúe máis cos profesores e os compañeiros e interiorice máis os contidos para os exames.

Menos Memorización

Para aprobar unha materia en Canadá, é necesario sacar polo menos unha C (mínimo 70 puntos sobre 100). Con todo, o seu sistema canadense, permite alcanzar a nota mínima de maneira máis fácil, que noutros países onde se centran nos exames finais

Sistema de Caulificacións

A: 90 – 100 puntos – Cualificación máis alta B: 80- 89 puntos C: 70 – 79 puntos D: 60 – 69 puntos F: 0 – 59 puntos – Cualificación máis baixa

Tipos de cualificacións

Cualificacións en Canadá

Foto: Obradoiro mecánica Ridgemont HS

Foto:Obradoiro de Chapistería en SGCSS

Foto: Barrio de Glebe

Foto: Porta Principal Adult High School

Fotografías Fonte Propia

Ridgemont High School oferta unha formación profesional e tecnolóxica para o acceso á vida laboral, ou formación na universidade ou o College.

Institutos Visitados

+ INFO

Adult HS ofrece unha educación de adultos de calidade nunha contorna afectuosa e estimulante para preparar aos estudantes para o acceso ao mundo laboral ou a educación postsecundaria.

Adult High School

+ INFO

Ridgemont High School

+ INFO

Glebe Collegiate Institute imparte unha formación profesional e tecnolóxica para a vida laboral, a Universidade ou o College.

Glebe Collegiate Institute

+ INFO

Sir Guy Carleton Secondary School brinda aos estudantes unha formación profesional e tecnolóxica para a vida laboral ou o College.

Sir Guy Carleton Secondary School

Foto: Aula de Co-op en Adult High School

Foto: Corredor con armarios Adult High School

Foto: Aula de ERM en Adult High School

Foto: Porta Principal Adult High School

Fotografías Fonte Propia e https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Secundaria para Adultos

Adult High School

Foto: Ximnasio en Adult High School

Foto: Corredor con DESA Adult High School

Foto: Corredor e Plan Seguridade Incendio

Foto: Corredor Centro Recepción Familias

Fotografías Fonte Propia

Adult High School

Programas completos desde 9º ata 12º curso Paquetes especializados para estudantes ELL De 9º a 12º grao con catro períodos de 75 minutos O ensino en clase vese reforzada polo uso da tecnoloxía Software de exploración de carreiras en Servizos Estudantís Actividades ao mediodía que fomentan a forma física e os estilos de vida saudables

Educación Cooperativa, Artes Culinarias, Salón de peiteado e Estétic.Arte, Negocios, Tecnoloxía, Inglés, ESL, Matemáticas, Ciencisa e Sociais. Orientación profesional e laboralE. O alumnado ao finalizar os seus estudos adquire o título de secundaria que lle permite o acceso a o mundo laboral, a o College ou á Universidade.

Programas e servicios

Ximnasio, deportes ao mediodía - Club multicultural - Festival da Aldea Global (GVF) - Tenda de roupa Retro-Room - Programa de reciclaxe "Coidado do Planeta"- Club de almorzo - Cafetería de mediodía

Clubs e Actividades

Organización

Plena aplicación da política de "Escolas seguras" da OCDSB, incluído un "Manual de escolas seguras" do AHS e formación para persoal e alumnado conforme á lexislación sobre escolas seguras do proxecto de lei 157.Formación do persoal en primeiros auxilios, RCP, DESA, intervención non violenta en situacións de crises.

Seguridade

Foto: Sala Integración Cultura Aborixe SGCSS

Foto:Aula para alumnado con diversidade funcional

Foto: Obradoiro Edificación Sir Guy Carleton SS

Foto: Porta Principal de Sir Guy Carleton SS

Fotografías Fonte Propia e https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Escola de Formación Profesional

Sir Guy Carleton Secondary School

Foto: Ximnasio de Sir Guy Carleton SS

Foto:Obradoiro Negocio Horta Ecolóxica

Foto:Obradoiro Mecánico Sir Guy CSS

Foto: Corredor en Sir Guy Carleton SS

Fotografías Fonte Propia

Sir Guy Carleton Secondary School

-Duración de cada sesión: 75 minutos.-Asociación de créditos Dual con Algonquin College en hostalería. -Experiencia laboral para os estudantes de último ano para experimentar o traballo no campo, mentres que a obtención de créditos (s). - Clases reducidas: máximo de 17 alumnos. - Tres programas de Especialista en Altas Capacidades (SHSM): - Educación Culinaria Avanzada (ACE) Programa Avanzado en Tecnoloxías de - Reparación de Automóbiles (APART) Operacións Agrícolas Urbanas (UFO)

+ NFO

Artes, Ciencias Empresariais, Estudos Canadenses e Mundiais, Educación, Cívica e Profesións, Inglés, Educación Experiencial, Estudos sobre as Primeiras Nacións, os Métis e os Inuit, Vida Activa e Saudable, Matemáticas, Ciencias, Oficios e tecnoloxía . Orientación profesional e laboral. Certificado de logro (menos de 14 créditos), Certificado de Secundaria (OSSC) ou Diploma de Secundaria (OSSD) para o acceso a o mundo laboral, ou a o College .

Programas e servicios

- Ximnasio. - Club de fotografía - Club de Arte - Club de Minecraft - Club de Baloncesto e de Hóckey - Club de almorzo - Cafetería de apoio

Clubs e Actividades

Organización

Plena aplicación da política de "Escolas seguras" da OCDSB, incluído un "Manual de escolas seguras" do AHS e formación para o persoal e os alumnos conforme á lexislación sobre escolas seguras do proxecto de lei 157.Realizan un simulacro de incendio cada mes e dous simulacros de confinamento cada curso escolar.

Seguridade

Foto: Biblioteca de Glebe Collegiate Institute

Foto: Escaleira en Glebe Collegiate Institute

Foto: Entrada de Glebe Collegiate Institute

Foto: Porta Principal de Glebe Collegiate Institute

Fotografías Fonte Propia e https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Educación Secundaria

Glebe Collegiate Institute

Foto: Pavillón de deportes de Glebe CI

Foto: Programas Glebe Collegiate institute

Foto: Corredor con DESA, Glebe Collegiate

Foto: Mural en Glebe Collegiate Institute

Fotografías Fonte Propia

Glebe Collegiate Institute

-Duración de cada sesión: 75 minutos.-Asociación de créditos Dual con Algonquin College en hostalería. -Experiencia laboral para estudantes de último ano para experimentar o traballo no campo, mentres que obteñen créditos por ese traballo. - Tamén ofrece un programa de inmersión en francés para superdotados, Inglés como segundo idioma,Programa de Certificado Internacional (ICP), e Especialista en Altas Capacidades (SHSM) no Sector Non Lucrativo

En Glebe póden cursarse 18 créditos obrigatorios e 12 créditos optativos, nos seguintes departamentos. Artes, Estudos Empresariais, Estudos Canadenses e Mundiais e Ciencias Sociais e Humanidades, Inglés, Saúde e Educación Física, Idiomas, Matemáticas, Ciencias, Tecnoloxía e Programación.

Programas e servicios

Consello de Estudantes de Glebe, Comité de Estudantes, Consello Escolar de Glebe, Consello Atlético de Glebe, Comité do centenario de Glebe, Asociación de Estudantes Negros, Club de Mellores Compañeiros, Ensemble Ottawa, Club de cinema de Glebe, Gaceta de Glebe, Club de Acción Mundial, Asociación de Defensa dos Estudantes

Clubs e Actividades

Organización

Plena aplicación da política de "Escolas seguras" da OCDSB, incluído un "Manual de escolas seguras" do AHS e formación para o persoal e os alumnos conforme á lexislación sobre escolas seguras do proxecto de lei 157.Formación do persoal e alumnado a través de cursos e simulacros.

Seguridade

Foto: Laboratorio en Ridgemont High School

Foto: Obradoiro de Mecánica en Ridgemont HS

Foto: Obradoiro de Mecánica en Ridgemont HS

Foto: Porta Principal de Ridgemont High School

Fotos Fonte Propia e https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Educación Secundaria

Ridgemont High School

Foto: Pavillón Deportes en Ridgemont HS

Foto: Obradoiro Mecánica Ridgemont HS

Foto: Obradoiro Mecánica Ridgemont HS

Foto: Programas Ridgemont High School

Fotografías Fonte Propia

Ridgemont High School

Ridgemont HS é unha escola comunitaria semestral de 9º a 12º grao. Os cursos ofrécense nos niveis académico e universitario, aplicado/universitario e aberto/mixto. Hai catro períodos ao día, nun ciclo de dous días, co Día 1 nos días impares e o Día 2 nos días pares. Os períodos non son rotativos pola mañá, pero si pola tarde. Cada período dura 75 minutos e o xantar dura 50 minutos.

Ridgemont HS é un centro de ESL, inmersión en francés, e ECL (Educación para a Vida Comunitaria) programas, curso de arte de computador, Tecnoloxía da Comunicación e de Transporte, e Deseño e Tecnoloxía, Programa Co-op (traballo formativo en empresas), Artes e programas de Atletismo, e idiomas como o árabe, somalí, español e alemán.

Programas e servicios

Formación en liderado, Spartan STARS, Embaixadores de RHS, Club Multicultural, Jane Austen Book Club, baloncesto, voleibol, rugby, ultimate, fútbol, atletismo, hóckey sobre xeo, tenis, e golf Clubs de Robótica, Esquí, Drama, Educación ao aire libre, Liderazgo, Debate, Anuario, Coro, Danza, Xadrez, Xogos, Improvisación, Club NU, Programa de Almorzo, Club de Tarefas.

Clubs e Actividades

Organización

Ridgemont HS ofrece programas de resolución de conflitos interculturais, código de conduta, programa de mediación , de educación do carácter, programa Spartan STARS, de intervención temperá, oficial de ligazón multicultural e recursos escolares, conselleiro xuvenil e traballador social, enfermeiro, higienista dental e avaliación quiropráctica, e un plan integral de crise e seguridade.

Seguridade

Fotografías de Edificios do Parlamento Canadense e Esculturade araña diante da Galería Nacional. Fonte Propia e Genial.ly.com

O sistema educativo canadense valora a cultura indíxena e o traballo social, en beneficio de persoas da terceira idade e persoas con diversidade funcional; insere nos seus programas campañas para combater o racismo, a xenofobia e o bullying; establece un equilibrio entre a teoría e a práctica para permitir a aplicación de coñecementos na contorna laboral; ten como piar fundamental a cultura e tradición de cada rexión para o deseño do plan de estudos e inclúe cursos especiais para estudantes estranxeiros.

Conclusións

 • https://es.red-leaf.com/
 • Xunta Escolar do Distrito de Ottawa-Carleton
 • Ridgemont High School
 • Glebe Collegiate Institute
 • Sir Guy Carleton Secondary School
 • Adult High School
 • ORDE do 7 de xaneiro de 2022 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para o avance da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2022 (código de procedemento ED305F).
Ligazóns Web

Referencias

Fotografía dos Edificios do Parlamento Canadense: Senado e Cámara dos Comúns

Gustaríame mostrar o meu máis sincero agradecemento a Constantine Ioannou , director do programa en Ottawa e a todo o seu equipo; aos meus titores dos 4 Centros Educativos que visitei; ao profesorado que me permitiu asistir e observar as súas clases e compartiu comigo a súa metodoloxía e formas de avaliación; á miña familia de acollida pola súa total implicación e constante apoio; a Miriam Rubio e a Read Leaf; a todos os meus compañeiros e compañeiras deste programa PIALE 2022 , xa que, sen eles/as esta experiencia non tería sido tan gratificante e enriquecedora; aos organizadores do programa PIALE da Xunta de Galicia e ao CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel.

Agradecementos

Nuria Regina Fortes Pintos

PIALECANADÁ 2022

Referencias

Conclusiones

Centros Educativos visitados

Claves del sistema educativo canadiense

Introducción

Índice

PIALE (Programa Integral Aprendizaje Lenguas Extranjeras)

Actividad 6 (modalidad 1 con 3 fases) : Destinada a profesorado CLIL en inglés y otro profesorado de los cuerpos de profesores o catedráticos de enseñanza secundaria, profesores técnicos de FP o enseñanzas de régimen especial que imparte docencia directa en el aula, en secundaria, formación profesional o enseñanzas de régimen especial, excepto en EEOOII y que haya acreditado un nivel B2 o superior en lengua inglesa del MCERL. FASE A: consiste en un curso de formación de 1 semana de duración (para quienes no tengan un nivel C2) en inglés en la CA de Galicia.FASE B: es una inmersión total en inglés de 4 semanas en Canadá durante el 1º trimestre del curso 2022 a través de la integración en la vida escolar, sin obligaciones lectivas, en centros escolares de Canadá.FASE C: implica la difusión de la experiencia adquirida y realización de una memoria y unidad didáctica.Esta presentación se centrará en la descripción del desarrollo de la fase B.

+ INFO

Introducción

Relevancia de la educación emocional

En Canadá, se da flexibilidad a los alumnos para subir de nivel en las asignaturas donde obtengan cualificaciones elevadas y demuestren un dominio avanzado. Esto permite a los alumnos hacer la misma asignatura de un curso superior.

En todos los colegios se dedica un tiempo importante a enseñar a los estudiantes habilidades emocionales relacionadas con el trato a los demás, la resolución de conflictos y la empatía. Esta educación emocional contribuye en la prevención del acoso escolar y desarrolla conductas sociales positivas, así como personas solidarias y socialmente comprometidas.

Flexibilidad para subir de nivel

Cada estudiante, según las asignaturas que escoja, puede tener un horario diferente. Es posible que en algunas clases coincidan los mismos compañeros, pero lo más común es que en cada clase tengan diferentes compañeros. Además no son los profesores los que cambian de aulas sino los alumnos. Esto permite que cada profesor/a organice su espacio de trabajo y el aula a su enseñanza.

Sistema de bloques para los horarios

No existe un sistema nacional de educación en Canadá. Cada provincia o zona funciona de forma autónoma y tiene todas las competencias en educación y el 100% del presupuesto disponible. Con este sistema, la estrategia a seguir depende de la provincia, que atiende a las características de cada población. Este sistema permite adaptar mejor la educación a las necesidades de cada comunidad.

Sistema provincial

En Canadá se le da mucha mucha importancia a las actividades extracurriculares: teatro, deportes, cine, fotografía....

Importancia en las actividades extracurriculares

El sistema canadiense se centra más en la práctica y en la participación activa del alumnado en las aulas. El desempeño de los estudiantes es monitoreado y evaluado constantemente por sus maestros durante todo el curso escolar. No se centra tanto en los exámenes finales sino en un control constante de los conocimientos que el alumno tiene que adquirir.

Combinación de la práctica y la participación activa, con un enfoque al mercado laboral

En Canadá no existen oposiciones y la selección del personal docente se rige por unos estándares muy altos de exigencia, el acceso a la carrera de maestro es un proceso verdaderamente selectivo.Es necesario dar una clase ante un comité de expertos y pasar una entrevista personal para ser contratados. Durante los dos primeros años, el director del colegio revisará su progreso y evolución, para ver si se ajusta a los estándares. Además, cada cinco años se realizará un control para ver si el profesor cumple con los objetivos marcados por el centro.

Profesores altamente cualificados y elegidos según las necesidades del Centro Educativo

Claves del Sistema Educativo Canadiense

Tabla de equivalencia del sistema canadiense con el sistema educativo español. Fuente Propia
La educación obligatoria canadiense comienza con la primaria, desde los 6 años hasta llegar a la secundaria con 16 ó 18 años, dependiendo de la provincia. Estos son los últimos cuatro o seis años de formación. Al igual que los cursos, en Canadá, según los años que tenga el estudiante, se le asignará en un grado, desde el 1 hasta el 12, y tendrá que ir al una Elementary School, a una Middle School o a una High School.

Sistema Educativo Canadiense

Comprende asignaturas como ciencias o matemáticas, pero también otras formaciones específicas como diseño, robótica, marketing, audiovisuales, enfermería, derecho mecánica, o Co-op (trabajo en empresas).

Tipo de Asignaturas

Cada estudiante tendrá que haber cursado en total 8 asignaturas, 4 en cada semestre hasta completar los 10 meses de su Año Escolar.

Número de Asignaturas

Un Año Escolar en Canadá está dividido en dos semestres académicos, (5 meses cada semestre). El primero comprende desde septiembre hasta finales de enero y el segundo, desde febrero hasta finales de junio.

Curso Escolar

Año Escolar en Canadá

Fotografías Fuente Propia

En Canadá se da mucha más importancia a la práctica y a la participación activa, lo que hace que el alumno interactúe más con los profesores y los compañeros e interiorice más los contenidos de cara a los exámenes.

Menos Memorización

Para aprobar una asignatura en Canadá, es necesario sacar al menos una C lo que implica una calificación mínima de 70 puntos sobre 100. Sin embargo, su sistema educativo, permite alcanzar la nota mínima de manera más fácil, que en otros países donde los exámenes finales tienen un gran peso en la nota final.

Sistema de Calificaciones

A: 90 – 100 puntos – Calificación más alta B: 80- 89 puntos C: 70 – 79 puntos D: 60 – 69 puntos F: 0 – 59 puntos – Calificación más baja

Tipos de calificaciones

Calificaciones en Canadá

Foto: Taller de mecánica en Ridgemont HS

Foto:Taller de Chapistería en SGCSS

Foto: Barrio de Glebe

Foto: Puerta Principal Adult High School

Fotografías Fuente Propia

Ridgemont High School imparte una formación profesional y tecnológica para la vida laboral, la Universidad o el College.

Institutos Visitados

+ INFO

Adult HS ofrece una educación de adultos de calidad en un entorno afectuoso y estimulante para preparar a los estudiantes para el acceso al mundo laboral o educación postsecundaria.

Adult High School

+ INFO

Ridgemont High School

+ INFO

Glebe Collegiate Institute oferta una formación profesional y tecnológica para la vida laboral, Universidad o el College.

Glebe Collegiate Institute

+ INFO

Sir Guy Carleton Secondary School brinda a sus estudiantes una formación profesional y tecnológica para la vida laboral o el College.

Sir Guy Carleton Secondary School

Foto: Aula de Co-op en Adult High School

Foto: Pasillo con taquillas Adult High School

Foto: Aula de ERM en Adult High School

Foto: Puerta Principal Adult High School

Fotografías Fuente Propia y https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Secundaria para Adultos

Adult High School

Foto: Gimnasio en Adult High School

Foto: Pasillo con DESA en Adult High School

Foto: Pasillo y Plan Seguridad Antiincendio

Foto: Pasillo Centro de Recepción Familias

Images Source: Own photographs and map available at https://www.google.es/maps/

Adult High School

Programas completos desde 9º hasta 12º curso Paquetes especializados para estudiantes ELL De 9º a 12º grado con cuatro periodos de 75 minutos La enseñanza en clase se ve reforzada por el uso de la tecnología Software de exploración de carreras en Servicios Estudiantiles Actividades al mediodía que fomentan la forma física y los estilos de vida saludables

Educación Cooperativa, Artes Culinarias, Peluquería y Estétic.Arte, Negocios, Tecnología, Inglés, ESL, Matemáticas, Ciencisa y Sociales. Orientación profesional y laboralEl alumnado al finalizar sus estudios adquiere el título de secundaria que le permite el acceso al mundo laboral, al College o a la Universidad.

Programas y servicios

Fitness Centre, noon hour sports Global Village Festival (GVF) Conversation Club Christian Club Retro-Room Clothing Store Recycling Program “Earth Care” Art Club Choir Book Club GSA Club,Women's Group

Clubs y Actividades

Organización

Plena aplicación de la política de "Escuelas seguras" de la OCDSB, incluido un "Manual de escuelas seguras" del AHS y formación para personal y alumnado conforme a la legislación sobre escuelas seguras del proyecto de ley 157.Formación del personal en primeros auxilios, RCP, DESA, intervención no violenta en situaciones de crisis.

Seguridad

Foto: Sala Integración Cultura Aborigen SGCSS

Foto: Aula para alumnado con diversidad funcional

Foto: Taller de Edificación en Sir Guy Carleton SS

Foto: Puerta Principal de Sir Guy Carleton SS

Fotografías Fuente Propia y https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Escuela de Formación Profesional

Sir Guy Carleton Secondary School

Foto: Gimnasio de Sir Guy Carleton SS

Foto: Taller Negocios Huerto Ecológico

Foto: Taller Mecánico en Sir Guy Carleton SS

Foto: Pasillo en Sir Guy Carleton SS

Fotografías Fuente Propia

Sir Guy Carleton Secondary School

-Duración de cada sesión: 75 minutos.-Asociación de créditos Dual con Algonquin College en hostelería. -Experiencia laboral para los estudiantes de último año para experimentar el trabajo en el campo, mientras que la obtención de créditos (s). - Clases reducidas: máximo de 17 alumnos. - Tres programas de Especialista en Altas Capacidades (SHSM): - Educación Culinaria Avanzada (ACE) Programa Avanzado en Tecnologías de - Reparación de Automóviles (APART) Operaciones Agrícolas Urbanas (UFO)

+ NFO

Artes, Ciencias Empresariales, Estudios Canadienses, Educación, Cívica y Profesiones, Inglés, Educación Experiencial, Estudios sobre las Primeras Naciones, Métis e Inuit, Vida Saludable, Matemáticas, Ciencias, Oficios y tecnología . Orientación.Certificado de logro (menos de 14 créditos), Certificado de Secundaria (OSSC) o Diploma de Secundaria (OSSD) para acceso a trabajo o College

Programas y servicios

- Gimnasio.- Club de fotografía- Club de Arte- Club de Minecraft- Club de Baloncesto y de Hockey- Club de desayuno - Cafetería de apoyo

Clubs y Actividades

Organización

Plena aplicación de la política de "Escuelas seguras" de la OCDSB, incluido un "Manual de escuelas seguras" del AHS y formación para el personal y los alumnos conforme a la legislación sobre escuelas seguras del proyecto de ley 157.Realizan un simulacro de incendio cada mes y dos simulacros de confinamiento cada curso escolar

Seguridad

Foto: Biblioteca de Glebe Collegiate Institute

Foto: Escalera en Glebe Collegiate Institute

Foto: Entrada de Glebe Collegiate Institute

Foto: Puerta Principal de Glebe Collegiate Institute

Fotografías Fuente Propia y https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Educación Secundaria

Glebe Collegiate Institute

Foto: Pabellón de Glebe Collegiate Institute

Foto: Programas Glebe Collegiate institute

Foto: Pasillo con DESA en Glebe Collegiate

Foto: Mural en Glebe Collegiate Institute

Fotografías Fuente Propia

Glebe Collegiate Institute

-Duración de cada sesión: 75 minutos.-Asociación de créditos Dual con Algonquin College en hostelería. -Experiencia laboral para los estudiantes de último año para experimentar el trabajo en el campo, mientras que la obtención de créditos (s). - También se ofrece un programa de inmersión en francés para superdotados, Inglés como segundo idioma,Programa de Certificado Internacional (ICP), y Especialista en Altas Capacidades (SHSM) en el Sector No Lucrativo

Glebe ofrece cursos que permiten a todos los estudiantes explorar diversos campos del mundo académico. Para ello deben cursar 18 créditos obligatorios y 12 créditos optativos, todos ellos en los siguientes departamentos. Artes, Estudios Empresariales, Estudios Canadienses y Mundiales y Ciencias Sociales y Humanidades, Inglés, Salud y Educación Física, Idiomas, Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Programación.

Programas y servicios

Consejo de Estudiantes de Glebe, Comité de Estudiantes de Glebe, Consejo Escolar de Glebe, Consejo Atlético de Glebe, Comité del centenario de Glebe, Asociación de Estudiantes Negros de Glebe, Club de Mejores Compañeros, Ensemble Ottawa, Club de cine de Glebe, Gaceta de Glebe, Club de Acción Mundial, Asociación de Defensa de los Estudiantes

Clubs y Actividades

Organización

Plena aplicación de la política de "Escuelas seguras" de la OCDSB, incluido un "Manual de escuelas seguras" del AHS y formación para el personal y los alumnos conforme a la legislación sobre escuelas seguras del proyecto de ley 157.Formación del personal y alumnado

Seguridad

Foto: Laboratorio en Ridgemont High School

Foto: Taller de Mecánica en Ridgemont High School

Foto: Taller de Mecánica en Ridgemont High School

Foto: Puerta Principal de Ridgemont High School

Fotos Fuente Propia y https://www.google.es/maps/@42.7999285,-8.0177344,8z?hl=es

Instituto de Educación Secundaria

Ridgemont High School

Foto: Pabellón Deportes en Ridgemont HS

Foto: Taller de Mecánica en Ridgemont HS

Foto: Taller de Mecánica en Ridgemont HS

Foto: Programas Ridgemont High School

Fotografías Fuente Propia

Ridgemont High School

Ridgemont HS es una escuela comunitaria semestral de 9º a 12º grado. Los cursos se ofrecen en los niveles académico y universitario, aplicado/universitario y abierto/mixto. Hay cuatro periodos al día, en un ciclo de dos días, con el Día 1 en los días impares y el Día 2 en los días pares. Los periodos no son rotativos por la mañana, pero sí por la tarde. Cada periodo dura 75 minutos y el almuerzo dura 50 minutos.

Ridgemont HS es un centro de ESL, inmersión en francés, y ECL (Educación para la Vida Comunitaria) programas, curso de arte de ordenador, Tecnología de la Comunicación, Tecnología de Transporte, y Diseño y Tecnología, Programa Co-op (trabajo formativo en empresas), Artes y programas de Atletismo, e idiomas como el árabe, somalí, español y alemán.

Programas y servicios

Formación en liderazgo, Spartan STARS, Embajadores de Ridgemont HS, Club Multicultural, Jane Austen Book Club, baloncesto, voleibol, rugby, ultimate, fútbol, atletismo, hockey sobre hielo, tenis, y golf Clubes de Robótica, Esquí, Drama, Educación al Aire Libre, Liderazgo, Debate, Anuario, Coro, Danza, Ajedrez, Juegos, Improvisación, Club NU, Programa de Desayuno, Club de Tareas.

Clubs y Actividades

Organización

Ridgemont HS ofrece programas de resolución de conflictos interculturales, código de conducta, programa de mediación , programa de educación del carácter, programa Spartan STARS, programa de intervención temprana, oficial de recursos escolares, consejero juvenil y trabajador de extensión comunitaria, psicólogo y trabajador social de la Junta, enfermera, higienista dental y evaluación quiropráctica, y un plan integral de crisis.

Seguridad

Fotografías de Edificios del Parlamento Canadiense y araña en las afueras de la Galería Nacional. Fuente Propia y Genial.ly.com

El sistema educativo canadiense valora la cultura indígena y el trabajo social, en beneficio de personas de la tercera edad y personas con diversidad funcional; inserta en sus programas campañas para combatir el racismo, la xenofobia y el bullying; establece un equilibrion entre la teoría y la práctica para permitir la aplicación de conocimientos en el entorno laboral; tiene como pilar fundamental la cultura y tradición de cada región para el diseño del plan de estudios e incluye cursos especiales para estudiantes extranjeros.

Conclusiones

 • https://es.red-leaf.com/
 • Junta Escolar del Distrito de Ottawa-Carleton
 • Ridgemont High School
 • Glebe Collegiate Institute
 • Sir Guy Carleton Secondary School
 • Adult High School
 • ORDEN de 7 de enero de 2022 por la que se convocan plazas destinadas al profesorado para la realización de itinerarios formativos para el avance de su competencia lingüística y comunicativa, relativos al Programa integral de aprendizaje de lenguas extranjeras (PIALE) para el año 2022 (código de procedimiento ED305F).
Enlaces Web

Referencias

Fotografía de Edificios del Parlamento Canadiense: Senado y Cámara de los Comunes

Me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a Constantine Ioannou , director del programa en Ottawa y a todo su equipo; a mis tutores de los 4 Centros Educativos que visité; al profesorado que me permitió asistir y observar sus clases y compartió conmigo su metodología y formas de evaluación; a mi familia de acogida por su total implicación y constante apoyo; a Miriam Rubio y a Read Leaf; a todos mis compañeros y compañeras de este programa PIALE 2022 , ya que, sin ellos/as esta experiencia no hubiese sido tan gratifiicante y enriquecedora; a los organizadores del programa PIALE de la Xunta de Galicia y al CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel.

Agradecimientos

Nuria Regina Fortes Pintos

PIALECANADA 2022

References

Conclusions

Schools Visits

Keys to the Canadian Education System

Introduction

Table of Contents

PIALE (Integral Foreign Language Learning Program)

Activity 6 (modality 1 with 3 phases): Intended for CLIL teachers in English and other teachers from the secondary school, vocational training or special regime teaching staff who teach directly in the classroom, in secondary school, vocational training or special regime teaching, except in EEOOII, and who have accredited a level B2 or higher in English language of the CEFR.PHASE A: It consists of a 1-week training course (for those who do not have a C2 level) in English in the CA of Galicia. PHASE B: It implies a 4-week total immersion in English in Canada during the first quarter of the academic year 2022 through integration into school life, without teaching obligations, in schools in Canada. PHASE C: It involves the diffusion of the experience acquired and the production of a report and didactic unit.This presentation will focus on the Phase B implementation.

+ INFO

Introduction

Importance of Social Emotional Learning

In Canada, students are given flexibility to move up a level in subjects where they obtain high qualifications and demonstrate advanced proficiency. This allows students to take the same subject at a higher grade level.

EIn all Canadian schools, a significant amount of time is devoted to teaching children emotional skills related to the treatment of others, conflict resolution and empathy. This emotional education contributes to the prevention of bullying and develops positive social behaviors, as well as caring and socially committed individuals.

Flexible Learning Pathways

Each student, depending on the subjects he/she chooses, may have a different schedule. It is possible that in some classes they have the same classmates, but the most common thing is that in each class they have different classmates. In addition, it is not the teachers who change classrooms but the students. This allows teacher to organize their work space and the classroom according to their teaching.

Block Schedule System

There is no national education system in Canada. Each province or zone operates autonomously and has all the competencies in education and 100% of the available budget. With this system, the strategy to be followed depends on the province, which takes into account the characteristics of each population. This system makes it possible to better adapt education to the needs of each community.

Provincial System

In Canada a lot of importance is given to extracurricular activities: theater, sports, cinema, photography.....

Importance of extracurricular activities

The Canadian system focuses more on practice and active student participation in the classroom. Students' performance is constantly monitored and evaluated by their teachers throughout the school year. The focus is not so much on final exams but on a constant monitoring of the knowledge that the student has to acquire.

Increasing Practice and Student Participation

In Canada, there are no competitive examinations and the selection of teaching staff is governed by very high standards, access to the teaching career is a truly selective process. It is necessary to teach a class before a committee of experts and pass a personal interview in order to be hired. During the first two years, the school principal will review teachers' progress and evolution, to see if they meet the standards. In addition, every five years a check will be made to see if the teacher meets the objectives set by the school.

Highly qualified teachers chosen according to the needs of the school.

Keys to the Canadian Education System

Table: Comparison of Spanish and Canadian Education Systems. Own Source.
Canadian compulsory education begins with elementary school, from age 6 until high school at age 16 or 18, depending on the province. These are the last four or six years of education. Like the courses, in Canada, depending on how old the student is, he/she will be assigned to a grade, from 1 to 12, and will have to go to Elementary School, Middle School or High School.

Education System in Canada

It includes subjects such as mathematics or sciences typical of all high schools, but also others typical of more specific training such as design, robotics, marketing, audiovisual, nursing, mechanical law, or Co-op (work in companies).

School Subjects

Each student must have taken a total of 8 subjects, 4 in each semester to complete the 10 months of the school year.

Subjects Number

A school year in Canada, regardless of the province, is divided into two academic semesters (5 months each semester). The first runs from September to the end of January and the second from February to the end of June.

School Year

The Canadian School Year

Images Source: Own photographs

In Canada, much more importance is given to practice and active participation, which makes the student interact more with teachers and classmates and internalize more of the content in preparation for the exams.

Less Memorization

It is necessary to get at least a C to pass a subject in Canada, which implies a minimum grade of 70 points out of 100. However, its educational system makes it easier to achieve the minimum grade than in other countries where the final exams have a great weight in the final grade.

Grading System

A: 90 - 100 points - Highest rating B: 80 - 89 points C: 70 - 79 points D: 60 - 69 points F: 0 - 59 points - Lowest rating

Grading Standards

Academic Grading in Canada

Image: Mechanic Workshop, Ridgemont HS

Image: Body shop, Sir Guy Carleton SS

Image: Glebe Neighbourhood

Image: Adult High School main entrance

Images Source: Own photographs

Ridgemont High School provides students with vocational and technological training for work, College or University.

School Visits

+ INFO

Adult High School provides quality adult education in a caring and stimulating environment to prepare students for entry into the world of work or for post-secondary education.

Adult High School

+ INFO

Ridgemont High School

+ INFO

Glebe Collegiate Institute provides students with vocational and technological training for the workplace, University or College.

Glebe Collegiate Institute

+ INFO

Sir Guy Carleton Secondary School provides students with vocational and technological training for working life or College.

Sir Guy Carleton Secondary School

Image: Co-op classroom, Adult High School

Image: Adult High School hallway with lockers

Image: ERM classroom, Adult High School

Image: Adult High School Entrance

Images Source: Own photographs and map available at https://www.google.es/maps/

Adult High School

Image: Adult High School Gym

Image: Automatic Defibrillator, Adult HS

Image: Fire Safety Plan, Adult High School

Image: Family Reception Centre, Adult HS

Images Source: Own photographs

Adult High School

Comprehensive programs from Grade 9 through to Grade 12 Specialized packages for ELL learners Grade 9 to Grade 12 with four 75 minute periods In class instruction is enhanced by the use of technology Career exploration software in Student Services Noon hour activities that engage fitness and healthy lifestyles

Cooperative Education, Culinary Arts, Hairdressing and Esthetics, Art, Business, Technology, English, ESL, Math, Science and Social Studies. Career and Work OrientationAt the end of their studies, students acquire a high school diploma that allows them access to the world of work, College or University.

Programs and services

Fitness Centre, noon hour sports Global Village Festival (GVF) Conversation Club Christian Club Retro-Room Clothing Store Recycling Program “Earth Care” Art Club Choir Book Club GSA Club,Women's Group

Clubs and Activities

Organization

Full implementation of the OCDSB "Safe Schools" policy, including an AHS "Safe Schools Handbook" and training for staff and students in accordance with the safe schools legislation in Bill 157. Staff training in first aid, CPR, AED, non-violent crisis intervention.

Safety

Image: Aboriginal cultural integration room

Image: Facilities for special needs students, SGCSS

Image: Building Classroom, Sir Guy Carleton SS

Image: Sir Guy Carleton SS main entrance

Images Source: Own photographs and map available at https://www.google.es/maps/

Sir Guy Carleton Secondary School

Image: Sir Guy Carleton SS Gym

FImage: Business Workshop, SGCSS

Image: Mechanic Workshop, Sir Guy CSS

Image: Hallway, Sir Guy Carleton SS

Images Source: Own photographs

Sir Guy Carleton Secondary School

--Duration of each session: 75 minutes Dual credit partnership with Algonquin College in hospitality. -Work experience for seniors to experience working in the field while earning credit(s). - Small class size: maximum of 17 students. - Three High Skills Specialist (SHSM) programs: - Advanced Culinary Education (ACE) Advanced Program in Automotive Repair Technologies (APART) Urban Farm Operations (UFO)

+ NFO

Arts, Business Studies, Canadian and World Studies, Education, Civics and Professions, English, Experiential Education, First Nations, Métis and Inuit Studies, Active and Healthy Living, Mathematics, Science, Crafts and Technology. Career and Work OrientationStudents at the end of their studies acquire either the Certificate of Achievement (less than 14 credits), Secondary School Certificate (OSSC) or Secondary School Diploma (OSSD) which allows them access to the world of work, or to the College.

Programs and services

- Gym. - Photography Club - Art Club - Minecraft Club - Basketball and Hockey Club - Breakfast Club - Support Cafeteria

Clubs and Activities

Organization

Full implementation of the OCDSB "Safe Schools" policy, including an AHS "Safe Schools Handbook" and training for staff and students in accordance with the safe schools legislation in Bill 157. They conduct one fire drill each month and two confinement drills each school year.

Safety

Image: Glebe Collegiate Institute library

Image: Glebe Collegiate Institute stairs

Image: Glebe Collegiate Institute main door

Image: Glebe Collegiate Institute main entrance

Images Source: Own photographs and map available at https://www.google.es/maps/

Glebe Collegiate Institute

Image: Glebe Collegiate Institute Sports Hall

Image: Glebe Collegiate institute Programs

Image Semiautomatic Defibrillator, GCI

Image: Mural, Glebe Collegiate Institute

Images Source: Own photographs

Glebe Collegiate Institute

-Duration of each session: 75 minutes Dual credit partnership with Algonquin College in hospitality. -Work experience for seniors to experience working in the field while earning credit(s). - An immersion program is also offered in French for the Gifted, English as a Second Language, International Certificate Program (ICP), and Specialist in High Abilities (SHSM) in the Non-Profit Sector.

Glebe offers 18 required credits and 12 elective credits, all of which are in the following departments. Arts, Business Studies, Canadian and World Studies and Social Sciences and Humanities, English, Health and Physical Education, Languages, Mathematics, Science, Technology and Programming.

Programs and services

CGlebe Student Council, Glebe Student Committee, Glebe School Board, Glebe Athletic Council, Glebe Centennial Committee, Glebe Black Students Association, Glebe Best Buddies Club, Ensemble Ottawa, Glebe Film Club, Glebe Gazette, Global Action Club, Student Advocacy Association

Clubs and Activities

Organization

Full implementation of the OCDSB "Safe Schools" policy, including an AHS "Safe Schools Handbook" and training for staff and students in accordance with the safe schools legislation in Bill 157.It is also offered taff and student training

Safety

Image: Laboratory, Ridgemont High School

Image: Mechanic workshop, Ridgemont HS

Image: Mechanic workshop,Ridgemont HS

Image Ridgemont High School main entrance

Images Source: Own photographs and map available at https://www.google.es/maps/

Ridgemont High School

Image: Sports Hall, Ridgemont HS

Image: Mechanic workshop, Ridgemont HS

Image: Mechanic workshop,Ridgemont HS

Image: Ridgemont High School Programs

Images Source: Own photographs

Ridgemont High School

Ridgemont HS is a 9th-12th grade semester community school. Courses are offered at the academic and college, applied/college, and open/mixed levels. There are four periods per day, on a two-day cycle, with Day 1 on odd-numbered days and Day 2 on even-numbered days. The periods do not rotate in the morning, but do rotate in the afternoon. Each period lasts 75 min. and lunch lasts 50 minutes.

Ridgemont HS offers ESL, French Immersion, and ECL (Education for Community Living) programs, Computer Art Course, Communication Technology, Transportation Technology, and Design and Technology, Co-op Program (in-company training work), Arts and Athletics programs, and languages such as Arabic, Somali, Spanish and German.

Programs and services

Leadership Training, Spartan STARS, RHS Ambassadors, Multicultural Club, Jane Austen Book Club, basketball, volleyball, rugby, ultimate, soccer, track and field, ice hockey, tennis, golf Robotics Clubs, Skiing, Drama, Outdoor Education, Leadership, Debate, Yearbook, Choir, Dance, Chess, Games, Improv, NU Club, Breakfast Program, Homework Club

Clubs and Activities

Organization

Ridgemont HS provides intercultural conflict resolution programs, code of conduct, mediation and character education program, Spartan STARS program, early intervention program, multicultural liaison and school resource officer, youth counselor, psychologist and social worker, nurse, dental hygienist, chiropractic evaluation, and a comprehensive crisis and safety plan.

Safety

Photographs of Canadian Parliament Buildings and Spider outside the National Gallery of Canada. Own Source and at Genial.ly.com

The Canadian educational system values indigenous culture and social work for the benefit of senior citizens and people with functional diversity; it includes in its programs campaigns to combat racism, xenophobia and bullying; it establishes a balance between theory and practice to allow the application of knowledge in the work environment; it has as a fundamental pillar the culture and tradition of each region for the design of the curriculum and includes special courses for foreign students.

Conclusion

 • https://es.red-leaf.com/
 • Ottawa-Carleton District School Board
 • Ridgemont High School
 • Glebe Collegiate Institute
 • Sir Guy Carleton Secondary School
 • Adult High School
 • ORDER of January 7, 2022, announcing the call for positions for teachers to carry out training itineraries for the advancement of their linguistic and communicative competence, related to the Integral Program for Foreign Language Learning (PIALE) for the year 2022 (procedure code ED305F).
Web Links

References

Canadian Parliament Buildings Photography: Senate and House of Commons

I would like to express my deepest appreciation to Constantine Ioannou, the program director in Ottawa and his entire team; to my tutors in the 4 schools I visited; to the teachers who allowed me to attend and observe their classes and shared with me their methodology and evaluation methods; to my host family for their total involvement and constant support; to Miriam Rubio and Read Leaf; to all my colleagues in this PIALE 2022 program, for without them this experience would not have beenso rewarding and enriching; to the organizers of the PIALE program of the Xunta de Galicia and to the CIFP A Carballeira Marcos Valcárcel.

Acknowledgements