Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

KONTAKT

REKRUTACJA

PRAKTYKI

PROGRAM

O KIERUNKU

SPIS TREŚCI

O KIERUNKU Studiów podyplomowych

01

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄświadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim(zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawoo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r.)w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiemlub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIMFakultatywnie na życzenie absolwent może otrzymać świadectwo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język angielski. Koszt 80 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ADRESACI STUDIÓW:Osoby z wykształcenieniem wyższym: magister, inżynier, licencjat/ tytuł równorzędny. Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś studia wyższe I / II stopnia lub 5-letnie studia magisterskie, to proponowany kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

ADRESACI STUDIÓW:Jeżeli nie posiadasz przygotowania pedagogicznego możesz równolegle studiować wybrany kierunek studiów podyplomowych plus uzupełnić przygotowanie pedagogiczne - skorzystaj z braku wpisowego do obu kierunków oraz 10% zniżki czesnego do tańszego kierunku!

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:posiadanie uprawnień pedagogicznych, w tym przygotowania psychologiczno-pedagogicznego do pracy jako nauczyciel w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,posiadanie dyplomu studiów wyższych (I / II stopnia / jednolitych magisterskich),

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE:Zdjęcie legitymacyjne x 1 szt. (podpisane imieniem i nazwiskiem drukowanymi literami na odwrocie)Formularz zgłoszeniowy, Umowa o świadczenie uług edukacyjnych,Wniesienie opłaty wpisowej.

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI KWOTY CZESNEGO przez cały okres studiów.Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów).Faktura z odroczonym terminem płatności? TAK.Faktura wystawiona na organ prowadzący? TAK.Możliwość płatności całości czesnego semestralnie? TAK.Możliwość płatności całości czesnego miesięcznie? TAK.

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Koszt studiów jest kosztem całkowitym, pokrywa wszystkie opłaty programu studiów podyplomowych: materiałów, zaliczeń/egzaminów, koszt świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jednorazowej wysyłki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na adres wskazany przez Uczestnika studiów.Czesne za 3 semestry studiów: 3.600 złMożliwość opłat czesnego w częściach: 10 x 360 zł

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel: Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają Nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu Nauczycieli w: wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie,

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym,wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

PROGRAM Studiów podyplomowych

02

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Ilość semestrów: 3 MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGOPodstawy pedagogiki specjalnejDydaktyka specjalnaDiagnostyka w pedagogice specjalnejEtyka zawodu nauczycielaPraktyka moduł I 60 h

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGOAnatomia i fizjologia układu nerwowego z elementamineurologiiElementy psychologii klinicznej i psychopatologii.Podstawy neuropsychologiiDiagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmuTerapia i wsparcie rodziny dzieckaZaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGODiagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniamize spektrum autyzmu Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrumautyzmu Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGOMetodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnejTrening Umiejętności SpołecznychWspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniamize spektrum autyzmuPraktyka moduł II 120 h

* praca projektowa lub prezentacja na wybrany przez Słuchacza case study (min. 30 slajdów).

Obecność na zajęciach w czasie rzeczywistym

Przygotowanie pracy projektowej lub prezentacji zaliczeniowej*

Zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych/zawodowych

Uregulowanie czesnego i opłaty wpisowej

Warunkami ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest:

Tel: 797 173 501Tel: 502 162 365Tel: 503 192 950Tel: 690 515 224

STUDIUJ Z GWARANCJĄ SATYSFAKCJI I SUKCESU

SIEĆ WSPÓŁPRACY LEKCJE XXI - WIEKUABC AUTYZMUDARMOWE WEBINARIA

STUDIUJ Z GWARANCJĄ ZADOWOLENIA

24h/dobędostęp do treści

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW OFFLINE NA PLATFORMIE eLearning dla każdego Uczestnika studiów.Nieograniczony dostęp z każdego miejsca na świecie24h na dobę

Zajęcia są streamowane online w czasie rzeczywistym oraz nagrywane z możliwością odtworzenia nagrań na platformie

Wykładowa forma zajęć z panelem dyskusyjnym i/lub wykład interdyscyplinarny

100% ONLINE w czasie rzeczywistym (Real Time Online)

POZNAJ SZCZEGÓŁY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

FORMA STUDIÓW

PRAKTYKI

03

Moduł I 60 h

Realizowany w placówce oświatowej (najlepiej szkoła) Opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka realizowana z dziećmi o dowolnej niepełnosprawności.

Moduł II 120 h

Opiekun praktyk: nauczyciel wspomagający. Praktyka musi być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami ze spaktrum autyzmu. Są to takie miejsca jak: przedszkola specjalne, szkoły specjalne, szkoły życia, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne - pod warunkiem, że zajmują się osobami ze spektrum autyzmu

Bierni Nauczyciele lub osoby bez przygotowania pedagogicznego mają obowiązek zaliczenia pełnych godzinowo praktyk zawodowych.Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem i złożysz stosowne zaświadczenie wraz z wnioskiem - Twoje praktyki mogą zostać skrócone o 50%. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś czynnym Nauczycielem?Skróć praktyki o połowę!

Jeżeli jesteś czynnym Nauczycielem, a Twoja praca jest zgodna z kierunkiem studiów - możesz ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych.Wnioski rozpatrywane są indywidualnie przez Dziekana Uczelni WSH-E.

Jesteś Praktykiem?Skorzystaj z możliwości zaliczenia praktyk na podstawie wykonywanej pracy zawodowej

Jesteś czynnym Nauczycielem?Zapraszamy!Potrzebujesz przygotowania pedagogicznego? Zapraszamy!

Formę pracy dyplomowej spełnia praca projektowa. Materiały wypracowane podczas STUDIÓW to PROJEKT EGZAMINACYJNY, z którego możesz korzystać podczas praktyk lub późniejszej praktyki zawodowej.

Od 2000 roku na RYNKU EDUKACYJNYM: studia licencjackie, kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, kursy dofinansowane z BUR, KFS oraz środków unijnych

Od 2000 roku z WAMI

Czynny nauczyciel ma możliwość zaliczenia studiów w Indywidualnym Toku Nauki - w rok - zainteresowany? Zapraszamy!

BRAK PRACY DYPLOMOWEJ

Studia podyplomowe dla czynnych nauczycieli w rok

BRAK EGZAMINÓW DLA CZYNNYCH NAUCZYCIELI

DLACZEGO MY?

TYLKO TRZY KROKI DZIELĄ CIĘ OD PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH!

PRZYGOTUJ DOBREJ JAKOŚCI SKAN DYPLOMU POTWIERDZAJĄCY WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE i ZDJĘCIE

PO OTRZYMANIU ZGŁOSZENIAOTRZYMASZ UMOWĘ O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

REKRUTACJA

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z BUR

Dofinansowanie uzyskane z niepublicznych placówek oświatowych: szkól/przedszkoli prowadzących przez przedsiębiorców z KFS

Pozyskaj dofinansowanie do studiów podyplomowych

21%

BAZA USŁUG ROZWOJOWY

29%

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

50%

Dofinansowanie uzyskane z publicznych placóek oświatowych: szkól/przedszkoli/ich organów prowadzących

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Chcąc aplikować o środki z placówki niepublicznej można za pośrednictwem organu prowdzącego (przedsiębiorcy) aplikować o środki zarówno z KFS jak i BUR.

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z BUR - skontaktuj się z nami

JESTEM NAUCZYCIELEM - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM ZE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Chcąc aplikować o środki z placówki publicznej - zależy wnioskować o dofinansowanie bezpośrednio w swoim zakładzie pracy bądź organie prowadzącym.

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z BUR

Chcąc aplikować o środki z KFS - skontaktuj się z nami

JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ - JESTEM ZAINTERESOWANY DOFINANSOWANIEM Z KFS

Podążaj za odpowiedziami

JESTEŚ ZAINTERSOWANY DOFINANSOWANIEM?

www.facebook.com/isprybnik/

Whatsapp: 502 162 365

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

Pytania?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STUDIA PODYPLOMOWE 100%ONLINE

DECYZJA PODJĘTA?

Tel: 797 173 501 502 162 365 503 192 950 690 515 224

Instytut Studiów Podyplomowychul. Magnolii 2544-207 Rybnikwww.rybnikonline.eu Studiuj z gwarancją satysfakcji i sukcesu

NADAJ PRZESYŁKĘ Z DOKUMENTAMI

rybnikonline.eu

ZAPRASZAMY