Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1. Kłamstwo: cała prawda o...

2. Tylko prawda jest ciekawa

3. Psychologia kłamstwa

4. Prawda jako zasada wychowania

5. Sztuka a prawda

poczytaj o prawdzie

6. Prawda nieartystyczna

1. Walters Stan B.: Kłamstwo: cała prawda o...

Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać

+Info

Autor przekazuje informacje na następujące tematy: - W jaki sposób określić typowe zachowanie danej osoby, aby móc zauważyć pojawiające się w niej sprzeczności. - Jakie są niezbędne kroki, które prowadzą do odkrycia kłamstwa. - Nieporozumienie polegające na ocenie uczciwości na podstawie kontaktu wzrokowego oraz inne powszechne przekonania. - Typy zachowań maskujących nieuczciwość. - Co uczynić, aby w otwarty i uczciwy sposób komunikować się z bliskimi, przyjaciółmi i współpracownikami .

Stan Walters, jeden z największych ekspertów amerykańskich w wykrywaniu kłamstw, służy pomocą firmom, organizacjom przemysłowym oraz agencjom wymiaru sprawiedliwości. Wykłada na wielu stanowych akademiach policyjnych i w agencjach federalnych, m.in. w Departamencie Obrony USA, Wydziale Imigracji i Naturalizacji USA, Wydziale Walki z Narkotykami oraz Wydziale ds. Alkoholu, Tytoniu i Broni.

2. Fitas Adam. Tylko prawda jest ciekawa

O twórczości Józefa Mackiewicza

Józef Mackiewicz to jeden z najbardziej intrygujących świadków historii XX wieku. Monografia ukazuje go jako człowieka odważnego i niezależnego od wpływów dwudziestowiecznych utopii, a także jako prozaika na wskroś nowoczesnego, obdarzonego ogromną wrażliwością na regionalną odmienność kulturową i strzegącego tej odmienności. Czytelnik, odkrywa mało znane, fakty z historii XX wieku - takie jak epopeja kozacka w czasie li wojny, eksterminacja Żydów w podwileńskich Ponarach czy też naloty i bombardowania dywanowe Drezna. A przy okazji poznaje tajniki niezwykłego warsztatu pisarza.

+Info

Adam Fitas – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury KUL. Studia polonistyczne (KUL) w latach 1989-1994. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998). Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów genologicznych literatury współczesnej, a zwłaszcza prozy dokumentu osobistego.

3. Witkowski Tomasz. Psychologia kłamstwa

Motywy - strategie - narzędzia

Kłamstwo to najbardziej popularny rodzaj manipulacji językowej. Ponieważ korzystamy z niej wszyscy, wydaje nam się, że znamy ją dobrze. Lektura książki z pewnością pozbawi nas takiego przekonania. Okazuje się bowiem, że techniki kłamania mogą być niezwykle wyrafinowane a przez to skuteczne. Autor przedstawiając wyniki badań nie pozostawia nam złudzeń co do naszych umiejętności wykrywania kłamstwa. Dzięki książce poznamy także tajniki działania tak kontrowersyjnych urządzeń jak wykrywacze kłamstwa. Jeśli nasze komunikowanie się z innymi ma charakter gry, miejsce kłamstwa w komunikowaniu jest trwałe i konieczne

+Info

Tomasz Witkowski – polski psycholog, pisarz, publicysta i epistemolog psychologii.

4. Starnawski Witold. Prawda jako zasada wychowania

Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Podejmowanie refleksji filozoficznej nad otaczającą człowieka rzeczywistością ma na celu coraz bardziej precyzyjne, głębokie rozumienie owej rzeczywistości. Jednym z najważniejszych dzieł, realizowanych przez człowieka, jest dzieło wychowania. Filozoficzny ogląd działalności wychowawczej jest zepchnięty na margines zainteresowań pedagogicznych, ale niezwykle potrzebny. Specjalizacja w różnych dziedzinach wychowania i konieczność poświęcenia coraz większej ilości czasu na przyswojenie sobie nowoczesnych metod i technik pracy z wychowankiem sprawiają bowiem, że ogólna refleksja nad wychowaniem jest coraz bardziej ograniczana.

+Info

dr. hab. Witold Starnawski, kierownik kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

5. Nerczuk Zbigniew. Sztuka a prawda

Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem

Relacje pomiędzy dwoma myślicielami. W pismach Platona dyskusja z Gorgiaszem nie sprowadza się do prostej krytyki, ale niejednokrotnie myśl platońska kontynuuje i przetwarza wątki pojawiają­ce się u Gorgiasza. Przedstawienie fundamentalnych założeń obu prze­ciwstawnych koncepcji sztuki – sofistycznej i platońskiej – może być pomocne w zrozumieniu głównych problemów i po­lemiki zawartej w dialogu, mianowicie:. Szczegółowe omówienie wątku relacji zachodzą­cej między sztuką a prawdą może dać podstawę do wyciągnięcia wniosków dotyczących istotnych różnic po­między tymi dwiema koncepcjami filozoficznymi.

+Info

Zbigniew Nerczuk - filolog klasyczny i historyk filozofii starożytnej. Pracuje w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Interesuje się filozofią grecką, przede wszystkim Platonem, ruchem sofistycznym i sceptycyzmem. W swych pracach zmierza do rekonstrukcji historycznego i literackiego wymiaru dyskusji filozoficznych, opartej na analizie strukturalnej i językowej tekstu.

6. Grynberg Henryk. Prawda nieartystyczna

Życie jako dezintegracja

Zbiór esejów o literaturze Holocaustu, poszerzony o dwa nowe teksty. Lektura fascynująca i obowiązkowa. Jej autor - i pochodząca z 1969 roku powieść "Zwycięstwo" - znaleźli się na ogłoszonej w 2001 roku przez National Yiddish Book Center liście stu najwybitniejszych twórców i dzieł literatury żydowskiej, obok takich pisarzy jak Canetti, Kafka, Feuchtwanger, Singer i Schulz.

+Info

Henryk Grynberg – polski prozaik, poeta, dramaturg, eseista. W swym pisarstwie podejmuje głównie tematykę Holocaustu i losu polskich Żydów.