Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oficina Comarcal d'Impuls a la Transició Energètica

Començar

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Catàleg de Subvencions

LLISTAT PROFESSIONALS I EMPRESES COMARCALS

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Escull l'àmbit que t'interessi

Mobilitat sostenible

Energies RenovableTèrmica

Comunitats Energètiques

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Àmbits

Energia Renovable Elèctrica

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Energia Renovable Elèctrica

Autoconsum (amb o sense emmagatzematge)

Emmagatzematge

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. - Administració pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòmica o del tercer sector, CCPP.- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Fotovoltaica i Eòlica per autoconsum (80% energia generada ha de ser autoconsumida).Obligatori sistema de monitorització de l'energia elèctrica produïda i consum elèctric.Doc. addicional per projectes > 100 kW.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa 4. Instal·lacions autoconsum amb energia renovable.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Energia Renovable Elèctrica

A qui es dirigeix?

Sector residencial, administracions públiques i el tercer sector. - Administració pública sense activitat econòmica, persones físiques, autònoms, persones jurídiques sense activitat econòmica o del tercer sector, CCPP.- Comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia.

Quantia?

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Actuacions sector residencial

Info

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Programa 5. Emmagatzematge en instal·lacions autoconsum.

Instal·lacions d'emmatgatzematge amb rati màxim de 2kWh/kW (garantia mínima 5 anys). Tecnologia plom-àcid exclosa.

Energia Renovable Tèrmica

Sector residencial

Sectors sense activitat econòmica o Administracions

Àmbits

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Tèrmica

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms, CCPP, representació de col·lectius vulnerables, administració pública.

Quantia?

Instal·lacions de climatizació i ACS en habitatges mitjançant renovables tèrmiques: Solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (excepte aire-aire).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 477/2021

Propietat pública i tercer sector

Sector Residencial

Programa 6. Sector Residencial

Programa d'incentius lligats a l'autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables

Actuacions sector residencial

Info

Valors addicionals màxims

Programa incentius 2

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia (RD 1124/2021).

A qui es dirigeix?

- Entitats locals o supralocals.- Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre.- Agrupacions, consorcis o altres formes de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura en processos productius (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Quantia?

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Ajuts del 70% per actuació sobre el cost subvencionable.

Info

Energia Renovable Tèrmica

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Programa incentius 2

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sePrimera convocatoria de incentivos a proyectos de redes de calor y frío

A qui es dirigeix?

- Persones jurídiques, públiques o privades, sense activitat econòmica.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 11 de novembre del 2022.

Gestionat per IDAE.

Projectes > 1 MW.- Tipologia 1: Nova central de generació (únicament amb fonts d'energia renovable) i nova xarxa de distribució.- Tipologia 2: Ampliació o substitució de central de generació existent (nous equips amb renovables).- Tipologia 3: Ampliació de xarxa de distribució (la capacitat existent ha d'utilitzar fonts renovables).

Quantia?

Ajut addicional del 5% repte demogràfic ≤ 5.000 hab. i municipis no urbans ≤ 20.000 hab.

Ajuts del 70% per actuació sobre el cost subvencionable.Inversió mínima 450.000 €.

Info

Energia Renovable Tèrmica

> properament <

Comunitats energètiques

SOLAR COOP

CONVOCATÒRIA

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

BASES REGULADORES

Comunitats Energètiques

Enllaços al DOGC:

ACCÉS

Què: foment de les comunitats energètiques impulsades des de l'economia social i solidària. Qui: cooperatives de consum o Associacions, que esdevinguin cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau). Quantia: 100% de l'actuació, amb màxim de 80.000 euros per a tasques de: - definició del model de gestió - definició del funcionament de la comunitat energètica - disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic. No seran subvencionables les despeses corresponents a les inversions per a la realització del projecte energètic, com ara la inversió en equips de generació i/o emmagatzematge renovable. Termini: pendent de convocatòria. Podeu trobar el detall a l'enllaç BASES REGULADORES.

SOLARCOOP

Ajuts per al suport a cooperatives i/o associacions d'autoorganització ciutadana que "desenvolupin comunitats energètiques"

A qui es dirigeix?

Cooperatives de consum o associacions que vulguin crear cooperatives de consum.L'entitat sol·licitant haurà de esdevenir cooperativa de consum, que en els seus objectius incloguin com a objectiu la creació d'activitat econòmica a través de la creació d'una comunitat energètica.

Què?

Termini i informació addicional

FINALITZADA (19/06/2023)

Gestionat per ICAEN. Resolució convocatòria ACC /1490/2023

- Despeses per a la creació i/o reforçament de la cooperativa de consum, en relació al projecte d'explotació de les cooperatives com: contractació de personal i de cooperatives expertes en acompanyament, serveis o personal extern, despeses indirectes o generals del projecte, difusió i comunicació de l'actuació, tributs, constitució de la comunitat. Projecte o avantprojecte de les futures instal·lacions renovables.- NO són subvencionables els equips de generació i/o emmagatzematge renovable.

Quantia?

Quantitat màxima de la subvenció serà el 100% dels costos subvencionables, amb un màxim de 80.000 € per projecte.

Info

Comunitats Energètiques

Els ajust és regeixen pel règim de Mínimis. (Consulteu aquí el web del Ministeri)

Comunitats energètiques

CE IDAE

SOLAR COOP

CE APRENDE

CE OFICINAS - Oficines per a la promoció i dinamització de CE

CE IMPLEMENTA - Projectes pilot de CE

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

BASES REGULADORES

Comunitats Energètiques

> properament <

Què: foment de les comunitats energètiques impulsades des de l'economia social i solidària. Qui: cooperatives de consum o Associacions, que esdevinguin cooperatives de consum (amb participació d'ens local si escau). Quantia: 100% de l'actuació, amb màxim de 80.000 euros per a tasques de: - definició del model de gestió - definició del funcionament de la comunitat energètica - disseny i creació dels espais assemblearis, dels processos, de les línies estratègiques i de l’entorn jurídic. No seran subvencionables les despeses corresponents a les inversions per a la realització del projecte energètic, com ara la inversió en equips de generació i/o emmagatzematge renovable. Termini: pendent de convocatòria. Podeu trobar el detall a l'enllaç BASES REGULADORES.

FORA DE TERMINI

FORA DE TERMINI

PENDENT

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Programa CE Implementa

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Comunitats Energètiques (persona jurídica existent).

Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Fins al 13 de febrer 2023

Gestionat per IDAE.

Projectes que desenvolupin les Comunitats Energètiques tant de producció amb energies renovables com d'eficiència energètia o mobilitat sostenible, podent incorporar sistemes de gestió de la demanda.

3a Convocatòria: 10 M€ disponibles per a projectes petits (<1 M€)4a Convocatòria: 30 M€ disponibles per a projectes grans (> 1M€)

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

> properament <

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Programa CE Oficinas

Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)

A qui es dirigeix?

Persones jurídiques públiques o privades.

Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.

Què?

Termini i informació addicional

Del 28 de novembre de 2022 al 23 de gener 2023.

Gestionat per IDAE.

Creació d'Oficines de Transformació Comunitària (OTC) per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques (i adequació d'oficines existents).

20 M€ disponbiles, intensitat màxima 80% del cost subvencionable. import ajut mínim de 100.000€.

Quantia?

Info

Comunitats Energètiques

> properament <

Edificis

Edificació (1)

Rehabilitació energètica d'edificis

Rehabilitació residencial i habitatge social del pla de recuperació, transformació i resiliència. (AHC)

Barris

Habitatges

Llibre Edifici i Projecte de Rehabilitació

↓↓↓ Ajuts Edificació (2) ↓↓↓

Oficines Rehabilitació

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Mobilitat Sotenible

Contacte

Edificació

programa 5

programa 4

programa 3

programa 1

PENDENT

Edificis en municipis de menys de 5000 hab. PREE5000

Edificació (2)

Rehabilitació energètica d'edificis

Projectes d'eficiència energètica i economia circular d'Empreses Turístiques

Convocatòries gestionades per: ICAEN ↓↓ D.G. TURISME ↓↓

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Mobilitat Sotenible

Contacte

Edificació

↑↑↑ Ajuts Edificació (1) ↑↑↑

Programa 1. Rehabilitació barris.

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

Ajuntaments

Quantia?

- Rehabilitació edificis : reducció de consum d'energia primària no renovable mínim 30% i demanda de calefacció / refrígeració mínim 25% - 35% segons zona climàtica. - Actuacions urbanització, reurbanització o millora de l'entorn físic complementàries a la rehabilitació d'edificis. - Prestació de serveis a oficines de rehabilitació.

Què?

Termini i informació addicional

Del 15 de juny de 2023 fins al 29 de desembre del 2023, ambdós inclosos

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

En funció de la reducció del consum d'energia primària no renovable:- Superior al 30% -> subvenció del 40% (màx. 8.100 €/habitatge)- Superior al 45% -> subvenció del 65% (màx. 14.500 €/habitatge)- Superior al 60% -> subvenció del 80% (màx. 21.400 €/habitatge)En cas de vulnerabilitat fins al 100%.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

Programa 3. Rehabilitació a nivell d'edifici

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, comunitats de propietaris, societats cooperatives i empreses arrendataries. - Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

Actuacions als edificis residencials en què s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant de l'edifici.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins al 30.11.2023. Actuacions fins al 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

Programa 4. Rehabilitació a nivell d'habitatge

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris. - Administracions públiques propietàries dels immobles.

Quantia?

Finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins al 30.11.2023. Actuacions fins al 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

1. El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. 2. L'import de la subvenció serà del 40 % del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 €

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

Programa 5. Llibre edifici + Projecte rehabilitació

Programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social

A qui es dirigeix?

- Propietaris, usufructuaris o arrendataris. - Administracions públiques propietàries dels inmobles.

Quantia?

- Implantació Llibre de l'Edifici existent per a la rehabiltiació. - Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici per a la reducció del consum d'energia.

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins al 30.11.2023. Actuacions fins al 30 de juny del 2026

Gestionat per Agència Catalana de l'habitatge. RD 853/2021

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Llibre Edifici

Projecte rehabilitació

Info

PREE5000. Rehabilitació energètica

Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte demogràfic.

A qui es dirigeix?

- Persones físiques o jurídiques propietaris. Comunitats de propietaris d'edificis. Arrendataris. - Administracions públiques. Comunitats d'energies. Empreses de serveis energètics.

Quantia?

Actuacions de millora energètica de l'envolupant, de l'eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic en el marc de pobles que es troben en el repte demogràfic (<5000 hab.)Exigeix millora d'una lletra en qualifiació de CO2 i estalvi consum energia del 30% (edificis posteriors a 2007).

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023

Gestionat per l'ICAEN. RD 691/2021

Ajut addicional Criteri social

- Habitatges de protecció pública - Habitatges en Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals (RD 106/2018) - Consumidors amb bo social

Ajut addicional Actuació Integrada

1. Edificis d'ús habitatge i edificis d’altres usos, diferents a habitatge:

 • Actuar sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) amb disminució mínima demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
 • Actuar sobre la instal·lació tèrmica (tipologia 2.2 a 2.4) que suposi, mínim, substitució del 60% de la potència de generació tèrmica.
 • En cas instal·lació solar tèrmica (tipologia 2.1) cobrir, mínim, el 30% la demanda d'ACS (tipologia S1) o el 30% de la calefacció i/o refrigeració ( tipología S2 i S3).
2. Els edificis d'altres usos, diferents a habitatge,
 • Actuar sobre l'envolupant tèrmica amb disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
Tindran dret a ajut addicional als edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

EMPRESES TURÍSTIQUES

Projectes d'Eficiència Energètica i Economia Circular d'Empreses Turístiques

A qui es dirigeix?

- Establiments hotelers: Hotels, hotels apartaments, hostals i pensions. - Càmpings. - Establiments de turisme rural: Cases de Pagès (masia, masoveria, casa de poble compartida, casa de poble independent) i allotjaments rurals. - Apartaments turístics. (No s'inclouen habitatges d'ús turístic)

Quantia?

Actuacions de millora energètica de l'envolupant, de l'eficiència energètica i de l'ús d'energies renovables de tipus tèrmic en edificis en explotació turística, amb nº de Registre OficialExigeix millora d'una lletra en qualifiació de CO2 i estalvi consum energia del 30% (edificis posteriors a 2007).

Què?

Termini i informació addicional

Sol·licituds fins al 31 de desembre de 2024, o exhaurir pressupost disponible.

Gestionat pel Dep. Empresa i Treball

Ajut addicional Actuació Integrada

1. Edificis d'ús habitatge i edificis d’altres usos, diferents a habitatge:

 • Actuar sobre l'envolupant tèrmica (tipologia 1) amb disminució mínima demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
 • Actuar sobre la instal·lació tèrmica (tipologia 2.2 a 2.4) que suposi, mínim, substitució del 60% de la potència de generació tèrmica.
 • En cas instal·lació solar tèrmica (tipologia 2.1) cobrir, mínim, el 30% la demanda d'ACS (tipologia S1) o el 30% de la calefacció i/o refrigeració ( tipología S2 i S3).
2. Els edificis d'altres usos, diferents a habitatge,
 • Actuar sobre l'envolupant tèrmica amb disminució mínima de la demanda global en calefacció i refrigeració del 30%.
Tindran dret a ajut addicional als edificis inclosos dins d'una comunitat d'energies renovables o una comunitat ciutadana d'energia.

Edificació: Rehabilitació Energètica.

Info

Mobilitat sostenible

Programa MOVES III.

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Contacte

Mobilitat Sostenible

Línia 1. Vehicles endollables i pila de combustible

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

- Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)

Quantia?

Adquisició directa i Leasing financer o operatiu (rènting). Els vehicles turisme (M1), furgonetes (N1) i motos (L), han de ser nous i matriculats per primera vegada a Espanya.

Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021

10% Addicional per persones amb mobilitat reduïda, Taxi/VTC, municipis repte demogràfic.

Mobilitat sostenible

Info

Mobilitat sostenible

Línia 2. Infraestructura de recàrrega

Programa MOVES III

A qui es dirigeix?

Persones físiques, autònoms i adm. públiques. sense activitat econòmica (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)

Què?

Termini i informació addicional

Des del 11 d’abril de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 266/2021

Segons rang de treball de punt de de recàrrega: Vinculada< 7kW, convencional entre 7 i 15kW, Semirràpida entre 15 i 40 kW, Ràpida entre 40 i 100 kW i Ultraràpida >100 kW.

Import màx. 800.000 € per expedient.

Quantia?

Info

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

LLISTAT comarcal de PROFESSIONALS I EMPRESES

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Per a més informació

no dubteu a contactar-nos

LLISTAT PROFESSIONALS I EMPRESES COMARCALS

www.anoia.cat

93 805 15 85

ocite@anoia.cat

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Inscripció de Professionals

Cita prèvia

Particulars, Empreses, Ens públics

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

> properament <

CARME

CASTELLOLÍ

BELLPRAT

ARGENÇOLA

EL BRUC

CALAF

CABRERA D'ANOIA

CALONGE DE SEGARRA

CASTELLFOLLIT DE R.

CAPELLADES

CERCADOR DE MUNICIPIS

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

> properament <

CARME

CASTELLOLÍ

BELLPRAT

ARGENÇOLA

EL BRUC

CALAF

CABRERA D'ANOIA

CALONGE DE SEGARRA

CASTELLFOLLIT DE R.

CAPELLADES

CERCADOR DE MUNICIPIS

Tràmits i Bonificacions

tornar al inici

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Accès al

Sol·licituds electròniques de projectes: Tràmits per sol·licitar-ho en funció de la tipologia urbana:

 • Comunicació Prèvia d'Obra Menor Sense Intervenció Tècnica
 • Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor amb Intervenció Tècnica

Contacte

tràmit

Gestió de Projectes Dpt. URBANISME 93 869 85 12 - ext.5 Bonificacions Dpt. MEDI AMBIENT 93 869 85 12 - ext.4

Bonificacions Fiscals

BONIFICACIONS

> properament <

ESPAI EN CONSTRUCCIÓ, DISCULPEU LES MOLÈSTIES

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

- Direcció per informació: Ajuntament de Calaf (Pl. Gran, 2) - Bonificacions fiscals existents: o Bonificació de l’IBI del 30% durant 5 anys. § Condicions: · Instal·lació amb potència mínima o igual al 30% de la contractada. · Haver presentat la CPO o sol·licitud de llicència anteriorment, i haver pagat la liquidació corresponent. · Contracte de manteniment de la instal·lació de mínim 5 anys. · No estar obligat a instal·lar el sistema d’energia FV. § Sol·licituds electròniques de bonificacions de FV: via instància general a https://calaf.eadministracio.cat/ § Documentació a presentar: · Projecte executiu de l’obra i instal·lació FV. · Certificat final d’obra. · Factura elèctrica on hi consti la potència contractada. · Contracte de manteniment vigent de mínim 5 anys. · Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC. o Bonificació de l’ICIO del 95% per instal·lacions FV i del 35% per instal·lacions solars tèrmiques: no s’ha de sol·licitar explícitament. S’aplica automàticament en el moment de calcular la liquidació.

Tràmits i Bonificacions

Començar

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Accès al

Sol·licituds electròniques de projectes: Tràmits per sol·licitar-ho en funció de la tipologia urbana:

 • Comunicació Prèvia d'Obra Menor Sense Intervenció Tècnica
 • Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor amb Intervenció Tècnica

Contacte

tràmit

Gestió de Projectes Dpt. URBANISME 93 869 85 12 - ext.5 Bonificacions Dpt. MEDI AMBIENT 93 869 85 12 - ext.4

Bonificacions Fiscals

BONIFICACIONS

> properament <

ESPAI EN CONSTRUCCIÓ, DISCULPEU LES MOLÈSTIES

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

- Direcció per informació: Ajuntament de Calaf (Pl. Gran, 2) - Bonificacions fiscals existents: o Bonificació de l’IBI del 30% durant 5 anys. § Condicions: · Instal·lació amb potència mínima o igual al 30% de la contractada. · Haver presentat la CPO o sol·licitud de llicència anteriorment, i haver pagat la liquidació corresponent. · Contracte de manteniment de la instal·lació de mínim 5 anys. · No estar obligat a instal·lar el sistema d’energia FV. § Sol·licituds electròniques de bonificacions de FV: via instància general a https://calaf.eadministracio.cat/ § Documentació a presentar: · Projecte executiu de l’obra i instal·lació FV. · Certificat final d’obra. · Factura elèctrica on hi consti la potència contractada. · Contracte de manteniment vigent de mínim 5 anys. · Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC. o Bonificació de l’ICIO del 95% per instal·lacions FV i del 35% per instal·lacions solars tèrmiques: no s’ha de sol·licitar explícitament. S’aplica automàticament en el moment de calcular la liquidació.

Tràmits i Bonificacions

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Contacte

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Accès al

Sol·licituds electròniques de projectes: Tràmits per sol·licitar-ho en funció de la tipologia urbana:

 • Comunicació Prèvia d'Obra Menor Sense Intervenció Tècnica
 • Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor amb Intervenció Tècnica

Contacte

tràmit

Gestió de Projectes Dpt. URBANISME 93 869 85 12 - ext.5 Bonificacions Dpt. MEDI AMBIENT 93 869 85 12 - ext.4

Bonificacions Fiscals

BONIFICACIONS

EN CONSTRUCCIÓ

Mobilitat Sotenible

- Direcció per informació: Ajuntament de Calaf (Pl. Gran, 2) - Bonificacions fiscals existents: o Bonificació de l’IBI del 30% durant 5 anys. § Condicions: · Instal·lació amb potència mínima o igual al 30% de la contractada. · Haver presentat la CPO o sol·licitud de llicència anteriorment, i haver pagat la liquidació corresponent. · Contracte de manteniment de la instal·lació de mínim 5 anys. · No estar obligat a instal·lar el sistema d’energia FV. § Sol·licituds electròniques de bonificacions de FV: via instància general a https://calaf.eadministracio.cat/ § Documentació a presentar: · Projecte executiu de l’obra i instal·lació FV. · Certificat final d’obra. · Factura elèctrica on hi consti la potència contractada. · Contracte de manteniment vigent de mínim 5 anys. · Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC. o Bonificació de l’ICIO del 95% per instal·lacions FV i del 35% per instal·lacions solars tèrmiques: no s’ha de sol·licitar explícitament. S’aplica automàticament en el moment de calcular la liquidació.

Tràmits i Bonificacions

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Contacte

BONIFICACIONS AJUNTAMENTS

Accès al

Sol·licituds electròniques de projectes: Tràmits per sol·licitar-ho en funció de la tipologia urbana:

 • Comunicació Prèvia d'Obra Menor Sense Intervenció Tècnica
 • Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor amb Intervenció Tècnica

Contacte

tràmit

Gestió de Projectes Dpt. TERRITORI 93 801 03 29 - ext.5 Bonificacions Dpt. MEDI AMBIENT 93 869 85 12 - ext.4

Bonificacions Fiscals

BONIFICACIONS

EN CONSTRUCCIÓ

Mobilitat Sotenible

- Direcció per informació: Ajuntament de Calaf (Pl. Gran, 2) - Bonificacions fiscals existents: o Bonificació de l’IBI del 30% durant 5 anys. § Condicions: · Instal·lació amb potència mínima o igual al 30% de la contractada. · Haver presentat la CPO o sol·licitud de llicència anteriorment, i haver pagat la liquidació corresponent. · Contracte de manteniment de la instal·lació de mínim 5 anys. · No estar obligat a instal·lar el sistema d’energia FV. § Sol·licituds electròniques de bonificacions de FV: via instància general a https://calaf.eadministracio.cat/ § Documentació a presentar: · Projecte executiu de l’obra i instal·lació FV. · Certificat final d’obra. · Factura elèctrica on hi consti la potència contractada. · Contracte de manteniment vigent de mínim 5 anys. · Document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC. o Bonificació de l’ICIO del 95% per instal·lacions FV i del 35% per instal·lacions solars tèrmiques: no s’ha de sol·licitar explícitament. S’aplica automàticament en el moment de calcular la liquidació.

AJUTS CATÀLEG SERVEIS DIBA

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23068https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23135https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23225https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23227

Àmbits

Energia Renovable Tèrmica

Energia Renovable Elèctrica

Comunitats Energètiques

Edificació

Mobilitat Sotenible

Contacte

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Ciutadania

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis par turient montes, nascetur ridiculus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Empresa

Administració Pública

Qui ets?

+ info

+ info

+ info

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energies Renovables

Indústria

Edificació

Escull l'àmbit que t'interessi

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Mobilitat sostenible

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Dis par turient montes.

Autoconsum i emmagatzematge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula.

Renovables tèrmiques

Qui ets

+ info

+ info

Nosotros

Contacto

Negocio

Mercado

Servicios

Energies renovables

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Energia Renovable Tèrmica

+ info

A qui es dirigeix?

- Programa 1. Persones físiques, autònoms i adm. públiques. (Fer l'actuació abans del 31/12/2023)- Programa 2. Persones jurídiques i adm. públiques amb act. econòmica. (Fer l'actuació després sol·licitud)

Quantia?

Ús de renovables tèrmiques: solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia, xarxes de calor i/o fred (fins a 1 MW de potència) per a:- Producció de fred i calor (ACS, calefacció, climatizació piscines, etc.).- Aplicacions de baixa, mitja i alta temeperatura enp rocessos productious (neteja, hivernacles, assecatge, etc).

Què?

Termini i informació addicional

Des del 30 de juny de 2021 al 31 de desembre del 2023

Gestionat per ICAEN. RD 1124/2021

Programes 1 i 2.

Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Actuacions sector residencial

Cost màxim

Ajut adicional: 5% per municipis ≤ 5.000 habitants i municipis no urbans ≤ 20.000 habitants..

At quaeque adversarium ius, sed at integre persius verterem. Sit summo tibique at, eam et fugit complectitur, vis te natum vivendum mandamus. Iudico quodsi cum ad, dicit everti sensibus in sea, ea eius paulo deterruisset pri. Pro id aliquam hendrerit definitiones. Per et legimus delectus. An vim commodo dolorem volutpat, cu expetendis voluptatum usu, et mutat consul adversarium his. His natum numquam legimus an, diam fabulas mei ut. Melius fabellas sadipscing vel id. Partem diceret mandamus mea ne, has te tempor nostrud. Aeque nostro eum no. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.