Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇAR

Educació ambiental | Compartim un Futur

VISITA VIRTUAL AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS (Gavà-Viladecans)

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

  • 636 km2 de superfície
  • formada per 36 municipis
  • hi viuen més de 3,2 milions de persones (més d’un 40% de la població de Catalunya).

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona. Aquest territori és l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, i s'hi genera la meitat del PIB de Catalunya.

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

L’AMB gestiona serveis que afecten tota la població:

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'AMB I LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Cada persona que habita el territori metropolità genera una mitjana d'1,17 kg de residus al dia (2020). Això representa que cada any se n'han de gestionar més d'un milió i mig de tones.La gestió dels residus que porta a terme l’AMB comprèn diverses activitats de tractament.

Educació ambiental | Compartim un Futur

establiments preparats per a la recepció de residus especials (ex.: a les farmàcies, per als medicaments)

Deixalleries o punts verds

disposició del rebuig en condicions de seguretat ambiental

obtenció d'energia

recuperació de materials i reintroducció al cicle dels residus i recursos (economia circular)

Recollida porta a porta

Recollida al carrer (dia de recollida dels residus voluminosos)

Contenidors al carrer (recollida selectiva)

L'AMB I LA GESTIÓ DELS RESIDUS

TRACTAMENT - QUÈ SE'N FA, DELS RESIDUS?

RECOLLIDA I APORTACIONS - ON PODEM DIPOSITAR ELS RESIDUS?

APORTACIONS

RECOLLIDA

16

17

11

14

13

15

12

10

Educació ambiental | Compartim un Futur

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

Educació ambiental | Compartim un Futur

El Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà Viladecans (CTRM), està format per tres instal·lacions: la planta de triatge d'envasos lleugers, la deixalleria municipal de Gavà i la planta de tractament de fusta i residus voluminosos.

1. Esquema general de la instal·lació

Educació ambiental | Compartim un Futur

Els camions procedents dels diferents municipis metropolitans passen per la bàscula en arribar a la instal·lació i en sortir; d'aquesta manera es controla la quantitat de residus que arriben a la planta i d'on procedeixen.

2. Arribada camions i bàscula

Educació ambiental | Compartim un Futur

Un cop pesats, els camions que han recollit el contingut dels contenidors d'envasos lleugers el descarreguen a la platja de descàrrega.

3. Platja de descàrrega i càrrega de la cinta

Educació ambiental | Compartim un Futur

El garbell rotatiu separa els residus per mides, fent-los girar dins una màquina cilíndrica amb forats de diferents dimensions.

4. Garbell rotatiu

Educació ambiental | Compartim un Futur

Els residus metàl·lics fèrrics se separen mitjançant corrents electromagnètics.

5. Electroimant

Educació ambiental | Compartim un Futur

El separador balístic destria els residus en funció de la seva forma, mida i densitat. Les bosses de plàstic, per exemple, van cap amunt i les ampolles, cap a baix.

6. Separador balístic

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'aspirador de bosses, aspira el material més lleuger (bosses de plàstic i paper de plàstic transparent).

7. Aspirador de bosses

Educació ambiental | Compartim un Futur

No tot ho fan les màquines! Cal controlar manualment el procés perquè el resultat sigui òptim.

8. Cabina de triatge manual

Educació ambiental | Compartim un Futur

Els diferents tipus d’envasos de plàstic i els brics se separen en funció del material de què estan fets.

9. Separadors òptics

Educació ambiental | Compartim un Futur

Els metalls no fèrrics no poden separar-se mitjançant l'electroimant.

10. Separadors inductius

Educació ambiental | Compartim un Futur

Hi ha residus que no s'han de dipositar a cap dels contenidors que trobem al carrer, però això no vol dir que no es puguin reciclar. Aquests residus s'han de portar a la deixalleria.

11. Deixalleria

Educació ambiental | Compartim un Futur

A la deixalleria, cada tipologia de residu es recull en un contenidor específic degudament senyalitzat perquè tothom pugui identificar on s'ha de llençar cada deixalla.

12. Contenidors

Educació ambiental | Compartim un Futur

A la deixalleria també arriben els anomenats residus especials: residus que poden ser perillosos per a les persones o el medi ambient.

13. Residus especials

Educació ambiental | Compartim un Futur

Al CTRM també hi arriben els residus voluminosos provinents de la recollida de mobles a peu de carrer i de les deixalleries.

14. Voluminosos

Educació ambiental | Compartim un Futur

La fusta que arriba a la instal·lació es tria i s'esmicola.

15. Trituradora de martells

Educació ambiental | Compartim un Futur

Els objectes de fusta que arriben a la instal·lació contenen materials que cal separar com ara ferro o alumini.

16. Línia de separació

Educació ambiental | Compartim un Futur

Un cop triturada, classificada per mides i lliure de ferralla, la fusta s'emmagatzema a les sitges.

17. Sitges d'emmagatzematge

Compartim un Futur