Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

Transcript

L'AVALUACIÓ

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

MATEMÀTIQUES

MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

EDUCACIÓ FÍSICA

EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

COMPETÈNCIES CLAU A FINAL D'ETAPA

l'avaluació A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

l'avaluació a primària

  • L'avaluació és global, contínua i formativa. Es té en compte el procés de desenvolupament i el grau d'assoliment de les competències.
  • Els criteris d'avaluació corresponents a les diferents competències són la guia de l'avaluació dels aprenentatges i de la promoció dels i les alumnes.
  • Per avaluar s'utilitzen estratègies i instruments variats i adequats a l'edat dels alumnes.
  • Cada avaluació s'envia a les famílies un informe que reflecteix els resultats obtinguts en el procés d'aprenentatge així com dels aspectes acadèmics, personals i evolutius que es considerin oportuns.
  • A finals de 2n, 4t i 6è d'educació Primària s'avalua el grau d'assoliment de les competències transversals.

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipiscing elit. Sed maximus odio vel laoreet efficitur. Maecenas accumsan convallis accumsan. Nullam arcu enim, pellentesque sed ante id, posuere posuere massa. Pellentesque a ex venenatis, commodo turpis in, imperdiet nunc. Phasellus tempus dapibus tortor, a porta diam.

competències clau i perfil competencial de sortida El perfil competencial de sortida de l'alumnat identifica i defineix les competències clau que s'espera que els i les alumnes hagin desenvolupat en completar l'etapa de Primària. En el següent quadre es mostren les 8 competències clau amb els indicadors operatius que avaluen si la i l'alumne ha adquirit els aprenentatges necessaris de l'etapa. COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL)CCL1. Expressa fets, conceptes, pensaments, opinions o sentiments de forma oral, escrita o signada, amb claredat i adequació a diferents contextos quotidians del seu entorn personal, social i educatiu, i participa en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per intercanviar informació i crear coneixement com per construir vincles personals. CCL2. Comprèn, interpreta i valora textos orals, signats, escrits o multimodals senzills dels àmbits personal, social i educatiu, amb acompanyament puntual per participar activament en contextos quotidians i per construir coneixement. CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, amb el degut acompanyament, informació senzilla procedent de dues o més fonts, sap avaluar- ne la fiabilitat i utilitat en funció dels objectius de lectura i la integra i transforma en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista creatiu i personal i al mateix temps respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL4. Llegeix obres diverses adequades al seu desenvolupament, seleccionant aquelles que millor s’ajusten als seus gustos i interessos, reconeix el patrimoni literari com a font de gaudi i aprenentatge individual i col·lectiu i mobilitza la seva experiència personal i lectora per construir i compartir la seva interpretació de les obres i per crear textos d’intenció literària a partir de models senzills. CCL5. Posa les seves pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la gestió dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, detectant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la llengua, per afavorir un ús no només eficaç sinó també ètic del llenguatge. COM

l'avaluació a primària

  • PROMOCIÓ: El pas de curs de l'alumnat de primer, tercer i cinquè d'educació primària és automàtic i la decisió que l'alumne o alumna romangui un any més en el mateix curs a segon, quart i sisè té un caràcter excepcional i només una vegada durant tota l'etapa.
  • QUALIFICACIONS:
  • A final de l'etapa s'avaluaran les competències clau.

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipiscing elit. Sed maximus odio vel laoreet efficitur. Maecenas accumsan convallis accumsan. Nullam arcu enim, pellentesque sed ante id, posuere posuere massa. Pellentesque a ex venenatis, commodo turpis in, imperdiet nunc. Phasellus tempus dapibus tortor, a porta diam.

competències clau i perfil competencial de sortida El perfil competencial de sortida de l'alumnat identifica i defineix les competències clau que s'espera que els i les alumnes hagin desenvolupat en completar l'etapa de Primària. En el següent quadre es mostren les 8 competències clau amb els indicadors operatius que avaluen si la i l'alumne ha adquirit els aprenentatges necessaris de l'etapa. COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL)CCL1. Expressa fets, conceptes, pensaments, opinions o sentiments de forma oral, escrita o signada, amb claredat i adequació a diferents contextos quotidians del seu entorn personal, social i educatiu, i participa en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per intercanviar informació i crear coneixement com per construir vincles personals. CCL2. Comprèn, interpreta i valora textos orals, signats, escrits o multimodals senzills dels àmbits personal, social i educatiu, amb acompanyament puntual per participar activament en contextos quotidians i per construir coneixement. CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, amb el degut acompanyament, informació senzilla procedent de dues o més fonts, sap avaluar- ne la fiabilitat i utilitat en funció dels objectius de lectura i la integra i transforma en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista creatiu i personal i al mateix temps respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL4. Llegeix obres diverses adequades al seu desenvolupament, seleccionant aquelles que millor s’ajusten als seus gustos i interessos, reconeix el patrimoni literari com a font de gaudi i aprenentatge individual i col·lectiu i mobilitza la seva experiència personal i lectora per construir i compartir la seva interpretació de les obres i per crear textos d’intenció literària a partir de models senzills. CCL5. Posa les seves pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la gestió dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, detectant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la llengua, per afavorir un ús no només eficaç sinó també ètic del llenguatge. COM

Competència ciutadana

Competència emprenedora

Competència digital

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

les competències transversals es treballen des de totes les àrees, matèries, àmbits i projectes.S'avaluen al final de 2n, 4t i 6è de Primària.Es determinen 4 competències transversals:

Competència personal, social i d'aprendre a aprendre

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipiscing elit. Sed maximus odio vel laoreet efficitur. Maecenas accumsan convallis accumsan. Nullam arcu enim, pellentesque sed ante id, posuere posuere massa. Pellentesque a ex venenatis, commodo turpis in, imperdiet nunc. Phasellus tempus dapibus tortor, a porta diam.

competències clau i perfil competencial de sortida El perfil competencial de sortida de l'alumnat identifica i defineix les competències clau que s'espera que els i les alumnes hagin desenvolupat en completar l'etapa de Primària. En el següent quadre es mostren les 8 competències clau amb els indicadors operatius que avaluen si la i l'alumne ha adquirit els aprenentatges necessaris de l'etapa. COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL)CCL1. Expressa fets, conceptes, pensaments, opinions o sentiments de forma oral, escrita o signada, amb claredat i adequació a diferents contextos quotidians del seu entorn personal, social i educatiu, i participa en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per intercanviar informació i crear coneixement com per construir vincles personals. CCL2. Comprèn, interpreta i valora textos orals, signats, escrits o multimodals senzills dels àmbits personal, social i educatiu, amb acompanyament puntual per participar activament en contextos quotidians i per construir coneixement. CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, amb el degut acompanyament, informació senzilla procedent de dues o més fonts, sap avaluar- ne la fiabilitat i utilitat en funció dels objectius de lectura i la integra i transforma en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista creatiu i personal i al mateix temps respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL4. Llegeix obres diverses adequades al seu desenvolupament, seleccionant aquelles que millor s’ajusten als seus gustos i interessos, reconeix el patrimoni literari com a font de gaudi i aprenentatge individual i col·lectiu i mobilitza la seva experiència personal i lectora per construir i compartir la seva interpretació de les obres i per crear textos d’intenció literària a partir de models senzills. CCL5. Posa les seves pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la gestió dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, detectant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la llengua, per afavorir un ús no només eficaç sinó també ètic del llenguatge. COM

Comunicació lingüística

Plurilingüe

Digital

Personal, social i d'aprendre a aprendre

Ciutadana

Emprenedora

Consciència i expressió culturals

competències clau i perfil competencial de sortida

El perfil competencial de sortida de l'alumnat identifica i defineix les competències clau que s'espera que els i les alumnes hagin desenvolupat en completar l'etapa de Primària.Clicant sobre cada competència clau es mostren els indicadors operatius que s'han d'adquirir al final de l'etapa.

Matemàtica, ciència, tecnologia i enginyeria

Lorem ipsum dolor sit amet Consectetur adipiscing elit. Sed maximus odio vel laoreet efficitur. Maecenas accumsan convallis accumsan. Nullam arcu enim, pellentesque sed ante id, posuere posuere massa. Pellentesque a ex venenatis, commodo turpis in, imperdiet nunc. Phasellus tempus dapibus tortor, a porta diam.

competències clau i perfil competencial de sortida El perfil competencial de sortida de l'alumnat identifica i defineix les competències clau que s'espera que els i les alumnes hagin desenvolupat en completar l'etapa de Primària. En el següent quadre es mostren les 8 competències clau amb els indicadors operatius que avaluen si la i l'alumne ha adquirit els aprenentatges necessaris de l'etapa. COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL)CCL1. Expressa fets, conceptes, pensaments, opinions o sentiments de forma oral, escrita o signada, amb claredat i adequació a diferents contextos quotidians del seu entorn personal, social i educatiu, i participa en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per intercanviar informació i crear coneixement com per construir vincles personals. CCL2. Comprèn, interpreta i valora textos orals, signats, escrits o multimodals senzills dels àmbits personal, social i educatiu, amb acompanyament puntual per participar activament en contextos quotidians i per construir coneixement. CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, amb el degut acompanyament, informació senzilla procedent de dues o més fonts, sap avaluar- ne la fiabilitat i utilitat en funció dels objectius de lectura i la integra i transforma en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista creatiu i personal i al mateix temps respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL4. Llegeix obres diverses adequades al seu desenvolupament, seleccionant aquelles que millor s’ajusten als seus gustos i interessos, reconeix el patrimoni literari com a font de gaudi i aprenentatge individual i col·lectiu i mobilitza la seva experiència personal i lectora per construir i compartir la seva interpretació de les obres i per crear textos d’intenció literària a partir de models senzills. CCL5. Posa les seves pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la gestió dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, detectant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la llengua, per afavorir un ús no només eficaç sinó també ètic del llenguatge. COM

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA (CCL)CCL1. Expressa fets, conceptes, pensaments, opinions o sentiments de forma oral, escrita o signada, amb claredat i adequació a diferents contextos quotidians del seu entorn personal, social i educatiu, i participa en interaccions comunicatives amb actitud cooperativa i respectuosa, tant per intercanviar informació i crear coneixement com per construir vincles personals. CCL2. Comprèn, interpreta i valora textos orals, signats, escrits o multimodals senzills dels àmbits personal, social i educatiu, amb acompanyament puntual per participar activament en contextos quotidians i per construir coneixement. CCL3. Localitza, selecciona i contrasta, amb el degut acompanyament, informació senzilla procedent de dues o més fonts, sap avaluar- ne la fiabilitat i utilitat en funció dels objectius de lectura i la integra i transforma en coneixement per comunicar-la adoptant un punt de vista creatiu i personal i al mateix temps respectuós amb la propietat intel·lectual. CCL4. Llegeix obres diverses adequades al seu desenvolupament, seleccionant aquelles que millor s’ajusten als seus gustos i interessos, reconeix el patrimoni literari com a font de gaudi i aprenentatge individual i col·lectiu i mobilitza la seva experiència personal i lectora per construir i compartir la seva interpretació de les obres i per crear textos d’intenció literària a partir de models senzills. CCL5. Posa les seves pràctiques comunicatives al servei de la convivència democràtica, la gestió dialogada dels conflictes i la igualtat de drets de totes les persones, detectant els usos discriminatoris de la llengua, així com els abusos de poder a través de la llengua, per afavorir un ús no només eficaç sinó també ètic del llenguatge.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...COMUNICACIÓ PLURILINGÜE (CP) CP1. Usa, a més de la llengua catalana, o l’aranesa, a l’Aran, almenys una altra llengua més per respondre a necessitats comunicatives senzilles i predictibles de manera adequada tant al seu desenvolupament i interessos com a situacions i contextos quotidians dels àmbits personal, social i educatiu. CP2. A partir de les seves experiències, reconeix la diversitat de perfils lingüístics i experimenta estratègies que, de manera guiada, li permeten fer transferències senzilles entre diferents llengües per comunicar-se en contextos quotidians i ampliar el seu repertori lingüístic individual. CP3. Coneix i respecta la diversitat lingüística i cultural present en el seu entorn, reconeixent i comprenent el seu valor com a factor de diàleg, per millorar la convivència.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...MATEMÀTICA, CIÈNCIA, TECNOLOGIA I ENGINYERIA (CMCCTE)CMCCTE 1. Utilitza, de manera guiada, alguns mètodes inductius, deductius i lògics propis del raonament matemàtic en situacions conegudes, i selecciona i empra algunes estratègies per resoldre problemes reflexionant sobre les solucions obtingudes. CMCCTE 2. Utilitza el pensament científic per entendre i explicar alguns dels fenòmens que ocorren al seu voltant confiant en el coneixement com a motor de desenvolupament, utilitzant eines i instruments adequats, plantejant preguntes i fent experiments senzills de forma guiada. CMCCTE 3. Duu a terme de forma guiada projectes, dissenyant, fabricant i avaluant diferents prototips o models, adaptant davant la incertesa, per generar cooperativament un producte creatiu amb un objectiu concret, procurant la participació de tot el grup i resolent pacíficament els conflictes que puguin sorgir. CMCCTE 4. Interpreta i transmet els elements més rellevants d’alguns mètodes i resultats científics, matemàtics i tecnològics de forma clara i veraç, utilitzant la terminologia científica apropiada, en diferents formats (dibuixos, diagrames, gràfics, símbols, etc.) i aprofitant de forma crítica, ètica i responsable la cultura digital per compartir i construir nous coneixements. CMCCTE 5. Participa en accions fonamentades científicament per preservar la salut i el medi ambient aplicant principis d’ètica i seguretat i practicant el consum responsable.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...DIGITAL (CD)CD1. Fa cerques guiades a Internet i usa estratègies senzilles per al tractament digital de la informació (paraules clau, selecció d’informació rellevant, organització de dades, etc.) amb una actitud crítica sobre els continguts que obté. CD2. Crea, integra i reelabora continguts digitals en diferents formats (text, taula, imatge, àudio, vídeo, programa informàtic, etc.) mitjançant l’ús de diferents eines digitals per expressar idees, sentiments i coneixements, respectant la propietat intel·lectual i els drets d’autor dels continguts que reutilitza. CD3. Participa en activitats i/o projectes escolars mitjançant l’ús d’eines o plataformes virtuals que li permetin construir nou coneixement, comunicar-se, treballar col·laborativament, compartir dades i continguts en entorns digitals restringits i supervisats de manera segura i amb una actitud oberta i responsable davant el seu ús. CD4. Coneix els riscos i adopta, amb l’orientació del docent, mesures preventives en l’usar les tecnologies digitals per protegir els dispositius, les dades personals, la salut i el medi ambient, i s’inicia en l’adopció d’hàbits d’ús crític, segur, saludable i sostenible d’aquestes tecnologies. CD5. S’inicia en el desenvolupament de solucions digitals senzilles i sostenibles (reutilització de materials tecnològics, programació informàtica per blocs, robòtica educativa, etc.) per resoldre problemes concrets o reptes proposats de manera creativa i sol·licitar ajuda en cas necessari.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...PERSONAL, SOCIAL I D'APRENDRE A APRENDRE (CPSAA)CPSAA1. És conscient de les pròpies emocions, idees i comportaments personals i empra estratègies per gestionar-los en situacions de tensió o conflicte, adaptant-se als canvis i harmonitzant-los per assolir els seus objectius. CPSAA2. Coneix els riscos més rellevants per a la salut i comença a adoptar hàbits saludables per al seu benestar físic i mental. CPSAA3. Reconeix i respecta les emocions i experiències dels altres, participa activament en el treball en grup, assumeix les responsabilitats individuals assignades i dona feina estratègies cooperatives dirigides a la consecució d’objectius compartits. CPSAA4. Reconeix el valor de l’esforç i la dedicació personal per a la millora del seu aprenentatge i adopta postures crítiques quan es produeixen processos de reflexió guiats. CPSAA5. Planifica objectius a curt termini, utilitza estratègies d’aprenentatge autoregulat i participa en processos d’auto- i coavaluació, reconeixent les seves limitacions i sabent buscar ajuda en el procés de construcció de coneixement.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...CIUTADANA (CC)CC1. Entén els fets històrics i socials més rellevants relatius a la seva pròpi identitat i cultura, reflexiona sobre les normes de convivència i les aplica de manera constructiva, dialogant i inclusiva en qualsevol context. CC2. Participa en activitats comunitàries, la presa de decisions i la resolució dels conflictes de forma dialogada i respectuosa amb els procediments democràtics en el marc de la Unió Europea, de l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol i Catalunya, dels drets humans i de l’infant, i del valor de la diversitat i l’assoliment de la igualtat de gènere, la cohesió social i els objectius de desenvolupament sostenible. CC3. Reflexiona i dialoga sobre valors i problemes ètics d’actualitat, comprenent la necessitat de respectar diferents cultures i creences, cuidar l’entorn, rebutjar prejudicis i estereotips, i oposar-se a qualsevol forma de discriminació i violència —incloent-hi la violència masclista, LGTBI-fòbica, racista o capacitista— o fonamentalisme ideològic. CC4. Comprèn les relacions sistèmiques entre les accions humanes i l’entorn i s’inicia en l’adopció d’hàbits de vida sostenibles, per contribuir a la conservació de la biodiversitat des d’una perspectiva tant local com global.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...EMPRENEDORA (CE)CE1. Reconeix necessitats i reptes a afrontar i elabora idees originals utilitzantdestreses creatives i prenent consciència de les conseqüències i efectes que les idees puguin provocar en l’entorn per proposar solucions valuoses que responguin a les necessitats detectades. CE2. Identifica fortaleses i debilitats pròpies mitjançant estratègies d’autoconeixement. S’inicia en el coneixement d’elements econòmics i financers bàsics aplicant-los a situacions i problemes de la vida quotidiana per detectar aquells recursos que puguin posar les idees originals i valuoses en acció. CE3. Crea idees i solucions originals, planifica tasques, coopera amb altres i en equip, valorant el procés realitzat i el resultat obtingut, per dur a terme una iniciativa emprenedora, considerant l’experiència com una oportunitat per aprendre.

COMPETÈNCIES CLAUEN COMPLETAR L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA L'ALUMNE O ALUMNA...CONSCIÈNCIA I EXPRESSIÓ CULTURALS (CCEC)CCEC1. Reconeix i respecta els aspectes fonamentals del patrimoni cultural i artístic de qualsevol època, comprenent les diferències culturals i la necessitat de respectar-les, en un entorn intercultural. CCEC2. Reconeix i s’interessa per les especificitats i intencionalitats de les manifestacions artístiques i culturals més destacades del patrimoni, a través dels seus llenguatges i elements tècnics en diversos mitjans i suports i en un context en contínua transformació. CCEC3. Enriqueix i construeix la seva identitat, interactuant amb l’entorn i la societat, a través de l’expressió cultural i artística creativa, integrant el propi cos i desenvolupant les seves capacitats afectives amb una actitud oberta i inclusiva amb els altres. CCEC4. Utilitza amb creativitat diferents representacions i expressions artístiques, a través de tècniques plàstiques, visuals, audiovisuals, sonores i corporals per a la creació de propostes artístiques i culturals de forma col·laborativa.