Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

RETARDS

01

RETARDS

02

03

Faltes d’assistència

04

05

06

PROTOCOLS

RETARDSFALTES D'ASSISTÈNCIA

ESO

BATX

ESO

BATX

Faltes d’assistència

INJUSTIFICABLES

Faltes d’assistència

FALTES D'ASSISTÈNCIA

04

1

retards a l'eso

Si un/a alumne/a arriba tard, se’l deixa entrar a l’aula i s’anota a l’AT la incidència.

ConseqüènciesClica ací per més info

RETARDS BATX

ÍNDEX

Què passa si arribo tard a classe?

1

PROTOCOL EN CAS DE RETARDS A L'ESO 1.- Cada tutor/a:

  • Quan un/a alumne/a de l’ESO arribi als 5 retards injustificats com a pràctica restaurativa parlarà amb el/la alumne/a i avisarà la família sobre la importància de la puntualitat i les conseqüències de l’acumulació de retards.
  • Quan un/a alumne/a de l’ESO arribi als 10 retards injustificats suposarà una falta lleu i es comunicarà a la família.
2.- Cada tutor/a comunicarà a Cap d’estudis:
  • Quan un/a alumne/a de l’ESO arribi als 15 retards suposarà una falta greu i per tant l’expulsió d’1 dia del centre i es comunicarà a la família.
  • Si torna a acumular 5 retards més, tornarà a ser expulsat/da 1 dia més.

2

ConseqüènciesClica ací per més info

RETARDS A BATXILLERAT

Si un/a alumne/a arriba més de 10 minuts tard injustificadament, no se'l deixa entrar a classe i el/la professor/a anota a l’AT la incidència com a falta sense justificar.Consergeria anota a l’AT que l’alumne/a ha arribat tard al centre i indica a l’alumne que ha d’esperar-se a la sala de guàrdies.

FALTES

RETARDS ESO

Què passa si arribo tard a classe?

PROTOCOL RETARDS A BATXILLERAT L’acumulació de deu faltes injustificades suposa reduir 1 punt de la nota de cada matèria d’aquest trimestre a la sessió d’avaluació (recuperable al següent trimestre si milloren l’assistència).

Clica ací per info SOBRE dret vaga

3

Clica ací per info SOBRE malaltia o visita mèdica

Clica ací per INFO SOBRE JUSTIFICANT

JUSTIFICABLES

Per tal que una falta d’assistència sigui justificable, s'ha informar al tutor o la tutora a través de l’Aplicatiu de Tutoria en el termini màxim de 5 dies lectius a partir del moment que l'alumne/a s'incorpori al centre . Per fer el còmput de faltes d’assistència, es considera cada hora lectiva com una falta d'assistència.

INJUSTIFICABLES

RETARDS BATX

FALTES D'ASSISTÈNCIA

Clica ací per FUNCIONAMENT PROGRAMA TUTORIA

PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES (ESO I BATXILLERAT) MALALTIA O VISITA MÈDICA PUNTUAL Si està malalt/a o assisteix a una visita mèdica puntual cal que la família enviï un whatsapp (indicant nom i cognoms de l’alumne/a, curs i grup)al telèfon de l’institut 637 358 836 a 1a hora (de 8 a 9 hores), en cas de no disposar de dispositiu mòbil la familia podra enviar un email a correu electrònic al centre a8039057@xtec.cat, per tal de no rebre el tokapp de les 9 h avisant de l’absència. Consergeria s’encarregarà de justificar l’absència a l’aplicatiu tutoria i indicar-ne el motiu. La majoria d'edat no capacita a ningú per justificar les faltes d'assistència. Un alumne/a major de 18 anys podrà sol·licitar a través del correu corporatiu la justificació, però qui decideix si la sol·licitud és admesa o no serà el tutor o tutora. COMPTE! El whatsapp no s’utilitza per demanar visita al tutor/a, justificar una vaga o qualsevol altra gestió. MALALTIA O VISITA MÈDICA RECURRENT Si pateix una malatia o assisteix a una visita mèdica recurrent cal que la família enviï el justificant d'absència d'alumnat per motius de salut /assistència consulta mèdica / altres proporcionat pel tutor.

DRET REUKNIÓ I VAGA L’alumnat de 3r, 4t i Batxillerat tenen dret a que no es consideri falta ni objecte de sanció les decisions col·lectives sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret a reunió i vaga i prèviament comunicades a la direcció del centre .

PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES (ESO I BATXILLERAT) Si la família coneix prèviament el motiu d’una absència convé que ho comuniqui al tutor/a a través de l’aplicatiu tutoria aportant la documentació pertinent una vegada ha realitzat la visita. JUSTIFICANT Sempre que sigui possible, s'adjuntarà el comprovant oficial (segells d'organismes oficials, informes mèdics... ) que acreditin la justificació de la sol·licitud - escanejat en PDF-. Aquesta mesura serà de compliment obligatori quan la falta d’assistència suposi la no presència en un examen programat.

+18 cLICA ACÍ PER MÉS INFO

FALTES ESO

FALTES4

4

INJUSTIFICABLES

Falta per malaltia de més de 2 dies sense justificant mèdic oficial. Falta per preparació d’examen. Falta per haver-se adormit. Falta per motius que el tutor consideri improcedents (ex. compra entrades, fer-se un tatuatge,...). També es consideren faltes d'assistència injustificables aquelles que no s'hagin justificat degudament dins del termini de 5 dies a partir de la incorporació de l'alumne/a al centre.

FALTES D'ASSISTÈNCIA

JUSTIFICANT La majoria d'edat no capacita a ningú per justificar les faltes d'assistència. Un alumne/a major de 18 anys podrà sol·licitar a través del correu corporatiu la justificació, però qui decideix si la sol·licitud és admesa o no serà el tutor o tutora.

PLA D'ACTUACIÓClica ací per INFO

FALTES BATX

INJUSTIFICABLES

5

FALTES D'ASSISTÈNCIAA l'eso

Serà el criteri del tutor/a qui dictamini la necessitat d'actuació, si bé el nombre de 20 faltes sense justificar es pot considerar suficient per a una primera actuació.En tot cas, el docent passa llista a totes les classes, especialment a primera hora del matí, ja que a 2a hora s’envia un tokapp informant la família (ESO) que l’alumnat no ha assistit a classe.

Què passa si no vinc a classe?

NIVELLS D'ACTUACIÓ 1r. Nivell: Avís del tutor o tutora

  • Quan un alumne/a arriba a les 20 faltes d'assistència sense justificar, el tutor o tutora truca a la família on es notifica la necessitat i l’obligatorietat de l'assistència a les classes.
2n.Nivell: Avís des de Cap d’estudis
  • Si l'alumne/a continua sent absentista, el tutor o tutora ho notifica a Cap d'Estudis, que enviarà una carta notificant a la família o representant legal informant de la gravetat de la situació.
3r.Nivell: Entrevista amb la família
  • Si el problema es manté, s'envia una 2a notificació des de Cap d'Estudis on es demana una entrevista amb la família.
4t Nivell: Serveis Socials
  • La direcció del centre comunica el cas a Serveis Socials.
En tot aquest procés el tutor o tutora, mitjançant l’Aplicatiu de Tutoria, farà un seguiment i control de l’alumnat.

PLA D'ACTUACIÓ Clica ací per INFO

Objetivo 5

Objetivo 3

6

FALTES D'ASSISTÈNCIA A BATXILLERAT

El Batxillerat és un grau d'estudi no obligatori, però, al matricular-se al nostre centre, l'alumnat accepta implícitament el compromís d'assistir a classe. Un alumne/a de Batxillerat amb 10 faltes d'assistència injustificades perd 1 punt en cada una de les matèries que estigui cursant aquell trimestre. Tanmateix podrà recuperar-lo si la seva actitud no persisteix.

Què passa si no vinc a classe?

FALTES D'ASSISTÈNCIAA BATXILLERAT

FALTES ESO

PLA ACTUACIÓ DAVANT L'ABSENTISME A BATXILLERAT Actuacions davant l’absentisme a Batxillerat

  • En un primer moment, el tutor o tutora avisarà verbalment l'alumne/a i, si ho considera oportú, a la família de la necessitat de ser puntual.
Si malgrat els advertiments, l'alumne/a continua acumulant retards, amb especial incidència en les primeres hores del matí, el tutor o tutora ho comunicarà a l’equip docent durant les sessions d’avaluació i es procedirà a la pèrdua d’1 punt en cada una de les matèries que estigui cursant aquell trimestre. Si durant el proper trimestre millora l’assistència, l’alumne/a podrà recuperar la nota perduda. En cas contrari, el/la tutor/a ho posarà en coneixement de Cap d'Estudis i de la Coordinació de Batxillerat, des d’on es faran les actuacions oportunes. Procediment per informar les famílies
  • A més dels procediments anteriorment descrits per informar les famílies de les faltes d'assistència i /o puntualitat, l'institut posa a disposició de les famílies el programa informàtic de tutoria, mitjançant el qual poden consultar en qualsevol moment i a temps real la situació del seu fill o filla respecte a les faltes d'assistència i/o puntualitat.