Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4 eso a 1r Batx

Orientació acadèmica

 • Religió/??? 1 hora
 • Treball de recerca 2 hores

MAtèries COMUNS

 • Filosofia hores

Matèria de modalitat: a triar 1 entre :

 • Anglès 3 hores
 • Matemàtiques 3 hores ( Batx Científic)
 • Mat. aplicades a les C. Socials 3 hores ( Batx Social)
 • Llatí 3 hores ( Batx humanístic)
 • Matemàtiques generals 3 hores (Batx general)
 • Tutoria 1 hora
 • Educació física 3 hores
 • Català 3 hores
 • Castellà 3 hores

Estructura 1R batx

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

Batx Científic- tecnològic

Batx Humanístic- Social

Batx General

BATXILLERAT PER BLOCS ( 3 ANYS)

Titulació 4t ESO

 • Titularà l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tengui l’avaluació negativa en una o dues matèries.
 • Si no es reuneix aquest requisit l’equip docent haurà de considerar la decisió de titulació valorant el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències clau.

Tota la informació sobre la matrícula la trobareu a Documentació que cal adjuntar -DNI alumne/a, pare/mare/tutor/pàtria potestat-Llibre família-Targeta sanitària alumne/a-Carnet família nombrosa (si escau)-Situació familiar (si escau)-Full autoritzacions -Full inscripció AFA-Pagament matrícula DE 17 al 19 de juliol

Matrícula en línia Batxillerat: 8 a 14 de juny

El llistat de llibres/ materials sortirà a la pàgina web a principi de juliol

LLibres de text Batxillerat

AFA IES BIEL MARTÍ

Què fa l’ AFA pel nostre centre?

 • Pagament de les sortides de convivència.
 • Compra de material informàtic i altres.
 • Pagament del 50% de les agendes escolars.
 • etc....

BONIFICACIONS

CLIMATOLOGIA

MENJAR 1r DIA

25 KG BODEGA10 KG EN MÀ

50-80 EUROS

ROBA CÒMODE

MEDICAMENT

viatge 4eso

IES FERRERIES: 10hPARADA BUS ES MERCADAL: 10:15H

MOLTES GRÀCIES