Want to make creations as awesome as this one?

Material divulgatiu adreçat a les escoles per donar a conèixer un projecte d'innovació educativa de tutoria entre iguals, virtual i sincrònica per tal de millorar les competències comunicatives en anglès i espanyol.

Transcript

PARLEM AMB...TALKING TO...

Un projecte d'innovació educativa transfronterer de tutoria entre iguals, virtual i sincrònica per millorar les competències comunicatives en anglès i espanyol

ENDAVANT!

ÍNDEX

Mostra

Testimonis

Introducció

Recursos

Organització

Objectius didàctics

Per a més informació: ivetgr95@gmail.com

El projecte "Parlem amb... Talking to..." és una proposta educativa sobre tutoria entre iguals virtual, sincrònica i recíproca, dirigida a infants de cicle superior d'educació primària i ideada per millorar les seves competències comunicatives en anglès i espanyol mitjançant la interacció entre iguals.En aquest programa, alumnes de Catalunya i Escòcia són emparellats per desenvolupar cadascú el rol de tutor, en la seva llengua, i el de tutorat, en la llengua estrangera.La finalitat del projecte és que, durant quatre sessions d’intercanvi virtual, els infants millorin tant en la llengua estrangera –a partir de les ajudes proporcionades pel seu tutor–, com en la seva llengua –oferint ajudes pedagògiques al tutorat–. La seqüència didàctica que s’ha dissenyat compta amb un total de set unitats didàctiques repartides en tres blocs:

INTRODUCCIÓ

FORMACIÓ INICIAL

2 unitats didàctiques

TUTORIA ENTRE IGUALS

4 unitats didàctiques

VALORACIÓ FINAL

1 unitat didàctica

Hi ha una última petita unitat didàctica (o sessió) dedicada que tant els infants com els i les mestres implicades valorin l’experiència viscuda: VALORACIÓ FINAL 1 Revisió d’alguns dels avantatges i les qualitats sobre els rols de les parelles que van esmentar a la primera sessió del projecte, i donar l’opció a ampliar el llistat si ho creuen convenient. 10 min 2 Valoració individual de l’experiència a través d’un formulari en línia. 15 min 3 Valoració grupal de l’experiència. 10 min

Aquesta és la part central de la proposta, ja que aglutina les quatre unitats didàctiques dedicades a la preparació del contingut lingüístic, per part dels infants, i a l’intercanvi virtual amb la seva parella. Les sessions d’aquesta part estaran repartides en quatre setmanes successives, és a dir, una unitat didàctica per setmana, i cada una d’elles estarà emmarcada per un lema. SETMANA ESCOLA ESCOCESA ESCOLA CATALANA 1 “Me presento” “This is me” 2 “Mi escuela” “My school” 3 “Mi ciudad” “My city” 4 “¿Qué más quieres saber de mi?” “What else do you want to know about me?” Cada una de les unitats didàctiques seguirà una estructura base i s’organitzarà en tres parts: PREVI A LES TRUCADES: Es farà una preparació de l’intercanvi. 55 min 1 Introducció a la unitat didàctica. 10 min 2 Treball en petits grups (homogenis) al voltant dels continguts lingüístics d’una situació comunicativa concreta en la L2. Això es treballa a partir de la visualització d’una peça audiovisual que mostra un exemple d’exposició oral sobre el lema a preparar a cada sessió. Es posa el focus en l’estructura del discurs i el lèxic. 30 min 3 Preparació i assaig en els mateixos grups d’una exposició oral individual en la L2, entorn del lema de la unitat didàctica, a partir d’una pauta que proporciona la mestra. 15 min LES TRUCADES: Intercanvi virtual amb la parella de l’altra escola. 12 min 1 Un infant exposa la seva part en L2 i l’altre li fa un retorn. 5 min 2 A la inversa, l’infant que ha fet el retorn passa a exposar la seva part en L2 i l’altre li fa un retorn. 5 min 3 Es dona espai perquè els dos infants, en el cas que ho desitgin, puguin acabar de matisar algun comentari o senzillament puguin intercanviar unes paraules abans d’acomiadar-se. 2 min POSTERIOR A LES TRUCADES: Reflexió sobre l'intercanvi. 15 min 1 Un cop finalitzada la trucada, es proporciona un temps perquè cada infant escrigui en un diari d’aprenentatge reflexions envers què creu que ha après, tant de la L2 com de la L1. Aquesta reflexió es fa a partir d’una pauta o guia que proporciona la mestra. 15 min

El projecte contempla dues unitats didàctiques de formació inicial dels infants en la tutoria entre iguals, distribuïdes en dues setmanes consecutives. Aquestes sessions estan enfocades a conèixer les bases de la tutoria entre iguals, amb tot el que això implica (saber com funcionen els rols en la parella, en què consisteix una bona correcció d’un text oral i començar-se a familiaritzar amb els materials de suport a utilitzar). Les activitats de formació dels infants s’organitzaran de la manera següent: UD 1 1 Introducció del projecte i exploració dels coneixements previs dels infants al voltant del concepte “tutoria entre iguals”. 20 min 2 En petits grups, s’inicia un debat sobre possibles avantatges pels tutors/es i els tutorats i quines qualitats creuen que ha de tenir un bon tutor i un bon tutorat i es comparteix amb el gran grup. 30 min 3 Presentació del dossier del projecte, que conté alguns dels materials que necessitaran al llarg de l’experiència, i entrada a l’entorn virtual compartit creat pel projecte. 10 min UD 2 1 Breu introducció d’on són els infants de l’altre centre educatiu. 10 min 2 Explicació de l’estructura i les tasques a fer a cada sessió d’intercanvi virtual. 15 min 3 Modelatge de què hauran de fer a les sessions de preparació i intercanvi virtual. Visualització d'un model de videotrucada. 15 min 4 Exposició i experimentació de diferents estratègies de com fer un bon retorn i es posa a la pràctica a partir del vídeo visualitzat a l’activitat anterior i un altre vídeo de possibles errades. 15 min 5 Gravació d’un breu vídeo dels infants saludant els nens i nenes de l’altre centre, amb el propòsit que es comparteixin els vídeos entre les dues escoles i que, per tant, els alumnes comencin a veure els companys i companyes a qui coneixeran a partir de la següent unitat didàctica. 5 min

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Conèixer què és una tutoria entre iguals.

Conèixer els elements bàsics socials i culturals d’un altre país.

Desenvolupar habilitats lingüístiques per tal de conèixer una persona d’un altre país.

Participar en contextos d’interacció amb persones d’altres contextos socials, culturals i lingüístics.

Tenir una actitud positiva a l’hora d’interactuar i col·laborar amb el grup d’iguals.

Reflexionar sobre els aprenentatges, propis i dels altres, que emergeixen d’un acte d’ensenyament i aprenentatge recíproc.

1

2

3

4

5

6

FORMACIÓ DE LES MESTRES

FORMACIÓ INICIAL DELS INFANTS

TUTORIA ENTRE IGUALS

VALORACIÓ FINAL

VALORACIÓ DE LES DADES

ORGANITZACIÓ

PREVI A LES TRUCADES

TRUCADES

POSTERIOR A LES TRUCADES

2 setmanes

4 setmanes

1 setmana

2 setmanes

2 setmanes

La durada d'aquest projecte s'estima que és d'unes 11 setmanes.

Formació de les mestres que posaran en pràctica el projecte.

2 unitats didactiques de formació inicial per introduir els infants en el projecte, repartides en dues setmanes consecutives.

4 unitats didactiques, repartides en quatre setmanes consecutives. Cada UD està emmarcada per un lema i es divideix en tres parts: previ a la trucada, trucada i posterior a la trucada.

Valoració final de l'experiència per part d'infants i mestres.

Valoració de les dades recopilades al llarg de la posada en pràctica.

Preparació de l'intercanvi.

Intercanvi virtual amb la parella de l'altra escola.

Reflexió sobre l'intercanvi.

MOSTRA

Galeria

Aquest projecte ja s’ha posat en marxa a dos centres. D'una banda, a l'Escola La Maquinista de Barcelona (Catalunya) i, d'altra banda, al centre St. Joseph’s R.C. Primary School d’Aberdeen (Escòcia).A continuació es pot accedir a un exemple d'interacció i a una galeria d'imatges d'aquesta primera posada en pràctica del projecte:

Exemple d'interacció

(En base a aquesta primera implementació, es van extreure un seguit de dades que es tindran en compte de cara a futures realitzacions del projecte per tal de millorar-lo.)

MOSTRA

Aquest és un exemple d'interacció entre un infant de Catalunya (M) i un infant d'Escòcia (S). A la dreta de la pantalla es poden visualitzar les guies de conversa que van utilitzar cada un d'ells per preparar-se la trobada virtual.

EXEMPLE D'INTERACCIÓ

MOSTRA

GALERIA D'IMATGES

PECES AUDIOVISUALS

RECURSOS

Mínim dues figures adultes referents a cada grup d'infants, idealment la tutora del grup, la mestra de llengua estrangera i una mestra de suport.

Cada infant ha de disposar d’un dossier del projecte, de materials de suport i d'accés a unes peces audiovisuals que exemplifiquen el tipus d’exposició oral que han de produir.

MATERIALS PER A CATALUNYA

MATERIALS PER A ESCÒCIA

HUMANS:

MATERIALS:

Disposar d'un ordinador o tauleta amb connexió a internet i un joc d'auriculars per a cada infant.

TECNOLÒGICS:

MATERIALS PER A CATALUNYA

Dossier de presentació del projecte

Material de suport de la primera trucada("THIS IS ME")

veure'ls tots

"MY SCHOOL"

MATERIALS PER A CATALUNYA

SUPORTS PER SESSIÓ

Quarta trucada

Segona trucada

"THIS IS ME"

"MY CITY"

"FAMILY"

"A HOBBY"

"LAST TRIP"

Primera trucada

Tercera trucada

MATERIALS PER A ESCÒCIA

Project presentation dossier

First call support material("ME PRESENTO")

veure'ls tots

"MI ESCUELA"

MATERIALS PER A ESCÒCIA

SUPORTS PER SESSIÓ

Fourth call

Second call

"ME PRESENTO"

"MI CIUDAD"

"FAMILIA"

"AFICIÓN"

"ÚLTIMO VIAJE"

First call

Third call

PECES AUDIOVISUALS

Peça audiovisual model

Com a material de suport també es compta amb un seguit de peces audiovisuals, com a recurs de modelatge, en què s'exemplifica el model de conversa a executar. Aquest recurs s'utilitza en les sessions prèvies a cada trucada, per preparar l'intercanvi.A continuació es pot visualitzar un exemple de peça audiovisual model:

Alumna de Catalunya

Alumne d'Escòcia

Mestra de Catalunya

Mestra d'Escòcia

TESTIMONIS

Alguns dels alumnes i mestres de Catalunya i Escòcia que ja han participat en aquest projectehan deixat constància de la seva opinió al voltant d'aquesta experiència:

Alumna d'Escòcia

Alumne de Catalunya

"El que més m'ha agradat d'aquest projecte és que ara m'agrada més l'anglès i parlar amb una persona en anglès."

"What I have enjoyed the most about this project is talking about how the world it is like in other peoples opinion.”

"Després de parlar amb els alumnes, la valoració és molt positiva. Molts han estat capaços de molt més del que es pensaven. S'han quedat amb ganes de més converses."

"Els materials són molt visuals i efectius. Les trucades i conèixer a algú nou fan que sigui molt interessant."

"When I developed the role of tutor, I had the opportunity to learn by teaching not only correcting, but learning and understanding more about my partner”.

"Quan he fet de tutor, tinc la sensació que he après perquè corregint a la meva companya he après noves paraules i m'he corregit a mi mateix."

MOSTRA

La proposta ja s’ha portat a la pràctica a un grup de 25 infants de l’Escola La Maquinista de Barcelona i un grup de 26 infants del centre St. Joseph’s R.C. Primary School d’Aberdeen.