Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1r Batx a 2n batx

Orientació acadèmica

MAtèries troncals

Història de la Filosofia 3 hores

Matèria de modalitat: a triar 1 entre :

Anglès 3 hores

Matemàtiques / Macs 4 hores (Batx Científic)Macs 4 hores (Batx Social) Llatí 4 hores (Batx humanístic)

Tutoria 1 horaReligió/ AE 1 hora Treball de recerca II

Història d'Espanya 3 hores

Català 3 hores

Castellà 3 hores

Estructura 2n batx

Criteris promoció a 2n batxillerat

L’alumnat de 1r de batxillerat ha de promocionar quan hagi superat totes les matèries o tengui l’avaluació negativa d’un màxim de 2 assignatures

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

Batx Científic- tecnològic

Troncal opció Específiques i troncals Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Triar 1 (4 hores) Biologia 2 Química 2 Física 2 Dibuix tècnic 2 TIC 2 Religió 2 Tecnologia industrial 2 * Cultura audiovisual 2 Fonaments d’administració i gestió Psicologia Alemany 2

Batx Humanístic- Social

titulació 2n batxillerat

 • Per obtenir el títol de batxillerat s'han de tenir aprovades TOTES les assignatures de 1r i 2n per tenir el títol de BATXILLERAT i poder fer les proves PBAU
 • Es pot repetir 2n de batx fent NOMÉS les assignatures suspeses, o sigui fent SOLTES.

En aquest enllaç trobareu informació sobre les diferents assignatures.

Ressenyes assignatures

 • PBAU i accés a estudis de Grau Universitaris
 • Cicle Formatiu de Grau Superior

Què puc fer en acabar 2n de batx?

 • Bloc accés (obligatori)
 • Història d'Espanya o Filosofia
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Anglès
 • Matèria de modalitat cursada:
Matemàtiques II- per a la modalitat de CiènciesLlatí II - per a l’itinerari d’HumanitatsMat.Aplicades a les Ciències Socials II- per a l’itinerari de C. Socials

PROVES PBAU pendent revisió format lomloe

 • Bloc Admissió (pujar nota)
 • És voluntari
 • Es poden examinar d'un màx. de 3 matèries de modalitat
 • La qualificació ha de ser major a 5.
 • Mirar universitats per saber assignatures que ponderen
 • Matèries que poden fer:
Biologia, química, cultura audiovisual 2, dibuix tècnic 2, física, economia de l’empresa, geografia, història de l’art, història de la filosofia, llatí 2, mats 2, macs2…

PROVES PBAU

 • Si un alumne té un 7,5 de batxillerat i un 7,2 del Bloc d’accés de la PBAU i de les dues assignatures que ponderen per a aquests estudis té un 7 (pondera 0,1) i un 9 (pondera 0,2), tindrem:
60% de 7,5 + 40% de 7,2= 4,5 + 2,88 = 7,38 A aquesta nota se li sumen (7 x 0,1) + (9 x 0,2), amb la qual cosa la nota final serà: 7,38 + 0,7 + 1,8= 9,88

Nota Admissió

Afegir documentació a la matrícula en documents separats en PDF:-DNI alumne/a-Targeta sanitària- Full autoritzacions (si heu de canviar alguna autorització)-Full inscripció AFA-Pagament matrícula ( 15 a 18 de juliol) -Documentació salut (presencialmet al centre)-Excepcionalment es podrà presentar tota aquesta documentació a l'oficina del centre en horari de 9 a 12 hores.

Matrícula en línea (16 a 24 de maig)

Tota la informació sobre la matrícula en línia la trobareu al link amb el tutorial de Gestib

Descarregar i emplenar el model de sol·licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí dins el període establert el mes de setembre: iesbielmarti@educaib.eu

Transport escolar

AFA IES BIEL MARTÍ

Què fa l’AFA pel nostre centre?

 • Pagament de les sortides de convivència.
 • Compra de material informàtic i altres.
 • Pagament del 50% de les agendes escolars.
 • Sessions d'acompanyament a l'alumnat de 2n de batx.
 • etc....
Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció (pàgina web) *Si ja sou socis, la suscripció es renovarà automàticament

Enquestes satisfacció

En el següent enllaç trobareu l'enquesta envers el funcionament del centre

Campus científic-humanistic

Fer feina

Campus esportius

Per un estiu sa

Casal JOVES

MOLTES GRÀCIES