Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

QUÈ SOM?

IES SA COLOMINA

ALUMNES

DOCENTS I PND

FAMÍLIES

RESPECTE AL MEDI AMBIENT

TRETS D'IDENTITAT

QUÈ VOLEM?

COM HO FAREM?

OBJECTIUS

PRINCIPIS METODOLÒGICS

MULTICULTURALITAT I ACONFESSIONALITAT.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, INCLUSIÓ I COEDUCACIÓ

OBERTURA A L’ENTORN

PRINCIPIS DEMOCRÀTICS

SOLIDARITAT

TREBALL EN XARXA / PROJECTES EUROPEUS

CENTRE PROMOTOR DE LA SALUT

benestar i pertinença al Centre

èxit acadèmic i professional

relació amb l’entorn

L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge

L’aprenentatge és un procés de naturalesa social

Les emocions són part integral de l’aprenentatge

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals

L’esforç és clau per a l’aprenentatge

Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals

L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge

EL CATALÀ, LA NOSTRA LLENGUA. EIVISSA, LA NOSTRA TERRA

Projecte

Educatiu

Centre

El nostre institut considera el català, juntament amb el castellà i els idiomes estrangers, com a llengües d’ensenyament i aprenentatge. La llengua catalana -pròpia de les Illes Balears- esdevé la llengua vertebradora en l’ensenyament, així com la llengua d’ús habitual i general en l’àmbit administratiu i de comunicació del propi centre. El nostre model lingüístic de centre ha de tendir cap a la immersió lingüística, per tal d’assolir l’èxit acadèmic de l’alumnat. Conèixer tant el nostre territori com la seva història i cultura; el seu patrimoni artístic i cultural. El coneixements d'aquestes arrels són part clau del procés de formació del nostre alumnat com a persones i ciutadans.

L’institut prioritza el respecte al medi ambient com a element definidor del model d’ensenyament i intenta fomentar en l’alumnat i les seves famílies postures de respecte i conservació de la natura mitjançant la participació activa en programes de caire mediambiental.

El centre es reconeix com a multicultural, per la qual cosa adopta l’educació en el respecte, coneixement i acceptació dels diferents elements culturals de l’alumnat i les seves famílies com a part important de la seva línia d’actuació. El centre es defineix com a laic i respectuós amb les diferents creences i religions.

El centre facilitarà la participació, col·laboració i integració de tot l’alumnat, afavorint que qualsevol alumne/a pugui aprendre segons les seves possibilitats i sigui respectat per tota la comunitat educativa. Com a centre fomentem el principi de la coeducació, evitant les discriminacions per raons de gènere, diversitat sexual, qüestions de raça, minories ètniques, etc.

Ens reconeixem com un centre democràtic, on es fomenta la participació de tota la comunitat educativa en la presa de decisions.

Reconeixem la definició de Salut establerta per l’OMS: «Salut és un estat de complet benestar físic, psíquic (mental) i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties». Per tant, al centre fomentem els hàbits saludables de tota la comunitat educativa tant a nivell físic com mental i emocional.

Pretenem que la comunitat educativa conegui altres realitats i es fomenti l'ajuda i la cooperació entre qualsevol dels seus membres. El centre fomentarà la participació en projectes solidaris. Tant a nivell local, com internacional.

Fomentarem la participació en xarxes d’aprenentatge intercentres. Promourem els valors europeus, el coneixement i respecte vers les cultures i llengües d’Europa a través de la participació en diferents projectes Erasmus+.

El centre està obert a l’entorn i, per això, es facilitarà la seva connexió amb el context sociocultural i econòmic perquè l’alumnat visqui la realitat amb actitud crítica i participativa.

 • Objectius de benestar i pertinença al Centre.
  • Fomentar la feina en equip i la implicació de tota la comunitat educativa en el marc d’un lideratge distribuït.
  • Transmetre una educació en els valors del nostre PEC: igualtat, respecte, solidaritat, empatia, cooperació, etc.
  • Tenir un bon clima escolar i de convivència.
  • Ser un centre que dóna resposta a la diversitat d’alumnat, famílies i professorat que formen la nostra comunitat educativa.

 • Objectius de relació amb l’entorn.
  • Reconèixer, enfortir i redreçar la projecció de la nostra labor educativa i cultural en el nostre entorn.
  • Ser un centre obert a l’entorn, mitjançant l’establiment d’acords i col.laboracions amb altres centres educatius i/o altres entitats.
  • Ser reconeguts com a referent educatiu a l’illa d’Eivissa.

 • Objectius d’èxit acadèmic i professional.
  • Ajudar al desenvolupament professional del personal del centre.
  • Afavorir l’autonomia de l’alumnat, responsabilitzant-lo del seu propi aprenentatge i augmentant la seva capacitat d’atenció i concentració.
  • Fomentar la cultura de l’esforç i els hàbits de treball.
  • Millorar els resultats acadèmics tenint en compte la diversitat de l’alumnat.
  • Afavorir la innovació i la recerca pedagògica. Adoptar noves metodologies que afavoreixin l’adquisició de les CC.
  • Afavorir la interdisciplinarietat i l’aprenentatge significatiu i globalitzat.
  • Fomentar l’ús del català, llengua instrumental al centre, però minoritària entre el nostre alumnat.
  • Potenciar i avançar en l’ús pedagògic de les TIC i les TAC.
  • Disminuir l’abandonament escolar.

Un alumnat cada vegada més divers requereix uns processos d’ensenyament-aprenentatge que considerin les dificultats individuals, els diferents ritmes d’aprenentatge, interessos i motivacions. Les metodologies emprades han de permetre integrar aquesta diversitat per a què tot l’alumnat pugui arribar al seu màxim nivell competencial.

En el procés d’ensenyament-aprenentatge, la col·laboració, l’intercanvi d’idees i la interacció social resulten essencials per el desenvolupament de les habilitats relacionals, comunicatives, afectives i emocionals. L’aprenentatge significatiu ha d’anar vinculat a la socialització entre l’alumnat i entre alumnat i professorat.

L'aprenentatge ha de partir d’un estat emocional favorable. El reforç positiu i la motivació són fonamentals i haurien de ser treballades a totes les àrees sistemàticament. Està demostrat que quan s'aprèn emocionant-se, s’activen àrees del cervell que permeten un aprenentatge més enriquidor i perdurable.

Els coneixements s’assoleixen paulatinament al llarg del curs, per tant, el procés d’avaluació hauria de ser també progressiu. L’avaluació continuada significa relacionar tots els continguts de la matèria i que l’alumnat tingui un coneixement global d’aquesta en acabar el procés d'aprenentatge.

El millor aprenentatge per a la vida que l’alumnat es pot dur de la seva etapa educativa és el valor de l’esforç com a via per a l’assoliment dels seus objectius, ja que la satisfacció que això comporta millora l’autoestima.

L’alumnat és protagonista i receptor del seu procés d’aprenentatge, guiat pel professorat, qui ha d'estimular el compromís i la participació activa i autoregulada en la construcció del propi coneixement, fent ús de metodologies diverses orientades a aquesta finalitat.

Interconnectar coneixements de diverses àrees i portar a la pràctica la teoria permet consolidar l'aprenentatge. Aquesta connectivitat horitzontal hauria de fer-se extensiva, no només a l’entorn d'aprenentatge formal, sinó també a la comunitat educativa i a la societat en general. Les situacions d’aprenentatge que promouen aquest tipus de connexions fomenten una comprensió més profunda.