Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3r ESO a 4t ESO

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

 • Ha de promocionar l’alumnat que hagi superat totes les matèries o tenguin l’avaluació negativa en 1 o 2 matèries.
 • L’alumnat que tengui l’avaluació negativa en més de 2 matèries pot repetir curs si l’equip docent acorda que aquesta mesura pot beneficiar l’alumne/a. Aquesta mesura vindrà motivada per contribuir en el seu grau de maduresa i en el progrés acadèmic de l’alumne/a.

Promoció a 4t d'eso

El 4t d’ESO s’estructura d'aquesta manera:

 • Opció 4t d’ESO acadèmic: Va enfocat a l’alumnat que té l’objectiu de continuar estudis posteriors de tipus acadèmic, com el batxillerat i estudis universitaris.
 • Opció 4t d’ESO aplicat: Va dirigit a l’alumnat que té l’objectiu de continuar estudis de formació professional de grau mitjà i grau superior o batxillerat humanístic.
 • Opció 4t d'ESO Diversificació: dirigit a alumnat que ha fet 3r de diversificació l’objectiu de continuar estudis de formació professional de grau mitjà i grau superior .

Estructura 4t eso

matèries comunes

 • CATALÀ: 3h
 • CASTELLÀ: 3 h
 • ANGLÈS: 3 h
 • GEOGRAFIA-HISTÒRIA: 3 h
 • EDUCACIÓ FÍSICA: 2 h
 • ATENCIÓ EDUCATIVA O RELIGIÓ: 1 h
 • VALORS ÈTICS: 2 h
 • TUTORIA: 1 h

ITINERATIS

matèries optatives

Tot l’alumnat ha de triar 1 assignatura, que tindrà una càrrega de 3 hores per ordre de preferència:

 • Expressió artística.
 • Digitalització
 • Música.
 • Alemany.
 • Tecnologia

Ed. en valor cívics i ètics: 2h

Ed. Física: 2 hores

Anglès: 3 hores

Atenció edu./ religió: 1 h

Àmbit CT -científic- tecnològic: Matemàtiques, Biologia, Tecnologia i digitalització, Física i química i digitalització (11 hores)

Tutoria :1 hora

Àmbit LS -Lingüístic- social: Castellà, Català, Història i economia i emprenedoria (10 hores)

Estructura 4t ESO diverSIFICACIÓ

En aquest enllaç trobareu informació sobre les diferents assignatures.

Ressenyes assignatures

Afegir documentació a la matrícula en línea en documents separats en PDF:-DNI alumne/a -Targeta sanitària. - Full autoritzacions (si heu de canviar alguna autorització)-Full inscripció AFA-Documentació salut (presencialment al centre)-Excepcionalment, es podrà presentar tota aquesta documentació a l'oficina del centre en horari de 9 a 12 hores.

Tota la informació sobre la matrícula en línia la trobareu al link amb el tutorial de Gestib

Matrícula en línea (16 a 24 de maig)

AFA IES BIEL MARTÍ

Què fa l’AFA pel nostre centre?

 • Pagament de les sortides de convivència.
 • Compra de material informàtic i altres.
 • Pagament del 50% de les agendes escolars.
 • Programa de Legiland.
 • etc....
Per ser soci de l’AFA heu de descarregar el full d’inscripció (pàgina web) *Si ja sou socis, la subscripció es renovarà automàticament

Descarregar i emplenar el model de sol.licitud penjada a la web (pestanya secretaria-transport escolar) i enviar-ho escanejat a l’adreça de l’IES Biel Martí: iesbielmarti@educaib.eu

Transport escolar

Programa reutilització de llibres

Si els alumnes retornen tots els llibres en perfectes condicions el centre els retornarà la fiança que van pagar a 2n d'ESO

UN ESTIU PER CRÉIXER

Campus de diferents temàtiques

Per un estiu sa

Casal JOVES

Enquestes satisfacció

En el següent enllaç trobareu l'enquesta envers el funcionament del centre

MOLTES GRÀCIES