Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej mogą kształcić się w:4 – letnim liceum ogólnokształcącym, 5 – letnim technikum, 3 – letniej szkole branżowej (możliwość kontynuowania nauki w dwuletniej szkole branżowej II stopnia i przystąpienia do egzaminu dojrzałości)

CO BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJI? – kryteria

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 2. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • język polski i matematyka mnoży się przez 0,35,
 • język obcy nowożytny mnoży się przez 0,3.

WYNIK EGZAMINU

 • 100 pkt maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

celujący – 18 pktbardzo dobry – 17 pkt dobry – 14 pkt dostateczny – 8 pkt dopuszczający – 2 pkt

OCENY NA ŚWIADECTWIE

JĘZYK POLSKI,MATEMATYKA, DWA OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE ustala dyrektor szkoły dla danego oddziału 72 pkt – maksymalna liczba punktów

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 1. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max 18 pkt (zarządzenie i wykaz konkursów przedmiotowych i organizowanych przez kuratorów)

Wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego z rodziców wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru w dniach od 13 maja 2024r. do 4 lipca 2024rDo 27 maja w przypadku szkół przeprowadzających egzaminy sprawnościowe

PROCES REKRUTACJI

Kandydaci wypełniają elektronicznie wniosek w systemie Omikron, logując się za pomocą Peselu.We wniosku kandydat może wskazać dowolną liczbę szkół i klas, o przyjęcie do których się ubiega (spośród wszystkich szkół gminy miejskiej Kraków, prowadzących postępowanie rekrutacyjne)

publiczne szkoły ponadpodstawowe, w których dla kandydatów przeprowadza się:sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej;sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę wstępną;sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której jest realizowany program nauczania wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji;próby sprawności fizycznej - dotyczy szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej.

13.05.-11.07. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.28.05.-28.06sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, próby sprawności fizycznejdo 2.07podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianów

 • 11.07
 • Szkolne Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

PROCES REKRUTACJI

 • 21.06.-4.07
kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty
 • 16.07
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

PROCES REKRUTACJI

 • 11.07-15.07
 • Potwierdzenia woli podjęcia nauki należy dokonać poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

Procedura odwoławcza

do 19-07-2024 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.Do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

PRZYDATNE STRONY

 • https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/omikron-public/schedule
 • https://kuratorium.krakow.pl/
 • www.e-omikron.pl
 • https://waszaedukacja.pl/artykuly/jak-obliczyc-punkty-do-szkoly-sredniej
 • https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/
 • strony internetowe szkół ponadpodstawowych