Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Statut Szkoły

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia otacza cały świat.”Albert Einstein

Misja szkoły

10. Postanowienia końcowe (§98 - §102)

9. Ceremoniał Szkoły (§97)

8. Rekrutacja do Liceum (§94 - §96)

7. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (§72 - §93)

6. Uczniowie Liceum (§63 - §71)

5. Nauczyciele i pracownicy szkoły (§ 57 - §62)

4. Organy liceum i ich kompetencje (§25 - §56)

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (§14 - §24)

2. Cele i zadania liceum (§7 - §13)

1. Informacje oogólne (§1 - §6)

• wspomaga rodzinę w procesie wychowania, • wspiera rozwój zawodowy kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, • zapewnia bezpieczeństwo i jest przyjazna dla wszystkich podmiotów społeczności szkolnej, • dba o wysoką jakość zarządzania i sprawność organizacyjną.

CLXV Liceum Ogólnokształcące:• tworzy system jakości pracy zapewniający zaspokojenie potrzeb uczniów i rodziców/prawnych opiekunów w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i profilaktyki,• zapewnia wielopłaszczyznowy rozwój osobowy ucznia, • w pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej opiera się na wartościach takich jak: ofiarność, współpraca, solidarność, • rozwija postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne uczniów, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych, przygotowuje i zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,• upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju,• gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, opierającą współpracę z uczniami i rodzicami na zasadzie partnerstwa,

Misja Szkoły

Informacje ogólne

Rozdział 1

§2. CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175, zwane dalej "Liceum", jest publiczną szkołą ponadpodstawową dla młodzieży. §3. Szkoła jest jednostką budżetową. §4. Liceum nosi nazwę CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, ul. Ostródzka 175. §5. Organem prowadzącym Liceum jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5. §6. Nadzór pedagogiczny nad Liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 1. liceum bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; 2. szkole – należy przez to rozumieć CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie; 3. Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora liceum; 4. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w CLXV Liceum Ogólnokształcącym; 5. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy oddziału;6. uczniach – należy przez to rozumieć młodzież pobierającą naukę w liceum; 7. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców uczniów lub ich prawnych opiekunów; 8. statucie – należy przez to rozumieć Statut CLXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

informacje ogólne

Cele i zadania Liceum

Rozdział 2

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;7) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 8) przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia; 9) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów; 10) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych; 11) kształtuje u uczniów umiejętność sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 12) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

§7. Liceum realizuje cele i zadania w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności: 1) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 2) przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 3) wspiera ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej; 4) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne; 5) upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

Cele i zadania Liceum

7) umożliwienie uczniom udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 8) umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Liceum w skróconym czasie; 9) stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znajdujących się trudnej sytuacji materialnej; 10) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców lub uczniów; 11) stałe podnoszenie jakości pracy Liceum poprzez: a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Liceum w różnych formach doskonalenia zawodowego, b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Liceum, c) systematyczne badanie osiągnięć uczniów, d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Liceum.

13) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. § 8. 1. Liceum realizuje cele i zadania poprzez: 1)stosowanie w procesie kształcenia rozwiązań organizacyjnych, innowacyjnych, programowych i metodycznych 2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów; 3) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 4) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania; 5) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki; 6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego określa rolę, zadania, metody i formy pracy w zakresie doradztwa zawodowego szkolnego doradcy zawodowego i nauczycieli w ramach rocznego planu działania oraz oczekiwane efekty tych działań. 2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję podejmowanych decyzji na przestrzeni wielu lat życia; 2) na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki zdrowotne, intelektualne i emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska; 3) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają na przestrzeni lat. 3. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest pomoc uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości, uzdolnień, zainteresowań, możliwości), przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, poznaniu zasad nim rządzących oraz

§ 9. Liceum zapewnia opiekę nad uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 1. Liceum odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. 2. Nauczyciele w czasie przerw pełnią dyżury zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycieli i opracowanym harmonogramem. 3. Przy wyjściu bądź wyjeździe z uczniami poza teren liceum za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel-opiekun (obowiązuje pozostawienie w szkole „Karty wycieczki” lub „Karty wyjścia”). Podczas wycieczki obowiązuje Regulamin wycieczek szkolnych. § 10. W liceum zorganizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego rozumiany jako ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

samodzielności w różnych sytuacjach życiowych; 7) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących własnego rozwoju zawodowego (stawianie celów, planowanie, tworzenie więcej niż jednej ścieżki kariery); 8) poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej, bezrobocia; 9) poznawanie zawodów przyszłości w kraju i zagranicą; 10) włączanie rodziców w pomoc własnym dzieciom w zakresie wyboru zawodu i planowania dalszej ścieżki edukacyjnej w szkołach wyższych; 11) podnoszenie kompetencji nauczycieli różnych przedmiotów do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole; 12) współpracę z instytucjami, placówkami pozaszkolnymi, które wspierają proces rozwoju zawodowego uczniów; 13) prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie liceum;

świadomym zaplanowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest poprzez: 1) dbanie o rozwój aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych (samopoznanie); 2) przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych; 3) aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych; 4) zachęcanie uczniów do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych na wyższych uczelniach; 5) rozwój umiejętności społecznych (współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja, praca zespołowa); 6) przygotowanie uczniów do roli pracowników na obecnym rynku pracy, uczenie odpowiedzialności i

doradztwa zawodowego. 6. Szczegóły zadań do realizacji, organizacji doradztwa zawodowego zawarte są w dokumencie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz załącznikach do niego. § 11. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 2. Pomoc materialna przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia w liceum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. 3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne;

14) prowadzenie obserwacji i analizy tendencji zmian oferowanych kierunków kształcenia w szkołach wyższych; 15) dostosowywanie ofert edukacyjnych liceum do potrzeb kandydatów i uczniów oraz do zmian na rynku pracy. 5. Działania liceum w zakresie opisanym w ust. 4 realizowane są przez: 1) doradcę zawodowego jako koordynatora; 2) psychologa i pedagoga jako osoby współpracujące; 3) nauczycieli przedmiotów i wychowawców jako realizatorów; 4) rodziców jako osoby współpracujące; 5) współpracę z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji, przedstawicielami różnych zawodów, absolwentami jako osobami wspierającymi realizację programu; 6) współpracę z Koordynatorami Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego; 7) współpracę z doradcami metodycznymi z zakresu

realizacji wewnątrzszkolne programy i regulaminy:1) Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 2) Regulamin Rady Pedagogicznej; 3) Regulamin Rady Rodziców CLXV Liceum Ogólnokształcącego; 4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego; 5) Zadania zespołów przedmiotowych; 6) Zadania zespołów wychowawczych; 7) Zadania zespołów nauczycielskich; 8) Regulamin biblioteki szkolnej; 9) Regulaminy pracowni przedmiotowych i obiektów sportowych; 10) Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli; 11) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego; 12) Zasady rekrutacji uczniów do klas I; 13) Procedury zmiany klasy lub szkoły; 14) Procedury zmiany grupy językowej; 15) Regulamin pomocy stypendialnej; 16) Regulamin wolontariatu; 17) Regulamin wycieczek szkolnych;

2) zasiłek szkolny.5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; a) szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zawiera Regulamin pomocy stypendialnej; 2) stypendium Prezesa Rady Ministrów; 3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 6. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym. § 12. Cele statutowe liceum realizują nauczyciele wraz z uczniami w czasie lekcji, działań pozalekcyjnych na terenie liceum i zajęć pozaszkolnych we współpracy z rodzicami oraz odpowiednimi instytucjami. 1. Realizację celów i zadań liceum wynikających z przepisów prawa wspomagają zatwierdzone i przyjęte do

jest w szczególności działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

18) Regulamin usprawiedliwiania nieobecności; 19) Regulamin stroju szkolnego; 20) Regulamin korzystania z szafki ubraniowej; 21) Regulamin korzystania z szatni; 22) Regulamin korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych; 23) Regulamin dyżurów nauczycieli; 3. Regulaminy są dostępne w bibliotece szkolnej i sekretariacie liceum. §13. Liceum realizuje swoje zadania we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty; 4) instytucjami kultury; 5) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), których celem statutowym

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 3

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu liceum oraz w środowisku społecznym; 5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia; 9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 10) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru

§ 14. W liceum organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. § 15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolna i nieodpłatna. § 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

szczególności z: 1) niepełnosprawności; 2) niedostosowania społecznego; 3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) zaburzeń zachowania i emocji; 5) szczególnych uzdolnień; 6) specyficznych trudności w uczeniu się; 7) choroby przewlekłej; 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) niepowodzeń szkolnych; 10) trudności adaptacyjnych. § 18. 1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować w szczególności: 1) rodzice ucznia; 2) uczeń; 3) Dyrektor szkoły; 4) nauczyciele oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 5) pielęgniarka szkolna; 6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;

kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji na ten temat; 11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. § 17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, świadczona w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, udzielana jest uczniom, gdy jej potrzeba wynika w

7) inne organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.2. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy. 3. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.

stosowaniu skutecznej metodyki nauczania;3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych i finansowych mogą to być: 1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 5. Innymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być: 1) porady i konsultacje dla uczniów, udzielane i prowadzone przez specjalistów; 2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli.

§ 19. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: a) pedagog szkolny, b) psycholog szkolny, c) doradca zawodowy; 3) pracownicy liceum poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem, polega w szczególności na: 1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów analizują opinie i orzeczenia wymienione w ust 1 pkt 1 do 3 oraz prowadzą obserwację pedagogiczną, obejmującą: zachowania, relacje z innymi ludźmi, postępy w edukacji i rozwoju społecznym. 3. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności, zdolności lub zaburzenia. 4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę. 5. Wychowawca przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, pozostałym nauczycielom pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę, na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy, zwołuje dodatkowe posiedzenie. 6. Wychowawca informuje rodziców ucznia

§ 20. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom: 1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości konieczne jest zorganizowanie pomocy; 5) posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom, które przedstawia Dyrektorowi szkoły. 10. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 8, współpracuje z rodzicami ucznia (pełnoletnim uczniem) oraz w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor szkoły, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych. 12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, wychowawca zawiadamia rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia) w formie pisemnej; rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji. 13. Wychowawca wpisuje informację, o której mowa w ust. 12, w Dzienniku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

(pełnoletniego ucznia) o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w formie zapisu w e-dzienniku lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem (pełnoletnim uczniem). 7. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), zasięga opinii nauczycieli uczących w oddziale. 8. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 9. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-

sposobu rozwiązania problemu ucznia. §23. 1. Zainteresowania ucznia oraz jego uzdolnienia mogą być rozpoznawane między innymi w formie wywiadów z uczniem, jego rodzicami, obserwacji pedagogicznych. 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel zgłasza wychowawcy potrzebę objęcia ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną. 3. W szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły. 4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach, zawodach sportowych stanowi

14. Rodzic ucznia (pełnoletni uczeń) ma prawo do odmowy przyjęcia proponowanego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 15. Odmowa, o której mowa w ust. 14, musi mieć formę pisemną. 16. Wychowawca jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. § 21. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. § 22. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców (pełnoletniego ucznia), występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie

przy opracowywaniu zintegrowanych działań wobec ucznia;7) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy.

formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela. §24. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole; 4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; 6) udział w pracach zespołu nauczycieli danego oddziału

Organizacja pracy Liceum

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu w szkole

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Rada Pedagogiczna

Współpraca organów szkoły

Dyrektor szkoły

Organy liceum i ich kompetencje:

Rozdział 4

§ 25. 1.Organami liceum są: 1) Dyrektor szkoły; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski. 2. Każdy z wymienionych w ust.1 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te muszą być zgodne z przepisami prawa oświatowego i z niniejszym statutem. 3. Koordynatorem działań organów liceum jest Dyrektor szkoły.

Organy liceum i ich kompetencje

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;8) stwarza warunki do działania w Liceum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Liceum;9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 10) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 11) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 12) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

§ 26. Dyrektor Liceum: 1) kieruje działalnością Liceum i reprezentuje Liceum na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny, chyba że nie jest nauczycielem; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Liceum; 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Liceum;

Dyrektor szkoły

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Liceum. 3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel Liceum wyznaczony przez organ prowadzący.

13) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Liceum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach:a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Liceum;14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. § 27. 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski

3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Liceum albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. § 30. 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 1) W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady Pedagogicznej. 2) Szczegółowe zasady głosowania określa Regulamin Rady Pedagogicznej 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Liceum lub w sprawach związanych z

§ 28. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum. 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. § 29. 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

Rada Pedagogiczna

skreślenie z listy uczniów; 5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 6) uchwala Regulamin swojej działalności; 7) uchwala Statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu oraz inne regulaminy; 8) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 9) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów; 10) zatwierdza kandydatury uczniów do wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 11) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki.

opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 3.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Liceum. § 31. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 1) planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; 2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmuje uchwały w sprawach eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 4) podejmuje uchwały w sprawach wniosków o

oraz pozostałym pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 9) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 10) projekt finansowy szkoły; 11) przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora, powierzenia funkcji wicedyrektora; 12) wnioski o odwołanie ze stanowiska wicedyrektora; 13) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 14) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora szkoły; 15) pracę Dyrektora szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy; 16) wnioski innych organów szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły

§ 32. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących opiniuje: 1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych; 2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 3) zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 4) organizację dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 5) organizację dodatkowych zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów; 6) propozycje Dyrektora szkoły wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; 7) zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki; 8) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom

2) uzgadnia z Radą Rodziców program wychowawczo-profilaktyczny;3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora; 4) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę; 6) uczestniczy w tworzeniu Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli; 7) występuje z wnioskami do Dyrektora szkoły w sprawach doskonalenia organizacji, nauczania i wychowania; 8) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 9) wybiera dwóch przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły;

jednolitego stroju;17) średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce; 18) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 19) ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 20) propozycje Dyrektora szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć, niezależnie od dni wolnych od zajęć ustalanych na podstawie odrębnych przepisów; 21) wystąpienia do poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 22) wybory przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzone w poszczególnych oddziałach. § 33. Rada Pedagogiczna ponadto: 1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian (nowelizacji) i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej;

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny; 11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. § 34. 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę. 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. § 35. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców; 2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, a) Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, b) w przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, c) Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną § 38. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji opiniodawczych: 1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składany

§36. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Liceum reprezentującym ogół rodziców uczniów. 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: § 37. 1. Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji stanowiących: 1) uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów

Rada Rodziców

może: 1)wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty 2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły; 4) wybrać swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

przez Dyrektora szkoły; 2) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej liceum; 3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 4) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez cały cykl nauczania; 5) opiniuje wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole; 6) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 39. 1. Rada Rodziców w ramach swoich uprawnień

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z Dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 9. W szkole powołuje się „Rzecznika praw ucznia” 10. Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły. 11. Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który

§ 40. 1. W Liceum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem". 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Liceum. 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum. 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

Samorząd Uczniowski

wyrazi zgodę na pełnienie funkcji. Kadencja Rzecznika trwa dwa lata.

szkoły.6. Szkolnym Wolontariatem opiekuje się nauczyciel – koordynator 7. Przewodniczącym Szkolnego Wolontariatu zostaje uczeń będący wolontariuszem. 8. Zasady funkcjonowania i szczegółowe cele Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

§ 41. 1. W szkole może działać „Szkolny Wolontariat”. 2. Zadaniami Szkolnego Wolontariatu są organizacja i udzielanie pomocy potrzebującym, inicjowanie działań w środowisku oraz wspomaganie inicjatyw charytatywnych i kulturalnych. 3. Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w zakresie wolontariatu w drodze porozumienia, w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 4. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem szkoły organizuje i realizuje działania w ramach wolontariatu. 5. Formy działalności: 1) działania na rzecz społeczności szkolnej;2) działania na rzecz społeczności lokalnej; 3) udział w akcjach ogólnopolskich, za zgodą Dyrektora

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu w szkole

może: 1)wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty 2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły; 3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły; 4) wybrać swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

przez Dyrektora szkoły; 2) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej liceum; 3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 4) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez cały cykl nauczania; 5) opiniuje wniosek o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole; 6) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 39. 1. Rada Rodziców w ramach swoich uprawnień

prowadzący.3. Zespół mediacyjny dąży do polubownego zakończenia sporu. 4. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie trzech dni od powołania zespołu mediacyjnego, spór rozstrzyga zespół mediacyjny uwzględniając zgodne stanowiska organów będących w sporze. 5. Zespół mediacyjny podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

§ 42. 1. Organy Liceum informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach albo podjętych uchwałach. 2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Liceum, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu. 3. Kolegialne organy Liceum mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. § 43. 1. W przypadku sporu między organami Liceum powołuje się zespół mediacyjny. 2. W skład zespołu mediacyjnego wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów będących w sporze, oraz jako przewodniczący, przedstawiciel organu, który nie pozostaje w sporze, a gdy wszystkie organy Liceum pozostają w sporze - osoba wskazana przez organ

Współpraca organów szkoły

2. W liceum funkcjonuje stołówka i sklepik szkolny. § 45. 1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 10 dni. § 46. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez Dyrektora szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład określający organizację zajęć edukacyjnych

§ 44 1. W zakresie realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) pracowni przedmiotowych, szczegółową organizację pracowni określa Regulamin pracowni przedmiotowych; 3) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 4) sali gimnastycznej, kompleksu boisk, urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 5) sali multimedialnej (konferencyjnej); 6) biblioteki (wypożyczalni i czytelni z ICIM); 7) gabinetów specjalistów (pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego); 8) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 9) szatni i szafek uczniowskich; 10) pomieszczeń sanitarno-higienicznych; 11) patio szkolnego;

Organizacja pracy Liceum

§ 47. 1. W szkole organizuje się oddziały przygotowawcze dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 2.Dyrektor szkoły, powołuje zespół kwalifikujący uczniów do oddziału przygotowawczego. 3.W skład tego zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog 4.Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25 uczniów. 5.Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 6.Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia uczniów.

3. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział. 4. Liczebność uczniów w oddziale ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym, nie powinna przekraczać 30 osób. 5. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych ustala Dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów, za zgodą organu prowadzącego. 6. Opiekę wychowawczą nad poszczególnymi oddziałami sprawują wyznaczeni przez Dyrektora szkoły wychowawcy. 7. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy klasowego. 9. W liceum mogą być tworzone oddziały przygotowawcze na podstawie odrębnych przepisów.

opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, w wymiarze nie niższym niż 6 godziny tygodniowo, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 48. 1. Liceum realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.2. Podstawowymi formami organizacyjnymi działalności liceum są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, grupach międzyoddziałowych lub grupach międzyklasowych z zakresu kształcenia ogólnego; 2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

7.Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę godzin nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo. 8.W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas: 1) - I i II liceum; 2) - III i IV liceum. 9.Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.10.W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do szkoły znacznej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego. 11.W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania

6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 25 minut. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 8. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z potrzebami uczniów z uwzględnieniem posiadanych przez liceum środków finansowych i możliwości kadrowych. § 49. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. 2. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczneorganizowane dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 4) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 5) inne zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 3. W szkole mogą być organizowane wycieczki. 4. Szczegóły organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek szkolnych. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest: 1) łączenie grup uczniów (również całych oddziałów, klas) i przekazywanie opieki jednemu nauczycielowi 2) zwalnianie uczniów z ostatnich godzin lekcyjnych bez wcześniejszego powiadamiania rodziców; 3) o możliwości takich rozwiązań powiadamiani są rodzice i uczniowie na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

uczniom pełnoletnim na ich życzenie szkoła organizuje naukę religii, etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.§ 53. 1. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. 2. Oprogramowanie dostarczane jest przez firmę zewnętrzną, która odpowiada za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa. 3. Dziennik elektroniczny daje możliwość: bieżącej kontroli frekwencji ucznia w szkole, kontroli osiągnięć edukacyjnych, monitorowania realizacji podstawy programowej, bieżącej wymiany informacji. § 54.1. W szkole może być wprowadzony eksperyment pedagogiczny. 2. Eksperyment pedagogiczny może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, może być wprowadzony w całej szkole, w oddziale lub grupie. 3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.§ 50.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym. § 51. W pierwszej połowie września każdego roku szkolnego w klasach pierwszych przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników można tworzyć grupy w obrębie danego oddziału lub grupy międzyoddziałowe o określonym poziomie znajomości języka. § 52. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub

2) wspomaganie rozwoju uczniów, zarówno w zakresie zdobywania i pogłębiania wiedzy, jak i rozwijania i rozbudzania ich zainteresowań; 3) wspomaganie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli; 4) tworzenie warunków do bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych; 5) podejmowanie różnorodnych działań, promujących czytelnictwo i rozwijających kompetencje uczniów w zakresie szeroko pojętej kultury; 6) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów (skontrum), w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. 3. Biblioteka jest: 1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie: a) uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, nauczyciela bibliotekarza (lekcje biblioteczne), b) indywidualnie pracują nad zdobywaniem i

nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie. 4. Eksperyment pedagogiczny może być realizowany po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej. 5. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, wymagana jest zgoda organu prowadzącego. § 55. Szkoła może przyjmować nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. § 56. 1. W szkole działa biblioteka obejmująca wypożyczalnię i czytelnię z Internetowym Centrum Multimedialnym. 2. Do głównych zadań biblioteki należą: 1) wspieranie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

i instytucjami, w celu wymiany doświadczeń, informowania o wydarzeniach i promowania czytelnictwa. 9. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor na dany rok szkolny, uwzględniając potrzeby uczniów i nauczycieli. 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin wewnętrzny.

4. Biblioteka gromadzi książki, wśród których są lektury, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, podstawy programowe i programy nauczania oraz inne materiały dydaktyczne i pomoce niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz odpowiadające zainteresowaniom uczniów i nauczycieli. 5. Biblioteka prenumeruje czasopisma i gromadzi różnorodne materiały audiowizualne. 6. Biblioteka służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych liceum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębianiu u nich nawyku czytania i uczenia się, popularyzowaniu wiedzy wśród uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych liceum i rodziców. 7. Biblioteka podejmuje różnorodne działania, mające na celu rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów. Uwzględnia przy tym potrzeby uczniów, należących do mniejszości narodowych i etnicznych.8. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami

Nauczyciel bibliotekarz

Pedagog i psycholog szkolny

Wychowawcy

Zadania nauczycieli

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Rozdział 5

§ 57. 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. 2. Nauczycieli zatrudnia się na następujących stanowiskach pracy: 1) nauczyciel realizujący zadania edukacyjne; 2) pedagog szkolny; 3) psycholog szkolny; 4) doradca zawodowy; 5) bibliotekarz. 3. W szkole tworzy się funkcję wychowawcy oddziału. 4. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach: 1) pracownicy administracji; 2) pracownicy obsługi.

Nauczyciele i pracownicy szkoły

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika; 2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 3) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 4) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych

§ 58. 1. Nauczyciel liceum prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Nauczycielski; 1) prace zespołu regulują Zadania zespołu nauczycielskiego. 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą Zespół Przedmiotowy; 1) pracami Zespołu Przedmiotowego kieruje wybrany przez ten zespół przewodniczący; 2) prace zespołu regulują Zadania zespołu przedmiotowego. 4. Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów oraz szanowania ich godności osobistej.5. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

Zadania nauczycieli

śródrocznych, rocznych ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych zgodnie z procedurą ustaloną w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;10) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i innych zawodach; 11) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 12) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 13) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez różne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zgodnie ze szkolnym planem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli; 14) aktywny udział w życiu szkoły, organizację

środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 7) aktywny udział w pracach zespołów, do których nauczyciel należy; 8) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; 9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,

20) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej; 21) uczestniczenie w przeprowadzaniu w szkole egzaminów maturalnych i innych; 22) W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować; a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska; b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych liceum; c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 6. Nauczyciel jest zobowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności w okresach tygodniowych

i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę; 15) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru (zgodnie z planem dyżurów), natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz stosowanie się do innych zapisów Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy; 16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów wymaganych w szkole, opracowanie właściwego rozkładu materiału nauczania i wpisanie go do dziennika elektronicznego; 17) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia i poszanowaniem godności osobistej ucznia; 18) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców; 19) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje między pracownikami;

odpowiednio w dzienniku lekcyjnym lub w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 7. Nauczyciel jest zobowiązany rzetelnie wykonywać polecenia przełożonych.

o postępach dzieci oraz działaniach podejmowanych przez szkołę; 7) włączanie rodziców w realizację programów pracy szkoły, w tym w szczególności we wszystkie działania wychowawczo-profilaktyczne oraz bezpieczeństwa uczniów i ochrony ich zdrowia; 8) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów nie realizujących obowiązku nauki; 9) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 10) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 5. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

§ 59. 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy. 2. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w środowisku szkolnym. 3. Do zakresu zadań wychowawcy należy w szczególności: 1) poznanie uczniów, ich potrzeb i oczekiwań, sytuacji rodzinnej i bytowej; 2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków; 3) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków; 4) opieka nad oddziałem oraz prowadzenie dla uczniów planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej i działań z zakresu doradztwa zawodowego; 5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i koordynowanie realizowanych przez nich

Wychowawcy

niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy; 8) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych; 9) wdrażanie wychowanków do społecznego działania, kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz stosunków między uczniami opartych na życzliwości, współdziałaniu, wzajemnej pomocy, zachęcanie do rozwijania samorządności i inicjatyw uczniowskich; 10) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m. in. poprzez organizację i udział w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach;

1) tworzenie wychowankom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania; 2) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym, szczególnie uczniom klas I, oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami; 3) pomoc w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 4) organizowanie życia wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 5) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 6) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się; 7) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na

nagród i udzielania kar swoim wychowankom. 9. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących oddziału. 10. Wychowawcy tworzą Zespół wychowawczy. 11. Szczegółowe zadania Zespołu wychowawczego są opisane w Zadaniach zespołów wychowawczych.

11) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości i zdolności; 12) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 13) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, uczniów w sprawach dotyczących ich zdrowia; 14) udzielanie pomocy i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami udzielenie pomocy. 6. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli (zgodnie z WZO). 7. Wychowawca monitoruje frekwencję w oddziale, usprawiedliwia nieobecności zgodnie z przyjętym w szkole Regulaminem usprawiedliwiania nieobecności.8. Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania

uczniów.

§ 60. 1. W liceum zatrudnia się pedagogów i psychologów. 2. Do zadań nauczycieli, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zrealizowania; 2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych

Pedagog i psycholog szkolny

wrażliwość kulturową i społeczną, h) tworzenie analiz stanu czytelnictwa w szkole; 2) praca organizacyjno-techniczna, która obejmuje: a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami wynikającymi z zadań statutowych liceum, b) ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) opracowanie zbiorów, d) udostępnianie zbiorów, zarówno w formie wypożyczeń indywidualnych jak i wypożyczeń do pracowni przedmiotowych, e) konserwację i selekcję zbiorów biblioteki, f) planowanie i sprawozdawczość z realizacji zadań biblioteki, g) przygotowanie biblioteki do inwentaryzacji księgozbioru (skontrum), która przeprowadzana jest w oparciu o odrębne przepisy, h) uzgadnianie stanu majątkowego biblioteki z organem prowadzącym w terminach ustalonych przez ten organ.

§ 61. 1. Do głównych zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 1) praca pedagogiczna z czytelnikiem, która obejmuje: a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, b) przygotowanie użytkowników biblioteki do korzystania z różnorodnych źródeł informacji i sposobów jej wyszukiwania, c) udzielanie informacji bibliograficznych, rzeczowych i bibliotecznych, d) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania, e) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, f) edukację czytelniczą i medialną oraz kształcenie uczniów jako twórców i użytkowników informacji, g) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających

Nauczyciel bibliotekarz

§ 62. 1. Szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych. 2. W liceum zatrudnia się pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi. 3. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania liceum oraz utrzymanie porządku w budynku szkolnym i w jego otoczeniu. 4. Pracowników administracji i obsługi zatrudnia Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor szkoły zgodnie z przepisami prawa.

Bezpieczeństwo uczniów

Kary

Nagrody

Obowiązki ucznia

Prawa ucznia

Uczniowie liceum

Rozdział 6

pomocy; 7) uczeń ma prawo korzystać z oferty liceum w zakresie kształcenia i rozwoju osobowości na miarę swoich możliwości i potrzeb; 8) uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 9) uczeń ma prawo wyboru i uczestnictwa we wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole; 10) uczeń ma prawo brać udział we wszystkich olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach, zawodach sportowych przeprowadzanych w szkole lub na każdym wyższym szczeblu; 11) uczeń ma prawo do rzeczowego i kulturalnego wyrażania własnych poglądów dotyczących życia liceum; 12) uczeń ma prawo znać obowiązujące programy nauczania i wymagania nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 13) uczeń ma prawo do oceny sprawiedliwej, jawnej i

§ 63. Wszyscy uczniowie liceum są równi w swoich prawach i obowiązkach. § 64. 1. Prawa ucznia liceum: 1) uczeń ma prawo do poszanowania godności własnej i prywatności; 2) uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; 3) uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących, stosownie do wieku oraz dojrzałości; 4) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, wyrażane poglądy lub przekonania religijne własne, rodziców lub członków rodziny; 5) uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie liceum; 6) uczeń ma prawo we wszystkich sprawach szkolnych i osobistych zwracać się do swojego wychowawcy, pedagoga szkolnego i psychologa w celu uzyskania

Prawa ucznia

wychowawcy, Rzecznika Praw Ucznia, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, a za jego pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 21) w przypadku naruszenia zasad przyznawania nagród i wymierzania kar oraz innych sytuacji spornych uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg i zastrzeżeń do wychowawcy, Rzecznika Praw Ucznia, Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, a za jego pośrednictwem do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji.

i zgodnej z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz do uzasadnienia oceny przez nauczyciela; 14) uczeń ma prawo w uzupełnianiu braków skorzystać z pomocy nauczycieli, w formach i terminach zaproponowanych przez nauczycieli; 15) uczeń ma prawo znać wszystkie przepisy dotyczące klasyfikowania, zasad promowania i trybu przeprowadzania sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 16) uczeń ma prawo do pełnej informacji dotyczącej regulaminu egzaminu maturalnego; 17) uczeń ma prawo do wykorzystania przerw między lekcjami na wypoczynek; 18) każdy uczeń ma prawo do działalności samorządowej (bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego); 19) uczeń ma prawo do pomocy materialnej; 20) w przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg do

6. Uczeń ma obowiązek: 1) regularnie i punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne; 2) przygotowywać się do zajęć szkolnych; 3) przestrzegać ustalonych przez nauczyciela zasad i porządku w czasie lekcji; 4) uzupełniać braki wynikające z absencji w określonym przez nauczyciela terminie; 5) czas lekcji wykorzystywać na efektywną naukę. 7. Uczeń ma obowiązek przebywać w czytelni, jeśli nie uczestniczy w zajęciach religii lub etyki. 8. Rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni mają obowiązek każdą nieobecność usprawiedliwić u wychowawcy zgodnie z Regulaminem usprawiedliwiania nieobecności. 9. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów poprzez społecznie akceptowane formy. 10. Uczeń ma obowiązek podporządkować się wszystkim regulaminom i procedurom obowiązującym w szkole,

§ 65. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie. 2. Uczeń ma obowiązek dbać o honor liceum, godnie je reprezentować, znać i szanować jego tradycje. 3. Uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię liceum i jego społeczności. W związku z tym nie może: 1) bez wiedzy Dyrektora szkoły używać znaków i wizerunku liceum; 2) w miejscach publicznych i Internecie naruszać godności osób należących do społeczności szkolnej. 4. Uczeń ma obowiązek: 1) doskonalić własną osobowość, to znaczy: a) uczyć się systematycznie i na miarę swoich możliwości, b) dbać o własny rozwój intelektualny, c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu liceum, d) dbać o własną kulturę osobistą. 5. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość mowy ojczystej.

obowiązki ucznia

naprawić bądź zrekompensować. 15. Uczeń ma obowiązek dbać o czystość i porządek w szkole. 16. W budynku szkolnym obowiązuje zmiana obuwia. 17. Uczeń ma obowiązek dbać o higienę osobistą i estetyczny, schludny i skromny wygląd. 18. Zasady ubierania się na terenie szkoły określa Regulamin stroju szkolnego; 1) uczeń powinien ubierać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w tej kwestii w urzędach państwowych. 19. Uczeń powinien dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i kolegów; 1) na terenie szkoły i podczas zajęć przez nią organizowanych nie wolno stosować przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy, oddawać się grom hazardowym; 2) na terenie szkoły obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu lub życiu. 20. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zakazowi palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu,

w szczególności Regulaminowi wycieczek szkolnych, Regulaminowi usprawiedliwiania nieobecności, Regulaminowi stroju szkolnego, Regulaminowi korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, Procedurom zwalniania uczniów ze szkoły. 11. Każdy uczeń jest zobowiązany mieć przy sobie legitymację szkolną i okazywać ją na życzenie pracowników liceum. 12. Uczeń nie może samowolnie, bez wiedzy wychowawcy lub zastępującego go nauczyciela opuścić szkoły przed zakończeniem zajęć, w tym zakresie stosuje się do procedur zawartych w Procedurach zwalniania uczniów ze szkoły. 13. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zgodnie z Regulaminem korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. 14. Uczeń ma obowiązek dbać o mienie szkoły, w przypadku wyrządzenia szkody zobowiązany jest ją

używania narkotyków (w tym dopalaczy) lub innych substancji psychoaktywnych, oraz wszelkich innych zabronionych prawem substancji, a także zakazowi posiadania ww. środków. 21. Uczeń ma obowiązek podporządkować się zakazowi handlu i rozprowadzania towarów na terenie szkoły bez uprzedniej zgody Dyrektora szkoły. 22. W ostatnim tygodniu nauki lub w sytuacji zmiany szkoły uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec liceum, czego potwierdzeniem jest wypełniona karta obiegowa. 23. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczycieli oraz pracowników szkoły, podporządkować się zarządzeniom Dyrektora szkoły, uchwałom Rady Pedagogicznej i ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

świadectwo. 4. Wybitni uczniowie mogą otrzymać Nagrodę Specjalną – Odznakę Szkoły; wpis do „Złotej Księgi Uczniów CLXV LO”. 5. Rodzaje nagród: 1) pochwała wychowawcy wobec oddziału z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym; 2) pochwała Dyrektora szkoły wobec oddziału z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym; 3) pochwała Dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły z odnotowaniem w dzienniku lekcyjnym; 4) dyplom uznania; 5) nagroda rzeczowa; 6) list pochwalny do rodziców ucznia; 7) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe; 8) honorowy tytuł „Wzorowy absolwent CLXV LO” 9) honorowy tytuł „Sportowca Absolwenta CLXV Liceum Ogólnokształcącego”. 6. Nagrody może przyznać Dyrektor szkoły, Rada

§ 66. Nagradzane mogą być oddziały, grupy uczniów lub pojedynczy uczniowie. § 67. 1. Uczniowie mogą otrzymać nagrodę za: 1) wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie; 2) szczególnie wyróżniającą się postawę w okresie nauki; 3) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach i zawodach sportowych; 4) wyróżniającą działalność na rzecz oddziału, szkoły lub środowiska lokalnego. 2. Za szczególne osiągnięcia w nauce w wyniku klasyfikacji rocznej – średnia ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie – uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 3. Za wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych uczeń otrzymuje wpis na

Nagrody

Rada Pedagogiczna, wychowawca i pozostali nauczyciele, Rada Rodziców. 7. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zostać złożony do Dyrektora szkoły przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 8. Wszystkie wnioski o przyznanie nagrody wymagają akceptacji Dyrektora szkoły. 9. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły. 10. Do przyznanej nagrody można wnieść zastrzeżenie; 1) zastrzeżenie może złożyć uczeń lub jego rodzice; 2) zastrzeżenie do przyznanej nagrody można wnieść do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jej otrzymania, uzasadniając powód wniesienia zastrzeżenia; 3) Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenie w ciągu 7 dni i postanawia: a) oddalić zastrzeżenie podając uzasadnienie, b) uznać zastrzeżenie i anulować nagrodę.

zniesienia kary przez Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy; 6) zakaz reprezentowania liceum do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek wychowawcy; 7) praca społeczna na rzecz szkoły i instytucji publicznych, np. domy opieki, domy dziecka, hospicja itp.; 8) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 3. Przy wymierzaniu kar stosuje się gradację, z wyjątkiem przypadków rażącego naruszenia zapisów statutu. 4. Za niewywiązywanie się z obowiązku nauki stosuje się gradację kar: 1) upomnienie wychowawcy odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 2) nagana wychowawcy odnotowana w dzienniku lekcyjnym

§ 68. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych w §64 oraz inne zakazane prawem czyny. § 69. 1. Przy nakładaniu kary należy brać pod uwagę: 1) rodzaj popełnionego przewinienia; 2) skutki społeczne przewinienia; 3) dotychczasowe zachowanie ucznia; 4) wiek ucznia. 2. Rodzaje kar stosowanych wobec ucznia: 1) upomnienie wychowawcy odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 2) nagana wychowawcy odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 3) nagana udzielona uczniowi na wniosek wychowawcy przez Dyrektora szkoły, 4) nagana jest dołączana do dokumentacji przebiegu nauczania ucznia; 5) zakaz reprezentowania oddziału do momentu

kary

4) uczeń w sposób rażący narusza statut, a zwłaszcza § 64 ust. 3, 19, 20 lub dopuścił się czynu podlegającego kodeksowi karnemu, w tym: a) podejmował świadome działanie stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia innych osób, b) stosował przemoc (w tym cyberprzemoc), c) posiadał, rozprowadzał lub był pod wpływem środków psychoaktywnych, w szczególności: alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, d) oddawał się grom hazardowym, e) dopuścił się kradzieży, f) świadomie niszczył mienie szkoły, g) fałszował dokumentację szkolną, h) niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa korzystał z Internetu. 6. Za posiadanie, rozprowadzanie bądź używanie na terenie liceum i podczas zajęć i imprez przez nie organizowanych alkoholu bądź innych niedozwolonych środków odurzających i psychoaktywnych jako jedyną karę stosuje się skreślenie z listy uczniów szkoły.

3) ostrzeżenie udzielone uczniowi przez Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy; 4) pisemna nagana udzielona uczniowi na wniosek wychowawcy przez Dyrektora szkoły; 5) nagana jest dołączana do dokumentacji przebiegu nauczania ucznia; 6) pisemne zawiadomienie rodziców o niewywiązywaniu się z realizacji obowiązku nauki; 7) pisemne zawiadomienie organu prowadzącego, sądu rodzinnego o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki; 8) skreślenie z listy uczniów. 5. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły, gdy: 1) uczeń znęcał się fizycznie lub psychicznie nad członkami szkolnej społeczności; 2) naruszył godność, uczucia religijne lub narodowe członków społeczności szkolnej; 3) uczeń opuścił i nie usprawiedliwił 60 lub więcej godzin w semestrze;

oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy; 7) Dyrektor szkoły przedstawia treść uchwały Samorządowi uczniowskiemu, który wyraża swoją opinię na piśmie, opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora; 8) decyzję o skreśleniu pełnoletni uczniowie odbierają sami, a niepełnoletni poprzez rodziców; w przypadku braku możliwości sprowadzenia rodziców pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; 9) uczeń i jego rodzice mają prawo do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy; 10) uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora szkoły do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem Dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty otrzymania

7. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora szkoły, podejmowanej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 8. W przypadku ukarania ucznia skreśleniem z listy uczniów stosuje się następujący tryb postępowania: 1) sporządzenie przez wychowawcę lub świadka zdarzenia notatki o popełnionym przez ucznia wykroczeniu; 2) zwołanie za wiedzą i zgodą Dyrektora szkoły posiedzenia Rady Pedagogicznej; 3) umożliwienie uczniowi wskazania rzeczników obrony; z urzędu rzecznikiem obrony jest wychowawca lub pedagog szkolny; 4) wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne i okoliczności łagodzące; 5) Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego

Dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 1) oddalić odwołanie, podając uzasadnienie; 2) odwołać karę; 3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 6. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 7. W przypadku złożenia odwołania, Dyrektor szkoły ustosunkowuje się do niego w ciągu 7 dni. 8. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna. 9. Decyzję wydaną przez organ odwoławczy można zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który bada zaskarżoną decyzję pod względem proceduralnym.

decyzji; 11) przy rozpatrywaniu odwołania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 12) w trakcie całego postępowania odwoławczego, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, uczeń ma prawo chodzić do szkoły, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 9. Rygor natychmiastowej wykonalności kary nadaje się w przypadkach: 1) konieczności ochrony zdrowia lub życia; 2) ze względu na ważny interes społeczny; 3) ze względu na wyjątkowy interes strony. § 70. 1. Od wymierzonej uczniowi kary przysługuje odwołanie. 2. Odwołanie może złożyć uczeń lub jego rodzice. 3. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje w ciągu 7 dni odwołanie do Dyrektora szkoły. 4. Od nałożonej przez Dyrektora szkoły kary uczeń lub jego rodzice mogą, w formie pisemnej, odwołać się do

zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne); 3) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku, podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska; 1) prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 7. Nauczyciel zapoznaje uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i

§ 71. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, dyżurów w trakcie przerw oraz wszelkich zajęć organizowanych przez szkołę, także poza jej terenem. 2. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z przepisami i zarządzeniami odnośnie bhp i ppoż., skrupulatnego ich przestrzegania, a także odbywania wymaganych szkoleń z tego zakresu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. 4. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi; 2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów

Bezpieczeństwo uczniów

bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora szkoły celem usunięcia usterek; 2) nie może podczas zajęć pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia musi udzielić mu pomocy; jeśli stan zdrowia ucznia pozwala, kieruje go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej, a) jeśli jest to poważny przypadek, zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia; 4) przed rozpoczęciem lekcji zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia, ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 13. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z: 1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 3) planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 4) zasadami zachowania się w czasie zagrożenia i

higienę pracy przy wykonywaniu czynności. 8. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa przed każdą lekcją stan pomieszczeń lub innych miejsc, w których mają być prowadzone zajęcia. 9. Nauczyciel nie może rozpocząć zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. 10. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegania zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych. 12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela, a) jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom

zagrożenia i wynikającymi z tego obowiązkowymi czynnościami; 5) procedurami przebiegu ewakuacji.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Tryb i procedury zgłaszania zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Kryteria oceny zachowania

Ocena zachowania

Egzamin klasyfikacyjny

Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania

Egzamin poprawkowy

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Rozdział 7

§ 73. Ocenianie obejmuje: 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 4. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 5. Przekazywanie, na warunkach i w sposób określony przez szkołę, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. § 74 1. Ocenę śródroczną i roczną wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu. W przypadku nieobecności nauczyciela, ocenę wystawia nauczyciel wskazany przez Dyrektora.

§ 72. 1 Ocenianie ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach czy trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 75. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 4. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w pkt. 2 jest obowiązany być obecnym na lekcji; 5. Zwolnienie ucznia z zajęć opisanych w pkt 1 i 2

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 3. Do średniej ocen wliczane są wszystkie zajęcia edukacyjne, w tym religia i przedmioty dodatkowe. 4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się oceny z obu przedmiotów. 5. Klasyfikowanie roczne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie na uczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 6. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych

oceny wynikających z realizowanego przez siebie programu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego w pierwszym tygodniu zajęć, na godzinie wychowawczej, informuje uczniów oraz rodziców - na pierwszym we wrześniu zebraniu rodziców - o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. § 78. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 2. O ocenach bieżących uczeń jest informowany w momencie ich uzyskania, a rodzice poprzez dziennik elektroniczny. 3. O postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice są informowani przez dziennik elektroniczny, przez

§ 76. 1. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 2. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. § 77. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne

5. Dopuszcza się tylko jedną pracę klasową w tym samym dniu i nie więcej niż trzy w tym samym tygodniu.6. Prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nieprzekraczającym piętnastu dni roboczych od dnia ich napisania. 7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są przedstawiane do wglądu uczniom i rodzicom, a następnie przechowywane prze nauczyciela w Liceum do końca roku szkolnego. 8. Uczeń, który ze sprawdzianu lub kartkówki otrzymał ocenę niedostateczną, na swoją prośbę lub rodzica (prawnego opiekuna), może za zgodą nauczyciela, w ustalonym przez niego terminie, sfotografować pracę w celu weryfikacji popełnionych błędów. Praca nie może być udostępniana osobom trzecim, nie może być publikowana na forach internetowych.9. Dokumentację egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjneggi udostepnia się tylko do wglądu na wniosek ucznia lub jego rodziców w sekretariacie Liceum.§ 81. 1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali

wychowawcę na zebraniach rodziców oraz podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami przedmiotów lub wychowawcą klasy, do której uczęszcza uczeń. § 79. 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 2. Ocenie podlegają: wypowiedzi ustne, prace pisemne, przygotowanie do lekcji, aktywność w czasie lekcji oraz inne prace ucznia wyznaczone przez nauczyciela. § 80. 1. Kartkówki sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z trzech ostatnich lekcji. Kartkówki mogą być niezapowiedziane, a czas ich trwania nie przekracza 15 minut. 2. Prace klasowe mierzą osiągnięcia edukacyjne uczniów na określonym przez nauczyciela etapie nauczania.3. Praca klasowa z przedmiotu jest zapowiadana co najmniej na tydzień przed planowanym terminem. 4. Pracę klasową podsumowującą wiadomości poprzedza powtórzenie.

niezbędne do dalszej nauki, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i ewentualnej pracy zawodowej; 3) na ocenę dobrą – wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej typowe, przydatne, ale nie niezbędne do dalszej edukacji; 4) na ocenę bardzo dobrą – wiadomości i umiejętności trudne, złożone i nietypowe, przy wykazywaniu się którymi dopuszcza się niewielkie braki; 5) na ocenę celującą – pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, także trudniejszych i złożonych, mających charakter problemowy, twórczy, wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy. 6) Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególną ocenę regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania. § 84. 1. Ustala się następujące warunki uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

ocen:0-40 % - 1 (niedostateczny) 41-55 % - 2 (dopuszczający) 56-75 % - 3 (dostateczny) 76-90 % -4 (dobry) 91-98 % - 5 (bardzo dobry) 99 - 100% - 6 (celujący)2. Oceny, o których mowa w ust. 1, mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowania znaków "+" i "- 3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. § 83. 1. Wymagania edukacyjne obejmują: 1) na ocenę dopuszczającą – wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; dopuszcza się pewne braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 2) na ocenę dostateczną – wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie

zwraca się do nauczyciela uczącego danego przedmiotu z pisemną prośbą o jej podwyższenie wraz z uzasadnieniem; 2) nauczyciel po otrzymaniu prośby sprawdza, czy uczeń spełnia wymagania formalne określone w § 84 ust. 1 pkt 1-2; 3) po sprawdzeniu powyższych danych, nauczyciel informuje ucznia o odmowie podwyższenia oceny lub wyznacza mu termin przeprowadzenia testu lub też wskazuje inne rozwiązanie przewidziane w § 84 ust. 1 pkt 3; 4) dokumentację sprawdzianu nauczyciel przechowuje zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji szkolnej. 2. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1) uczeń nie może mieć nieusprawiedliwionych nieobecności z tego przedmiotu w czasie, którego dotyczy ocenianie; 2) minimalna frekwencja ucznia musi wynosić 80% w okresie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do wystawienia proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 3) podwyższenie oceny może nastąpić po napisaniu przez ucznia pracy sprawdzającej poziom wiedzy i umiejętności za okres półrocza/ roku; nauczyciel może odstąpić od jej przeprowadzenia, jeśli uczeń wykona lub poprawi wszystkie wskazane przez nauczyciela prace. § 85. 1. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 1) uczeń niezwłocznie po zapoznaniu się z przewidywaną śródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

zajęcia edukacyjne. 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, 1) w takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, a) powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 10. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 2) skład komisji;

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niegodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3, musi się odbyć w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, nie później niż do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 6. W skład komisji wchodzą: 1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne

3) termin sprawdzianu; 4) imię i nazwisko ucznia; 5) zadania sprawdzające; 6) wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę. 11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ucznia. 13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

komisji; b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.5) nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkachW takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: a) skład komisji; b) termin egzaminu poprawkowego; c) pytania egzaminacyjne; d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 86. 1. Ocenianie zajęć edukacyjnych – egzamin poprawkowy1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor. 4) egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący

Egzamin poprawkowy

§ 87. 1. Ocenianie zajęć edukacyjnych – egzamin klasyfikacyjny 1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny

7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 5) egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.6) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 7) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

§ 87. 1. Ocenianie zajęć edukacyjnych – egzamin klasyfikacyjny 1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny 3) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 11) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 12) Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 13) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

8) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: a) Dyrektor albo Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy – jako członkowie komisji. 9) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 10) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 8 – skład komisji;

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a do c, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii; 2) rodzice dołączają opinię lub orzeczenie do składanych przy przyjęciu do szkoły dokumentów lub w trakcie roku szkolnego, zaraz po jej otrzymaniu; § 89. Nie później niż na miesiąc przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne

§ 88. 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; 1)nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, c) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

samooceny; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o zachowaniu ucznia; 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej.4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:1) wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 7) okazywanie szacunku innym osobom.5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Opinia nauczycieli wyrażona jest w formie pisemnej.

§ 90. Ocenianie zachowania uczniów – postanowienia ogólne1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły.2. Ocenianie zachowania jest systematycznie realizowanym procesem, a wystawienie oceny jest jego okresowym podsumowaniem.3. Ocenianie zachowania ma na celu: 1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 3) motywowanie ucznia do samowychowania i

Ocenianie zachowania uczniów

3) informowanie o przewidywanej śródrocznej oraz rocznej ocenie zachowania na godzinie do dyspozycji Wychowawcy poprzedzającej klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.10. Obowiązkiem Wychowawcy wobec rodziców (prawnych opiekunów) jest: 1) poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o zasadach i kryteriach oceniania zachowania 2) informowanie na bieżąco o niewłaściwych zachowaniach ucznia w formie przyjętej przez Wychowawcę; 3) informowanie na zebraniach lub podczas dni otwartych o zastrzeżeniach co do zachowania ucznia oraz organizowanie z nimi współpracy; o efektach tej pracy Wychowawca informuje na bieżąco nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie; 4)informowanie o przewidywanej rocznej ocenie zachowania najpóźniej w dniu ostatniego zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w roku szkolnym.

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana na podstawie oceny śródrocznej oraz oceny zachowania ucznia w czasie drugiego półrocza. 7. Ustalona przez Wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i może być zmieniona tylko w przypadku, gdy została ustalona niezgodnie z przepisami prawa.8. Ustalona śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjnazachowania nie mają wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych, promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.9. Obowiązkiem Wychowawcy wobec uczniów jest: 1) poinformowanie na początku każdego roku szkolnego o zasadach i kryteriach oceniania zachowania; 2) udzielanie na bieżąco informacji o zastrzeżeniach względem zachowania ucznia, planowanie razem z nim pracy nad zmianami w jego funkcjonowaniu;

3. W dzienniku elektronicznym i dziennikach lekcyjnych stosuje się następujące skróty: 1) wzorowe – wz; 2) bardzo dobre – bdb; 3) dobre – db; 4) poprawne – pop; 5) nieodpowiednie – ndp; 6) naganne – ng 4. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 1) ocenę dobrą określa się jako podstawową, stanowiącą o zachowaniu, do którego Szkoła nie ma zastrzeżeń; 2) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki opisane w § 65 i §90 ust. 4, a w szczególności: a) wywiązuje się z obowiązków ucznia: — systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia, — terminowo usprawiedliwia nieobecności

§ 91. 1. Przy ustalaniu oceny zachowania Wychowawca bierze pod uwagę stopień przestrzegania zasad zapisanych w Regulaminie Ucznia, frekwencję oraz wszelkie przejawy aktywności ucznia na różnych polach (w tym również poza szkołą).2. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne;5) nieodpowiednie;6) naganne.

kryteria oceny zachowania

— odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, swoich kolegów i innych ludzi, — przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 3) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej, a ponadto przynajmniej trzy z następujących poparte konkretnymi działaniami: a) aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub uczniowskim, b) aktywnie bierze udział olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach, c) bierze udział w międzyszkolnych zawodach sportowych, d) aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez wewnątrzklasowych, szkolnych i pozaszkolnych, e) podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym, f) aktywnie angażuje się w pomoc koleżeńską, g) potrafi zaprezentować własne osiągnięcia na szerszym forum, h) wykazuje szczególną pracowitość i wytrwałość w

— przestrzega przepisów prawa szkolnego zawartych w statucie, — respektuje polecenia wychowawcy i nauczycieli, — jest sumienny i systematyczny w nauce, osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; b) zachowuje się kulturalnie oraz respektuje zasady współżycia społecznego i normy etyczne, a w szczególności: — aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym, — okazuje tolerancję i poszanowanie godności innych osób, — dba o kulturę słowa, — reaguje na zło, — dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom, — dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia, — okazuje poszanowanie mienia szkolnego i prywatnego, — godnie reprezentuje szkołę, — rozwija swoje talenty i zdolności na miarę swoich możliwości, — chętnie służy radą i pomocą innym,

a) przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, b) odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły, rodziców i rówieśników, c) dba o dobre imię liceum, d) stara się być koleżeński i sumienny w wykonywaniu obowiązków i poleceń, e) szanuje mienie własne, cudze i szkolne, f) przestrzega zasad bezpieczeństwa, g) stara się wywiązywać z podstawowych obowiązków ucznia, a szczególnie dotyczących dyscypliny podczas zajęć szkolnych, h) cechuje go kultura języka, i) podejmuje wysiłki, by przezwyciężyć trudności w nauce i zachowaniu, j) w pracy nad sobą wykorzystuje pomoc okazywaną przez szkołę, a działania pedagogiczne nauczycieli zmierzające do zmiany jego postawy przynoszą oczekiwane rezultaty; 6) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia

przezwyciężaniu trudności niedostatku uzdolnień, i) działa w wewnątrzszkolnym wolontariacie; 4) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki opisane w kryteriach oceny dobrej i bardzo dobrej, a ponadto przynajmniej dwa z następujących poparte konkretnymi działaniami: a) godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz - bierze udział w okolicznościowych uroczystościach, imprezach, działaniach promujących Szkołę na zewnątrz itp., b) angażuje się w pracę społeczną na terenie szkoły i poza nią, c) prowadzi pozaszkolną działalność społeczną, w tym wolontariat, d) swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków może służyć za wzór postępowania dla innych, e) osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach, f) osiąga sukcesy w międzyszkolnych zawodach sportowych; 5) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

rówieśników, b) narusza swoim zachowaniem godność osobistą pracowników szkoły lub kolegów, c) godzi swoim zachowaniem lub kulturą osobistą w dobre imię szkoły, d) jest animatorem sytuacji, w sposób bezpośredni zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, e) dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie szkoły lub poza nią, f) stosuje wobec innych przemoc, g) naruszył w sposób rażący lub narusza uporczywie normy współżycia między ludźmi, h) w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne, i) dopuścił się przestępstwa komputerowego, j) ulega nałogom, k) popełnił czyn ścigany prawem, l) otrzymał kary statutowe i nie podjął działań zmierzających do zmiany swojego zachowania; 5. Ocenę zachowania ustaloną zgodnie z kryteriami podanymi w ust. 4 obniża się o jedną za każde 15 godzin

większość kryteriów oceny poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z poniższych zachowań nieakceptowanych przez szkołę: a) niewłaściwie odnosi się do pracowników liceum lub kolegów, b) nie dba o mienie wspólne na terenie liceum, c) używa wulgarnego słownictwa, d) przy wywiązywaniu się ze swoich obowiązków postępuje nieuczciwie - ściąga, przepisane od innych prace przedstawia jako własne, narusza prawa autorskie, dopuszcza się plagiatu, e) do zachowania ucznia również poza Szkołą zgłasza zastrzeżenia Straż Miejska, Policja lub inne służby, f) uzyskuje wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, g) otrzymał karę statutową, h) naruszył normy współżycia między ludźmi: 7) ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek (choćby jednej) z niżej wymienionych postaw, nieakceptowanych przez Szkołę: a) swoim zachowaniem negatywnie wpływa na

3) usprawiedliwienie musi zawierać określony pełnymi datami czas nieobecności (dzień, miesiąc, rok), jej powód i podpis osoby upoważnionej; 4) usprawiedliwienie nie spełniające jednego z powyższych warunków nie zostanie uwzględnione; 5) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia); 6) nauczyciel ma prawo nie uwzględnić usprawiedliwienia, jeżeli jego treść jest sprzeczna lub niezgodna ze stwierdzonym stanem faktycznym; 7) nadmierna liczba godzin usprawiedliwionych przez rodziców (prawnych opiekunów) może być weryfikowana.

nieusprawiedliwionych w danym semestrze. Podana dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych dotyczy okresu od dnia rozpoczęcia semestru do dnia ustalenia przez Wychowawcę oceny zachowania. W uzasadnionych przypadkach Wychowawca za zgodą Rady Pedagogicznej może odstąpić od obniżenia oceny zachowania. 6. Przy wyróżniającej się frekwencji (do 15 godzin nieobecności usprawiedliwionej) Wychowawca może podnieść ocenę zachowania o jedną. 7. Spóźnienia uczniów mogą mieć wpływ na ocenę zachowania (3 spóźnienia są traktowane jak 1 godzina nieusprawiedliwiona). 8. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach: 1) usprawiedliwienie należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia zakończenia nieobecności; 2) w przypadku zakończenia semestru usprawiedliwienia należy złożyć najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

analizuje spełnianie przez ucznia kryteriów na wyższą niż przewidywana ocenę zachowania i ustala ocenę roczną; 3) ustalając wyższą od przewidywanej roczną ocenę zachowania wychowawca może ponownie zasięgnąć opinii innych nauczycieli i uczniów. 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 96

§ 92. 1. Ustala się następujące warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania: 1) przedstawiona przez wychowawcę przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie uwzględnia wszystkich okoliczności lub zdarzeń mogących mieć wpływ na uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana; 2) uczeń ma mniejszą niż dopuszczalna w WZO liczbę godzin nieusprawiedliwionych dla danej oceny. 2. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania: 1) w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania uczeń składa do wychowawcy pisemny wniosek, w którym wykaże, że może się wylegitymować zasługami uzasadniającymi ocenę wyższą niż zaproponowana przez wychowawcę; 2) wychowawca uwzględniając nowe okoliczności

Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena zachowania

4. W skład komisji wchodzą: 1) Dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący; 2) wychowawca; 3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 4) pedagog; 5) psycholog; 6) Rzecznik Praw Ucznia lub przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 7) przedstawiciel Rady Rodziców. 5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 6. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 7. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. 8. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

§ 93. 1. Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 3. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały procedury ustalenia tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Tryb i procedury zgłaszania zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1) skład komisji; 2) termin posiedzenia komisji; 3) imię i nazwisko ucznia; 4) wynik głosowania; 5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rekrutacja do liceum

Rozdział 8

liceum na dany rok szkolny, zawierające m.in. informacje o planowanych oddziałach, przedmiotach rozszerzonych, językach obcych, a także o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wymienionych na świadectwie kandydata, z których oceny będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, ogłaszane są corocznie do końca lutego na stronie internetowej liceum. § 95. Decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie oddzielnych przepisów. § 96. 1. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu do liceum lub przeniesieniu ucznia z oddziału do oddziału podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie: 1) świadectwa szkolnego z ostatniego roku nauki; 2) ocen cząstkowych uzyskanych w bieżącym roku nauki; 3) sprawdzianu z przedmiotów nauczanych w danym

§ 94. 1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz sposób przeliczania ich na punkty określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 3. Zasady przyjmowania laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych określają odpowiednie przepisy. 4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględnione jako szczególne osiągnięcia kandydata, podaje do publicznej wiadomości kurator oświaty. 5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego określa kurator oświaty. 6. Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych

rekrutacja do liceum

oddziale z zakresie rozszerzonym; 4) rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Dyrektor szkoły może na prośbę ucznia lub jego rodziców odstąpić od sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pod warunkiem zaliczenia przez ucznia różnic programowych do końca roku szkolnego; 1) w przypadku niespełnienia tego warunku z jednego lub więcej przedmiotów uczeń otrzymuje niedostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych przedmiotów. 3. Uczeń przyjęty do liceum do klasy drugiej, trzeciej lub czwartej jest zobowiązany zaliczyć przedmioty, których program nauczania został zrealizowany do końca w danym oddziale w latach poprzednich, a nie został zrealizowany przez ucznia w poprzedniej szkole, do końca półrocza, w którym został przyjęty. 4. Szczegółowe zasady przyjmowania do liceum lub przeniesienia ucznia z oddziału do oddziału opisane są w Procedurach zmiany klasy lub szkoły. 5. Szczegółowe zasady zmiany grupy językowej opisane są w Procedurach zmiany grupy językowej.

Ceremoniał szkoły

Rozdział 9

§ 97. 1. Szkoła posiada symbole szkolne: 2) logo liceum. 3) logo liceum prezentuje uproszczoną nazwę liceum; 4) logo liceum umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.; 5) logo szkoły można wykorzystywać tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

cermoniał szkoły

Postanowienia końcowe

Rozdział 10

doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie. § 101.1. W statucie mogą być wprowadzane zmiany na wniosek jednego z organów szkoły. 2. Tryb postępowania w sprawie wprowadzania zmian w statucie jest następujący: 1) przygotowanie wniosku w sprawie zmian do statutu przez jeden z organów szkoły; 2) rozpatrzenie wniosku przez Radę Pedagogiczną w ciągu 30 dni od jego otrzymania; 3) podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie zmiany do statutu. 3. Każda zmiana w statucie oznacza jednocześnie uchwalenie tekstu ujednoliconego. 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się ze statutem i stosowania się do jego zapisów. § 102. Statut został opracowany zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., ustawą o systemie

§ 98. 1. Zgodnie z odrębnymi przepisami CLXV Liceum używa pieczęci okrągłych o treści zawartej na otoku. 2. Pieczęć duża: CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. 3. Pieczęć mała: CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. § 99. 1. CLXV Liceum Ogólnokształcące posiada logo liceum. 2. Uroczystości odbywają się według ceremoniału szkolnego. 3. W czasie uroczystości szkolnych społeczność liceum obowiązuje strój galowy. § 100.1. CLXV Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady prowadzenia przez CLXV Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 3. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania

postanowienia końcowe

oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawą Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i ich nowelizacjami oraz aktami prawnymi wydanymi na ich podstawie.