Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Banco de ferramentas

Empezamos

para a Avaliación Formativa

Índice

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Ferramentas para a interacción do alumnado

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

"Para que a avaliación formativa sexa produtiva, o alumnado debe ser formado en autoavaliación para que poida comprender os principais obxectivos da súa aprendizaxe e o que debe facer para logralos". (Black e Wiliam)

+ info

+ info

+ info

Listas de cotexo

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

Checkli

Checklists en Moodle

Google Docs

INicio

Google Docs permítenos crear listas de cotexo dixitais de maneira sinxela. Localiza o botón "checklist" na barra de ferramentas, selecciona a lista que queiras convertir en lista de cotexto e preme neste botón.

Ferramenta sinxela para crear listaxes de cotexo, que podemos gardar, imprimir, duplicar, inserir e compartir. Ofrece unha listaxe de modelos que se poden empregar.

Este recurso permítenos crear listas de cotexo para facilitar a autoaliación do alumnado. Temos acceso ás respostas do alumnado e iso axúdanos a facer axustes na nosa docencia para mellorar a aprendizaxe.

+ info

+ info

Enquisas e cuestionarios

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

Google Forms

A proba en Moodle

INicio

O recurso “proba” en Moodle é unha ferramenta moi interesante. Podemos configurar a proba de maneira que o alumnado a poida corrixir, reciba retroalimentación no momento e mesmo poida facela varias veces, por tanto é, sen dúbida, unha ferramenta de avaliación formativa a ter en conta.

Google Forms pódese empregar para realizar enquisas entre o alumnado de diferentes tipos: autoavaliación, feedback etc. O/a profesor/a envía a ligazón ao alumnado ou insire a enquisa na aula virtual para que este a cubra e deste xeito recibe información moi valiosa en forma de gráficos dun xeito doado.

+ info

+ info

+ info

Creación de rúbricas

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

Rubistar

Corubrics

Quickrubric

INicio

Ferramenta para crear rúbricas de avaliación en liña. Ofrece modelos que se poden modificar para adaptalos ás características do noso grupo.

Permite elaborar rúbricas con resultados finais moi visuais para o alumnado e o profesorado. Fai falla ver un titorial para saber manexala. Recoméndase probala con alumnos ficticios antes de empregala co alumnado real.

Esta ferramenta de balde permítenos elaborar rúbricas, modificalas e imprimilas.

+ info

Dianas de avaliación

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

Diana de avaliación con Canva

Diana de avaliación con Genially

INicio

Trátase dun instrumento de avaliación visual que presenta unha diana con círculos concéntricos. Estes están dividios por liñas rectas, formando porcións. Cada unha destas porcións representa un aspecto para avaliar. O alumnado deste xeito reflexiona sobre a súa aprendizaxe.

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Outros instrumentos de autoavaliación

Grella de autoavaliación expresión escrita C1 (inglés)

INicio

Emojis (castelán)

Grellas de autoavaliación do Marco Común Europeo de Referencia

+ info

Ferramentas de coavaliación

Ferramentas para a autoavaliación e a coavaliación

O taller de coavaliación en Moodle

INicio

Trátase de configurar unha tarefa que consta de dúas fases: unha fase de envío, na que se pide ao alumnado un produto que terá que enviar a través do obradoiro nun prazo límite, e unha fase de avaliación, na que o sistema lle asignará aleatoriamente os traballos doutros compañeiros/as para que os avalíe mediante unha rúbrica que o profesorado terá previamente configurado. A fase de avaliación adoita empezar nada máis rematar a fase de envío e tamén ten prazos moi estritos. O/a docente pode determinar que antes de avaliar os traballos dos/as compañeiros/as, o alumnado poida avaliar o seu propio mediante a mesma rúbrica. A autoavaliación previa á avaliación dos traballos alleos é unha maneira de familiarizarse coa rúbrica de avaliación e de reflexionar sobre a calidade do seu desempeño. A participación nun obradoiro permite ao alumnado ver e analizar os traballos doutros/as compañeiros/as e, a través da súa avaliación, ser máis consciente dos seus fallos e acertos. Comparar as súas propias producións coas dos demáis sérvelle de inspiración, guía e referente xa que cada persoa realiza o reto da tarefa dunha manera diferente e na diversidade está a riqueza.

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

"Formular preguntas é a forma natural e directa de comprobar a comprensión."(Black e Wiliam)

+ info

+ info

Ferramentas para comprobar a comprensión e facer preguntas

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

Mentimeter

GoFormative

INicio

+ info

+ info

Ferramentas para comprobar a comprensión e facer preguntas

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

Socrative

Answergarden

INicio

Ferramenta moi sinxela para facer preguntas e comprobar a comprensión en tempo real.

+ info

Ferramentas para comprobar a comprensión e facer preguntas

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

Plickers

Enlaces útiles

15 estratexias e técnicas para comprobar a comprensión.

53 maneiras de comprobar a comprensión

INicio

Ferramentas para garantir a participación

Ferramentas para comprobar a comprensión e formular preguntas

Xeradores de nomes dixitais

Random Name Picker

Classroom Screen

Choose Random

GIGA Calculator

Wheel of Names

(Preme na ferramenta)

INicio

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

"Non aprendemos da experiencia, senón da reflexión sobre a expereiencia" John Dewey

+ info

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Diarios de aprendizaxe

Penzu

Slidesmania

INicio

Penzu é unha ferramenta sinxela e visual. Canto as vantaxes, todas as entradas están no mesmo lugar e pódense engadir imaxes, ligazóns, etc. Permítenos compartir o diario completo ou só unha entrada. Podemos editar as entradas.

A páxina web Slidesmania contén modelos de diarios que se poden descargar como PowerPoint ou abrir en Google Slides, personalizar e actualizar. Velaquí un destes modelos. É unha ferramenta que pode ser empregada tanto polo profesorado como polo alumnado.

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Diarios de aprendizaxe

O Diario en Moodle

INicio

+ info

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Portafolios dixitais

Google Sites

INicio

Genially

Google Sites pódese empregar para elaborar portafolios dixitais de maneira sinxela. É unha opción ideal para os usuarios de Google Drive. Permite engadir mapas, vídeos, inserir presentacións e moito máis, e o resultado adoita ser moi atractivo.

Genially é unha ferramenta ideal para elaborar un portafolio dixital, dado que ofrece diferentes modelos moi atractivos visualmente.

+ info

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Exit tickets (billetes de saída)

Ziplet

Canva

20 ideas para exit tickets na aula (páxina en inglés)

24 plantillas editables para exit tickets (en inglés)

Modelos de billetes de saída editables en Profestation

35 preguntas para a reflexión do alumnado en Edunators

Enlaces útiles

INicio

Ziplet é unha ferramenta moi recomendada para empregar para formular preguntas ao alumnado. Contén unha extensa listaxe de preguntas xa elaboradas.

Canva fornece unha ampla galería de modelos para exit tickets. É unha ferramenta moi atractiva visualmente.

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Outros instrumentos para a reflexión

Modelo de plan persoal de aprendizaxe

Actividade de reflexión sobre o aprendido

INicio

Emojis

+ info

+ info

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Cuestionarios de avaliación lúdicos

Quizziz

Kahoot

Quizlet

INicio

Quizlet é un sitio web que nos permite crear tarxetas de aprendizaxe de maneira moi doada e intuitiva e agrupalas en unidades de estudo. Tamén conta coa opción "LIVE", coa que podemos realizar xogos de preguntas e respostas en vivo e acadar información importante sobre o grao de adquisición dos obxectivos do alumnado

Con esta ferramenta podemos crear cuestionarios para empregar tanto en modalidade síncrona como asíncrona, con preguntas de resposta múltiple, verdadeiro/falso ou de encher ocos.

Kahoot é unha ferramenta para elaborar xogos de preguntas e respostas para empregar na aula de xeito presencial, mais tamén se pode empregar na súa versión "en diferido". A aplicación permítenos obter información moi interesante, como a porcentaxe media de preguntas acertadas do grupo, as preguntas que resultaron máis difíciles, etc.

+ info

+ info

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Cuestionarios de avaliación

Socrative

Testmoz

INicio

Con esta ferramenta podemos elaborar tarefas de resposta múltiple, de verdadeiro ou falso e de resposta corta, e avaliar o grao de consecución dos obxectivos por parte do alumnado para poder facer axustes na nosa docencia e mellorar a aprendizaxe.

Testmoz permite realizar cuestionarios aos que o alumnado accede mediante unha URL que lle facilita o/a docente. Ofrece unha ampla tipoloxía de preguntas, polo que é unha ferramenta útil para elaborar probas para comprobar o grao de adquisición dos obxectivos.

Ferramentas para a reflexión e o seguimento da aprendizaxe

Seguimento de tarefas

Modelos de fichas de seguimento de tarefas

Ficha de seguimento do progreso

Ficha de avaliación de tarefa

INicio

Ferramentas para a interacción do alumnado

+ info

+ info

Ferramentas para a interacción

Ferramentas de comunicación

Backchannel chat

INicio

Slack

Backchannel chat é unha aplicación web útil para animar e estimular o debate, realizar comentarios, preguntas, e crear así conversacións en liña que facilitan que as persoas máis tímidas participen.

Slack é unha ferramenta que fomenta o traballo colaborativo e a interacción. Pode empregarse para organizar o traballo en grupo, resolver dúbidas, invitar a facer propostas ou suxestións, ou mesmo coma un chat paralelo durante unha actividade.

+ info

+ info

Ferramentas para a interacción

Taboleiros dixitais

Padlet

Linoit

INicio

Padlet funciona como pizarra colaborativa virtual na que o alumnado pode traballar ao mesmo tempo. É unha ferramenta bastante sinsexa e tamén permite inserir arquivos multimedia (audio, vídeos, imaxes).

Lino it é unha ferramenta sinxela coa que podemos crear a nosa cortiza virtual e presentar nela notas tipo "post-it".

Este banco de ferramentas foi creado no marco do PFPP sobre Avaliación Formativa 2021-2022

Imos seguir aprendendo!

Elaborado por Laura Iglesias, Jana Villa e Dolores Gómez