Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CONVOCATÒRIA UNIFICADA DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA I DE PROGRAMES EDUCATIUS 2022-2023 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA

Conèixer l'oferta dels programes

Orientacions per al procés de sol·licitud de programes

Compartir amb el claustre i prendre decisions

Formulari de sol·licitud de cada programa al Moodle

Consultar les instruccions de cada programa

1

REQUISITS

4

5

Registrar la sol·licitud de participació a la seu electrònica

3

2

Només director/a

DATA SOL·LICITUD

DOS TIPUS DE PROGRAMES

Programes educatius

SERVEIS

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR (CONVIVÈXIT)

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROGRAMES INTERNACIONALS

Programes de formació i innovació

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

BOIB

Resolució bases de la convocatòria unificada

De l'1 al 31 de maig de 2022

SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I FORMACIÓ

 • Estades pedagògiques en centres educatius

 • RobotIB

 • Iemprèn Jove

 • APS Serra de Tramuntana

 • APS Badia de Portmany

 • Parlem català

Programes de formació i innovació

 • Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

Programes educatius

 • Dinamitzadors lingüístics

 • Acompanyament constructiu en el pràcticum

Programes de formació i innovació

SERVEI D’INNOVACIÓ EDUCATIVA

 • Escacs a l’escola

 • Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

 • Tutories teatrals

 • Map teatre

 • Centres ecoambientals

 • Centres Educatius Promotors de la Salut - CEPS

INSTITUT PER A LA CONVIVÈNCIA I L’ÈXIT ESCOLAR(CONVIVÈXIT)

 • Cap a la coeducació II

 • Xarxes per a la convivència als centres

Programes de formació i innovació

 • Xarxa de centres coeducatius

Programes educatius

 • Accions de sensibilització entorn al 25 de novembre i 8 de març

SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROGRAMES INTERNACIONALS

Programes educatius

 • “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français

 • Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació per a la transformació social i afavorir les pràctiques educatives en col·laboració amb entitats de cooperació (ONGD) o Fons Insulars de Cooperació.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, formació professional bàsica o educació de persones adultes.Màxim 25 centres.

Dotació econòmica

Memòria

Web del servei

Data màxima: 27/06/2023

Projecte amb la sol·licitud

Cooperació - Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Entitat col·laboradora

Conselleria Afers Socials i Esports. Direcció General de Cooperació

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Facilitar la implementació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica als centres educatius.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària i secundària.

Memòria

Entitats col·laboradores

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Data màxima: 30/06/2023

Realització d'un projecte al llarg del programa

Federació Balear d'Escacs (FBE)

Escacs a l'escola

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Propiciar que l'alumnat desenvolupi competències artístiques, competències emocionals i la competencia comunicativa a través de l’expressió dramática i creativa.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació primària (5è i 6è) i d’educació secundària obligatòria (3r i 4t) i Batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Map teatre

Data màxima: 30/06/2023

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Cultura.

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Apropar els joves de les Illes Balears a la dramatúrgia.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació secundària i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Tutories teatrals

Data màxima: 27/06/2023

Teatre Principal de Palma

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Integrar la promoció de la salut i el benestar en els centres educatius per tal de millorar els hàbits saludables de tota la comunitat educativa.

Centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat.

Memòria

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 20 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS)

Data màxima: 27/06/2024

Servei de Promoció de la Salut de la Direcció General de Salut Pública i Participació

Realització d'un projecte al llarg del programa

Durant la formació inicial, per a dos cursos escolars.

Subvenció econòmica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei d'Innovació Educativa

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar l’educació ambiental i promoure projectes ambientals en el desenvolupament curricular dels centres educatius de les Illes Balears.

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Projecte amb la sol·licitud

Entitat col·laboradora

Web del servei

Memòria

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Centres ecoambientals

Conselleria de Medi Ambient i Territori. Direcció General de Residus i Educació Ambiental

Data màxima: 27/06/2023

Dotació económica

971 17 77 81

Servei d'Innovació Educativa sie@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’APS en el marc de la Serra de Tramuntana per afavorir aprenentatges col·laboratius d’interrelació amb el territori.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de l’illa de Mallorca.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana

Realització d'un projecte al llarg del programa

Consorci Serra deTramuntana del Consell de Mallorca

Memòria

Data màxima: 30/04/2023

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’APS en el marc de la Badia de Portmany per afavorir aprenentatges col·laboratius d’interrelació amb el territori.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de l’illa d'Eivïssa.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Aprenentatge Servei a la Badia de Portmany

Realització d'un projecte al llarg del programa

Club Nàutic Sant Antoni de Portmany

Memòria

Data màxima: 30/04/2023

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Capacitar i apoderar els tutors de pràctiques per acompanyar eficaçment i significativament l’alumnat de la UIB durant el període de pràcticum en el centre educatiu.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil i/o educació primària. Es desenvoluparà a Menorca (1 grup), a Eivissa (1 grup) i a Mallorca (4 grups).

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Acompanyament constructiu en el pràcticum

Realització d'un projecte al llarg del programa

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Memòria

Data màxima: 31/05/2023

Pla d'acció

971 17 76 01 ext. 62322

Llum Lladó mlllado@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Observar de forma directa altres metodologies, enfocaments didàctics i organitzacions de centre amb l'objectiu d'afavorir la innovació educativa i la implementació de millores als centres educatius a partir de l'aprenentatge entre iguals.

Centres docents públics que imparteixin educació infantil (primer o segon cicle), educació primària o educació secundària (ESO, ESPA).

Dotació econòmica

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Estades pedagògiques entre centres educatius

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 30/04/2023

971 17 76 01 ext. 62304

Francesc Xavier Juan Juan fxjuan@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Afavorir el desenvolupament de les capacitats emprenedores mitjançant la realització de projectes i resolució de reptes amb caire social i sostenible per a la millora de l’entorn del centre.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació secundària obligatòria i formació professional.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

Iemprèn Jove

Realització d'un projecte al llarg del programa

Institut d'InnovacióEmpresarial de les Illes Balears (IDI)

Memòria

Data màxima: 30/04/2023

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Potenciar la robòtica com a eina pedagògica entre l’alumnat de primària.

Centres docents públics d'educació primària.

Dotació económica

Web del servei

Programa amb formació

 • 30 hores
 • Formació
 • Aula virtual

RobotIB

Realització d'un projecte al llarg del programa

Kit material

Memòria

Data màxima: 30/04/2023

971 17 76 01 ext. 62312

Loli Pérez mdperez@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Millorar la competència en llengua catalana de l’alumnat mitjançant la participació als centres d’un dinamitzador per fer activitats de lleure, suport a la lectura, teatralitzacions…

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació primària i secundària. Màxim 65 centres.

Dotació econòmica

Web del servei

Dinamitzadors lingüístics

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 15/06/2023

Pla de treballData màxima: 15 de novembre de 2022

Terminis

El dinamitzador intervé al centre entre l’1 de novembre i el 31 de maig.

2.500 €

971 17 77 76

Isabel Simón isimonserra@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Impulsar intercanvis entre centres de diferents territoris de parla catalana per millorar les competències lingüístiques en català.

Centres docents públics que imparteixen el darrer cicle d’educació primària o educació secundària (ESO, ESPA).

Dotació econòmica

Web del servei

Parlem català

Realització d'un projecte al llarg del programa

Memòria

Data màxima: 15/06/2023

Data màxima: un mes abans de l’intercanvi presencial

971 17 77 76 ext. 62302

Francisca Salvà Llull fsalva@dgpice.caib.es

Servei de Normalització Lingüística i Formació

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’ús de la llengua catalana i afavorir la incorporació al sistema educatiu dels alumnes que, pel fet de procedir d’altres països o per qualsevol altre motiu, s’incorporin de manera tardana al sistema educatiu, i facilitar-los la integració al centre.

Centres docents sostinguts amb fons públics d'educació secundària obligatòria.

Web del servei

Dotació econòmica

Memòria

Data màxima: 15/06/2023

Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts

971 17 77 76 ext. 62302

Francisca Salvà Llull fsalva@dgpice.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Implementar el pla d'igualtat i coeducació del centre.

Centres sostinguts amb fons públics que hagin cursat "Cap a la coeducació I". Màxim 30 centres.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Realització d'un projecte al llarg del programa

Programa amb formació

 • 40 hores d'acreditació
 • Formació no obligatòria

Cap a la coeducació II

Memòria

Data màxima: 1 de juny de 2023

Institut Balear de la Dona (IBD)

EXT: 62200

Juan Carlos Piñero jcpinyero@dgpice.caib.es Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar http: convivexit.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Destinataris

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes.

Entitat col·laboradora

Web del servei

Projecte amb la sol·licitud, els centres públics

IBDona amb el finançament del Pacte d’Estat

Dotació econòmica

Contacte

Finalitat principal

Impulsar accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes en els centres educatius de les Illes Balears.

Realització d'un projecte al llarg del programa

Centres concertats: 01/10/2022 al 01/12/2022

Memòria

Centres públics: 01/10/2022 al 30/05/2023

Centres concertats: 16/01/2023

Centres públics: 16/01/2022 i 16/06/2023

Accions de sensibilització entorn al 25 de novembre i 8 de març

Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar convivexit@caib.es

EXT: 62200

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Destinataris

Centres sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària, secundària i formació professional bàsica, centres d’educació especial i de persones adultes. Màxim 35 centres.

Web del servei

Finalitat principal

Facilitar als centres la possibilitat de participar en una xarxa d’aprenentatge entre iguals i d'acompanyament mutu per compartir bones pràctiques de convivència.

Acreditació

 • 12 hores d'acreditació

Xarxes per a la convivència als centres

971 17 78 00

Lluïsa Ramis mlramis@dgpice.caib.es Institut per a la Convivència i l’Èxit escolar http://convivexit.caib.es

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Contacte

Destinataris

Centres sostinguts amb fons públics que hagin cursat la formació prèvia de "Cap a la coeducació II".

Web del servei

Xarxa de centres coeducatius

Finalitat principal

Facilitar als centres la possibilitat de participar en una xarxa d’aprenentatge entre iguals i d'acompanyament mutu per compartir bones pràctiques de coeducació i afavorir la formació en la igualtat i la diversitat.

Acreditació

 • 12 hores d'acreditació

971 17 78 00

Juan Carlos Piñero jcpinyero@dgpice.caib.es Servei Institut per a la Convivència i l'èxit escolar http: convivexit.caib.es

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

Promoure l’intercanvi entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territori de parla alemanya o francesa.

Centres educatius de titularitat pública pública dependents de la Conselleria d’Educació i Formació professional que imparteixen Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Dotació econòmica

Web del servei

80.000€ repartits entre un màxim de 35 centres. Els recursos es distribuiran en funció del nombre de sol·licituds i d’alumnes participants.

“Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis amb centres educatius de parla alemanya o francesa”

971 17 77 78

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals spl@dgpice.caib.es

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Contacte

Finalitat principal

Destinataris

El projecte educatiu de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa està dedicat, principalment, a l'alumnat d'origen romanès que resideix a les Illes Balears i té com a objectiu principal el manteniment dels coneixements de la llengua, la cultura i la civilització romanesa de l'alumnat romanès de les Illes Balears.

Centres educatius de titularitat pública pública dependents de la Conselleria d’Educació i Formació professional que imparteixen Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.

Web del servei

Programa de Llengua, Cultura i Civilització Romanesa

971 17 77 78

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals spl@dgpice.caib.es